• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


З А П О В Е Д

№ 556

Балчик, 16.05.2014 г.


    На основание чл. 44, ал.1, т.4 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

    ЗАБРАНЯВАМ продажбата на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на Община Балчик от 05.00 часа до 22.00 часа на 25.05.2014 г.

    Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на общината и Началника на РУП-Балчик и РУП-Албена.

            Настоящата заповед да се доведе до знанието на гражданите чрез средствата за масово осведомяване


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик