• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 24 април 2014 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Отчет за дейността на Районно управление „Полиция" град Балчик за 2013 година.

Вносител: Никола Аркалиев - председател на ПКОРСТ

2. Отчет за дейността на Районно управление „Полиция" Албена за 2013 година.

Вносител: Никола Аркалиев - председател на ПКОРСТ

3. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Балчик за 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предложение за закриване дейност Автогара към функция „Икономически дейности и услуги".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Приемане на решение от ОбС - Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Реализация на център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2014 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 67951.501.1061 по кадастралната карта на с. Соколово, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 02508.80.227 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Предложение за именуване на обект от местно значение.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Предложение за одобряване на пазарна оценка за продажба на общински имот № 02508.69.45.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

13. Предложение за отпускане финансова помощ на Невена Галинова Димитрова.

Вносител: Красимир Кунев - председател на ПКОКМД

14. Съгласуване на Стратегически план за периода 2014-2016 г. и Годишен план за 2014г. за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Балчик.

Вносител: Росица Пенева - председател на ПКБФЕЕ

15. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Балчик за 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Предложение за одобряване на пазарна оценка за продажба на общински имот № 02508.73.89.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Предложение за учредяване безвъзмездно право на строеж на Министерството на младежта и спорта за изграждане на спортна площадка в с. Соколово, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

18. Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПЗ на ПИ № 02508.55.227 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

19.  Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПЗ на ПИ № 02508.55.228 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

20. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Подземен електропровод - кабелна линия 20 кV от съществуващ СР стълб ПИ 66250.12.22 в землището на с.Сенокос, Община Балчик, до табло тип МТТ в ПИ 58270.24.26 в землището на с.Пряспа, Община Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

21. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Електрозахранване на ПИ 53120.16.265" по кадастралната карта на с.Оброчище, Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

22. Даване на предварително съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ ІІ - 228, УПИ ІІІ - 227 в кв.84 и промяна на улична регулация по имотни граници за УПИ ІІІ - 227 в кв.84 по плана на гр.Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

23. Предложение за обсъждане на доклади на читалищата от община Балчик за осъществените читалищни дейности през 2013 година и програма за 2014 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

24. Предложение за приемане на решение на Общински съвет Балчик за проект на Община Балчик по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" /2007-2013/, Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области", ПРИОРИТЕТ 1 Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област, МЯРКА BG MIRG SH-K-B/1-1.4 „ Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

25. Предложение за приемане на решение на Общински съвет Балчик за проект на Община Балчик по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" /2007-2013/, Приоритетна ос 4 "Устойчиво развитие на рибарските области", Мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", ПРИОРИТЕТ 2 "Оползотворяване на местните природни и културни ресурси", МЯРКА  BG MIRG SH-K-B/2-2.2 "Защита на околната среда в рибарските области, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и архитектурно наследство".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

26. Предложение за приемане на нова Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

27. Предложение за продажба на самостоятелен обект от сграда, апартамент № 11, бл. 24 в ж.к „Балик", град Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


28. Предложение за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди за изграждане на жилище в ПИ № 02508.77.125 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

29. Предложение за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди за изграждане на жилище в ПИ № 02508.77.126 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

30. Разни



Виктор Лучиянов,

председател на ОбС

Балчик