• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Детски градини и вид населено място:

  1. ДГ „Здравец“- Общинска, гр. Балчик 

  2. ДГ „Знаме на мира“- Общинска, гр. Балчик 

  3. ДГ „Чайка“- Общинска, гр. Балчик 

  4. ДГ „Мир“- Общинска, с. Сенокос 

  5. ДГ „Звездица“- Общинска, с. Соколово 

  6. ДГ „Радост“- Общинска, с. Стражица 

  7. ДГ „Добруджанче“- Общинска, с. Дропла 

  8. ДГ „Дъга“- Общинска, с. Гурково 

  9. ДГ „Веселите делфинчета“- Общинска, с. Кранево 

 10. ДГ „Ляхово“- Общинска, с. Ляхово 

 11. ДГ „Първи юни“- Общинска, с. Оброчище 

___________________________________________________________________________________________________________

№1. Детска градина "Здравец"- гр. Балчик

ДГ №1 "Здравец"  е общинска детска градина, създадена през 1949 г. в гр. Балчик и се намира в централната част на града.

Състои се от 4 възрастови групи с капацитет 90 деца от 2 до 7 години.

Висококвалифицирани педагози се грижат с любов за децата, откриват и развиват потенциала им от интелектуални качества и заложби.

ДГ №1 "Здравец" изгражда свой облик, предлагайки ефективни и конкурентни образователни услуги, насочени към реализация на съвременната детска личност.

Детското заведение предлага допълнителни дейности:

1. Модерни танци; 2. Народни танци; 3. Английски език; 4. Специалист логопед - диагностика и терапия на комуникативни нарушения.


Директор: Мария Стоянчева

гр. Балчик 9600

ул. "Дионисополис" № 4

тел: 0579/7-30-62 ; 089-7941235

е-поща:      info-800238@edu.mon.bg

уеб-сайт:    https://www.dgzdravecbalchik.com/
№2. Детска градина "Знаме на мира"- гр. Балчик

Детска градина №2 "Знаме на Мира" е създадена със заповед на Кмета на Община Балчик.

Детското заведение се състои от две самостоятелни сгради, разположени в квартал "Левски" и квартал "Балик", отговарящи  на всички необходими съвременни условия за отглеждане и възпитание на деца от 1 година до постъпване в първи клас.

Двете сгради са санирани, със сменена дограма, подменени покриви и ВиК. Отоплението се осигурява от локално парно на нафта в едната сграда и на газ в другата. И двете сгради са с просторни, уютни и топли помещения за занимални и спални. Оборудването във всички групи е съобразено с възрастовите особености на децата и мебели, които гарантират тяхната безопасност.

В ДГ №2 са  обновени санитарните възли и офис помещенията.

Има логопедичен  кабинет, музикален кабинет, методичен кабинет, два медицински кабинети, физкултурен салон, кухненски блок и пералня. Всяка група разполага със съвременна аудио-визуална техника и кътове за игра.

В подготвителните групи на 5 и 6 годишните  деца има компютри.

За игри и спорт на открито има големи дворове със спортни площадки, озеленени и обезопасени, оборудвани с катерушки, пейки и пързалки.

Детското заведение работи успешно с ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности.

ДГ №2 е общинско детско заведение, в което функционират 8 групи детска градина и 1 група ясла.

Педагогическият и непедагогическият персонал наброява 40 човека, от които 18 учители, като 13 от тях са с образователна степен ”магистър” и  „бакалавър” и 5 - „професионален бакалавър”, а 12 от учителите  са с  І, ІІ, ІV и V  ПКС.

Всички учители са преминали курс за повишаване квалификацията за работа в мултиетническа среда и компютърна грамотност, а повечето са работили по програма “Стъпка по стъпка”.

Организацията на работа в детското заведение е целогодишна. Престоят на децата е целодневен - от 7.00ч. до 18.30ч., като им се осигурява четирикратно хранене - закуска, подкрепителна закуска, обяд и следобедна закуска, които са съобразени с всички изисквания за здравословен начин на хранене в предучилищна възраст.


Директор: Иванка Бързакова -  магистър по предучилищна педагогика

гр. Балчик 9600

ул. „Арда” 3

Тел: 0895554216

е-поща:     znamenamirabalchik@abv.bg

https: //dgznamenamira.com/№3. Детска градина "Чайка"- гр. Балчик

Открита е на 08.12.1980г. Помещава се в две типови сгради (централна сграда и филиал).

Към момента ДГ "Чайка" функционира в 6 групи с капацитет от 120 деца.

Вече 40 години тя е притегателен и желан център за децата на гр. Балчик, даваща равен шанс на всяко дете за качествено обучение и пълноценно развитие.

През последните години детското заведение е с напълно обновен външен и вътрешен облик. Всяка една от занималните е в различно цветово оформление, с нови игрални кътове и обзавеждане. Има музикален кабинет и физкултурен салон.

По проект за приобщаващо образование в градината са направени нов логопедичен кабинет и кабинет на психолога, набавени са дидактични материали.

Основен ремонт е направен на физкултурния салон по проект "Красива България". Положена е специализирана винилова спортна настилка и е изградена пристройка с площ около 145 кв. м.

По друг проект за работа с надарени деца, с 10 000 лв е оборудван музикален кабинет с музикална уредба, лаптоп, интерактивна дъска, музикални инструменти.

По проекта "Красива България" са закупени също спортни съоръжения и са подновени всички пътеки.

ДГ "Чайка" притежава неповторим облик, собствен стил и модел на съвременно предучилищно възпитание, благодарение на високия професионализъм и всеотдаен труд на 15 квалифицирани педагози, помощник-възпитатели и помощен персонал.

Предлага на своите възпитаници обучение с логопед, допълнителни дейности като английски език, модерен балет, народни танци и хорово пеене.

Детската градина е взела участие в следните проекти:

- „Училищен звънец”, финансиран от МОН, през 2010г.

- „Ние играем и учим заедно”, включващ интеграцията на деца и ученици от етническите малцинства в образователната система, финансиран от Европейски съюз, с бенефициент Община гр. Балчик, през 2011/2012г.

- Национална кампания „Участвам и променям”, през 2012/2013г.

- Национална кампания „Училищен плод” и „Училищно мляко“, финансирана от Държавен фонд Земеделие.


Директор: Миглена Николова

гр. Балчик 9600

ул. "Пушкин" № 9

тел: 0895554153 ; 0579/ 7-37-91

e-mail: zdg3@abv.bg

https: //dgchaika-balchik.com/№4. Детска градина „Мир“- с. Сенокос

Директор: Марияна Караиванова

с. Сенокос 9634, Община Балчик

ул. “9-ти септември“ № 28

тел: 05727 24 35

e-mail: b4dgsenokos@gmail.com
№5. Детска градина „Звездица“- с. Соколово

Директор: Десислава Колева

с. Соколово 9640, Община Балчик

ул. „Кирил и Методий“ № 54

тел. 0579/ 6-93-64 ; 0889763367

e-mail: cdgsokolovo@mail.bg

___________________________________________________________________________________________________________

№6. Детска градина „Радост“- с. Стражица

ДГ  "Радост" е целодневна детска градина с общинско финансиране.


Директор: Валентина Желева

с. Стражица 9615, Община Балчик

ул. „Четвърта“ № 5

тел: 0886333167№7. Детска градина „Добруджанче“- с. Дропла

ДГ "Добруджанче" е целодневна детска градина с общинско финансиране.


Директор: Велина Димитрова

с. Дропла 9641, Община Балчик

ул. „Стара планина“ № 8

тел: 0886887207

e-mail: b4dgdropla@gmail.com
№8. Детска градина „Дъга“- с. Гурково

ДГ "Дъга" е целодневна детска градина с общинско финансиране.


Директор: Славяна Георгиева

с. Гурково 9644, Община Балчик

ул. „Възход“ № 1

тел: 057/ 235 654 ; 0888905581

e-mail: b4dggurkovo@gmail.com
№9. Детска градина "Веселите делфинчета"- с. Кранево

ДГ "Веселите делфинчета" е целодневна детска градина с общинско финансиране.

Публикация във Вестник „Аз-буки”


Директор: Дарина Пенева

Адрес: с. Кранево 9649, Община Балчик

Ул."Черно море" № 7Б

Тел: 0579 66 450

е-поща: v.delfincheta@abv.bg

сайт: https://veselitedelfincheta-kranevo.alle.bg/
№10. Детска градина - с. Ляхово

 

Открита е през 1974 г. като сезонна детска градина за децата от селото.

Като целодневна детска градина функционира от 1976 г.

В ЦДГ с. Ляхово се възпитават и обучават деца от 3 до 7 годишна възраст в една смесена група.

Създадени са добри материални условия за пребиваването на децата в детската градина.

За децата работи квалифициран екип от двама педагози и двама човека помощен персонал.


Директор: Татяна Димитрова

с. Ляхово 9617, Община Балчик

тел: 0898608702

e-mail: b4dglqhovo@gmail.com№11. Детска градина „Първи юни“- с. Оброчище

Детската градина е една от най-големите в общината, с пет групи и капацитет от 120 деца.

За обучението, възпитанието и отглеждането на децата се грижат 12 учители и 11 души помощно-обслужващ персонал.

Всяка група разполага с просторни занималня, спалня и модерно оборудвани кътове за игра, които са съобразени с потребностите на децата- светли тонове, ниски мебели, безопасни играчки.

Във всяка занималня има телевизор и DVD.

В детското заведение е осигурена достатъчна сигурност и възможност за изследване на различни дейности.

Детската градина разполага с физкултурен салон, зала за тържества, както и просторен двор с обособени атрактивни площадки за игра. Монтирани са сенници за игра на децата, както и парково осветление.


Директор: Русанка Петкова Йорданова

с. Оброчище 9630, Община Балчик

ул. "Лозарска" № 18

тел: 0579/6-70-62

e-mail: parviuni@abv.bg

https: //parviunidg1977.wixsite.com/