• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

З А П О В Е Д

356

гр. Балчик, 02.04.2014 г.

 

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс във връзка с повеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г.,

 

Н А Р Е Ж Д А М :


1. ОПРЕДЕЛЯМ местата за обявяване на избирателните списъци в община Балчик за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г., съгласно приложение № 1 (PDF) и № 2 (PDF), които са неразделна част от настоящата заповед.

2. Настоящата заповед да се обяви на населението чрез средствата за масово осведомяване, а копие от нея да се предостави на РИК - Добрич.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Марияна Ангелова - Секретар на община Балчик.

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик