• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
  1. СУ "Христо Ботев" - гр. Балчик
  2. ОУ "Антим І" - гр. Балчик
  3. ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" - гр. Балчик
  4. ОУ "Васил Левски" - с. Соколово
  5. ОУ "Георги Раковски"- с. Сенокос
  6. СУ "Христо Смирненски" - с. Оброчище
  7. ЦСОП "Акад. Тодор Самодумов" - Център за специална образователна подкрепа с общежитие - село KраневоСУ "Христо Ботев" - гр. Балчик

Днешното училище е основано през 1941 г. като гимназиален клон на Варненската гимназия "Фердинанд І".

До 1960 г. училището се помещава в сградата на днешната галерия.

През учебната 1960/1961 г. то се премества в новопостроената сграда в кв. Хоризонт (днешното училище "Кирил и Методий").

От 1978 г. СУ "Христо Ботев" се премества в сегашната сграда.

   

През последните години в учебното заведение се избират профили като "Икономическо развитие", "Природни науки", "Хуманитарни науки" и "Математика". Предлага се разширена форма на изучаване на английски език.

Обучават се ученици в професионална паралелка със специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки" и професия "Готвач".

              

              

Класовете се обучават в съвременна учебна кухня в часовете по практика.

Сградата разполага със свой съвременен стол, в който се приготвя ежедневно обяд на учениците.

Материално-техническата база на училището е в много добро съвременно състояние.

Обновени са кабинетите по Информационни технологии, а в голяма част от учебните помещения е осигурена мултимедийна техника.

 

Стаите по Английски език, География и Биология разполагат с интерактивни дъски, а 30 кабинети са снабдени с бели дъски и 18 броя мултимедийни проектори.

В 60% от учебните помещения са поставени нови столове и маси.

Учебното заведение разполага с още 2  компютърни кабинета, всеки с 15 работни места. Има изградена локална мрежа.

Компютрите имат постоянна връзка с Интернет, а безжичен интернет има в цялата сграда. 

Всички помещения, в които е разположена техника, се охраняват от СОТ.

Поставено е видеонаблюдение на всички места отвън и вътре в сградата на училището. Изградена е пожароизвестителна система.

С помощта на Община Балчик и средства от бюджета на Средно училище, спортната зала е изцяло обновена - ремонтирани са основно физкултурният салон, съблекалните към него и санитарните помещения.

 

СУ "Христо Ботев" разполага с открито игрище за волейбол, футбол и баскетбол.

Има сформирани отбори по футбол, волейбол, баскетбол и други.

                

                                  

                             

Адрес: гр. Балчик 9600, ул. "Черно море" № 80          

Директор: Станислав Николов

тел: 0895554076 / 0579 7 28 05

Заместник-директор: Анна Иванова, тел: 0878922778

Главен счетоводител: Тонка Жекова, тел: 0878922768

e-mail: sou.balchik@gmail.com

web адрес: https://su-balchik.com/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Станислав Николов-                                                                                                                                                   директор
ОУ "Антим І" - гр. Балчик

Училището в с. Реджина Мария (кв.”Левски” гр. Балчик) е открито на 10.03.1941 година. Учениците са били деца на преселници от Северна Добруджа - около 120 на брой в четири отделения и с назначени четирима учители. Учебното заведение се помещава в сградата на бившето румънско училище – нова недовършена постройка с две малки класни стаи и един салон.

През лятото на 1942 година се извършва ремонт, при който големият физкултурен салон е преграден и превърнат в две класни стаи. Едната от малките стаи е приспособена за учителска стая, а другата – за стая на прислугата.

Учениците непрекъснато се увеличават и сградата е крайно недостатъчна.

Не могат да се провеждат нормални учебни занятия. По тази причина през 1947 година се започва изграждане на разширение, като за учебната 1948/1949 година е завършен първият етаж, а през 1951 година е построен и вторият.

За учебната 1951/1952 година училището прераства от начално в основно – прогимназия до VІІ клас (ІІІ клас на прогимназия). Разполага с четири големи и удобни класни стаи.

Много скоро учебната сграда става недостатъчна за нарасналия състав на училището. Налага се да се разширява още и през 1962 година влизат за ползване още четири стаи.

През 1963/1964 година към средния курс е открита занималня. Преместен е интернатът от Средното училище към училище “Антим І”.

Започва да функционира и детска градина. Обхватът на училището все повече нараства и през януари 1964 година е назначен и заместник- директор. Същата година е открита и вечерна прогимназия с две паралелки – V и VІІ клас.

В началото на учебната 1968/69 година към Основно училище “Антим І” са прехвърлени учениците от с. Царичино.

През 1974/75 година се поставя въпросът за строителство на ново училище.

От 1978 година до 1980 година се строи физкултурният салон към училището и за учебната 1980/81 година е пуснат в действие.

Същата година започват изкопни работи за строителство на новата учебна сграда.

Няколко пъти е започвано и замразявано строителството на разширението поради липса на средства, работници, изпълнителска организация и т.н.

В началото на 1988/89 година се сбъдват дългогодишните мечти на жителите на

кв. Левски - отваря врати новопостроеното разширение към училището.

През учебната 1989/90 година ОУ “Антим І” прераства в ЕСПУ с прием на ІХ клас.

Става второто средно образователно училище за гр. Балчик, но за съжаление само за една година.

                                      

                               


Адрес: гр. Балчик 9600, ул. "Дунав" № 16 

Директор: Румяна Петрова, тел: 0579 / 7 22 56

Помощник-директор: Мая Иванова, тел: 0579 / 7 22 14

Главен счетоводител: Милена Ралева, тел: 0579 / 7 45 07

Домакин: Росица Пенева, тел: 0579 / 7 22 14

e-mail: ou_antim@abv.bg  

e-mail: ouantim@gmail.com

web адрес: http://www.daskalo.com/ouantim1941/2019/10/10/832/


                                                                                                                   Румяна Петрова-директор                                                                                                               ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" - гр. Балчик

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" е построено през 1909 г.

Патронният празник на училището е на 11 май - денят на двамата братя - Св. Св. Кирил и Методий.

В учебното заведение се обучават над 300 деца от Община Балчик от І до VІІІ клас с по две паралелки.

                 

Наред с общообразователните предмети, училището развива: задължително избираема подготовка по Български език и литература, Математика, Човекът и природата, информационни и комуникационни технологии, хуманитарни и спортни учебни предмети, Чужди езици: английски, немски и руски, Свободно избираема подготовка по Български език и литература с направление журналистика и издаване на училищен вестник, Математика с профилирана подготовка за кандидатстване в профилирани гимназии и техникуми след 7-ми и 8-ми клас, изобразително изкуство с областни и национални изяви, спортни секции и отбори по волейбол, баскетбол, футбол, шахмат, тенис на маса, спортна и оздравителна аеробика, фанфарен оркестър, хор и естрадна вокална група, състав „Художествено слово“ и др.

 

В помощ на учебно-възпитателния процес работят следобед занимални за ученици, които нямат възможност да провеждат самостоятелна подготовка. За по-добра връзка между училището, учениците и родителите, преподавателите, класните ръководители и училищното ръководство предлагат по график, съобразен с възможностите на децата и родителите, консултации по учебни предмети и организационни и възпитателни проблеми ежеседмично.

            

Училището разполага със санирана и енергоефективна материално - техническа база, работи добре организиран ученически стол, работилница с кулинарно отделение, медицински кабинет, видео кабинет, оборудван музикален кабинет, училищна библиотека, занималня, два физкултурни салона с фитнес уреди, две модерни открити спортни площадки, два компютърни кабинета, интерактивна дъска, мултимедийни проектори и интернет.

 

Към учебното заведение има сформирани отбори по волейбол и футбол.

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" е побратимено с румънското училище "Михаил Витяв" - град Констанца.

Районът и сградата са добре охранявани.

През май 2010г. ОУ "Св. св. Кирил и Методий" отбелязва 150 години от създаването си, превърщайки се в светъл символ на образованието, който едновременно пази традициите и знанието като висша ценност в Община Балчик. 

                 

                                                                                     Кристиана Иванова - директор

Адрес: гр. Балчик 9600, ул."Хр. Ботев" 6

Директор: Кристиана Иванова, тел: 0887589019

Гл. счетоводител: Севда Недева, тел: 0884577252

Касиер: 0579 73136

e-mail: kmbalchik@abv.bg

web адрес: www.kmbalchik.com
ОУ "Васил Левски" - с. Соколово

ОУ "Васил Левски" е построена през далечната 1968 г.

Учебното заведение носи името на апостола на свободата, великия български революционер - Васил Левски. 

Училището е с курс на обучение от първи до осми клас. Образователният процес се осъществява в една смяна за всички класове - сутрин.

Учебното заведение е с общинско финансиране.

Материално-техническата база на училището е добре оборудвана. 

Периодично се извършват частични ремонти на сградата.

От учебната 2009-2010 година учебното заведение разполага със собствен стол за изхранване на учениците.

Днес усилията за развитие на училището са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес.

ОУ "Васил Левски" се стреми да повиши качеството на обучение и образование чрез въвеждане, прилагане и методическо осигуряване на държавни образователни изисквания за учебно съдържание, учебен план, учебни програми и учебници, както и осигуряване на равен достъп до образование на различните групи деца.

Екипът, състоящ се от висококвалифицирани преподаватели и педагози с богат опит, полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, толерантност към различните етноси и към хора със специфични образователни потребности.


Адрес: с. Соколово 9640, ул. "Кирил и Методий" № 59

Директор: Йорданка Матеева, тел: 0579/6 93 34

e-mail: jmateeva_62@abv.bg

web адрес: https://ousokolovo.com/

ОУ "Георги Раковски"- с. Сенокос

През 1891 г. поп Павел Атанасов открива първото училище с 12 ученици в едно отделение.

От учебната 1947-48 г. в Сенокос вече има и прогимназия, а училището става основно.

В периода 1963-66 г. се строи новата двуетажна сграда на учебното заведение (сегашната), която отваря врати на 20.02.1966 г.

През 1971 г. се надстроява трети етаж на училището, изграждат се физкултурен салон и столова. Това дава възможност да се премине на целодневна организация на учебния ден.

През 2008 г., след закриване на училището в с. Дропла, в ОУ "Георги Раковски"  учат ученици от селата Дропла, Кремена и Змеево.

През 2012 г. сградата е санирана, с подновена дограма и ново обзавеждане.

Днес ОУ "Георги Раковски" е средищно основно училище с ученици от първи до седми клас.


Адрес: с. Сенокос 9634, ул. "Девети септември" 38

Директор: Марина Вълчева, тел: 0882 908 724

e-mail: ou_senokos@abv.bg

web адрес: https: //www.ou-senokos.com/


___________________________________________________________________________________________________________


СУ "Христо Смирненски" - с. Оброчище

Основано е през 1879 г.

В него се обучават деца от І до ХІІ клас, като след осми клас възпитаниците имат възможност да избират професионално обучение в специалностите "Кулинар" и "Информационни технологии", които са утвърдени от министъра на образованието.

Материално-техническата база е добра. В цялото училище са монтирани видеокамери. Сградата разполага с училищна столова.

СОУ "Христо Смирненски" е побратимено с икономическата гимназия от румънския град Мангалия. През 2009 г. двете училища подписаха споразумение за сътрудничество и обмяна на информация за културни и спортни събития в двете училища.

Днес учениците от VIII-ми до XII-ти клас се обучават в професионална паралелка със специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", професия "Готвач".

Училището разполага с:

- обновен кулинарен кабинет
- два модерно обзаведени компютърни кабинета
- голяма част от класните стаи разполагат с мултимедия
- кабинет по чужди езици
- кабинет по музика
- физкултурен салон
- съвременна столова, където се приготвя обяда на учениците.


Адрес: с. Оброчище 963, ул. "Мусала" № 1

Директор: Павлина Стоянова, тел/факс: 0579/6 70 91

e-mail: smirnenski_1923@abv.bg

web адрес: www.su-hristosmirnenski.com


__________________________________________________________________________________________________________


ЦСОП "Академик Тодор Самодумов" -

Център за специална образователна подкрепа с общежитие - с. Kранево

ЦСОП "Академик Тодор Самодумов" - с. Кранево е основано през 1961 г.

В него се обучават ученици с умствена изостаналост и множество увреждания от първи до осми клас по специалността "Работник в производството на кулинарни изделия в заведения за хранене и развлечения" - със срок на обучение 2 години.

ЦСОП "Академик Тодор Самодумов" се финансира чрез Община Балчик.

Учебният център разполага с голям сграден фонд - училище, физкултурен салон, общежитие и обширен двор.

От учебната 2017-2018 година училището е преобразувано в Център за специална образователна подкрепа.

В него се извършва обучение и допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности във функционално структурирана образователна среда.

Обучението и терапевтирането се извършват в обзаведени класни стаи и оборудвани специализирани кабинети - за развитие на езиково-говорни и комуникативни умения, за психо-социална интервенция на емоции и поведение, арт занимания, мултисензорна стая, мека стая с окачено оборудване, психомоторика, занимания по интереси и др.

 

 

Обучението протича в една учебна смяна.

При успешно завършване на децата се осигуряват достатъчни знания, за да практикуват изучаваната специалност.

ЦСОП "Академик Тодор Самодумов" разполага със специалисти педагози, способни да предоставят знанията на децата по разбираем и лесен за възприемане начин, за да протича учебният процес без затруднения и след приключването му децата да са добили стабилни познания и увереност в себе си.

 

Мисия на ЦСОП - Кранево:

Осигурява педагогическа и психологическа подкрепа за:

1. Оптимално развитие на силните страни и способностите;

2. Коригиране и компенсиране на обучителните затруднения;

3. Постигане на очакваните резултати от обучението;

4. Стимулиране на цялостното им развитие за успешна социална и професионална

реализация;

5. Разработване и/или прилагане програми за подкрепа и обучение на семействата на децата и учениците, които се обучават в центъра.

Центърът за специална образователна подкрепа функционира във връзка и взаимодействие с Община Балчик, институциите в системата на предучилищното и училищното образование, със специализираните институции за деца, със социалните услуги в общността, с родителите.


Адрес: с. Кранево, ул. "Шипка" № 10

Директор: Желязко Атанасов

тел/факс: 0579 6 65 02 ; 0889660147

e-mail: puikranevo@abv.bg

web адрес: https://csop-kranevo.com/