• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

З А П О В Е Д

№ 338

гр.Балчик, 27.03.2014 г.


На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България

О Б Р А З У В А М :

    1. 37 /тридесет и седем/ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ за провеждането на избори за членове на Европейския парламент на 25.05.2014 г. съгласно приложение № 1 и техния обхват по приложение № 2 (PDF), които са неразделна част от настоящата заповед.

    2. УТВЪРЖДАВАМ тяхната номерация както следва:


080300001 - гр.Балчик, ул. "Черно море" № 18

080300002 - гр.Балчик, ул. "Дионисополис" № 3

080300003 - гр.Балчик, ул. "Сарацин" № 6

080300004 - гр.Балчик, ул. "Черно море" № 40

080300005 - гр.Балчик, ул. "Черно море" № 40

080300006 - гр.Балчик, ул. "Христо Ботев" № 6

080300007 - гр.Балчик, ул. "Средна гора" № 73

080300008 - гр.Балчик, ул. "Арда" № 5

080300009 - гр.Балчик, ул. "Ген.Колев" № 2

080300010 - гр.Балчик, ул. "Ген. Колев" № 2

080300011 - гр.Балчик, ул. "Дунав" № 16

080300012 - гр.Балчик, ул. "Варненска" 2

080300013 - гр.Балчик, ул. "Дунав" № 16

080300014 - гр.Балчик, ул. "Люлин" № 1

080300015 - гр.Балчик, ул. "Д-р Зл.Петков" № 34 - Районна болница

080300016 - с. Безводица, ул. "Девета" № 7

080300017 - с. Бобовец, ул. "Първа" № 6

080300018 - с. Гурково, ул. "Възход" № 1 /+ с. Брястово/

080300019 - с. Дропла, ул. "Стара планина" № 3

080300020 - с. Дъбрава, ул. "Първа" № 22

080300021 - с. Змеево, ул. "Искър" № 38

080300022 - с. Кранево, ул. "Черно море" № 7Б

080300023 - с. Кремена, ул. "Първа" № 13

080300024 - с. Ляхово, ул. "Първа" № 14

080300025 - с. Царичино, ул. "Девета" № 31

080300026 - с. Оброчище, ул. "Мусала" № 1 /+КК "Албена"/

080300027 - с. Оброчище, ул. "Мусала" № 1

080300028 - с. Рогачево, ул. "Лозар" № 22

080300029 - с. Преспа, ул. "Седма" № 12

080300030 - с. Сенокос, ул. "Девети септември" № 53

080300031 - с. Карвуна - психиатрична болница

080300032 - с. Соколово, ул. "Кирил и Методий" № 57

080300033 - с. Стражица, ул. "Четвърта" № 5

080300034 - с. Тригорци, ул. "Втора" № 14

080300035 - с. Храброво, ул. "Първа" № 13

080300036 - с. Църква, ул. "Втора " № 5А

080300037 - СБР "Тузлата"

    3. Настоящата заповед да се обяви на населението на общината чрез средствата за масово осведомяване, а копие от нея да се предостави на РИК - Добрич, ТЗ "ГРАО" Добрич и ръководствата на политически партии и коалиции от партии.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Марияна Ангелова - Секретар на Община Балчик.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик