• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България (чл.39, ал.1 от ИК) (PDF)С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с гласуването на избирателите с увредено зрение или със затруднено предвижване в изборния ден на 25.05.2014 г. може да получат необходимата помощ като се обадят на дежурните телефони 057971055 и 057971071 в община Балчик.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

във връзка с предстоящите избори за членове
на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014
г.

 

Общинска администрация Балчик уведомява избирателите, че могат да се подават писмени заявления до Кмета на Община Балчик кметовете по населени места за:

1. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци въз основа на заявление по образец до 17.05.2014 г. включително.

2. Издаване на "Удостоверения за гласуване на друго място" се издават само на кандидатите, членове на ЦИК, членове на РИК и на наблюдатели след подадено писмено заявление по образец до Общинска администрация гр. Балчик и кметствата в срок до 10.05.2014 г. включително.

3. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Желаещи да гласуват по настоящ адрес подават писмено заявление по образец до Общинска администрация гр. Балчик и Кметствата до 10.05.2014 г. включително.

4. Избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец и прилагат копие от документ на ТЕЛК /НЕЛК/ в общината по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл.36 от ИК, но не по-късно от 4.05.2014 г.


Избирателните списъци са обявени на местата съгласно заповед на кмета № 356 от 02.04.2014 г. Балчик.