• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

З  А  П  О  В  Е  Д 

№ 267/13.03.2014г.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.6 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Балчик (приета с реш. 328/25.01.2002 г., чл.24, ал.1 и чл. 25 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик (приета с реш. 266/20.12.2012 г.) по повод празника на града

 

ОПРЕДЕЛЯМ :

 

1. Площи за поставяне на увеселителни съоръжения и търговия на открито по алея „Ехо" от 23 до 26 май 2014 г.

2. В срок до 30.04.2014г. да се извърши маркиране и номериране на местата по алея „Ехо" с размер 2 кв.м /2м х 1м/ от ОбП БКС.

3. Ред за организиране на дейностите:


Подаване на заявления

Одобрение

разпределение

Заплащане на такса

за поставяне на увеселителни съоръжения

от №1 до №81

площадка до х-л „Балчик"

 

08.05.2014 -

        15.05.2014

 

    16.05.2014

 

    19.05.2014

 

За каравани/павилиони

от №16 до №54 

 

08.05.2014 -

        15.05.2014

 

  

      16.05.2014

 

  

    19.05.2014

за поставяне нa витрини, фризери и други, захранвани с ел. енергия

от №2 до №14

 

08.05.2014 -

        15.05.2014

    

     16.05.2014

 

     19.05.2014

за поставяне на маси, колички, щендери и др.

от №83 до №343

от №56 до №340

 

-

 

08.05.2014 -

        24.05.2014

 

08.05.2014 -

        24.05.2014

3.1. Към заявленията да бъдат приложени заверени от управителя на фирмата:

§  ЕИК

§ копия на удостоверения за техническа изправност (за увеселителните съоръжения/)

§ копие на удостоверение за регистрация по Закона за храните (ако е приложимо)

§ снимков материал (за увеселителните съоръжения)

3.2. Разпределянето на местата да се извърши от: Веселина Маринова - гл. специалист "Наеми", Енчо Липовански - управител пазари към БКС и Добри Добрев - гл. специалист енергетик в указания срок.

3.3. Таксите за ползване на места съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик са както следва:

§ в размер на 1.00 лв., без ДДС кв.м/ден за ползване на места за поставяне на стрелбища, люлки и др. увеселителни съоръжения (чл.25)

§ в размер на 3.00 лв. без ДДС кв.м/ден за ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки. (чл.24, ал.1)

§ Върху таксите се начислява допълнително данък добавена стойност (чл.22, ал.5 от Наредбата)

§ За свързване и ползване на ел. енергия се заплаща консумация за 12 часа на ден съобразно декларирани от търговеца мощности. Дължимите суми се изчисляват от Веселина Маринова и Добри Добрев /Общинска администрация стая №105/

§ таксите се заплащат:

§ до 23/05/2014 г.                               -    в касата на ОбА;

§ от 24/05/2014 г. до 26/05/2014г. -   на управител пазари - Енчо Липовански 

§ Документът за плащане, с посочен номер на място служи за разрешение за осъществяване на търговската дейност.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров - зам.- кмет на

Община Балчик.

Настоящата заповед да се публикува в местния печат и сайта на общината да  се сведе до знанието на РУП - Балчик и  РУ „Пожарна безопасност и спасяване" за сведение  и на  заинтересованите длъжностни лица  за сведение и изпълнение .

 

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик