• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


 

 

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 27 март 2014 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за приемане на тригодишна бюджетна прогноза за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. за местни дейности на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за допълнително възнаграждение на кметските наместници в община Балчик за постигнати добри резултати в работата.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение за приемане на нова Наредба за условията и реда за установяване жилищни нужди на граждани за настаняване в общински жилища, ползване и управление на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предложение за отдаване под наем чрез търг на части от общински имоти - публична общинска собственост  за поставяне на кафе-автомати.

Вносител: Николай Ангелов -кмет на общината

5. Отпускане на помощи за военноинвалиди и военнопострадали от община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и „Биолинкс" ООД, по отношение на  ПИ № 39459.506.225 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и „Естели" ООД, по отношение на ПИ № 02508.8.183 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Сборно място".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на помещение /магазин за промишлени стоки/, находящо се на първи етаж на „МЦ І" ЕООД град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Предложение за утвърждаване на начална тръжна цена и праг на минимална наемна цена за декар земеделска земя от общинския поземлен фонд при отдаване под наем, след провеждане на публично оповестени търгове или анексиране на вече сключени наемни договори.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Предложение за промяна в Маршрутно разписание № 5-3 по автобусна линия № 3 и закриване на Линия № 4 от общинската транспортна схема.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Предложение за вземане на решение за организиране и провеждане на конкурс за възлагане управление на „МБАЛ" ЕООД Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и ЕТ „Пламен Рачев Рачев" по отношение на ПИ № 02508.76.44 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Урал Бекиров - член на ПКЗССД

14. Предложение за финансиране отпечатването на книгата "Фарватера на един моряк".

Вносител: Красимир Кунев - председател на ПКОКМД

15.Предложение за финансова подкрепа за издаване на книга за село Кранево „КРАНЕВО - ЕХО ОТ ВЕКОВЕТЕ".

Вносител: Красимир Кунев - председател на ПКОКМД


16. Предложение за даване разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за "Външен водопровод ф110 за захранване на ПИ 02508.544.618 - Претоварна станция за ТБО по кадастралната карта на м.Момчил гр.Балчик" и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов -кмет на общината 

17. Разглеждане доклад за одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Подземен водопровод за захранване на ПИ 39459.3.45" по кадастралната карта на с. Кранево, Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов -кмет на общината

18. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Еленка Трендафилова Тодорова по отношение на ПИ № 02508.81.232 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми".

Вносител: Николай Ангелов -кмет на общината

19. Предложение за даване съгласие за учредяване право на строеж за изграждане на църква в с. Рогачево.

Вносител: Николай Ангелов -кмет на общината

20. Предложение за отдаване под наем на терени - публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти, павилиони за търговия на дребно, съгласно одобрени схеми.

Вносител: Николай Ангелов -кмет на общината


21. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2014 г.                    

Вносител: Николай Ангелов -кмет на общината


22. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Тихомир Стефков Тодоров - Управител на "Топ тауър" ЕООД, по отношение на ПИ № 39459.503.235 по кадастралната карта на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов -кмет на общината

23. Предложение за учредяване възмездно право на строеж на Ангел Борисов Ангелов  от гр. Балчик, с установени жилищни нужди, за изграждане на жилищна сграда върху общински имот, представляващ ПИ № 02508.74.262 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов -кмет на общината

24. Предложение за учредяване възмездно право на строеж на Росица Ангелова Иванова от гр. Балчик, с установени жилищни нужди, за изграждане на жилищна сграда върху общински имот, представляващ ПИ № 02508.74.261 по Вносител: Николай Ангелов -кмет на общината

25. Предложение за учредяване възмездно право на строеж на Василка Ованезова Торосян от гр. Балчик, с установени жилищни нужди, за изграждане на жилищна сграда върху общински имот, представляващ ПИ № 02508.77.127 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов -кмет на общината

26. Предложение за учредяване възмездно право на строеж на Соня Михайлова Василева от гр. Балчик, с установени жилищни нужди, за изграждане на жилищна сграда върху общински имот, представляващ ПИ № 02508.77.128 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов -кмет на общината


27. Предложение за отмяна т. 3 на Решение 540, Протокол № 37 от 27.02.2014 г. на ОбС - Балчик.

            Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС


28. Питания 

Виктор Лучиянов

Председател

на ОбС-Балчик