• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

24.02.2014г. Публично обсъждане на проект за нова НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА, ПОЛЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ

 Очакваме Вашите предложения и становища по проекта за НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА, ПОЛЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ в срок от 24.02.2014г до 10.03.2014г. включително

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БАЛЧИК

 

 

                                   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА


            От Николай Ангелов - кмет на Община Балчик


Относно: Приемане на нова "Наредба за условията и  реда за установяване жилищни нужди на граждани за настаняване в общински жилища, ползване и управление" на Община Балчик 


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,


 С Наредбата за условията и  реда за установяване жилищни нужди на граждани за настаняване в общински жилища, ползване и управление се уреждат обществени отношения, свързани с условията и реда за  установяване жилищни нужди на граждани на територията на  Община Балчик, настаняването в свободни общински жилища, а също и законосъобразно използване на съществуващия общински жилищен фонд в интерес на жителите на общината.  

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВА НАРЕДБА :

 1. Причините, които налагат приемането:

Настоящата наредба е приета с Решение 258 по Протокол № 19 от 29 ноември 2012 г. Въпреки краткия срок на нейното приложение, при приключилите два одита - на Сметна палата на РБ за съответствие при финансовото управление на Община Балчик и от звено "Вътрешен одит" при Община Балчик  относно законосъобразността на извършените процедури за отдаване под наем на общински жилища, предназначени за настаняване под наем на лица с установени жилищни нужди, както и на правилността  на събиране и отчитане  на приходите от наеми  на общински жилища от ОП"БКС" за периода 01.07.2010г. до 31.03.2013г., бяха направени препоръки за изменение и допълнение на  "Наредба за условията и  реда за установяване жилищни нужди на граждани за настаняване в общински жилища, ползване и управление" на Община Балчик По своя характер препоръчаните промени са съществени и значителни на брой, обхващат голяма част от  приложно поле на наредбата, поради което се налага приемането на нова наредба.

В одитния доклад от Сметна палата на Република България - част пета: "Препоръки", т.5 е предписано: "В Наредбата за условията и  реда за установяване жилищни нужди на граждани за настаняване в общински жилища, ползване и управление да се регламентират условия и ред:

а) за отдаване под наем на свободни общински жилища, за настаняването в които няма нуждаещи си граждани;

б) за замяна на общински жилища с жилищни имоти  на физически лица в изпълнение на социални програми

В одитния доклад № ОАУ - 1304 от м.август 2013г. от Звеното за вътрешен одит при Община Балчик се препоръчва:

а) включване в наредбата на разпоредби за осъществяване на контрол върху ползването на общинските жилища, предоставени под наем;

б) включване в наредбата на разпоредби за замяна на починал титуляр по настанителна заповед от неговите деца;

в) включване в наредбата на разпоредби за допълване на наемния договор с пълно описание на наетия имот, включително наетата полезна жилищна площ;

2. Целите, които се поставят:

-         Да се уредят и приведат в съответствие с действуващото законодателство обществените отношения, свързани с условията и реда за  установяване жилищни нужди на граждани на територията на  Община Балчик, настаняването в свободни общински жилища, а също и законосъобразно използване на съществуващия общински жилищен фонд в интерес на жителите на общината.

-         Да се осъществява постоянен и качествен контрол на наемателите на общински жилища.

-         Публичност и прецизност при управлението на общинския жилищен фонд

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не се предвиждат допълнителни финансови средства за прилагането на новата наредба.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

- Опростена и усъвършенствана процедура за отдаване под наем на общински жилища, предназначени за настаняване под наем на лица с установени жилищни нужди

- Социална справедливост при настаняване на граждани в общински жилища

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Целите, които си поставя "Наредба за условията и  реда за установяване жилищни нужди на граждани за настаняване в общински жилища, ползване и управление" на Община Балчик, съответствува на социалните  цели в законодателството на Европейския съюз.

В чл.34 от Хартата за основните права на Европейския съюз се постановява:"С цел да се бори срещу социалното изключване и бедността, Съюзът признава и зачита правото на социална помощ и на помощ за жилище, предназначени да осигурят достойно съществуване на всички лица, които не разполагат с достатъчно средства според правилата, установени от правото на Съюза  и от националните законодателства и практики."

На основание чл.26,ал.ІІ от Закона за нормативните актове, новата наредба е публикувана на интернет страницата на Община Балчик!

Предвид изложеното и на основание чл.87,ал.І от ПОДОбСНКВОбА, внасям в Общински съвет гр.Балчик следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21,ал.ІІ, във вр. с ал.І,т.8 от ЗМСМА, чл.45а от ЗОС, чл.8 и чл.18 от ЗНА, чл.76,ал.ІІІ от АПК, Общински съвет-Балчик  ПРИЕМА "Наредба за условията и  реда за установяване жилищни нужди на граждани за настаняване в общински жилища, ползване и управление"


С цялата Наредба можете да се запознаете тук

Декларация за жилищни нужди (doc)

Декларация за жилищни нужди (PDF)

Заявление за жилищни нужди (doc)

Заявление за жилищни нужди (PDF)


ВНОСИТЕЛ:

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик