На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и съгласно Решение № 509 по Протокол № 52/30.01.12013 г. на ОбС - Балчик и Заповед № 167/19.02.2014 г. на Кмета на Община Балчик.                                                                 

1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на :

Помещение /стоматологичен кабинет/ с площ от 10.76 м2, 1/3 от чакалня и 1/3 от санитарен възел, всичко с площ 17.38 м2, находящи се в „Здравна служба" с. Дропла - публична общинска собственост, актувана с АОС 361/2000 г.

2. Цел на конкурса: отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, съгласно описаното предназначение.

2.1. Начална годишна наемна цена :

-  в размер на 66,74 лв. /шестдесет и шест лева и седемдесет и четири стотинки/, без ДДС

2. 2. Срок на договора: 5 (пет) години от датата на сключване на договора.

2.3. Условия за допускане до участие в конкурса :

2.3.1 Кандидатите да нямат задължения към Община Балчик

2.3.2 Да са завършили висше образование по медицина по дентална медицина

Наемателят, спечелил конкурса и сключили договор за наем се задължава да ползва наетия имот за медицински кабинет, като не променя предназначението му. Същите следва да спазват предмета на дейност, а именно първична извън болнична медицинска помощ по дентална медицина.

Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 20.02.2014 г. до 15.00 ч. на 06.03.2014 г. на касата на Инф. център на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения е 06.03.2014 г. до 16,00 ч. в Информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл. "21-септември" № 6, а за заплащане депозит на касата на ОбА - Балчик до 15.30 ч. или по банков път на същата дата.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 0579/7 - 10 - 54 Веселина Маринова