• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

З  А  П  О  В  Е Д  № 136

Балчик  07.02.2014 г.


 На основаниие чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.6 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Балчик (приета с решение № 328/25.01.2002 г.), чл. 24, ал. 2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик (приета с решение № 266/20.12.1012 г., изм. и доп. с решение № 450/31.10.2013 г. на ОбС - Балчик), във връзка с празниците ПЪРВИ МАРТ и ОСМИ МАРТ

О П Р Е Д Е Л Я М :

1. Площи за търговия на открито с цветя и мартеници за периода от 15.02.2014 г. до 10.03.2014 г., както следва :

1.           Пл."Рибарски" - до тото пункта.

2.           Център  - спирка  пл."21-ви септември"

3.           Пред мебелна къща "Круни"

4.           Пл."Възраждане" - до автобусната спирка

5.           Кв."Балик"-  общински пазар

6.           Кв."Балик" - пред сладкарница "Шоколино"

7.           Кв."Балик" - пред супермаркет "Аквилон"

8.           Кв."Балик" - пред търговски комплекс "Форум"

9.           Кв."Левски" - до таксиметровата стоянка

10.         Кв."Левски" - пред  супермаркет "Фреш"


            2. Такса за ползване на местата в горепосочения период не се заплаща.

3. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров - зам.- кмет на Община Балчик.


Настоящата заповед да се публикува в местния печат и сайта на общината и  се сведе до знанието на РУП - Балчик за сведение  и на  Общинско предприятие БКС за сведение и изпълнение .

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик