Проект за изменение в Правилника за организацията и дейността на  общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДбСНКВОбА)                                                                                                                                                                                                                                       

                 С  Параграф Втори за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация бяха  направени  изменения и допълнения на чл. 34, ал. 2 ЗМСМА. Съгласно новата редакция на ал. 2, т. 1 от ЗМСМА  „Общият размер на възнаграждението на общински съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната  брутна  работна заплата  на общинска администрация за съответния месец - в общините с население до 100 000 души. Това изменение е публикувано в Държавен  вестник  бр.1  от 3.01.2014 година.                                                    

С оглед  създаване на съответствие на Правилника със ЗМСМА,  следва да бъдат изменени тези разпоредби, касаещи възнагражденията на общинските съветници .                       

Причините налагащи приемане на подобно изменение и необходимостта от актуализация на Правилника са разпоредби в нормативен акт от  по висок ранг, какъвто е ЗМСМА. Целта е подзаконовия нормативен акт  да се приведе  в съответната законова рамка, съобразно  волята на законодателя.                                                                    

С настоящето изменение се променя философията на заплащане на възнагражденията на общинските съветници, като същото  се поставя в зависимост от присъствие в заседание на  постоянните комисии и на заседанията на общински съвет.    Проектът за изменение на Правилника представлява по своята същност  подзаконов  нормативен  акт  по прилагане  на отделни разпоредби на ЗМСМА и в този смисъл е в съответствие с правото на ЕС .                                 

По така индивидуализирания по-горе начин са изложени и мотивите във  връзка с подготвяната промяна.                                                                                                  

С оглед  изложеното  по - горе и на основание чл. 21, ал. 3 от  ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния Кодекс, чл. 26 от Закона  за нормативните актове   предлагам  на Вашето Внимание следното                                                           

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:

І. Общински Съвет - Балчик приема проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на  общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:                                                                       

1. В чл. 19 се прави следното изменение                                                                       

1.1. Точка 7 /седма/  се изменя  така: "Да получава възнаграждение в размер на 50 на сто от средната брутна заплата на общинска администрация за съответния месец".     

2. Създава нова точка 7.1.,  както следва:                                                           

Точка 7.1. „Общинският съветник не получава пълния размер на възнаграждението си при следните  случаи:

А/ При неизпълнение на задълженията  по чл. 20, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на  общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация от възнаграждението на общинския съветник  се  удържат  средства  в размер:   

- 50  /петдесет/ лева за отсъствие  от заседание на постоянните  комисии.                       

- 100 /сто/ лева  за отсъствие от заседание на общински съвет.                                   

3. Измененията влизат в сила от 1.01.2014 година.                                                                                                                 ВНОСИТЕЛ:

Виктор Лучиянов,

Председател на ОбС

Балчик