• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


 

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 13 февруари 2014 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг на помещение с площ от 25 м2, находящо се в гр. Балчик - публична общинска собственост, представляващо обособена част от двуетажна сграда - Исторически музей.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за одобряване на План за развитие на община Балчик за периода 2014 - 2020 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение за приемане промяна на основните месечни заплати на кмет на община, заместник кметове на община, кметове на кметства и кметски наместници и корекция на Решение 300, т. 2 по Протокол № 22 от 21.02.2013 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предложение за разглеждане на ПУП-ПРЗ на град Балчик - УПИ ХХІV; УПИ ХХІІ; УПИ ХХІ в кв. 29 - собственост на „Захарни изделия" ЕООД и части от ПИ №№ 02508.69.109; 02508.59.145; 02508.59.153 и 02508.72.89 - собственост на община Балчик.    

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

6. Предложение за приемане на сборен бюджет на община Балчик за 2014 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Разни