Р Е Ш Е Н И Е

№1

гр.Балчик, 04.02.2014 г.


На основание чл. 4, ал. 4, чл. 5, ал. 1, чл. 32, ал. 1 Закон за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 4, чл. 9 Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, в изпълнение на Решение №418, Протокол №31 от 26.09.2013 г. на ОбС Балчик, с което е изменено Решение №169, Протокол №14 от 28.06.2012 г., публикувани в Държавен вестник бр. 2 от 07.01.2014 г. , в два национални ежедневници в-к "Труд" и в-к "24 часа", издания от 06.01.2014 г., във вр. и с т. 1 от Решение №231, Протокол №17 от 27.09.2012 г. на ОбС Балчик,


Р Е Ш И Х:1. Откривам процедура за провеждане на открит конкурс за избор на инвестиционен посредник за продажба по реда на чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗПСК - чрез публично предлагане на акции, собственост на Община Балчик в "Албена" АД на Българската фондова борса АД, като се възложи подготовката и сключването на приватизационната сделка за продажба на 304 570 броя безналични акции /в пакет или поотделно/, представляващи 7.13% от акционерния капитал в акционерното дружество, при минимална продажна цена на една акция, съответстваща на приетата и одобрена с Решение №231, Протокол №17 от 27.09.2012 г. на ОбС експертна оценка - справедлива, минимална пазарна стойност на една акция от пакета акции на Община Балчик в "Албена" АД.

2. Дейността на инвестиционния посредник включва извършване на всички необходими действия и подготовка на всички изискуеми от закона документи, както и оказване на съдействие и посредничество на Възложителя във връзка с подготовката, предлагането и реалното осъществяване на приватизационната продажба на акциите /в пакет или поотделно/, собственост на Община Балчик от капитала на Дружеството, в съответствие с определения метод за приватизация - публично предлагане и съгласно действащото законодателство, включително, но не само:

а) преглед на състоянието на Дружеството - силни и слаби страни, свързани с дейността им;

б) изготвяне на Проспект за публично предлагане на акциите - собственост на Община Балчик в Дружеството, вписване по реда на Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) на емисиите от акции в публичния регистър на Комисията за финансов надзор (КФН), регистрирането им  в "Централен депозитар" АД  и на "Българска фондова борса - София" АД. След като бъде изготвен проспектът за публично предлагане, заедно с изискуемите финансови отчети на дружеството и останалия набор от документи, се подават в Комисията за финансов надзор, заедно със заявление за потвърждаване. Ако Комисията за финансов надзор установи пропуски, несъответствия и др. в проспекта, след отстраняването им от страна на инвестиционния посредник, същият се внася за разглеждане за реалното им потвърждаване, като разходите и действията по отстраняване нередовностите и коригиране са за сметка на инвестиционния посредник;

в) изготвяне на Стратегия за процеса на публично предлагане на акциите на Дружеството, която следва да съдържа виждането на кандидата относно структурирането на процеса, предложение за начален и краен срок на публичното предлагане, схема за предлагане на акциите от капитала на Дружеството и предложение за продължителност на публичното предлагане. Крайната дата на публичното предлагане следва да бъде не по-късно от 60 (шестдесет)  дни, считано от датата на вписване на емисиите от собствените на Община Балчик акции от капитала на Дружеството в публичния регистър на КФН по реда и при условията на ЗППЦК. Стратегията за процеса на публично предлагане на акциите трябва да е съобразена с действащата в Република България нормативна уредба и със спецификата на Дружеството. Предлаганата Стратегия трябва да предвижда продажба на акциите на Община Балчик в Дружеството на "Приватизационен сегмент за плащане с пари" на "Приватизационен пазар" на "БФБ" АД при пазарна партида за търговия един лот - една акция.

г) изготвяне на анализ за определяне стойността на предложените за продажба акции от капитала на Дружеството, който трябва да бъде съобразен с нормативните изисквания и да съдържа предложение за първоначална продажна цена на една акция и предложение за минимална продажна цена на една акция. Предложението за минимална продажна цена да е съобразено с приетата и одобрена в т. 1 на Решение №231, Протокол №17 от 27.09.2012 г. на ОбС Балчик минимална пазарна стойност на една акция 44.40 лв. и във всички случаи не следва да е под тази стойност. При възникнала и належаща необходимост да се изготви актуализирана експертна оценка за справедлива пазарна цена на една акция от пакета акции на Община Балчик. Анализът трябва да бъде представен на хартиен и на оптичен носител (текстова част и приложения);

д) извършване на активен маркетинг за нуждите на публичното предлагане на акциите на Община Балчик в Дружеството, в т.ч изготвяне на презентация, която да бъде представена на потенциалните инвеститори;

е) предоставяне на писмени становища, при поискване от страна на Възложителя;

ж) други дейности при поискване от Възложителя. 

3. Утвърждавам правила за провеждане на процедурата.

4. Правилата за провеждане на процедурата се закупуват от касата на Община  Балчик - гр. Балчик, пл. "21-ви септември" №6 до 16.00 часа на тридесетия ден от датата на публикуване на настоящото решение във в-к "Труд" и в-к "24 часа" по реда на чл. 8 Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство. Цената на конкурсната документация е в размер на 500 /петстотин/ лв. и се заплаща на касата на Община Балчик или по следната банкова сметка:

BG38  UNCR 9660 84 9750 3315

BIC  код:        UNCRBGSF

Код на плащане: 44 70 00

При УниКредит Булбанк

5. Определям депозит за участие в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева, който се превежда по сметка на Община Балчик, съгласно условията в конкурсната документация.

6. Изискванията към кандидатите са следните:

6.1. Не по-малко от 20 000 броя сделки, извършени на регулиран пазар на "БФБ" АД, гр. София за периода 2011 г. - 2013 г. или

6.2. има не по - малко от 250 000 000 лв. оборот от сделки, извършени на регулиран пазар на  "БФБ" АД за периода 2011 г. - 2013 г. и

6.3. притежава "пълен" лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник (за инвестиционните услуги и дейности съгласно чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗПФИ), издаден от Комисията за финансов надзор или съответно от Българска народна банка за извършване на банкова дейност, която включва и извършване на сделките по чл. 2, ал. 2 т. 9 ЗКИ и

6.4. е член на "Българска фондова борса - София" АД и

6.5. е член на "Централен депозитар" АД и

6.6. има положителен финансов резултат за последните три финансово приключени години, съгласно одитираните годишни финансови отчети и

6.7. не е в програма за оздравяване.

6.8. Не могат да участват в процедурата кандидати, за които са налице предпоставките, предвидени в чл. 14, ал. 1 и ал. 3 Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

7. Предложенията на участниците в конкурса се подават в запечатан, непрозрачен плик, съгласно изискванията, посочени в правилата за провеждане на процедурата, всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в Информационен център на Общинска администрация Балчик, гр. Балчик, пл. "21-ви септември" №6,  Красимира Костова - мл. експерт ОбА, в срок до 16.30 часа на тридесетия календарен ден, считано от датата на едновременното публикуване на настоящото решение в двата централни ежедневника, включително. Ако последният ден от така определения срок изтича в неприсъствен, респ. неработен ден, счита се за такъв първият работен ден след него.

8. Предложенията ще се оценяват по следните критерии със съответно посочената им тежест:

8.1. Предложен най-нисък размер на възнаграждението за успех, при успешно приключило публично предлагане на акциите на Общината от капитала на Дружеството  .....50 точки

 като предложеното възнаграждение за успех като процент не може да бъде по-ниско от 0.1% и по-високо от 1.5 % /считано с включен ДДС при изчисляването му в левова равностойност/ от продажната цена за продаваните акции.

8.2. Предложение за най-висока минимална продажна цена за една акция в лева     .....50 точки

Крайната комплексна оценка представлява сбор от получените точки по горепосочените критерии за оценяване на съответното предложение.

9. Акциите да се предлагат на "Приватизационен сегмент за плащане с пари" на "Приватизационен пазар" на "БФБ - София" АД, като се заплащат с пари.

10. Инвестиционният посредник е длъжен съвместно с компетентните органи да предприеме необходимите правни и фактически действия за вписване по реда на ЗППЦК на емисиите собствени на Община Балчик акции от капитала на "Албена" АД, включително да поеме произтичащите от тези действия разходи за своя сметка, както и всички други разходи, свързани с предлагането  и продажбата им.

11. Няма да се допускат до разглеждане предложения за участие в конкурса в случаите, когато:

а) са подадени извън срока, определен в настоящото решение;

б) са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

в) не съдържат документ за внесен депозит за участие.

Настоящото решение да се публикува съгласно чл. 8, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от

Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство в два централни ежедневника - в-к "Труд" и в-к "24 часа", в местния печат - в-к "Балчик" и на интернет страницата на Община Балчик http://www.balchik.bg

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на едновременното му публикуване в двата централни ежедневника, по реда на АПК, пред съответния  компетентен административен съд.
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик