• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение 238/27.02.2009 г.и изм. и доп. с решение № 748 по Протокол № 59/17.02.2011 г.,  Решения № 457/31.10.2013 г. и № 477/05.12.2013 г. на ОбС - Балчик и във връзка със Заповед115/31.01. 2014 година на Кмета на Община Балчик.

 ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи:

 1. Земеделска земя - нива ІV кат., с площ от 326 м2, представляваща ПИ 62788.38.6 по кадастралната карта на с. Рогачево, м. "Арпълъка", при начална цена 1 500.00 лв. /хиляда и петстотин лева/.

2. Земеделска земя - нива ІІІ кат., с площ от 1 370 м2, представляваща ПИ № 03174.50.241 по кадастралната карта на с. Безводица, м. "Юртлука", при начална цена 2 500.00 лв. / две хиляди и петстотин лева/.


Търгът ще се проведе на 21.02.2014 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл."21 септември" № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 10.02.2014 г. до  19.02.2014 г. на касата на ОбА - Балчик.

         Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка  в срок до 20.02.2014  г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 20.02.2014 г. в Информационния център на Община Балчик.


За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова