• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Център за обществена подкрепа (ЦОП)

функционира от 01.09.2013 г. със заповед №РД01-922/27.08.2013 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и се намира в гр. Балчик. ЦОП Балчик предоставя комплекс от социални услуги, насочени към подкрепа и консултиране на децата и семействата от общността в зависимост от спецификата на техните нужди.

Дейностите са обвързани с реинтеграция на деца; превенция на отклоняващо се поведение и отпадане от училище; подкрепа на деца с увреждания и жертви на насилие; обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от резидентна грижа; провеждане на кампании - работа с  обществеността, с  местни  институции, с високо рискови общности; подкрепа на осиновяването и приемната грижа.

Основна цел на Центъра е да даде възможност за равен старт на децата на територията на общината и региона. 

Доставчик на социалната услуга е „СОНИК СТАРТ" ООД, динамично развиваща се стопанска организация, фокусирана в областта на социалното предприемачество, консултирането, предоставянето на услуги и подкрепа, както на територията на страната, така и в международни партньорства.

Широкият спектър от социални услуги, които ЦОП Балчик предоставя дава възможност да се подобри качеството на живот и социалните умения на децата и семействата на територията на oбщина Балчик и региона чрез прилагане на нови, устойчиви и комплексни подходи на работа. Развитието на социалните услуги за деца и семейства дава възможност да се осъществяват на практика залегналите в българското законодателство мерки за закрила на децата в риск.

Изграденият ЦОП на местно ниво спомага за постигането на устойчиво взаимодействие и сътрудничество между всички партньори, работещи в системата за закрила на децата.

Интегрирането на разнообразни услуги и партньори позволява гъвкавост в предоставянето на услуги за деца и семейства, така че те да отговарят на потребностите и особеностите на общността като най-големият доставчик на социални услуги в страната - "СОНИК СТАРТ" непрекъснато се стреми към надграждане на досегашния опит и създаване на устойчиви резултати по отношение на предоставяната подкрепа. Насърчаването и оказването на подкрепа при развитието на индивидуалните ресурси и потенциала на децата и семействата са в основата на предоставянето на качествена социална услуга.

Принципи на работа в ЦОП Балчик:

- Гарантиране на най-добрия интерес на детето, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето;

- Гарантиране правото на всяко дете да бъде отглеждано в семейна среда;

- Зачитане на достойнството и личността на детето;

- Уважение към личната история, религиозна, етническата и културна идентичност на детето и семейството му;

- Зачитане правото на детето на изразяване на мнение и изслушване;

- Индивидуален подход на интервенциите при работа по случай;

- Доброволност за ползване на социалните услуги, предоставяни в ЦОП;

- Подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална квалификация и подкрепа;

- Проява на толерантност и разбиране от страна на персонала към различията и многообразните потребности на децата;

- Работа в екип и междуинституционално сътрудничество;

- Поверителност.


Адрес:

гр. Балчик, ул. "Петър Берон" № 1А

тел.: +359 579 97856

+ 359 888 885 909

e-mail: balchik1@sonikstart.eu

www.balchik1.sonikstart.eu

Работно време:

от Понеделник до Петък

8,00 часа - 17,00 часа