• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Център за обществена подкрепа (ЦОП)

       Център за обществена подкрепа (ЦОП) Балчик е комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства, с цел:

-        предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции;

-        превенция на жертви на насилието, отклоняващо се поведение и отпадане от училище;

-        деинституционализация и реинтеграция на деца;

-        обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от резидентна грижа;

-        социално и психологическо консултиране и подкрепа на деца и семейства в риск;

-        оценяване на родителски капацитет;

-        посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод или раздяла;

-        реализиране на социални програми за деца и семейства в риск;

-        оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители;

-        консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

        Основна цел на ЦОП е да даде възможност за равен старт на децата на територията на общината и региона. За нейното осъществяване се работи в направление осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа за всяко дете; подкрепа възможностите за реинтеграция на всяко дете в биологичното семейство, осиновяване или настаняване в приемно семейство; засилване мотивацията и подобряване равния достъп до личностна реализация чрез удовлетворяване на индивидуалните потребности и желания на потребителите; превенция на социалното изключване на децата и младежите; повишаване тяхната квалификация; развиване на социални умения и засилване на мотивацията им за професионално развитие.

        Широкият спектър от социални услуги, които ЦОП предоставя, дава възможност да се подобри качеството на живот и социалните умения на децата и семействата на територията на община Балчик и региона, чрез прилагане на нови, устойчиви и комплексни подходи на работа. Развитието на социалните услуги за деца и семейства дава възможност да се осъществяват на практика залегналите в българското законодателство мерки за закрила на децата в риск.

        Услугата се обезпечава от екип от специалисти. - ръководител, педагог, психолог, соц. работник.

        Принципи на работа:

-        Гарантиране на най-добрия интерес на детето, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето;

-        Гарантиране правото на всяко дете да бъде отглеждано в семейна среда;

-        Зачитане на достойнството и личността на детето;

-        Уважение към личната история, религиозна, етническата и културна идентичност на детето и семейството му;

-        Зачитане правото на детето на изразяване на мнение и изслушване;

-        Индивидуален подход на интервенциите при работа по случай;

-        Доброволност за ползване на социалните услуги, предоставяни в ЦОП;

-        Подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална квалификация и подкрепа;

-        Проява на толерантност и разбиране от страна на персонала към различията и многообразните потребности на децата;

-        Работа в екип и междуинституционално сътрудничество;

-        Поверителност.


За контакти:                                                     

Адрес: гр. Балчик, пл. „кап. Георги Радков" 1.

Тел. за връзка: +359 88 762 6285

E-mail: balchik1@sonikstart.eu

https://balchik1.sonikstart.eu/

https://www.sonikstart.eu/