• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


logo     

         

         През периода 2008 - 2013 година в Община Балчик по Национална програма „Старт в кариерата", са започнали работа общо 8 младежи.

         Основната цел на програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи,  завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.


            НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ

  • Предотвратяване на деквалификацията на младежите;
  • Превенция срещу "изтичането на мозъци";
  • Предоставяне на възможности за обновяване на публичната администрация;
  • Предоставяне на възможност за последващо назначаване на част от младежите на постоянна работа;
  • Постигане на гъвкава комбинация от знания, умения и опит, съответстващи на изискванията на пазарната икономика.


        ОБЕКТ И ОБХВАТ

         Обект на програмата са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда";

          Работодатели по програмата са публични администрации - централните ведомства, включително второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити и техните териториални поделения, които са от администрацията на изпълнителната власт, съгласно чл. 36 от Закона за администрацията, областните и общинските администрации.