• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

logo

Община Балчик успешно приключи проект „Протегната ръка“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051POO1/07/5.2-01 Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”.

Обща цел - Повишаване на заетостта, доходите и социалната интеграция на хора в неравностойно положение  в община Балчик.

Специфични цели:

 Повишаване качеството на живот чрез предоставяне на социални услуги  с цел обгрижване в домашна среда, което ще подкрепи както лицата ангажирани с изпълнението на тази дейност, така и  самите зависими членове на семейството и ще даде възможност за по-активното им участие в социално-икономическия живот на общността, предотвратяване настаняването в специализирани институции и включване на нова група хора на пазара на труда.

Подобряване качеството на живот чрез подобряване на човешкия капитал като се достигнат високи нива на заетост, повишена производителност и засилване на социалното включване.Повишаване заетостта и доходите на заети или безработни чрез повишаване на тяхната квалификация с достъп до качествено образование през целия живот.

Целева група: Хора в неравностойно положение, с увреждания и самотно живеещи възрастни, както и деца нуждаещи се от постоянни грижи и членовете от техните семейства, които са  без работа поради необходимостта да се грижат за своите близки или болни деца.Проектното предложение ще даде възможност и за наемане на работещи, желаещи да работят почасово.

Проектът се изпълни за срок от 12 месеца.

Общата сума на проекта е 75 376, 08 лева, като сумата на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 67 532, 88 лева и 7 843, 20 лева съфинансиране от Община Балчик.