• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

logo

Проект: "Рехабилитация и благоустрояване на улици: „д-р Зл. Петков”, „Иван Вазов”, “Дунав”, „Г. Бенковски” и „Хр. Ботев”; рехабилитация на два паркинга встрани от улици „Д-р Зл. Петков” и „Г. Бенковски” и изграждане на места за отдих в близост до ул. „Г. Бенковски." e разработен по Операция 1.4.: “Подобряване на физическата среда и превенция на риска” и целта на Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие” от Оперативната програма “Регионално развитие.

   Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ - 16. 07. 2010г.

   Продължителност на проекта - 18 месеца

  С реализирането на проекта се подобри физическата среда на град Балчик, като това от своя страна е предпоставка за устойчиво социално-икономическо развитие и повишаване качеството на живота.

   Постигнатите специфични цели на проекта са както следва:

  • Подобряване на мобилността и достъпността в рамките на градския център;
  • Подобряване на парковата среда и създаване на здравословни условия за живот на населението чрез изграждане на места за отдих;
  • Осигуряване на равен достъп на хора в неравностойно положение до подобрените обекти на градската среда;
  • Създаване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания;
  • Подобряване на жизнената среда на ромското население на територията на град Балчик;
  • Превенция за риска от пътнотранспортни произшествия;

   Чрез рехабилитацията на улиците „Дунав”, „Д-р Златко Петков”, „Иван Вазов”, „Георги Бенковски” и „Христо Ботев” се намали риска от пътно-транспортни проишествия и се повиши привлекателността на градската среда на Балчик. Рехабилитацията на двата паркинга встрани от улици „Д-р Златко Петков” и „Георги Бенковски” и изграждането на градина и погледна площадка създават повече възможности за паркиране и отдих в града. Осигури се достъп и свобода на предвижването за хора с увреждания.

   Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 4 287 715.46 лв.

  snimka


snimka