• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

snimka

На 30. 11. 2010 г. Община Балчик внесе за одобрение в Министерството на регионалното развитие и благоустройството проектно предложение "Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия".

На 12.04.2011 г. проекта е оценен с най-висок резултат от 85,50 т. (от общо 44 одобрени предложения) и одобрен за финансиране с Решение РД 02-14-769/12.04.2011 на зам. министъра на МРРБ. 

Това проектно предложение е първи етап от по-мащабен проект „Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия в участъка между буни 204 и 208”, който Общината има намерение да реализира през следващия програмен период. С проектното предложение за реализиране на първия етап от проекта Общината ще кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Регионално развитие"2007-2013, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, бюджетна линия BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”.

Общата цел на настоящия проект е повишаване качеството на живот в град Балчик, чрез предотвратяване на рискове от ерозия и абразия на крайбрежието му и подобряване на физическата среда, превръщането й  в безопасна, устойчива, високо екологична и естетическа, изпълняваща и важни социални функции. Дейностите, предвидени по проекта са изцяло насочени към превръщането на Община Балчик в едно по-привлекателно място за живот, туризъм и инвестиции. Именно затова настоящото проектно предложение предвижда опазване на града от действията на морската вода.

Специфичните цели на проекта са следните:

- Изграждане и ремонт на необходимата дребномащабна инфраструктура, за да се ограничи проявлението  на процесите на ерозия и абразия на морския бряг на град Балчик;

- Повишаване на безопасността и подобряване сигурността  на населението, живеещо в  крайбрежния район на гр. Балчик;

- Предотвратяване на сериозни материални и имуществени загуби на живеещите в  непосредствена близост до морето;

- Намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда;

-  Повишаване привлекателността на град Балчик за посетители и инвеститори.

Конкретните дейности, които се предвижда да бъдат изпълнени на този етап от проекта ще бъдат свързани с ремонт на брегозащитната дамба в участък с дължина 370 м. между буни №204 и №206, замяна на бронировката от тетраедрони в този участък с едри скални блокове 500 – 1 500 кг, ремонт на ст/бетонов парапет и ремонт на ст/бетоновата настилка. и ремонт на буни №204 и №205.

Общият размер на проекта за изпълнение на първия етап от проекта е на стойност 960 829,64 лева, като 912 829,01 лева са исканата безвъзмездна финансова помощ, а 48 043,64 ще бъдат осигурени от Общината.


snimka


snimka