logo

Община Балчик приключи проект „Оптимизиране на процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство” по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос:I. „ Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия: BG051PO002/10/1.3-04.

Осъществените основните дейности по проекта са свързани с:

I.  „Изграждане на информационна среда в община Балчик”:

1. Извършена е междинна оценка на изпълнението на действащия общински план за развитие.
2. Извършени са подготвителни дейности по разработване на общинския план за развитие           за           следващия      планов            период.
3. Направи се проучване на европейския опит в областта на формиране, разработване  и изпълнение на регионални политики, планови документи и участието на гражданското общество в          този     процес.
4. Разработиха се и се въведоха Правила за мониторинг при изпълнение на конкретни политики             на           община           Балчик.
5. Разработиха се и се въведоха вътрешни  правила за дейностите, свързани с набиране на  информация  за  подготовката  и  отчитането  на  изпълнението  на  ОПР.

II. „Иницииране на партньорство на  местно ниво”:

1. Проведено е анкетно проучване относно визията, политиките, целите и приоритетите в развитието на община Балчик за периода 2014-2020 г.
2. Организиран е и е проведен дискусионен форум на тема „Визия и приоритети за развитие на община Балчик 2014-2020.    
3.Организирани са и са проведени деветнадесет „Граждански панела”.
4. Създаден е онлайн дискусионен форум на интернет страницата на община Балчик
5. Организира се и се проведе Кръгла маса „Визия и приоритети за развитие на община Балчик     2014-2020”.
6. Проведе се обучение на общинските      служители.

     Обща стойност на проекта:  270 058,68 лева. Изпълнява се за срок от 12 месеца.

Проектът е финансиран от Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.