• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

 ПРОЕКТ "Обществена трапезария" се реализира с подкрепата на Министерство на труда и социалната политика, фонд "Социално подпомагане".

      Общата цел на проекта е подобряване качеството на живот и осигуряване помощ и подкрепа на лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/; скитащи и бездомни  лица.

      Специфични цели на проекта:

1.   Разширяване на социалните услуги за проблемните слоеве от населението на община Балчик;

2.   Популяризиране и разясняване на Проекта на територията на гр. Балчик;

3.   Подобряване условията на живот на  80 човека, бенефициенти по  Проекта.

 

      Очакваните резултати от реализирането на проекта са:

1.   Увеличаване броя на потребителите и  целевите групи, обхванати от социалните услуги;

2.   Осигуряване храна  от  "Обществената трапезария" на 80 човека – бенефициенти по проекта;

3.   Положителни  отзиви от  хората,  ползващи  услугата.

 

      Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 12 664,08 лева