• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

logo


Община Балчик приключи успешно първия етап от  Договора  за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-C015 за реализиране на проект по „Рехабилитиране на ПСОВ - Албена, общ. Балчик"  по Процедура № BG161PO005/10/1.11/03/19 "Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж." на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г."

Бяха изпълнени дейностите, свързани с прединвестиционно проучване, проектиране, становища по екологичното законодателство и законодателството за управление на водите, изготвяне на тръжни документации за изпълнение на дейностите по втори етап, включващи:

1. Рехабилитация на ПСОВ - Албена, с цел пречистване на отпадъчните води от к.к. Албена и село Кранево

2. Изграждане на отвеждащ колектор от ПСОВ до Черно море - водоприемник на пречистените отпадъчни води;

3. Изместване  точката на заустване  на разстояние 1 морска миля навътре в морето.


Очаква се Община Балчик да получи покана  от МОСВ за изпълнение на втория етап от проекта.


snimka