• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Община Балчик спечели проект по ОП за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013, Мярка BG MIRG SH-K-B/2-2.2. Стойност на проекта: 271 472,10 лева.

 

Обща цел на проекта: Подобряване качеството на културните ресурси на Община Балчик, с цел тяхното цялостно оползотворяване.

Специфични цели:

·      Превръщането на Община Балчик в едно по-привлекателно място за живот, туризъм и инвестиции, чрез изпълнение на дейностите, предвидени в  настоящето проектно предложение за интегриране  рибарския сектор във  всекидневния живот на общината, посредством рехабилитирането сградата на Народно читалище „Паисий Хилендарски 1870“;

·      Подобрен имидж и конкурентоспособност на Общината, чрез повишаване качеството на живот, произтичащо от увеличените възможности за организиране на културни и спортни, държавни и международни прояви, както и повишени възможности за участие и изяви на населението от района в съставите и клубовете към  читалището; 

·      Подпомагане развитието на риболова като отрасъл, чрез повишаване туристопотока в региона и удължаване туристическия сезон посредством популяризиране на природното и културно наследство.

Това да се постигне чрез дейности свързани с:

ü  Закупуване и монтиране в НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ – Балчик на ново технологично оборудване, съответстващо на съвременните изисквания за провеждане на масови и културни събития с оглед подобряване възможностите за ползването ѝ от населението на община Балчик и в частност от рибарската общност;

ü  Провеждане на форуми на изкуството, касаещи риболова и привличането на рибарската общност към културата;

ü  Осигуряване на информация и публичност за целите и задачите на Проекта.

Проектът съответства на целите на ПРИОРИТЕТ 2 „Оползотворяване на местните природни и културни ресурси“, МЯРКА  BG MIRG SH-K-B/2-2.2 „Защита на околната среда в рибарските области, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и архитектурно наследство“, тъй като то:

·        допринася за постигане целите на Местната стратегия за развитие 2011 – 2013 на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик;

·        подобрява възможностите за  популяризиране на природното и културно наследство по нов начин, като разглежда  рибарския сектор през призмата на културата

опазва околната среда.


snimka