• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


logo


Обща цел: Реализиране на устойчив модел за деинституализация на деца с увреждания, настанени в специализираната институция в град Балчик - Център за настаняване от семеен тип.

Специфични цели:

• Реализиране на модел  за качествена грижа за децата  с увреждания, ориентирана към индивидуалните нужди на всяко дете и гарантираща им живот в среда близка до семейната.

  Прилагане на модерни подходи за социална работа от квалифициран и обучен персонал.

  Създаване на нова форма на социална услуга в общността, основана на професионалната оценка на нуждите на всяко дете и анализ на ресурсите и възможностите на средата да защити в най-висока степен правата и интересите на всяко дете.

Постигането на поставените цели ще допринесе в Центъра за настаняване от семеен тип – Балчик да се осигури среда, близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа.

Срок на изпълнение на проекта 1-13 месеца.

Общата стойност на проекта възлиза на 136 626,70лв.