• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

   logo  

       ПРОЕКТ "Подкрепа за достоен живот" се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по бюджетна линия BG 051PO001-5.2.09 "Алтернативи", конкретен бенефициент по която е Агенция за социално подпомагане, а Община Балчик е партньор по проекта. Изпълнението на проекта стартира на 08.10.2010 г.

      Обща цел на проекта - да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент" в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент".

      Специфични цели:

  •  Децентрализиране услугата „Личен асистент", която до момента традиционно е предоставяна от Агенцията за социално подпомагане на територията на цялата страна.
  •  Създаване на възможности лицата с трайни увреждания да участват активно в планирането на услугата, определянето на индивидуален бюджет и избора на личен асистент.
  • Подкрепа за семействата, в които има лице с трайно увреждане, като се даде възможност за професионално развитие на ангажираните с грижи за лицето с трайно увреждане членове на семейството.
  • Промяна в разбирането за дейността на личния асистент - потребителите и техните семейства да я възприемат като социална услуга, а не като дейност, извършвана от членове на семейството.
  • Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване.

      Стойността на безвъзмездната финансова помощ на проекта е в размер на 34 999 999.93  лева, (в т.ч. 29 749 999.94  лева - ЕСФ и 5 249 999,99 лева - национално съфинансиране). Средствата са разпределени между всички партньори на Агенцията за социално подпомагане по проекта, включително и Община Балчик, която получи 86 161,30 лева.