• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

logo

Община Балчик спечели проект по схема предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2007 - 2013 г.: BG161PO001/3.1-03/2010 "Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции". Проектното предложение с което кандидатства Община Балчик е "Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на Община Балчик”

         Паметниците на културата, с които кандидатства Община Балчик са:

  1. Средновековна крепост, кв. „Хоризонт” – късно антична и средновековна крепост в гр. Балчик – недвижима културна ценност с категория „национално значение”.
  2. Обществена сграда „Мелницата” – недвижима културна ценност от „местно значение” находяща се в гр. Балчик.
  3. „Теке Ак Язълъ Баба” – св. Атанас” – двуобреден молитвен дом на мюсюманския светец Ак Язълъ Баба и неговия християнски двойник Св. Атанас, находящ се в с. Оброчище, общ Балчик – недвижима културна ценност от „местно значение”.

          Основна цел на проекта е консервирането, реставрирането,  експонирането на недвижими културни ценности и разкриването на богатото културно – историческо наследство на региона от местно и национално значение.

         Средновековна крепост в кв. „Хоризонт” – консервиране и реставрирането на руините и околното пространство ще допринесат за развитието на алтернативния туризъм в Балчик, насочен главно към разкриването на богатото културно – историческо наследство на региона, както и ще даде възможност за опазване на руините – обявени за културна ценност с национално значение.

        „Мелницата” – гр. Балчик – консервирането, реставрирането и превръщането на сградата в средищен информационен център за потенциалните посетители на града и околностите ще допринесе за развитието на алтернативния туризъм в Балчик, насочен главно към разкриването на богатото културно – историческо наследство в региона, както и ще даде възможност за опазване на сградата – обявена за културна ценност в местно значение.

       „Теке Ак Язълъ Баба – св. Атанас” – консервирането, реставрирането, експонирането и социализацията на обекта и околното пространство ще допринесат за развитието на алтернативния туризъм в Балчик, насочен главно към разкриването на богатото културно – историческо наследство в региона, както и ще даде възможност за опазването на обекта – обявен за културна ценност от местно значение.

        Целевите групи които ще бъдат обхванати от проекта са български и чуждестранни посетители, гражданите на Балчик и региона, служители от общинска администрация и културните институти на територията на Община Балчик и извън нея.

Срок на изпълнение на проекта – 24 месеца.

Общата стойност на проекта е 6 304 916,27лв., като 82,28% (5 187 514лв) – безвъзмездна финансова помощ и 17,72% (1 117 401,49лв.) – финансов принос на кандидатите.


27.01.2014 г. Реконструкция "Мелница"