Н А Р Е Д Б А

ЗА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО  НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ В ОБЩИНА БАЛЧИК

(приета с Решение 470 по Протокол № 33 от 5.12.2013 г.; изм. и доп.

с Решение № 291 по Протокол № 20 от 25.01.2018 г.; изм. и доп. с Решение № 30 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г.)

 

 

Глава първа

Раздел I

Общи положения


Чл.1. (1) изм. и доп. с Решение № 30 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г.

С тази Наредба се определят условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението, отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенни разпоредители с бюджет, други общини, финансови институции и местната общност.

(2) Наредбата регламентира управлението на бюджетните и извънбюджетните средства при спазване принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност, всеобхватност, адекватност и публичност.

    Чл. 2. (1) Средствата от Европейския съюз и свързаното с тях национално съфинансиране се администрират и управляват от бюджетните организации чрез сметки за средства от Европейския съюз.

(2) Сметките за средства от Европейския съюз са финансово-правна форма за получаване, разпределяне и разходване от бюджетните организации на средства от Европейския съюз и свързаното с тях национално съфинансиране.

(3) Средствата от Европейския съюз и свързаното с тях национално съфинансиране може да постъпват и да се разходват чрез бюджетите на съответните бюджетни организации, когато това е предвидено със закон или с акт на Министерския съвет.

Чл. 3. (1) Чуждите средства се администрират и управляват от бюджетните организации чрез сметки за чужди средства.

(2) Сметките за чужди средства са финансово-правна форма за получаване, съхраняване, разпределяне и разходване от бюджетните организации на чужди средства.

(3) Сметките за чужди средства се прилагат, доколкото операции с чужди средства не се извършват чрез съответните бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз.

Чл. 4. (1) Бюджетите и сметките за средства от Европейския съюз се съставят и изпълняват за една бюджетна година.

(2) Бюджетната година започва на 1 януари и приключва на 31 декември на съответната година.

(3) Бюджетите и сметките за средства от Европейския съюз се съставят в български левове.

 (4) Разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината се определят от общинския съвет по предложение на кмета на общината.

(5) Второстепенни и от по-ниска степен разпоредители с бюджет прилагат делегиран бюджет в случаите, когато това е определено със закон, както и когато въз основа на закон са определени от първостепенния разпоредител с бюджет да прилагат делегиран бюджет.

(6) Първостепенният разпоредител с бюджет упражняват контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

  Чл 5. (1) Общинският бюджет е:

1. годишен финансов план, който се съставя, приема, променя, изпълнява и отчита съгласно Закона за публичните финанси.

2.самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на общината за една бюджетна година;

3.документ за финансова  политиката на общината;

4.ръководство за оперативната дейност;

5.средство за комуникация.

(2) изм. и доп. с Решение № 30 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г.

Общинският бюджет включва бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет и бюджетните сметки на второстепенни разпоредители, утвърдени от Общинския съвет на общината.

 (3) С общинският бюджет се осигуряват парични средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности в интерес на местната общност.


(4) Структура на общинския бюджет включва:

1. приходи от:

а) местни данъци - при условия, по ред и в граници, установени със закон;

б) такси - при условия и по ред, установени със закон;

в) услуги и права, предоставяни от общината;

г) разпореждане с общинска собственост;

д) глоби и имуществени санкции;

е) лихви и неустойки;

ж) други постъпления;

з) помощи и дарения;

2. разходи за делегирани от държавата и за местни дейности, както и във функционален разрез съгласно единната бюджетна класификация, за:

а) персонал;

б) издръжка;

в) лихви;

г) помощи и обезщетения за домакинства;

д) текущи субсидии;

е) капиталови разходи;

3. бюджетни взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз;

4. бюджетно салдо;

5. финансиране.

     6. Държавата компенсира намалението в приходите по т. 1, букви „а" и „б" от настоящата алинея, когато то произтича от провеждането на държавна политика.

(5) По бюджетите на второстепенните и от по-ниска степен разпоредители с бюджет по бюджетите на общините не се предвиждат приходи, с изключение на помощи и дарения.

(6) Алинея 5 не се прилага за делегираните бюджети.

(7) Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност по ред, определен от общинския съвет и от определените със закон компетентни органи.

 

Чл. 6 (1). Общината финансира текущите си разходи с текущи приходи и с остатъци от минали периоди.

(2). Текущите разходи и приходи се преразглеждат и/или актуализират след второто тримесечие.

(3). Общината не може да използва бюджетни и счетоводни практики, допускащи балансирането на текущия бюджет за сметка на бъдещи бюджети.

(4). Бюджетният излишък в края на годината остава като преходен остатък по бюджета на общината и се използва по решение на общинския съвет през следващата година.

            (5) Еднократни или инцидентни  приходи се използват за покриване на разходната част на бюджета.

(6). Краткосрочен дълг може да се ползва единствено за финансиране на временен паричен недостиг в рамките на годината.

(7). Общината ще поддържа активите си на такова приемливо равнище, което позволява защита на извършените инвестиции и минимизиране на бъдещи разходи за поддръжка и/или замяна.

 (8). Общината няма да финансира самостоятелно услуги, имащи регионален обхват.

Чл. 7 (1). Инвестиционна политика на общината се осъществява съгласно приета от общинския съвет инвестиционна програма

(2). Инвестиционната политика на общината се разработва с оглед достигането на програмните цели на общината и съдържа описание на всеки капиталов проект, неговата стойност, начини на финансиране, както и оценка на бъдещите текущи разходи след въвеждането на проекта или актива в експлоатация.

(3). Капиталов проект е общински проект, който отговаря на всяка от следните характеристики:

1.      Има стойност над минималния праг на същественост определен в счетоводната политика на общината.

2.      Представлява ново строителство или основен ремонт на съществуващ актив с цел възстановяването му или заместване на съществуващ актив или обособена негова част или придобиване на земя и

3.      се финансира изцяло или частично с общински финансови източници или общината е отговорна за използването му независимо от източника на финансиране.

(4). Всеки капиталов проект трябва задължително да съдържа оценка на допълнителните текущи разходи, необходими за управление на въведения в експлоатация обект.

(5). Общината ще използва финансово най-изгодните методи за финансиране на проектите в инвестиционната програма.

(6). Инвестиционната програма се актуализира заедно с приемането или актуализирането на текущия бюджет, с което се осигурява балансирането им .


Чл. 8 (1). Общината поддържа резерв, съгласно чл.5 ал.1 от настоящата наредба, за неотложни и непредвидени разходи, който ще се използва за преодоляване на временен бюджетен недостиг, за покриване на необходими еднократни разходи (неустойки, по съдебни решения) и като източник на лихвени приходи.

(2). Общината може да формира и целеви резерви.


Раздел II


Взаимоотношения на общинския бюджет с държавния бюджет и с други бюджети и сметки

Чл. 9. (1) Бюджетните взаимоотношения, включително размерът им по видове между общинските бюджети и държавния бюджет, се определят със закона за държавния бюджет за съответната година.

(2) Бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променят по реда на този закон въз основа на друг закон или акт на Министерския съвет, ако това е предвидено със закон.

Чл. 10. (1) Бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с централния бюджет включват:

1. трансфери за:

а) обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности;

б) местни дейности, включително обща изравнителна субсидия;

в) целева субсидия за капиталови разходи;

г) други целеви разходи;

д) финансови компенсации от държавата;

2. временни безлихвени заеми.

(2) В общинския бюджет се включват и бюджетните взаимоотношения с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз.

(3) Средствата по ал. 1, т. 1 се предоставят въз основа на закона за държавния бюджет за съответната година и/или с акт на Министерския съвет.

(4) Средствата по ал. 1, т. 1, букви „а", „б" и „в" се предоставят в срокове, определени със закона за държавния бюджет за съответната година.

Чл. 11. (1) Държавата финансира делегираните на общината държавни дейности с обща субсидия за тези дейности.

(2) Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности се определя въз основа на приети от Министерския съвет стандарти за финансиране и натурални показатели за съответната дейност.

Чл. 12. (1) Общата изравнителна субсидия за местни дейности е предназначена да осигури минимално равнище на местните услуги в общината. Механизмът за разпределението на общата изравнителна субсидия по общини се определя със закона за държавния бюджет за съответната година.

(2) Размерът на общата изравнителна субсидия не може да бъде по-малък от 10 на сто от отчета на собствените приходи на всички общини по последния годишен отчет за касовото изпълнение на бюджетите им.

Чл. 13. (1) Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи и механизмът за неговото разпределение по общини се определят със закона за държавния бюджет за съответната година.

Чл. 14. (1) При извършване на промени по реда на този закон размерът на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет се смята за изменен от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите.

(2) Промените по показателите на общинския бюджет в резултат на получени като трансфер или временен безлихвен заем средства от държавния бюджет и от други бюджети и сметки се извършват, без да е необходимо решение на общинския съвет.

Глава втора

Раздел I


Съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и на общинския бюджет

Чл. 15. (1) Кметът на общината организира съставянето на бюджетната прогноза и на бюджета на общината и при спазване на указанията по чл. 67, ал. 6 от Закона за публични финанси.

(2) В бюджетната прогноза за местните дейности се включват и прогнози за:

1. общинските сметки за средствата от Европейския съюз - по основни показатели;

2. динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга, гарантиран от общината;

3. финансите на контролираните от общината дружества и други лица, включително информация за прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната динамика и състоянието на техния дълг, финансови резултати, очакван размер на дивидента за общината, прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и други предоставяни от общината средства, изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз;

4. очаквания ефект върху показателите на общинските финанси от публично-частни партньорства и концесии за срока на прогнозата и до края на действието на съответните договори, както и от други съществени, извършени или планирани сделки и операции на общината и нейните подведомствени разпоредители, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината за периода на прогнозата.

 Чл. 16. (1) Кметът на общината разработва бюджетната прогноза на общината със съдействието на кметовете на кметства и кметските наместници на базата на:

1. Закона за публични финанси;

2. допусканията за развитието на региона;

3. приетите от общинския съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския план за развитие;

4. фискалните правила и ограничения, определени в тази наредба

5. предложенията на местната общност;

6. предложенията на второстепенните и разпоредители с бюджет от по-ниска степен, както и на бюджетните организации с общинска собственост.

(2) Общинският съвет одобрява бюджетната прогноза по предложение на кмета на общината.

(3) Кметът на общината представя в Министерството на финансите бюджетната прогноза в сроковете, определени с бюджетната процедура.

Чл. 17. (1) Кметът на общината разработва проекта за общинския бюджет по показателите по чл. 45, ал. 1 от Закона за публични финанси със съдействието на кметовете на кметства и кметските наместници:

1. одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на бюджетните взаимоотношения на държавния бюджет с общината, както и одобрената бюджетна прогноза по чл. 83, ал. 2 от Закона за публични финанси;

2. разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности съобразно съответните специални закони;

3. задълженията по предявени вземания по влезли в сила съдебни решения;

4. прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи;

5. задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на нов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;

 (2) ОТМЕНЕНА с Решение № 291 по Протокол № 20 от 25.01.2018 г.

Ал. 3 и ал. 4 стават ал. 2 и ал. 3

(2) Проектът на бюджета се придружава от разчети по показатели по единната бюджетна класификация, определени с указанията по чл. 67, ал. 6, от индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и от прогнозите по чл. 82, ал. 3 от ЗПФ.

(3) Кметът на общината внася в общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и прогнозите по чл. 82, ал. 3 в срок до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година.

(4) Нова с Решение № 291 по Протокол № 20 от 25.01.2018 г.

Кметът на община в процедура по финансово оздравяване изпраща проекта на
бюджет на общината за съгласуване от министъра на финансите.

(5) Нова с Решение № 291 по Протокол № 20 от 25.01.2018 г.

В рамките на срока по ал. 4 кметът на общината представя проекта на бюджет за
публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.


Чл. 18. Бюджетните организации публикуват утвърдените си бюджети на своята интернет страница при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.


Глава трета

Раздел I


Приемане на бюджета на общината

Чл. 19. (1) Проектът на бюджет на общината се разглежда по ред, определен от общинския съвет.

(2) Общинският съвет приема с решение бюджета на общината по показателите по чл. 45, ал. 1 от ЗПФ в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета. Размерите на бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет трябва да съответстват на приетите със закона за държавния бюджет за съответната година, както и на други относими за съответната община показатели и разпоредби.

(3) С решението по ал. 2 общинският съвет одобрява и:

1. с Решение № 291 по Протокол № 20 от 25.01.2018 г.

максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

2. с Решение № 291 по Протокол № 20 от 25.01.2018 г.

максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

3. размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година;

4. размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година;

5. лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;

6. разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи;

7. други показатели, включително такива, определени в закона за държавния бюджет за съответната година;

8. индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз;

9. актуализирана бюджетна прогноза.

(4) Целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 94, ал. 3, т. 6 от ЗПФ, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, може да се разпределя за делегирани от държавата дейности и/или за местни дейности. За сметка на тази субсидия могат да се предвиждат капиталови разходи и за делегираните бюджети. Разпределението й се одобрява с решение на общинския съвет.

 (5) изм. и доп. с Решение № 30 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. Бюджетът на общината се разпределя по тримесечия и разпределението се утвърждава от кмета на общината.

(6) Нова с Решение № 291 по Протокол № 20 от 25.01.2018 г.

При разглеждането от общинския съвет на бюджета на общината ако е в процедура по финансово оздравяване се обсъжда и становището на министъра на финансите по проекта на бюджет на общината.

(7) Нова с Решение № 30 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. Промени по показателите по ал.3 след направен анализ и оценка се извършват по предложение на кмета на общината и се утвърждават от общинския съвет.

Чл. 20. С общинския бюджет може да се предвиди резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер до 10 на сто от общия размер на разходите по бюджета на общината.

Чл. 21. По решение на общинския съвет делегираните от държавата дейности могат да се финансират допълнително със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия на общината.

Чл. 22. Бюджетът на общината се публикува на интернет страницата на общината в срок до 10 работни дни след приемането му от общинския съвет. Бюджетът на общината се предоставя на Сметната палата и на Министерството на финансите в срок до един месец след приемането му. На Министерството на финансите и на Сметната палата се предоставя и информацията за одобрените показатели по чл. 94, ал. 3 от ЗПФ по ред, определен от министъра на финансите.

Чл. 23. (1) В случай че до началото на бюджетната година държавният бюджет не бъде приет от Народното събрание, приходите по бюджета на общината се събират в съответствие с действащите закони, а разходите се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година, и при спазване на фискалните правила по този закон.

(2) В случай че до началото на бюджетната година държавният бюджет е приет от Народното събрание, за периода до приемането на бюджета на общината от общинския съвет месечните разходи за делегираните от държавата дейности се извършват в размери не по-големи от утвърдените със закона за държавния бюджет за съответната година бюджетни взаимоотношения на общината, а разходите за местни дейности се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година.


Раздел II

Изпълнение на общинския бюджет

Чл. 24. (1) Изпълнението на общинския бюджет се организира от кмета на общината чрез кметовете на кметства, кметски наместници чрез ръководителите на бюджетни звена, финансирани от и чрез общинския бюджет.

(2) В рамките на своята компетентност през бюджетната година общинският съвет може да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена в общината, финансирани със собствени приходи.

(3) Финансовите последици от решенията на общинския съвет по ал. 2, както и тези, свързани с освобождаване на отделни категории лица от заплащане на определени публични задължения към общината, са за сметка на собствените приходи и/или на разходите за местни дейности по бюджета на общината.

Чл. 25. Приходите по общинския бюджет се събират от общинската администрация, освен когато със закон е предвидено друго.

Чл. 26. (1) Промени по общинския бюджет през бюджетната година и в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с държавния бюджет се извършват при условията и по реда на тази наредба и на Закона за публичните финанси за съответната година.

(2) Промените по общинския бюджет, извън тези по чл. 56, ал. 2 от ЗПФ, се одобряват от общинския съвет. Промените, засягащи делегираните от държавата дейности, се одобряват при спазване на ограниченията по чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗПФ.

(3) Общинският съвет може да одобрява компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, като промените се одобряват само в рамките на бюджетната година.

(4) Кметът отразява промените по бюджета на общината, съответно по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него.

Чл. 27. (1) Общинският съвет може, доколкото със закон не е определено друго, да оправомощи кмета на общината да извършва компенсирани промени:

1. в частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

2. в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

(2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 кметът издава заповеди.

(3) Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него, в рамките на промените по ал. 1.

(4) След извършване на промени по реда на ал. 1, както и на тези по чл. 112, ал. 5 от ЗПФ кметът представя в общинския съвет актуализирано разпределение на променените бюджети тримесечно по определен от общинския съвет ред.

Чл. 28. Временно свободните средства по бюджета на общината могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по този закон, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

Чл. 29. (1) Капиталови разходи, извън тези, финансирани за сметка на целевата субсидия за капиталови разходи и други трансфери от държавния бюджет, може да се извършват за сметка на приходи по бюджета на общината и при спазване изискванията на дългосрочната инвестиционна програма и конкретните неотложни потребности на бюджетните структури и  предложенията на местната общност, както и чрез поемането на дълг по реда на Закона за общинския дълг, при спазване на приложимите за общините фискални правила и ограничения по този закон.

(2) Постъпления от продажба на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.

(3) Постъпленията от приватизация може да се разходват само за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи, за разходи, свързани с приватизационния процес, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.

(4) Текущи разходи за местни дейности не може да се финансират за сметка на поемането на дългосрочен дълг от общината.

Чл. 30. Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината.

Чл. 31. (1) Общината възстановява в държавния бюджет неусвоените средства от целеви трансфери в срок до 31 януари на следващата бюджетна година.

(2) Постъпилите по бюджета на общината средства от целеви субсидии за капиталови разходи, които не са усвоени към края на текущата бюджетна година, се разходват за същата цел през следващата бюджетна година, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември.

(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат, когато със Закона за публичните финанси  за съответната година или с акт на Министерския съвет е определено друго.

Чл. 32. (1) Кметът на общината може да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушение на бюджетната дисциплина до неговото преустановяване.


Раздел III


Текущо наблюдение и отчитане

Чл. 33. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет представят в Министерството на финансите ежемесечно и на тримесечие отчети за изпълнението на бюджетите, включително за сметките за средства от Европейския съюз, както и друга допълнителна информация.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, представят в Министерството на финансите и тримесечна информация за разходите по бюджетни програми.

(3) Първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, представят в Министерството на финансите и Сметната палата подробен отчет за изпълнението на програмните бюджети към полугодието и за годината.

(4) Отчетите по ал. 1 и 3 и информацията по ал. 2 се публикуват на интернет страниците на съответните първостепенни разпоредители с бюджет при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

(5) Министърът на финансите дава указания за формата, съдържанието и сроковете за съставянето и представянето на отчетите по този член.

Чл. 34. Първостепенните разпоредители с бюджет представят в Министерството на финансите оценки за очакваното изпълнение на бюджета по ред и в срокове, определени от министъра на финансите.

 Чл. 35. (1) Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на:

1. изпълнението на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз;

2. показателите по чл. 14 от ЗПФ за всички контролирани от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление" и не са разпоредители с бюджет по бюджета на общината, както и на динамиката и текущото състояние на техния дълг;

3. съществени сделки и операции на общината и на разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината, като ефектът от такива сделки и операции се измерва и представя по показателите по чл. 14 от ЗПФ.

(2) Кметът представя в общинския съвет информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съюз, както и за останалите показатели, сделки и операции по ал. 1, т. 2 и 3 за полугодието.

(3) Информацията по ал. 1, т. 2 и 3 се представя обособено от информацията по ал. 1, т. 1.

(4) Министърът на финансите може да дава указания относно прилагането на ал. 1, т. 2 и 3, включително за обема, формата и съдържанието на информацията, както и за идентифицирането, измерването и класифицирането на ефектите върху общинските финанси.

(5) Кметът на общината представя информацията по ал. 1, т. 2 и 3 в Министерството на финансите.

(6) Кметът на общината информира периодично местната общност за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз по ред, определен от общинския съвет.


Раздел IV


Отчет на общинския бюджет

Чл. 36. (1) изм. и доп. с Решение № 291 по Протокол № 20 от 25.01.2018 г.

Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по
показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на
следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. В случаите,
когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината,
кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината.

(2) Отчетът по ал. 1 се придружава и от:

1. отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз;

2. отчетната информация по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 3 от настоящата наредба;

3. друга отчетна информация.

(3) В доклада по ал. 1 се включва и информация за изпълнението на фискалните цели, както и за изпълнението на прогнозите по чл. 82, ал. 3 от Закона за публични финанси.

(4) Председателят на общинския съвет организира публично обсъждане на отчета по ал. 1 от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местни средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет.

(5) изм. и доп. с Решение № 291 по Протокол № 20 от 25.01.2018 г. Общинският съвет след обсъждането по ал. 4 приема отчета по ал. 1 не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година.

(6) Приетият отчет по ал. 5 и отчетът за сметките за средства от Европейския съюз по ал. 2, т. 1 се публикуват на интернет страницата на общината.

(7) Отменена с Решение № 30 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г.        

Чл. 37. Сметките за чужди средства не се включват в общинските бюджети.


Раздел V

Отменен Раздел V и създава нов с чл. 38; чл. 39 и чл. 40 с Решение № 30 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г.        

Сметки за средства от Европейския съюз

 

1.      Чл.38 Сметките за средства от Европейския съюз не се включват в общинския бюджет.

2.      Чл.39 За сметките за средства от Европейския съюз се съставят, утвърждават и актуализират разчети.

3.      Чл.40 Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз се изготвят от кмета на общината и се утвърждават от общинския съвет.
Раздел VI

 

Системи за финансово управление и контрол

Чл. 41. (1) Кметът на общината изгражда и прилага Системи за финансово управление и контрол на бюджетните и извънбюджетните средства на общината при текущото изпълнение на бюджета.

(2). Организацията на вътрешния финансов контрол се създава от кмета на общината, чрез въвеждане на система за финансово управление  и контрол, съгласно Закона за финансово управление и контрол  / ЗФУК/.

(3) Вътрешният финансов контрол  се осъществява от финансов експерт от общинска администрация, на който е възложено изпълнение на следните функции:

а) Планира, организира и провежда контролната дейност в системата за финансово управление и контрол по ЗФУК, съобразно целите и задачите на общинската бюджетна политика;

б) Дава методически указания по прилагането на нормативната уредба в бюджетната сфера и следи за тяхното прилагане;

в) Дава насоки и препоръки на разпоредител с бюджет в областта на контрола и проверява прилагането им;

г) Анализира причините и условията за извършване на нарушения на финансовата дисциплина и предлага мерки за отстраняването им;

д) Анализира и обобщава резултатите от контролната дейност;

е) Осъществява взаимодействие и обмен на информация със Сметната палата, АДФИ и НАП;

ж) Сътрудничи с други финансово - контролни органи и организации.

                    (5). Резултатите от контролната дейност служат за анализ на отчета за изпълнение на бюджета и за оценка на финансовото състояние на общината. 


Раздел VII

 

Общински дълг

Чл. 42. Условията и редът за поемането на общинския дълг и за издаването на общински гаранции, както и видовете общински дълг се определят в съответствие с разпоредбите на Закона за общинския дълг /ЗОД/.

Чл. 43. Общинският дълг включва всички финансови задължения, поети с решение на общинския съвет от името и за сметка на община Балчик.

Чл. 44 (1) Кметът на общината внася предложенията за поемане на дългосрочен или краткосрочен дълг, които се разглеждат и одобряват от общинския съвет.

(2) Краткосрочният  дълг се ползва за текущо балансиране на бюджета и се възстановява до края на бюджетната година, в която е поет.

(3) Дългосрочен дълг може да се поема с решение на общинския съвет, само за финансиране на инвестиционни програми и проекти в полза на местната общност, рефинансиране на съществуващ дълг или осигуряване на плащане по изискуеми общински гаранции или общински проекти за публично- частно пратньорство.

Чл. 45 (1) Общинския съвет приема решение за поемане на дълг, като определя:

1. максималния размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност;

2. валутата на дълга

3. вида на дълга съгласно чл. 3 от ЗОД

4. начина на обезпечаване

5. условията за погасяване

6. максималния лихвен процент, такси , комисионни и др.

            (2) Решението по ал. 1 се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници или след провеждане на местен референдум по решение на общинския съвет.

(3) С решението по ал. 1 общинския съвет възлага на кмета на общината да проведе процедура за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране на проекта, или на финансов посредник при емитиране на общински ценни книжа.

Чл. 46.  Годишният размер на плащанията по дълга във всяка отделна година не може да надвишава лимита, определен в Закона за общинския дълг.

Чл. 47. Кметът на общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в общински съвет като неразделна част от отчета за изпълнение на бюджета на община Балчик.

Чл. 48. Общинският съвет не може да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг след изтичане на 39 месеца от неговото избиране.

Чл. 49. Общинският съвет приема с решение годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

Чл. 50. Кметът на Общината изпраща на Министъра на финансите с копие до Сметна палата решението по чл. 49 от настоящата наредба в 30- дневен срок от неговото приемане.


Преходни и заключителни разпоредби

            § 1. С тази Наредба се отменя Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Балчик, приета с Решение № 29 по протокол № 4 от 15.12.2011 г.на Общински съвет - Балчик.

§ 2. Наредбата се приема на основание чл.82 (1) от Закона за публични финанси и влиза в сила 01.01.2014г..


 

 

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

ОбС Балчик