• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


СЪОБЩЕНИЕ:

Община Балчик предоставя на Вашето внимание Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК следва в 14 дневен срок от публикуването на настоящото съобщение да депозирате писмено предложения, мнения и препоръки по предложението за изменение на наредбата в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на общината в рамките на работното време от 8.00 до 16.30 часа.


МОТИВИ:


Към проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик


Постъпила е молба вх. №383/16.09.2013 г. при ОбС Балчик от лице с инвестиционно намерение във връзка с кандидатстването му в Европейска оперативна програма за финансиране "Развитие на селските райони", мярка 121 за модернизиране на земеделските стопанства 2007-2013 г. Инвеститорът излага, че предвид голямата квадратура на обекта, дължимата такса за издаване на разрешение за строеж, предвидена с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, възлиза на общ размер, нереално висок спрямо инвестицията му и очакваните от нея финансови резултати. С оглед на така направеното заявление, стремежът и политиката на Община Балчик да стимулира и насърчава реализацията на подобни инвестиционни намерения, е възможно и удачно намаляване и редуциране досега определения размер на таксата по чл. 40 НОАМТЦУТОБ, т. 21 Вид услуга - Издаване на разрешение за строеж, За обекти VІ-та категория, разд. А от 1.00 лв./м2, съответно на 0.50 лв./м2. Стимулиращото инвестиционни намерения предложение за намаляване в размера на посочената такса за техническа услуга, би повлияло на финансовите резултати, формирани от приходи за Община Балчик за този вид услуга, а и като цяло в положителен аспект.

Във връзка с привеждане в съответствие с разпоредбата на чл. 150, ал. 4 ЗУТ настоящо предвидения и определен с НОАМТЦУТОБ размер дължима такса за одобряване на  частите на комплексен инвестиционен проект (по чл. 150 ЗУТ) и издаване разрешение за строеж, следва да се внесе допълваща промяна в текста, регламентиращ размера на дължимата такса в чл. 40, т. 24. С предложеното допълнение, освен привеждане в съответствие с действащата нормативна уредба /ЗУТ/, се очаква и положителен ефект върху приходите на общината от извършването на този вид технически услуги.

Предложението за изменение и допълнение на НОАМТЦУТОБ, конкретно е следното:

1.      В чл. 40 от НОАМТЦУТОБ се правят следните изменения и допълнения:

1.1.  В т. 21 Вид услуга - Издаване на разрешение за строеж, За обекти VІ-та категория, разд. А, определеният размер на таксата се изменя, като се намалява  от 1.00 лв./м2, съответно на 0.50 лв./м2.

1.2.  В т. 24, текстът "Пълен размер на таксите по отделни части на проекта", се се допълва със следния: "Съгл. чл. 150, ал. 4 с 30% увеличение на таксите за одобряване на проекта и издаване РС".


Така изложените предложения за изменение и допълнение, подкрепени с настоящите мотиви, съответстващи по съдържанието си на разпоредбата на чл. 28, ал. 2 ЗНА, са в съответствие с действащото национално законодателство, както и със съществуващите европейски регламенти, касаещи насърчаване на инвестициите с оглед стимулиране икономическия растеж и на национално, и на местно ниво. Настоящият проект за изменение на действащата НОАМТЦУТОБ не противоречи и е съобразен с европейските регламенти в тази връзка, като кореспондира с техните цели и принципи.
ДАТА: 14.10.2013 г


Съгласувал:

С. Железов -

Зам. кмет строителство

при Община Балчик


Арх. А. Демирева -

Гл. архитект


Изготвил:

Г. Николова -

нач. отд. ПИТО"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ДО

Г-Н ВИКТОР ЛУЧИЯНОВ МИТРАКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. БАЛЧИК  

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

Николай Добрев Ангелов -  Кмет на Община Балчик


ОТНОСНО: Изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик


Уважаеми господин Председател,

 

В изпълнение на чл. 26 и в съответствие с чл. 28 Закон за нормативните актове, на интернет сайта на Община Балчик е публикувано съобщение с проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик. В същото подробно са изложени мотивите, които обуславят необходимостта от приемането на това изменение и допълнение, а именно:

Постъпила е молба вх. №383/16.09.2013 г. при ОбС Балчик от лице с инвестиционно намерение във връзка с кандидатстването му в Европейска програма за финансиране "Развитие на селските райони", мярка 121 за модернизиране на земеделските стопанства 2007-2013 г. Инвеститорът излага, че предвид голямата квадратура на обекта, дължимата такса за издаване на разрешение за строеж, предвидена с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, възлиза на общ размер, нереално висок спрямо инвестицията му и очакваните от нея финансови резултати. С оглед на така направеното заявление, стремежът и политиката на Община Балчик да стимулира и насърчава реализацията на подобни инвестиционни намерения, е възможно и удачно редуциране и намаляване досега предвидения и определен размер на таксата по чл. 40 НОАМТЦУТОБ, т. 21 Вид услуга - Издаване на разрешение за строеж, За обекти VІ-та категория, разд. А от 1.00 лв./м2, съответно на 0.50 лв./м2. Стимулиращото инвестиционни намерения предложение за намаляване в размера на посочената такса за техническа услуга, би повлияло на финансовите резултати, формирани от приходи за Община Балчик за този вид услуга в положителен аспект.

Във връзка с привеждане в съответствие с разпоредбата на чл. 150, ал. 4 ЗУТ настоящо предвидения и определен с НОАМТЦУТОБ размер дължима такса за одобряване на  частите на комплексен инвестиционен проект (по чл. 150 ЗУТ) и издаване разрешение за строеж, следва да се внесе допълваща промяна в текста, регламентиращ размера на дължимата такса в чл. 40, т. 24. С предложеното допълнение, освен привеждане в съответствие с действащата нормативна уредба /ЗУТ/, се очаква и положителен ефект върху приходите на общината от извършването на този вид технически услуги.

Предложението за изменение и допълнение на НОАМТЦУТОБ, конкретно е следното:

2.      В чл. 40 от НОАМТЦУТОБ се правят следните изменения и допълнения:

2.1.  В т. 21 Вид услуга - Издаване на разрешение за строеж, За обекти VІ-та категория, разд. А, определеният размер на таксата се изменя, като се намалява  от 1.00 лв./м2, съответно на 0.50 лв./м2.

2.2.  В т. 24, текстът "Пълен размер на таксите по отделни части на проекта", се се допълва със следния: "Съгл. чл. 150, ал. 4 с 30% увеличение на таксите за одобряване на проекта и издаване РС".


            Така изложените предложения за изменение и допълнение, подкрепени с настоящите мотиви, съответстващи по съдържанието си на разпоредбата на чл. 28, ал. 2 ЗНА, са в съответствие с действащото национално законодателство, както и със съществуващите европейски регламенти, касаещи насърчаване на инвестициите с оглед стимулиране икономическия растеж и на национално, и на местно ниво. Настоящият проект за изменение на действащата НОАМТЦУТОБ не противоречи и е съобразен с европейските регламенти в тази връзка, като кореспондира с техните цели и принципи.

            На основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОБА, и във връзка с гореизложеното, предлагам на вашето внимание  следното


П Р О Е К Т О - Р Е Ш Е Н И Е :

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл. 150, ал. 4 ЗУТ и чл. 79 АПК, Общински съвет гр. Балчик приема следното изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик:

1.В чл. 40 от НОАМТЦУТОБ се правят следните изменения и допълнения:

1.1.В т. 21 Вид услуга - Издаване на разрешение за строеж, За обекти VІ-та категория, разд. А, определеният размер на таксата се изменя, като се намалява  от 1.00 лв./м2, съответно на 0.50 лв./м2.

1.2.В т. 24, текстът "Пълен размер на таксите по отделни части на проекта", се допълва със следния: "Съгл. чл. 150, ал. 4 с 30% увеличение на таксите за одобряване на проекта и издаване РС".


Направените изменения и допълнения в НОАМТЦУТОБ да се публикуват в местния печат, като  влизат в сила от датата на публикуването им.


            Приложение: Разпечатка на съобщението с проект за изменение и допълнение на НОАМТЦУТОБ с дата на публикуването му.


Вносител:

Николай АНГЕЛОВ,

Кмет на Община Балчик


Съгласувал:

С. Железов - Зам. кмет строителство

при Община Балчик


Арх. А. Демирева - Гл. архитект


Изготвил: Г. Николова -

нач. отд. ПИТО"


Изготвил промените в конкретните текстове на наредбата

Г. Лазарова - ст. експерт отд. "ТСУОС"