• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Решение № 365 от 30.05.2013 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед №877/09.08.2013 г. на Кмета на Община Балчик

                          
ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, както следва:

1. Кафе-аперитив, представляващ едноетажна масивна сграда с площ 143.00 м2, с идентификатори 66250.501.408.3 и 66250.501.408.4 по кадастралната карта на с. Сенокос, ведно с прилежащо дворно място с площ от 842.00 м2, представляващо идеална част от ПИ № 66250.501.408 по кадастралната карта на с. Сенокос, община Балчик /част от УПИ № ІІІ, кв. 15 по ПУП на с. Сенокос/, целия с площ 1 074.00 м2, при начална цена 19 650.00 лв. /деветнадесет хиляди шестстотин и петдесет лева/, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 10.09.2013 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл."21 септември" № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 19.08.2013 до 5.09.2013 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 ч. на  09.09.2013  г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  09.09.2013 г. в Информационния център на Община Балчик.

За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова