• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и Заповед № 682/27.06.2013 г. на Кмета на Община Балчик.

       ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост :

       1. Кафе - бар състоящ се от 1 етаж - търговска зала, стълбище, предверие и склад; подземен етаж - склад, коридор, стълбище и wc с обща площ 94.00 м2 - частна общинска собственост, актувана с АОС 3349/02.09.2008 г. и прилежаща открита тераса с площ от 137 м2, находящи се в гр. Балчик, пл. "21 септември", при начална годишна наемна цена 3 270.67 лв. /три хиляди двеста и седемдесет лева и шестдесет и седем стотинки/, без ДДС.

      2.Срок на договора - 5 /пет/ години

      3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон и да извършват дейност, предмет на търга.

      Търгът ще се проведе на 22.07.2013 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. "21 - септември" № 6.

      Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 04.07.2013 г. до15.00 ч. на 19.07.2013 г. на касата на ОбА - Балчик.

       Крайният срок за приемане на предложения за участие е 19.07.2013 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик.

      Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

      За справки: тел. 7-10-54 Веселина Маринова