• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г., Решение № 64/17.02.2012 г. на ОбС - Балчик и Заповед № 488/20.05.2013 г. на Кмета на Община Балчик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект, съгласно одобрена схема :

1. Терен до бивша "Автошкола" на ул. "Д - р Желязко Бончев" в ж.к "Балик", гр. Балчик, представляващ част от ПИ 02508.76.4 по кадастралната карта на гр. Балчик, за поставяне на : един брой търговски обект, с площ от 10 м2, с начална годишна наемна цена 156.60 лв., без ДДС. 

2. Срок на договора - 5 /пет/ години.

3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон.

 Търгът ще се проведе на 12.06.2013 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. "21 - септември" № 6.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 23.05.2013 г. до 10.06.2013 г. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения за участие е 11.06.2013 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.


 За справки: тел. 7-10-54  Веселина Маринова