• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано на 22.04.2013 г.

З А П О В Е Д

№ 365

гр. Балчик 22.04. 2013 год.


 На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изискванията на чл.15 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие, както и с настъпващия летен туристически сезон,

Н А Р Е Ж Д А М :

 1. Считано от 15.05.2013 г. до 01.10.2013 г. да се преустанови от всички физически и юридически лица извършването на строителни и монтажни работи в Курортна зона "Двореца " гр. Балчик, КК "Албена" и зоната за отдих с. Кранево, както и във всички останали територии в Община Балчик попадащи в зона "А", съгласно ЗУЧК. Забранявам достъпа до посочените територии на едрогабаритна строителна техника.

 2. Незавършеното строителство в горепосочените територии да бъде спряно до 01.10.2013 г. Строителите и инвеститорите на незавършени обекти задължавам в срок до 20.05.2013 г. да оградят и обезопасят обектите, да почистят и възстановят уличните настилки, тротоари, зелените площи към уличната и странична регулация на имотите, в които е извършвано спряното строителство.

 3. Настоящата заповед не се отнася за аварийни, укрепителни и инфраструктурни обекти, за които се издава специално разрешение за работа и за преминаване на едрогабаритна строителна техника с номера на автомобилите и график за извършване на всяка строителна дейност от Кмета Общината.

 4. В срок до 20.05.2013 год. да бъдат изнесени строителните отпадъци от посочените в т.1 на настоящата заповед територии, като транспортирането им до складовете на физически и юридически лица и депото за строителни отпадъци на Община Балчик да се извършва в часовете от 09.00 до 12.00 часа и от 16.00 до 18.00 часа в работните дни - от понеделник до петък, след получаване на заповед на Кмета на Община Балчик с посочен маршрут и номера на превозните средства.

 5. След 15.05.2013 г. в посочените в т.1 територии, извън дейностите в т.3 е допустимо да се извършват довършителни работи вътре в обектите и то само за тези, изпълнили задълженията си, посочени в т.1 и 2 на настоящата заповед.

 6. Доставянето на материали за дейностите, посочени в т.5 на настоящата заповед в периода от 15.05.2013 г. до 01.10.2013 г. да се извършва в часовете от 9.00 до 12.00 часа и от 16.00 до 18.00 часа в работните дни от понеделник до петък.

 7. За периода от 15.05.1013 г. до 01.10.2013 г. забранявам складирането на строителни материали и отпадъци по улици, тротоари и зелени площи -публична общинска собственост.

 8. За неспазване разпоредбите на настоящата заповед да се налагат глоби от 1.000 -10.000 лв. или имуществени санкции от 10.000 - 50.000 лв. по чл.23 от ЗУЧК.

Заповедта да бъде връчена на РУ на МВР Балчик, РУ на МВР Албена, ръководител общинско звено за охрана, главния архитект на Община Балчик за вписване при издаване на разрешения за строеж в посочените в т.1 територии, лицата осъществяващи строителство в посочените в т.1 територии.


Заповедта да бъде публикувана за уведомяване в два последователни броя на вестник "Балчик" и в сайта на Община Балчик.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на инж. Стелиян Железов -зам.кмет на Община Балчик.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на община Балчик