• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ЗАПОВЕД

323

гр.Балчик, 08.04.2013 г.


На основание чл.44, ал.1 т.4 и т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.3 от Изборния кодекс и  Решение №2202-НС от 23.03.2013г. на ЦИК,

 З А П О В Я Д В А М:

1. ОПРЕДЕЛЯМ места за поставяне на агитационни материали /плакати, реклами, обръщения/ на регистрираните партии и коалиции за участие в разяснителната кампания за насрочените избори за народни представители на 12 май 2013 г. на територията на община Балчик, както следва:

            - витрините на читалище "П.Хилендарски" гр. Балчик

            - таблата за афиши в града и селата

            - сградата на ул."Черно море" /"Темелковия хан"/в гр. Балчик

            - витрините на автогарата в гр. Балчик

            - витрините на клубовете на пенсионера

2. ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на сгради, общинска собственост, независимо от съгласието на наематели или концесионери.

3. За поставянето на агитационни материали на сгради, огради и витрини, които не са общинска собственост, е необходимо разрешение на собственика или управителя на имота.

4. ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на автобусните спирки и електрическите стълбове както и използването на държавния и общински транспорт за предизборна агитация.

5. ЗАБРАНЯВАМ използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението.

6. ЗАБРАНЯВАМ унищожаването и заличаването на агитационни материали до края на изборния ден.

7. Поставянето на агитационни материали на места, различни от упоменатите в заповедта, да се счита за нарушение и да се санкционират.

Нарушителите на настоящата заповед да се санкционират за всяко едно нарушение поотделно, съгласно ЗАНН.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК -Добрич,кметовете, кметските наместници, началника на РУ Полиция и средствата за масово осведомяване.

Контрола по изпълнението възлагам на г-жа Марияна Ангелова, секретар на община Балчик.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик