• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

З А П О В Е Д

№302/01.04.2013г.

 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.6 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Балчик (приета с реш.328/25.01.2002г., чл.24, ал.1 и чл. 25 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик (приета с реш. 266/20.12.2012г.) по повод празника на града.

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

1. Площи за поставяне на увеселителни съоръжения и търговия на открито по Алея „Ехо" от 23 до 26 май 2013 г.

2. В срок до 30.04.2013г. да се извърши маркиране и номериране на местата по Алея „Ехо" с размер 2 кв.м /2м х 1м/ от ОбП БКС.

3. Ред за организиране на дейностите:


Подаване на заявления

Одобрение

разпределение

Заплащане на такса

за поставяне на увеселителни съоръжения от №1 до №81 площадка до х-л „Балчик"

08.05.2013-15.05.2013

    16.05.2013

 17.05.2013

 За каравани/павилиони от №16 до №54

08.05.2013-15.05.2013

  16.05.2013

 17.05.2013

за поставяне нa витрини, фризери и други, захранвани с ел. енергия от №2 до №14

08.05.2013 - 15.05.2013

  16.05.2013

 17.05.2013

за поставяне на маси, колички, щендери и др. от №83 до №343 от №56 до №340

 -

08.05.2013 - 24.05.2013

08.05.2013 - 24.05.2013

3.1. Към заявленията да бъдат приложени заверени от управителя на фирмата:

§         ЕИК

§         копия на удостоверения за техническа изправност /за увеселителните съоръжения/

§         копие на удостоверение за регистрация по Закона за храните /ако е приложимо/

§         снимков материал /за увеселителните съоръжения/

3.2. Разпределянето на местата да се извърши от: Татяна Василева - гл.специалист "Стопански дейности", Енчо Липовански-управител пазари към БКС и Добри Добрев -гл.специалист енергетик в указания срок.

3.3. Таксите за ползване на места съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик са както следва:

§         в размер на 1.00 лв./кв.м/ден за ползване на места за поставяне на стрелбища, люлки и др. увеселителни съоръжения (чл.25)

§         в размер на 3.00 лв./кв.м/ден за ползване на места за поставяне на каравани, витрини, фризери, маси, щендери и др. (чл.24, ал.1)

§         Върху таксите се начислява допълнително данък добавена стойност (чл.22, ал.5 от Наредбата)

§         За свързване и ползване на ел. енергия се заплаща консумация за 12 часа на ден съобразно декларирани от търговеца мощности. Дължимите суми се изчисляват от Татяна Василева и Добри Добрев /Общинска администрация стая №105/

§         таксите се заплащат:

§        до 23/05/2013 г.                           -    в касата на ОбА;

§        от 24/05/2013 г. до 26/05/2013г. -   на управител пазари - Енчо Липовански 

§         Документът за плащане, с посочен номер на място служи за разрешение за осъществяване на търговската дейност.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров - зам.- кмет на Община Балчик.

Настоящата заповед да се публикува в местния печат и сайта на общината да  се сведе до знанието на РУП - Балчик и  РУ „Пожарна безопасност и спасяване" за сведение  и на  заинтересованите длъжностни лица  за сведение и изпълнение .

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик