• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

З  А П О В Е Д

  240/15.03.2013г.

гр. Балчик,

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.54, ал.3 от Изборния кодекс във връзка с повеждането на избори за народни представители на 12 май 2013 година,

Н А Р Е Ж Д А М :

1. ОПРЕДЕЛЯМ местата за Обявяване на избирателните списъци в община Балчик за провеждане на предстоящия избори за народни представители на 12май 2013г., съгласно приложение № 1 - неразделна част от настоящата заповед.

2. Настоящата заповед да се обяви на населението чрез средствата за масово осведомяване, а копие от нея да се предостави на РИК- Добрич.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Марияна Ангелова - Секретар на община Балчик.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик