• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


З А П О В Е Д

239 от 15.03.2013 г.

Гр. Балчик

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.71, ал.2 и ал.3 от Изборния кодекс във връзка с провеждането на избори за народни представители на 12.05.2013 г.

О Б Р А З У В А М :

1. 36 /тридесет и шест/ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ за провеждането на избори за народни представители на 12 май 2013 г. съгласно приложение №1 и техния обхват по приложение 2, които са неразделна част от настоящата заповед.


2. УТВЪРЖДАВАМ тяхната номерация както следва:


080300001-гр.Балчик ул."Черно море"№18

080300002-гр.Балчик ул."Дионисополис"№3

080300003-гр.Балчик ул."Сарацин"№6

080300004-гр.Балчик ул."Черно море"№40

080300005-гр.Балчик ул."Черно море"№40

080300006-гр.Балчик ул."Христо Ботев "№6

080300007-гр.Балчик ул."Средна гора "№73

080300008-гр.Балчик ул."Арда" №5

080300009-гр.Балчик ул."Ген.Колев"№2

080300010-гр.Балчик ул."Ген. Колев"№2

080300011-гр.Балчик ул."Дунав"№16

080300012-гр.Балчик ул."Варненска "2

080300013-гр.Балчик ул."Дунав"№16

080300014-гр.Балчик ул."Люлин"№1

080300015-гр.Балчик ул."Д-р Зл.Петков"№34-Районна болница

080300016- с.Безводица ул."Девета"№7

080300017- с.Бобовец ул."Първа "№6

080300018 -с.Гурково ул."Възход"№1

/  +с.Брястово/

080300019-с.Дропла ул."Стара планина "№3

080300020-с.Дъбрава ул."Първа"№22

080300021-с.Змеево   ул."Искър "№38

080300022-с.Кранево ул."Черно море"№7Б

080300023-с.Кремена ул."Първа "№13

080300024-с.Ляхово   ул."Първа"№14

080300025-с.Царичино ул."Девета "№31

080300026-с.Оброчище ул."Мусала "№1

/+КК"Албена"/

080300027-с.Оброчище ул."Мусала"№1

080300028-с.Рогачево ул."Лозар"№22

080300029-с.Преспа ул."Седма"№12

080300030-с.Сенокос ул."Девети септември"№53

080300031-с.Карвуна -психиатрична болница

080300032-с.Соколово ул."Кирил и Методий"№57

080300033-с.Стражица ул."Четвърта"№5

080300034-с.Тригорци ул."Втора"№14

080300035-с.Храброво ул."Първа"№13

080300036-с.Църква  ул."Втора "№5А


3. Настоящата заповед да се обяви на населението на общината чрез средствата за масово осведомяване, а копия от нея да се предостави на РИК-Добрич, ТЗ"ГРАО" Добрич и ръководствата на политически партии и коалиции от партии.


Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Марияна Ангелова - Секретар на Община Балчик.

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик