НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК

ОТМЕНЕНА с Решение № 31 по Протокол № 5 от 22.12.2016 г. на заседание на ОбС Балчик                       

(Приета с Решение 266 по Протокол № 20 от 20.12.2012 г.; чл. 15 спрян със Заповед № АдК-04-4 от 08.01.2013 г. на Областен управител на област Добрич; изм. Чл. 15 и чл. 19 с Решение 272 по Протокол № 21 от 31.01.2013 г. (остават в сила чл. 15 и чл. 19 (2) от старата Наредба 2009 г.); изм. с Решение 450 по Протокол № 32 от 31.10.2013 г.; изм. и дъп. с Решение 538 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г.; изм. и доп. с Решение 96 по Протокол № 9 от 31.03.2016 г.; изм. и доп. с Решение 125 по Протокол № 12 от 16.05.2016 г.)ГЛАВА ПЪРВА        ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


         Раздел І   Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги

 Чл.1 С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Балчик.

Чл. 2 (1)   На територията на общината се събират следните местни такси:

1.    за битови отпадъци;

2.    за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение;

3.    за добив на кариерни материали;

4.    за ползване на детски ясли, детски градини и общински социални услуги;

5.    за технически услуги;

6.    за административни услуги;

7.    за откупуване на гробни места;

8.    за притежаване на куче;

9.    други местни такси, определени със закон.

(2)   На територията на общината се събират приходи от предоставените услуги, с изключение на тези по ал. 1, по цени, определени с Наредбата.

(3)   Не се определят и събират цени на общински услуги, предоставени за всеобщо ползване.

Чл. 3 (1)   Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово или в брой. Прости такси са тези, които се събират в определена абсолютна сума. Пропорционални са таксите, които се събират в проценти (или промили) от сумата на документа (или услугата).

(2)  Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено друго.

Чл. 4 (1)   Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи, регламентирани в чл. 8 от ЗМДТ:

1.     възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

2.    създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

3.    постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси;

4.    ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги;

5.    насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в Наредбата услуги.

(2)         За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

Чл. 5 (1)   Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват всички разходи за: работни заплати и осигуровка на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други (например инвестиционни) разходи, имащи отношение към формирането на размера на таксата.

(2)         Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете по неговото прилагане.

Чл. 6 (1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.

(2)         В случаите по ал.1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

(3)         Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на общи и целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет.

Чл. 7 (1) Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси по ЗМДТ се извършват от служители на общинска администрация, определени със заповед на кмета на общината, по реда на чл. 4, ал. 1-5 от ЗМДТ.

Чл. 8 (1) Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни такси.

(2)  В случаите по ал.1 разходите са за сметка на общинските приходи с изключение на приходите от такси.

(3)  Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на бюджета на общината.

Чл. 9 В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други лица, основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи.

Чл.10 (1) Услугите и правата, предоставени от общината, в зависимост от сроковете за извършване, могат да бъдат:

         1. Обикновени;

        2. Бързи - когато процедурата по извършване на услугата или предоставяне на правото позволява съкращаване на срока на обикновената услуга с не по-малко от 50 %.

(2) Сроковете за извършване на услугите и предоставянето на права започват да текат от деня на подаване на необходимите документи и заплащане цената на съответния вид услуга.

Чл. 11 (1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на общината.

(2)  Местните такси се събират от Общинската администрация.

(3)  Приходите по ал. 2 постъпват в общинския бюджет.

        Раздел ІІ Промени в размера на местните такси и цените на услугите

Чл. 12 Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по реда на тяхното приемане.

Чл. 13 Кметът на общината внася в общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на услуги не по-малко от веднъж годишно или при промяна размера на таксите и цените.

Чл. 14 Общинската администрация поддържа данни за събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга.

        ГЛАВА ВТОРА          МЕСТНИ ТАКСИ

        Раздел І   Такса за битови отпадъци


Чл. 15 (Целият чл. 15 е спрян със Заповед № АдК-04-4 ат 08.01.2013 г. на Областен управител на Област Добрич, изм. с Решение 272 по Протокол № 21 от 31.01.2013 г.) (остава в сила чл. 15 от старата Наредба-2009 г)

(1) Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

(2) Населените места в Общината, вилните зони и прилежащите райони към гр.Балчик с организирано сметосъбиране и сметоизвозване, вида на предлаганите услуги по ал. 1, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината не по-късно от 30 октомври на предходната година. Заповедта на кмета се обявява публично.

(3) (Изм. и доп. с Решение 478 по Протокол № 40 от 16.12.2009 г.) Размерът на такса битови отпадъци се определя пропорционално върху данъчната основа по смисъла на чл.19, чл.20 и чл.21 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, за всяка от предоставяните услуги съгласно Заповед на Кмета на Община Балчик, по населени места, вилни зони и прилежащите райони към гр.Балчик, както следва:


         1.1. Зони І, ІІ и ІІІ на гр.Балчик, ДОП. С Решение 733, Протокол № 58/31.01.2011 г. и квартал "Момчил"

         1.1.1. За жилищни имоти на граждани, еднолични търговци  и юридически лица:  

№ по ред

Вид на разхода

Промил от данъчната оценка

1

За събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата, включително осигуряване на съдове за съхранение                                        


1,05 ‰

2

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци                           

0,36 ‰

3

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

0,69 ‰

 

Общо

2,1 ‰


         1.1.2. За имоти на граждани, еднолични търговци и юридически лица, използвани за производствени и/или търговски цели:


№ по ред


Вид на разхода

Промил от

отчетната стойност

1

За събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата, включително осигуряване на съдове за съхранение                                         


2,25 ‰

2

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци                           

0,76 ‰

3

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

1,49 ‰

 

Общо

4,5 ‰


         1.2. Вилни зони "Фиш-фиш", "Сборно място", "Кулак", "Белите скали", "Изгрев", "Овчаровски плаж" и ул."Никола Момчилов" гр.Балчик

         1.2.1. За жилищни имоти на граждани, еднолични търговци  и юридически лица:  


№ по ред

Вид на разхода

Промил от данъчната оценка

1

За събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата, включително осигуряване на съдове за съхранение                                        


1,50 ‰

2

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци                           

0,51 ‰

3

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

0,99 ‰

 

Общо

3,00 ‰


         1.2.2. За имоти на граждани, еднолични търговци и юридически лица, използвани за производствени и/или търговски цели:

№ по ред


Вид на разхода

Промил от

отчетната стойност

1

За събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата, включително осигуряване на съдове за съхранение                                        


2,25‰

2

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци                            

0,76 ‰

3

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

1,49 ‰

 

Общо

4,5 ‰


         1.3. Вилна зона "Момчил" гр.Балчик

         1.3.1. За жилищни имоти на граждани, еднолични търговци  и юридически лица:  

№ по ред

Вид на разхода

Промил от данъчната оценка

1

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

0,69 ‰


1.3.2. За имоти на граждани, еднолични търговци и юридически лица, използвани за производствени и/или търговски цели:

№ по ред


Вид на разхода

Промил от

отчетната стойност

1

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

1,49 ‰


1.4. ОТМЕНЕНА С Решение 733/31.01.2011 г.


         1.5. Прилежащи райони към гр.Балчик, в това число м."Сухите лозя" и м."Двете чешми"

         1.5.1. За жилищни имоти на граждани, еднолични търговци  и юридически лица:  

№ по ред

Вид на разхода

Промил от данъчната оценка

1

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

0,69 ‰


         1.5.2. За имоти на граждани, еднолични търговци и юридически лица, използвани за производствени и/или търговски цели:

№ по ред


Вид на разхода

Промил от

отчетната стойност

1

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

1,49 ‰


         1.6. (Изм. и доп. с Решение 478 по Протокол № 40 от 16.12.2009 г.) За КК Албена и всички населени места в Община Балчик с организирано сметосъбиране съгласно Заповед на Кмета на Община Балчик

         1.6.1. За жилищни имоти на граждани, еднолични търговци  и юридически лица:  

№ по ред

Вид на разхода

Промил от данъчната оценка

1

За събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата, включително осигуряване на съдове за съхранение                                        


2,25 ‰

2

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци                           

0,76 ‰

3

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

1,49 ‰


Общо

4,5 ‰


1.6.2. За имоти на граждани, еднолични търговци и юридически лица, използвани за производствени и/или търговски цели:№ по ред


Вид на разхода

Промил от

отчетната стойност

1

За събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата, включително осигуряване на съдове за съхранение                                        


2,25 ‰

2

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци                           

0,76 ‰

3

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

1,49 ‰


Общо

4,5 ‰


1.7 (Изм. и доп. с Решение 478 по Протокол № 40 от 16.12.2009 г.) За имоти находящи се в местности в Община Балчик извън определените със Заповед на Кмета на Община Балчик :

1.7.1 За жилищни имоти на граждани, еднолични търговци  и юридически лица: 


№ по ред


Вид на разхода

Промил от

отчетната стойност

1

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци                           

0,76 ‰


 1.7.2. За имоти на граждани, еднолични търговци и юридически лица, използвани за производствени и/или търговски цели:

№ по ред


Вид на разхода

Промил от

отчетната стойност

1

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци                           

0,76 ‰

1.8 За имоти за които има подадени Декларации по чл.17,ал.1 от НОАМТЦУ да се начислява:

1.8.1 За жилищни имоти на граждани, еднолични търговци  и юридически лица:  

№ по ред

Вид на разхода

Промил от данъчната оценка

1

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

1,49 ‰


1.8.2. За имоти на граждани, еднолични търговци и юридически лица, използвани за производствени и/или търговски цели:

№ по ред

Вид на разхода

Промил от данъчната оценка

1

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

1,49 ‰


1.9 За имоти за които има подадени Декларации по чл.18,ал.1 от НОАМТЦУ да се начислява:

№ по ред

Вид на разхода

Промил от данъчната оценка

1

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци                           

0,76 ‰

2

За поддържане на зони за обществено ползване                                  

1,49 ‰


Общо

2,25 ‰
Чл. 16. Таксата се заплаща от:

1.  собственика на имота;

2.  ползвателя - при учредено вещно право на ползване;

3.  концесионера - при предоставяне на особено право на ползване - концесия.

4.  от ползвателя (наемателя) - за общински имоти, ползвани или наети от други лица.

Чл. 17 (1) Освобождават се от заплащане на такса за битови отпадъци в частта за сметосъбиране и сметоизвозване, както и за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, собствениците или ползвателите на имоти, които не се използват през цялата година и не са тяхно основно жилище. Освобождаването се осъществява на основание подадена в Общинска данъчна служба гр. Балчик декларация от всички собственици или ползватели на имота до 31 декември на предходната година по образец, одобрен със заповед на кмета на Община Балчик.

(2) За придобитите през текущата година имоти, които няма да се ползват до края на годината, срокът за подаване на декларацията е двумесечен от датата на придобиването им.

(3) В течение на годината за обстоятелствата, декларирани по ал. 1 се извършват проверки, които могат да се базират и на информация за дължими сметки за ток, вода и други, получени по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и/или Интернет. Същата се счита за достоверна до доказване на противното. При констатирано ползване на недвижимия имот, таксата се събира в годишния размер.

Чл. 18 (1) Освобождават се от заплащане на такса за битови отпадъци в частта за сметосъбиране и сметоизвозване, собствениците или ползвателите на имоти, които организират самостоятелно събиране и извозване на отпадъците си, включително битовите. Освобождаването се осъществява на основание писмено уведомление до Общинска данъчна служба в срок до 31 декември на предходната година. Собствениците или ползвателите на тези имоти не получават съдове за смет и заплащат такса за битови отпадъци в размера за поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци и почистване на уличните платна, площадките, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

(2) Към писменото уведомление по ал. 1 собствениците или ползвателите на имоти представят:

1.    Копие от разрешение или регистрационен документ по реда на Глава Пета от Закона за управление на отпадъците или регистрация за територията на Община Балчик.

2.    Копие от регистрационните талони на притежаваните от собствениците или ползвателите на имоти специализирани автомобили за превоз на отпадъци.

Чл. 19 (1) Таксата се определя според количеството на битовите отпадъци или пропорционално върху данъчната оценка, в годишен размер въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по Закона за управление на отпадъците;

4.  Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.


(2) Изм. с Решение 272 по Протокол № 21 от 31.01.2013 г. (остава в сила чл. 19 ал.2 от Старата Наредба - 2009 г.)

Разпределението на годишния размер на таксата за битови отпадъци според разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ е, както следва:

п№

ред

Вид на разхода

Процент от

общия размер

на таксата

11

За събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата, включително осигуряване на съдове за съхранение

50,00

22

За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци

17,00

33

За почистване на улични платна, площадки, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване

33,00

(3) Таксата за битови отпадъци се определя в левове според количеството им, при наличието на следните условия:

        1. Количеството на отпадъците и местоположението на имота позволяват разполагането на отделни общински съдове за фирмата или лицето по чл.64 от ЗМДТ;  

       2. Съществува обективна възможност за отделното измерване на количеството битови отпадъци, изхвърляни от фирмата или лицето, възможност за осъществяването на текущ контрол от страна на общината, за отделното им събиране в определените за целта съдове, както и за недопускане създаването на нерегламентирани сметища в границите на съответния имот;

        3. Осигурен е достъп до обособените съдове и възможност за нормалното им изпразване и обработка от специализираните автомобили на общината, съобразно утвърдения график за извозване, в случаите когато извозването на битовите отпадъци не се извършва със собствен транспорт на фирмата /лицето/.

         4. Размерът на таксата за битови отпадъци в левове, според количеството им и вида на съда,  за едно извозване е както следва:

№ по ред

Вид на съда

Такса в лева за едно извозване

1

Контейнер тип "Бобър"

8,00

2

Кофа тип "Мева"

1,00

Годишният размер на таксата за даден имот, когато се използва един съд от един вид, изчислена по този ред, за всяко населено място се получава като към произведението от таксата за едно извозване и броя на извозванията, определен със Заповед на Кмета на Община Балчик, се прибави съответния за това населено място размер на таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, определен по реда на чл.15 (3).

(4) Към определената по реда на ал.3 такса се прибавя и такса за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, която се определя пропорционално върху данъчната оценка или отчетената стойност на имота.

(5)  Заплащането на таксата по този ред се извършва на основание подадена в Общинска данъчна служба гр. Балчик декларация от всички собственици и/или ползватели на съответния имот до 31 декември на предходната година по образец, одобрен със заповед на кмета на Община Балчик.

(6) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по реда на ал.3 и 4, таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка или отчетната стойност на имотите.

Чл. 20 (1) Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.

(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Чл. 21 (1) Собственикът на новопридобитите имоти дължи такса от началото на месеца, следващ месеца на придобиване на имота.

(2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало.

(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й.

(4) Таксата не се събира, когато общината не предоставя услугата и не извършва разходи по чл. 18.

                Раздел ІІ Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

Чл. 22 (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост. Определят се пет зони на териториално разположение:

        І зона - Крайморска алея "Дамба" от вили "Чайка" в гр. Балчик до делтапланера в КК "Албена", курортна зона "Двореца", ул. "Приморска" и ул. "Гео Милев" гр. Балчик, ул. "Черно море" в с. Кранево;

        ІІ зона - гр. Балчик - с. Кранево;

        ІІІ зона - кв. "Левски" и кв. "Изток" гр. Балчик, вилните зони, СКК "Тузлата", с. Оброчище с изключение на кв. "Младост"; промишлена зона- гр.Балчик

        ІV зона - селата Сенокос, Соколово, Гурково Дропла, Змеево, Стражица;

        V зона - селата Безводица, Бобовец, Дъбрава, Кремена, Ляхово, Царичино, Пряспа, Рогачево, Тригорци, Храброво, Църква, кв. "Младост" с. Оброчище.

(2)  Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица, ползващи услугата, в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал. 1.

(3)  Зоните по ал. 1 се определят от общинския съвет.

(4)  Таксите се определят на кв. м. за ден или месец.

(5)  Върху определените в този раздел такси се начислява допълнително данък добавена стойност.

(6) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.

(7) При прекратяване на ползването от страна на Общината на площите по ал. 1, лицата не заплащат такса за периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване.

(8) При промяна в размера на ползваната площ  от страна на общината се спазва редът по предходната алинея.

Чл. 23 (1) За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито, включително и разполагане на маси,   столове, витрини, се събира такса на кв. м. на ден, както следва:

а) за разполагане на колички, витрини, фризери, щендери, стойки и други:

Зони

Сума

І зона (лв./м2/ден)

2.00 лв.

ІІ зона (лв./м2/ден)

2.00 лв.

ІІІзона (лв./м2/ден)

2.00 лв.

ІVзона (лв./м2/ден)

1.00 лв.

V зона (лв./м2/ден)

1.00 лв.

б) за маси и столове към ЗОХ:

Зони

Сума

І зона (лв./м2/ден)

2.00 лв.

ІІ зона (лв./м2/ден)

1.00 лв.

ІІІзона (лв./м2/ден)

1.00 лв.

ІVзона (лв./м2/ден)

1.00 лв.

V зона (лв./м2/ден)

1.00 лв.

(2)         За ползване на терени по предходната алинея общината издава разрешения. Същите се отнемат, когато местото не се използва по предназначение от лицето, на което е предоставено; не са спазени, посочените в разрешителното, място и площ; когато обществени нужди налагат това или при неспазване на други конкретни условия, утвърдени от кмета на общината.

(3)         Таксите по т. "а" и "б" на ал. 1 се отнасят за активния туристически сезон от 1 юни до 30 септември. За неактивния сезон ползвателите на услугата заплащат 50 % от таксите по т. "а" и "б" на ал. 1.

Чл. 24 (1) За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки се събира такса на кв. м. на ден, както следва:

Зони

Сума

Всички зони

3,00 лв./м2

(2)   Кметът на общината със своя заповед може да определя места за организиране на панаири, базари и други обществени мероприятия, които се предоставят на търговците, без заплащане на таксите.

Чл. 25  За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и други, се събира такса на кв. м. на ден, както следва:

Зони

Сума

І зона

2,00 лв./м2

За всички останали

1,00 лв./м2

Чл. 26  За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция, промишлени стоки и риба.

         1. За ползване на маса за търговска дейност, както следва - м2:

а) за производители на селскостопанска продукция:Сума

от 01.05.  до 31.10.

от 01.01. до 30.04.

от 01.11. до 31.12.

На ден

2,00 лв.

1,00 лв.

На месец

40,00 лв.

20,00 лв.

б) за фирми, търгуващи със селскостопанска продукция:Сума

от 01.05.  до 31.10.

от 01.01. до 30.04.

от 01.11. до 31.12.

І зона - на ден

3,00 лв.

2,50 лв.

На месец

60,00 лв.

50,00 лв.

Всички останали зони - на ден

2,00 лв.

1,00 лв.

На месец

40,00 лв.

20,00 лв.

в) за продажба на промишлени стоки:


Сума

от 01.05. до 31.10.

от 01.01. до 30.04.

от 01.11. до 31.12.

На ден

2,00 лв.

1,50 лв.

На месец

40,00 лв.

30,00 лв.

        2. За продажба на селскостопанска продукция на ремарке или товарен автомобил: а) на ден:


Сума

от 01.05. до 31.10.

от 01.01. до 30.04.

от 01.11. до 31.12.

Производители

8,00 лв.

7,00 лв.

Фирми

9,00 лв.

8,00 лв.


б) на месец:


Сума

от 01.05. до 31.10.

от 01.01. до 30.04.

от 01.11. до 31.12.

Производители

160,00 лв.

140,00 лв.

Фирми

180,00 лв.

160,00 лв.

       3. За продажба на селскостопанска продукция с лек автомобил:

а)  на ден:


Сума

от 01.05. до 31.10.

от 01.01. до 30.04.

от 01.11. до 31.12.

Производители

5,00 лв.

4,50 лв.

Фирми

6,00 лв.

5,00 лв.

б) на месец:


Сума

от 01.05. до 31.10.

от 01.01. до 30.04.

от 01.11. до 31.12.

Производители

87,00 лв.

60,00 лв.

Фирми

100,00 лв.

75,00 лв.

       4. Такса за продажба на риба и рибни продукти на ден:

Такса

Сума

Основна такса

3,00 лв.

За лед и консумативи

2,00 лв.

       5. За първа и втора група инвалиди размерът на таксата се намалява с 50 % от таксата по т. 1, 2, 3 и 4.

Чл. 27 Таксите по предходния член се събират при спазване на утвърдените от кмета на общината правила и изисквания за организация на работата на кооперативните пазари.

Чл.28 (1) Изготвяне и издаване на карта за паркиране на хора с увреждания, която важи на територията на Република България по образец съгласно Приложение към чл.99а, ал.1 от Закона за движение по пътищата.

     (2) Картата за паркиране по ал.1 трябва да отговаря на изискванията на стандартизиран модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998г. относно картата за паркиране на хора с трайни увреждания.

     (3) Картата за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улесненията при паркиране, издадено от друга държава - членка на Европейския съюз, е валидна на територията на Република България, ако е издадена в съответствие с изискванията на препоръката по ал. 2.

    (4) Заявление по образец с приложени документи се подават в Деловодството на община Балчик.

    (5) (Изм. и доп. с Решение 125, Протокол № 12, 16.05.2016 г.) Необходими документи:


„Необходими документи:

1. копие от решение на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалена работоспособност (респективно ограничена възможност за социална адаптация при децата) със и над 50% (сверява се с оригинала при подаване на документите)

2. представяне на лична карта /за децата - удостоверение за раждане и лична карта на родител/

3. актуална цветна снимка"


(6)    Ако документите се подават чрез упълномощено лице, се прилагат

допълнително копие от нотариално заверено пълномощно и копие на личната карта на упълномощения.

(7)    Картите се изготвят от длъжностно лице от отдел ОХССД, което

води регистър на издадените карти.

(8)  Срокът на издаване е 20 дни от датата на подаване на заявлението.

(9)  Срокът на валидност е  3 /три/ години, но не повече от срока на експертизата на

ТЕЛК/НЕЛК.

(10)Такса за услугата не се заплаща.

  Раздел ІV      Такси за детски ясли, детски градини и общински социални услуги

         Чл. 29 (1)   За ползването на детски ясли и детски градини, родителите или настойниците заплащат месечни такси, както следва:

Месечен доход на член от семейството в минимални работни заплати (МРЗ) за страната

Сума

До 0.5 МРЗ

10.00 лева

От 0.5 до 1 МРЗ

15.00 лева

От 1 до 2 МРЗ

20.00 лева

Над 2 МРЗ

25.00 лева

(2)     Размерът на таксата за деца на студенти - редовно обучение, деца полусираци и деца на самотни майки е 5,00 лева.

(3)     Когато две деца от едно семейство са приети в едно или различни детски заведения в общината се заплаща такса 5,00 лева за всяко от децата.

  Чл. 30 Не се заплаща такса за ползване на детски градини и детски ясли за:

        1. Децата, на които един или двама родители са инвалиди с над 50 % инвалидност, децата сираци, децата на неизвестни родители, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг.

        2. За трето, четвърто и следващи деца от многодетни семейства, когато първите две са настанени в общинско детско заведение или посещават училище, след представяне на документ от съответното учебно заведение.

        3. За децата с тежки хронични заболявания и инвалиди след представяне на документ от ЛКК.

Чл. 31 (1) За установяване на дохода при определяне на таксите родителите или настойниците подават декларация до директора на детското заведение и удостоверения за дохода през предходните шест месеца.

(2) За ползване на намаленията по чл. 29, ал. 2 и ал. 3 и освобождаването по чл. 30, т. 1, 2 и 3, към декларацията се прилагат съответните документи, доказващи обстоятелствата за право на ползване.

(3) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на следващия месец  след месеца от подаване на декларацията.

Чл. 32 При отсъствие на децата от детската градина или детската ясла, таксата не се заплаща за времето на отсъствието, когато родителите предварително са уведомили директора на детското заведение.

Чл. 33 (1) Лицата, настанени в домашен социален патронаж, заплащат месечна такса за доставка на храна по домовете в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице.

(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, работно облекло, хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия и вода. Месечните разходи се намаляват с размера на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност.                                                    Чл. 34 (1) Дължимата такса се събира от личните доходи на лицето.                         

(2) За лица, чиито лични доходи са до 150 лв., се удържат не повече от 50 % от тези доходи.                                                                                                                                        

(3) Ветераните от войните заплащат до 30 % от получаваната от тях пенсия за ползване услугите на домашния социален патронаж. Останалата част от разходите е за сметка на общинския бюджет, съгласно чл. 4, т. 5 от Закона за ветераните от войните.          (4) Военноинвалидите се ползват с предимство от услугите на Социалния патронаж, като заплащат 30 % от размера на определената такса. Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на общината.                                                                                       

Чл. 35 (1) Лицата, ползващи услугите в Дом за стари хора и инвалиди - сезонен, заплащат разходите за комунално-битово обслужване в дома по Методика за определяне разходите на едно лице.                                                                                     

(2) Методиката по ал.1 се утвърждава със заповед на кмета на общината един месец преди началото на сезона.                                                                                                   

(3)   Лицата, ползващи услугите в Дома за стари хора и инвалиди - сезонен, заплащат такса, съгласно Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от Републиканския бюджет.

(4) Събраните такси се превеждат в Агенция по заетостта по посочена от тях сметка.

(5) Ветераните от войните ползват предимство по чл.4, т.5 от Закона за ветераните от войните.  

Чл. 35 а (1) Лице, ползващо медико-социални услуги, социална подкрепа и социално включване и комунално-битови услуги заплаща такса в размер 0,20 лв. на час.

(2)Таксата се заплаща само за периода на ползване на услугата, като същата се изчислява пропорционално на времето, през което лицето е ползвало услугата за съответния месец.

Чл. 36  Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет, както следва:

        1. По чл. 29 - 32 -  до 10-то число на следващия месец;

        2. По чл. 33 - 34 -  до 25-то число на следващия месец;

        3. По чл.35 - в тридневен срок от приключване на всяка смяна;

        4. По чл. 35а се начисляват и събират от назначения персонал в звеното за услуга и се внасят в общинския бюджет до 25-то число на следващия месец.

   Раздел V Такси за технически услуги

Чл. 37 Такси се заплащат за технически услуги, които се извършват от общината и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството и кадастъра в селищните и извънселищните територии.                                                         

Чл. 38 Таксите за технически услуги се заплащат от физически и юридически лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.

Чл. 39 (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и българския червен кръст.

(2) С решение на ОбС се освобождават от депозит за възстановително-монтажни работи инфраструктурни проекти от важно за общината значение и голям социален ефект.

(3) Инвестиционни проекти след реализирането на които се предвижда да се разкрият минимум 50 постоянни работни места и /или инфраструктури проекти свързани с водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електроните съобщения, при осъществяването на които се предоставят от организациите обществени услуги до крайния потребител и при които на територията на общината се предвижда изграждане на повече от 3000 м. мрежи, съоръжения и инсталации се освобождават от заплащане на такси за технически услуги, посочени в чл. 40 и приложената към него таблица от настоящата наредба, като заплащат еднократна такса в размер на 5000 лв.

Чл. 40      Размерът на таксите за технически услуги се определя, както следва:

 

 

ВИДОВЕ УСЛУГИ

Обикновена услуга

Бърза услуга

сума

срок

сума

срок

1

Издаване на скици за недвижими имоти

20.00 лв.

10 дни

25.00 лв

3 дни

2

Издаване на скица-виза за проучване и проектиране

40.00 лв.

14 дни3

Издаване на удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

5.00 лв.

7 дни

10.00 лв

3дни

4

Издаване на Удостоверение, че обектът не подлежи на дър­жавно приемане /по & 6 от Наредба 2/

30.00 лв.

10 дни5

Издирване на собственост на граждани по разписен лист с документ (удостоверение) от ПУП

20.00 лв.

7 дни

50.00 лв

3 дни

6

Издаване на Удостоверение по чл.151 от ЗУТ, за обекти без необходимост от строителни книжа

150.00 лв.

10 дни7

Удостоверение за отстояния на обект

10.00 лв.

7 дни

20.00 лв

3 дни

8

Попълване приложения по данъчни декларации

5.00 лв.

7 дни

10.00 лв

3 дни

9

Издаване Удостоверение дали имота се намира в район с на­ложена строителна забрана, поради свлачищни процеси

20.00 лв.

7 дни

50.00 лв

3 дни

10

Издаване на извадка от действащ ПУП

20.00 лв. /УПИ

10 дни

25.00 лв

3 дни

11

Извадка от ПУП в цифров вид

20.00 лв./имот

7 дни

30.00     лв./имот

3 дни

12

Издаване на координати на триангулачни  и осови точки от справочни регистри

1.00 лв./брой

точки

2 дни

2.00 лв./брой

точки

веднага

13

А)Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове по чл. 134 и чл. 150 ЗУТ

100.00 лв./ УПИ

14 дни
Б/ Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

30.00 лв./дка , но не по-малко от 30.00 лв./имот

14 дни
В)Процедура по разглеждане на ПУП, ПР, ПЗ, РУП и др. по чл. 134 и чл. 150 ЗУТ

200.00 лв./ УПИ

Г/Процедура по разглеждане и одобряване на ПУП - ПЗ по чл . 124 ЗУТ

60.00 лв./ дка, но не по- малко от 60 лв. на имот

Д/Процедура по разглеждане и одобряване на ПУП- парцеларен план

300.00 лв.

Е)При повторно разглеждане на ПУП, ПР, ПЗ, РУП и др.-за всяко разглеждане

100.00 лв.
14

За одобряване и разрешаване на реклами. Разрешения за реклама чл.57 от ЗУТ

50.00 лв.

на брой

30 дни15

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

150.00 лв.

30 дни16

Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

100.00 лв.

30 дни17

Издаване на заповед  по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване  право на собственост на новообразуван имот на бившите собственици

50.00 лв.

30 дни18

Издаване на скица и удостоверение по чл.13 от ППЗСПЗЗ за възстановяване на земеделски земи, влезли в регулация

50.00 лв.

30 дни19

  изм. и дъп. с Решение 538 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г.)

Прекарване на временен път


50.00 лв.

  30 дни20

ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

20.1

С предварителна оценка (издавана от ЕСУТ по чл. 143, ал. 1 от ЗУТ), за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно норма­тивните актове на функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта за обекти:


За обекти ІІІ-та категория

А

Елементи на техническата инфраструктура, хидротехниче­ски, хидромелиоративни, кабелни и други мрежи, съоръже­ния и инсталации.

1.00 лв./л.м

30 дниБ

Жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения и съоръжения за обществено обслужване с раз­гъната застроена площ над 5000 кв.м. или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители.

3.50 лв./м2

30 дниВ

Производствени сгради с капацитет от 100 до 200 работни места и съоръженията към тях.

3.50 лв./м2

30 дниГ

Електрически централи и топлоцентрали с мощност до 25 мегавата.

3.50 лв./м2

30 дниД

Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория и смяна предназначението на строежите от тази категория

3.50 лв./м2

30 дниЕ

Паркове, градини и озеленени площи над 1 хектар

300.00 лева

30 дни
За обекти IV-та категория

А

Частни пътища и съоръженията към тях:

20.00 лв./л.м

30 дниБ

Жилищни сгради със средно застрояване и сградните откло­нения на инженерната структура към тях с разгъната застро­ена площ от 1000 до 5000 кв. м.

2.50 лв./м2

30 дниВ

Смесени сгради със средно застрояване и сградните откло­нения на инженерната структура към тях с разгъната застро­ена площ от 1000 до 5000 кв. м. или с капацитет от 100 до 200 места за посетители

3.00 лв./м2

30 дниГ

Сгради и съоръжения за обществено обслужване - за обра­зование, социални грижи, култура и изкуство, религия, адми­нистративни услуги, търговия, обществено хранене, хотели и услуги, сгради и съоръженията спорт и развлечения и др. с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м. или с капа­цитет от 100 до 200 места за посетители

3.00 лв./м2

30 дниД

Производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях

2.50 лв./м2

30 дниЕ

Паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар

200.00 лева

30 дниЖ

Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория

2.00 лв./м2

30 дни3

Вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им

1.50 лв./м2

30 дниИ

Елементи на техническата инфраструктура, хидротехниче­ски, хидромелиоративни, кабелни и други мрежи, съоръже­ния и инсталации, в това число сградни  отклонения  на техническа инфраструктура към строежи от тази категория

1.00 лв./л.м

30 дниЙ

Електронни съобщителни мрежи и съоръжения , изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване

1.00 лв./л. м

За обекти V-та категория:

А.1.А.2.

Жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгра­ди


Жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради

До 300 м2 по 1.50 лв./м2

Над 300 м2 по 2.50 лв./м2

30 дниБ

Сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м. или с капацитет до 100 места за посетители

2.50лв/м2

30 дниВ

Производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръжения към тях

3.00 лв./м2

30 дниГ

Строежи от допълващото застрояване, извън тези по шеста категория

2.00 лв./м2

30 дниД

Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория

2.00 лв./м2

30 дниЕ

Сградни отклонения на инженерна инфраструктура към строежи от тази категория

1.00 лв./л.м

30 дниЖ

Електронни съобщителни мрежи  и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии  с ниско застрояване

1.00 лв./л.м
20.2

С оценка, извършена като комплексен доклад от консултант за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територи­ята, с изискванията към строежите, съгласно нормативните актове на околната среда и здравната защита, както и за вза­имната съгласуваност между отделните части на проекта за обекти:


А

Б

С

За обекти І-ва категория

Линейни обекти

Площни обекти

За ветрогенераториА. 1.00 лв./л.м

В. 3.00 лв./м2

С. 1.5% от стойността на обекта

Но не по-малко от 20000 лева

7 дни
 

 

А

Б

С

За обекти ІІ-ра категория

 

Линейни обекти

Площни обекти

За ветрогенератори 

А. 0.90 лв./л.м

Б. 2.50 лв./м2

С.1.5% от стойността на обекта

Но не по-малко от 20000 лева

7 дни 

 

А

Б

С

 

За обекти ІІІ-та категория

Линейни обекти

Площни обекти

За ветрогенераториА. 0.80 лв./л.м

Б. 2.00 лв./м2

С. 1.5% от стойността на обекта

Но не по-малко от 20000 лева
7 дни
А

БВ
ГД


ЕЗа обекти ІV-та категория

Жилищни сгради със средно застрояване и сградните откло­нения на инженерната структура към тях с разгъната застро­ена площ от 1000 до 5000 кв. м.

Смесени сгради със средно застрояване и сградните откло­нения на инженерната структура към тях с разгъната застро­ена площ от 1000 до 5000 кв. м. или с капацитет от 100 до 200 места за посетители.

Сгради и съоръжения за обществено обслужване - за обра­зование, социални грижи, култура и изкуство, религия, адми­нистративни услуги, търговия, обществено хранене, хотели и услуги, сгради и съоръженията спорт и развлечения и др. с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м. или с капа­цитет от 100 до 200 места за посетители.

Производствени сгради с капацитет от 100 до 200 работни места и съоръженията към тях.

Паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар

Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория


1.50 лв./м2


2.00 лв./м22.00 лв./м2
2.50 лв./м2
200.00 лв.


1.00 лв./м2

7 дни


7 дни7 дни
7 дни
7 дни


7 дни
Ж
З
И
А.1.


А.2.


Б

ВГ


Вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им

Елементи на техническата инфраструктура, хидротехниче­ски, хидромелиоративни, кабелни и други мрежи, съоръже­ния и инсталации, в това число сградни  отклонения  на техническа инфраструктура към строежи от тази категория

Електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване

 

За обекти V-та категория


Жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгра­ди

Жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради

Сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м. или с капацитет до 100 места за посетители

Производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръжения към тях .

Строежи от допълващото застрояване, извън тези по шеста категория


0.80 лв./м2
1.00 лв./л.м

1.00 лв./л.мДо 300 м2 по 1.00лв/м2

Над 300 м2 по 2.00 лв./м2

2.00 лв./м2

2.00 лв./м21.00 лв./м2


7 дни
7 дни

7 дни7 дни7 дни


7 дни7 дни
ДЕ

Сградни отклонения на техническа инфраструктура към строежи  от тази категория

Електрони мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване

1.00 лв./л.м1.00 лв./л.м

7 дни21

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ


А

Б

С

За обекти І-ва категория 

Линейни обекти 

Площни обекти 

за ветрогенератори     


 

А. 1.00 лв./л.м

Б. 3.00 лв./.м2

С.  0.5% от стойн. на обекта, но не по- малко от 10000лв.


А

Б

С

За обекти ІІ -а категория

Линейни обекти 

Площни обекти

за ветрогенератори     А. 0.90 лв./лм

Б. 2.50 лв./м2

С.  0.5% от стойн. на обекта, но не по- малко от 10000лв
 


А

Б

С


За обекти ІІІ-та категория

Линейни обекти 

Площни обекти  

за ветрогенератори     


 


А. 0.80лв./лм

Б. 2.00лв/м2

С.  0.5% от стойн. на обекта, но не по- малко от 10000лв

За обекти IV - та категория

А

Жилищни сгради със средно застрояване и сградните откло­нения на инженерната структура към тях с разгъната застро­ена площ от 1000 до 5000 кв. м.

2.50 лв./м2
Б

Смесени сгради със средно застрояване и сградните откло­нения на инженерната структура към тях с разгъната застро­ена площ от 1000 до 5000 кв. м. или с капацитет от 100 до 200 места за посетители

3.00 лв./м2
В

Сгради и съоръжения за обществено обслужване - за обра­зование, социални грижи, култура и изкуство, религия, адми­нистративни услуги, търговия, обществено хранене, хотели и услуги, сгради и съоръженията спорт и развлечения и др. с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м. или с ка­пацитет от 100 до 200 места за посетители

3.00 лв./м2
Г

Производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях

2.50 лв./м2
Д

Паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар

200.00 лв.
Е

Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория

2.00 лв./м2
Ж

Вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им

1.50 лв./м2
З

И

Елементи на техническата инфраструктура, хидротехниче­ски, хидромелиоративни, кабелни и други мрежи, съоръже­ния и инсталации, в това число сградни  отклонения  на техническа инфраструктура към строежи от тази категория

Електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване

1.00 лв./л.м

1.00 лв./л.м

За обекти V-та категория:

А.1.А.2.

Жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгра­ди


Жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради

До 300 м2 по 1.50 лв./м2


Над 300м2 по 2.50 лв./м2
Б

Сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м. или с капацитет до 100 мес­та за посетители

2.00 лв./м2

В

Производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръжения към тях

2.00 лв./м2
Г

Строежи от допълващото застрояване, извън тези по шеста категория

2.00 лв./м2
Д

Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория

1.00 лв./м2
ЕСградни отклонения на техническа инфраструктура към строежи  от тази категория


1.00 лв./л.мЖ


Електрони мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване1.00 лв./л.м

За обекти VI-та категория

А

изм.с Решение 450, Протокол № 32,31.10.2013г.

 Строежите по чл. 54, ал. 1 и 4 и чл. 147 от ЗУТ

0.50 лв./м2

30 дни22СЪГЛАСУВАНЕ НА ИДЕЙНИ ИНВЕСТИЦИОНННИ ПРОЕКТИ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИДЕЙНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, по който се издава разрешение за строеж

Пълен размер на такса  за одобряване, съгласуване и  издаване РЗ7 дни


22.1

Съгласуване на ТП по издадено разрешение за строеж

50.00 лв.


14 дни23

Одобряване на проекти по чл.154,ал.5 от ЗУТ

50 % от таксата за издадено разреше-ние за строеж


7 дни24

Изм. с Решение 450, Протокол № 32 от 31.10.2013 г.

Одобряване на комплексен инвестиционен проект (по чл. 150 от ЗУТ) и издаване разрешение за строеж

Пълен размер на таксите по отделни части на проекта, Съгласно чл. 150, ал. 4 с 30% увеличение на таксите за одобряване на проекти и издаване на РС

7 дни25

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

200.00 лв.

14 дни26

Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация (чл. 175, ал. 2 от ЗУТ)

30% от стойността

30 дни27

При повторно разглеждане и одобряване на инвестиционен проект - за всяко разглеждане

30% от стойността

7 дни28

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

30.00 лв.

7 дни

50.00 лв

3 дни

29

РЕГИСТРИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРОЕЖИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ВИДОВЕТЕ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V КАТЕГОРИЯ (по чл. 177, ал. и ал.4 от ЗУТ)


На строежите IV-та категория

А

Частни пътища и съоръженията към тях

500.00 лв.

7 дниБ

Жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застрое­на площ от 1000 до 5000 кв. м. или с капацитет от 100 до 200 места за посетители

2.00 лв./м2

7 дниВ

Производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях

4.00 лв./м2

7 дниГ

Паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар

500.00 лв.
Д

Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите до 100 м2 от тази категория

2.00 лв./м2

7 дниЕ

Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите над 100 м2 от тази катего­рия

2.00 лв./м2.

7 дниЖ

Вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им


2.00 лв./м2


7 дни
З

Елементи на техническата инфраструктура, хидротехнически, хидромелиоративни, кабелни и други мрежи, съоръжения и инсталации в това число сградни отклонения на техническа инфраструктура към строежи от тази категория

1.00 лв./л.м

7 дниИ

Електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване


1.00 лв./л.м

На строежите V-та категория

А.1.А.2.

Жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгра­ди реално РЗП

Жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради реално РЗП

До 300 м2 по 1,00 лв./м2


Над 300 м2 по 2.00 лв./м2

7 дниБ

Сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъна­та застроена площ до 200 кв. м. или с капацитет до 50  места за посетители

2.00 лв./м2


7 дниВ

Сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 200 до 1000 кв. м. или с капацитет над 50 места за посетители

2.50лв/м2


7 дниГ

Производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях

3.00 лв./м2


7 дниД

Строежи от допълващото застрояване, извън тези по шеста категория

1.00 лв./м


7 дниЕ

Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите до 100 м2 от тази категория

1.50 лв./м2


7 дниЖ

Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите над 100 м2 от тази катего­рия

2.00 лв./м2


7 дниЗ

Сградни отклонения на техническа инфраструктура за строежи от тази категория

1.00 лв./м

7 дниИ

Електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване

1.00 лв./м

7 дни30

Издаване на заповед за промяна на титуляра в разрешени­ето за строеж

50.00 лв.

7 дни31

Удостоверение за реално обособени части на сгради (по чл. 202 от ЗУТ)

300.00 лв.

30 дни32

Издаване на решение и заповед по чл. 195 от ЗУТ по искане на заинтересованите лица (собственици)

50.00 лв.

30 дни33

За ползване на тротоарни площи по време на строителство

20.00 лв.+

0.50 лв. /м2/ ден

7 дни

30.00 лв. +

0.50 лв./м3


33.1

Депозит за възстановяване на повредените тротоарни настилки

40.00 лв. /м2
34

Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

1.00 лв. /л.м

35

 Заверка на копие на документ от технически архив

5.00 лв.

3 дни

10.00 лв

веднага

36

Приемане и вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

30.00 лв.

7 дниЧл. 41 (1) За услугите, за които в предходния член не е посочен срок за изпълнение, се прилагат определените със ЗУТ срокове или едномесечен в останалите случаи.

(2) При неспазване на сроковете за изпълнение на услугите, размерът на таксата за тях се намалява с 1 на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

Чл. 42 За одобряване на отделни части от идеен и технически проект и издаване на разрешения за строеж 10 % от основната такса.

        Раздел VІ          Такса за административни услуги и по производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти.

Чл. 43 (1) За извършване на услуги по гражданско състояние се заплащат следните такси, както следва:  

Наименование на  административната услуга

Сума

1

За издаване на удостоверение за наследници

за всяка следваща страница

5.00 лв.

+ 1.00 лв.

2

За издаване на удостоверение за семейно положение

4.00 лв.

3

За издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

4.00 лв.

4

За издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

4.00 лв.

5

За издаване на удостоверение за родените от майката деца

4.00 лв.

6

За издаване на удостоверение за правно ограничение

4.00 лв.

7

За издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни  имена

4.00 лв.

8

За издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

5.00 лв.

9

За издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

10.00 лв.

10

За издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

10.00 лв.

11

За издаване на удостоверение за постоянен адрес

4.00 лв.

12

За издаване на удостоверение за настоящ адрес

4.00 лв.

13

За издаване на удостоверение за промени в постоянен адрес

4.00 лв.

14

За издаване на удостоверение за промени в настоящ адрес

4.00 лв.

15

За издаване на дубликат от удостоверение за раждане или граждански брак, както и повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт

4.00 лв.

16

За издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние

4.00 лв.

17

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

10.00 лв.

18

За издаване на уведомление от относно признаване на чуждестранно съдебно решение или административен акт по Кодекс за международно частно право

10.00 лв.

19

Съставяне на актове за гражданско състояние /раждане, брак и смърт/, настъпили в чужбина

Срок за извършване: за обикновена услуга - 10 работни дни

                                    за бърза услуга - 5 работни дни10.00 лв.

20.00 лв.

20

Изготвяне на преписка до Министерството на правосъдието за установяване наличието на българско гражданство /преглед  и комплектоване на документи/

Срок за извършване: за обикновена услуга - 5 работни дни  

                                    за бърза услуга - 2 работни дни                                                        10.00 лв.

20.00 лв.

21

За препис на документ или заверено копие -  на страница:          формат А4 или А5                                                                                    формат А3

4.00лв.                                                         

8.00лв.                                                                      

22

За издаване на други удостоверения за факти и обстоятелства по гражданско състояние

4.00 лв.

(2) По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти, се заплащат такси, както следва:

Наименование на административната услуга

Обикновена услуга

Бърза услуга

сума

срок

сума

срок

1

По производства за настаняване под наем на общинско жилище

5.00 лв.

30 дни2

По производства за настаняване под наем в нежилищен имот

5.00 лв.

30 дни3

По производства за продажба на право на собственост върху общински урегулирани поземлени  имоти на лица, придобили право на строеж

3 %

30 дни4

По производства за:

- продажба на недвижими имоти и вещи - частна общинска собственост чрез търг или конкурс

- ликвидиране на съсобственост върху недвижими имоти между Общината и физически или юридически лица

- учредяване право на строеж върху недвижими имоти - частна общинска собственост

- замяна на общински  недвижими имоти с имоти, собственост на физически или юридически лица

- продажба на общински жилища на настанените в тях наематели по административен ред

3 %

3 ме-сеца5

По производства за удължаване на договор за наем на общински имот на основание § 78, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗОС

30.00 лв.

3 ме-сеца6

Заверка на молби-декларации за обстоятелствена проверка за имоти в регулация

30.00 лв.

30 дни


50.00 лв.

14 дни

7

Издаване удостоверение за реституционни претенции

5.00 лв.

30 дни

10.00 лв.

7 дни

8

Издаване удостоверение, че имотът не е общинска собственост

5.00 лв.

30 дни

10.00 лв.

7 дни

9

Издаване на други  удостоверения


10.0 лв.

30 дни

20.00 лв.

7 дни

10

Издаване на преписи от документи (издадени от Общината) за собственост или учредено вещно право


5.00 лв.

15 дни

10.00 лв.

3 дни

11

Издаване на заверени  копия от документи от досието на одържавени или отчуждени имоти


3.00 лв.

3 дни

5.00 лв.

 3 дни

Чл. 44 За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър рогат добитък, за издаване на разрешения, за упражняване на дейности, за издаване на удостоверения, когато това е предвидено в закон и за заверка на документи, се заплащат такси, както следва:


Наименование на услугата


Обикновена услуга

Бърза услуга

сума

срок

сума

срок

1

Издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър рогат добитък


5,00 лв.

7 дни2


Определяне маршрут за изхвърляне на строителни отпадъци и земни маси до строително сметище и такса за обслужване на строителното сметище

20,00 лв.+

6.00 лв./тон

7 дни

50,00 лв. + 6,00 лв./тон

3 дни

3

Определяне маршрут за изхвърляне на битови, растителни, животински и промишлени неопасни отпадъци до битово сметище и такса за обслужване на битовото сметище

20,00 лв.+

11.00 лв./тон

7 дни

50,00 лв. +

11,00 лв./тон

3 дни

4

Издаване на разрешение за премахване на дървета и храсти от собственика, инвеститора или други лица върху терен - частна или общинска собственост

10,00 лв.

7 дни

20,00 лв.

3 дни

5

Издаване на разрешение за премахване на дървета и храсти, находящи се в земеделска земя

10,00 лв.

7 дни

25,00 лв.

3дни

6

Издаване позволително за лечебни растения от земи, гори, води и водни площи - общинска собственост

20,00 лв.

7 дни

30,00 лв.

2 дни

7

Издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК, в т.ч.:

-                     за декларирани имоти по реда на чл.14 от ЗМДТ и имоти, представляващи земеделски земи и гори

-                     за имоти, молбата за които се подава едновременно с декларацията по чл.14 и чл.17 от ЗМДТ

-                     за учредяване на право на строеж и незавършено строителство

Забележка: Посочената такса е за един обект, за всеки следващ обект се заплаща 15 лева.

10,00 лв.15,00 лв.20,00 лв.

7 дни14 дни14 дни

20,00 лв.30,00 лв.40,00 лв.
3 дни3 дни3 дни

8

Предоставяне на данъчна и осигурителна информация, издаване на удостоверение за декларирани данни /включително по чл. 74 от ДОПК/

3,00 лв.

3 дни9

Издаване на удостоверения за дължим и платен данък върху наследствата

3,00 лв.

3 дни10

Издаване на удостоверения за наличие или липса на задължения

10,00 лв.

7 дни11

Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация

5,00 лв.

7 дни12

Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства

3,00 лв.

Веднага13

Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижим имот и такса битови отпадъци

3,00 лв.

Веднага14

Издаване на

        Раздел VІІ         Такси за откупуване на гробни места

Чл. 45 (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:

1.за ползване на гробно място до 15 години

Сума

30.00 лв.

2.за вечни времена

Сума

100.00 лв.

3.за ползване на семейни гробни места за 10 години и за всеки следващи 10 години

Сума

30.00 лв.

4.за ползване на семейни гробни места за вечни времена

Сума

150.00 лв.

(2)         Таксите се събират от ОбП "БКС".

       Раздел VІІI Такса за притежаване на куче

Чл.46 (1) За притежаване на куче се заплаща такса в размер на 10,00 лв.

(2) Освобождават се от такса собствениците на:

1. кучета на инвалиди;

2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

3. кучета, използвани за опитни цели;

4. кучета, използвани от Българския червен кръст;

5. кастрирани кучета;

6. ловни кучета.

(3) Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

(4) В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище.                                    

 (5) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

         Раздел IX

 Такси и цени на услуги уредени в други закони

 Чл.47 (1) За ползване на лечебни растения от земи, гори и водни обекти - общинска собственост, да се заплащат следните такси:

Лечебни растения

Сума в лева

І.

Билки в сурово състояние


1.

Божур, иглика, лудо биле, горска ягода, решетка, ранилист

0.09

2.

Кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, чемерика

0.07

3.

Бъзак, гръмотрън, синя жлъчка

0.02

4.

Глухарче, девесил, оман чер, чобанка, пищялка

0.01

5.

Други

0.03

ІІ.

Листа


1.

Мечо грозде

0.08

2.

Боровинка червена и черна, лудо биле

0.04

3.

Бръшлян, чобанка

0.03

4.

Глог, живовляк, леска, липа, люляк, оман чер, ягода горска

0.02

5.

Бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел

0.01

6.

Други

0.03

ІІІ.

Стръкове


1.

Блатно кокиче

0.10

2.

Горицвет, лазаркиня

0.08

3.

Гълъбови очички, зайча сянка, залист бодлив, лечебен исоп, прозориче жълто, шапиче

0.05

4.

Зимзелен, лудо биле, ранилист, теменуга миризлива, чубрица планинска

0.04

5.

Дяволска уста, кантарион жълт, кантарион червен, мащерка, очанка, риган обикновен

0.03

6.

Великденче, върбинка, жаблек, златна пръчица, изсипливче, камшик, лепка, медуница, миши уши, пача трева, пелин обикновен, подъбиче бяло, подъбиче червено, пчелник, равнец бял

0.02

7.

Врабчови чревца, вратига, глухарче, еньовче, змийско мляко, имел бял, комунига жълта, мокреш, оман чер, росопас, теменуга трицветна, хвощ

0.01

8.

Други

0.03

ІV

Цветове


1.

Липа

0.10

2.

Божур, иглика

0.05

3.

Метличина, парчка, подбел, ралица, слез, тъжник блатен

0.03

4.

Акация бяла, бъз

0.02

5.

Вратига, глог, равнец бял

0.01

6.

Други

0.03

V

Плодове


1.

Боровинка червена и черна, хвойна червена

0.15

2.

Хвойна сибирска

0.10

3.

Кисел трън, къпина, малина

0.04

4.

Бъз, глог, конски кестен, киселица

0.02

5.

Бъзак, трънка

0.01

6.

Други

0.03

Семена


1.

Есенен минзухар

0.15

2.

Други

0.08

VІІ

Пъпки


1.

Странични борови връхчета

0.15

2.

Бяла бреза, черна топола

0.10

3.

Други

0.08

VІІІ

Кори


1.

Мъждрян, ясен

0.20

2.

Зърнастец, кисел трън, леска

0.10

3.

Върба

0.05

4.

Дъб

0.03

5.

Бреза

0.02

6.

Други

0.03

ІХ

Лишеи


1.

Исландски

0.10

Х

Водорасли

0.25

XI

Издаване на удостоверение за бране на билки от култивирани растения

5.00

(2) За услуга по предоставяне на обществена информация, съгласно Закона за достъп до обществената информация се заплащат следните разходи, според вида па носителя:

1. дискета - един брой - 1,44 лв.;

2. СD - един брой - 6,00 лв.;

3. електронна поща - 1 МВ - 0,36 лв.; заплаща се всеки започнат мегабайт и се използва за информация, съществуваща в електронен вид;

4. разпечатване - една страница (А4) - 0,14 лв.;

5. ксерокопие - една страница (А4) - 0.11 лв.;

6. факс - една страница (А4) - 0,72 лв.;

7. видеокасета - един брой плюс стойността на записа, изчислена в минута запис - 5.88 лв. + 0,30 лв. на минута;

8. аудиокасета - един брой плюс стойността на записа, изчислена в минута запис 1.92 лв. + 0,30 лв. на минута;

9. устна справка - за 15 минути - 1,80 лв.:

10. писмена справка - една страница (А4) - 1,90 лв.

В цените е добавен ДДС.

(3) При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за неземеделски нужди, включително в случаите по чл. 29, ал. 3 и ал. 4 от ЗОЗЗ се заплаща такса на основание чл. 30, ал. 2 от ЗОЗЗ.

Размерът на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя се определя от:

1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение (ДВ, бр. 90 от 1996 г.);

2. размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;

3. местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място, определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България;

4. вида на обекта;

5. възможността за напояване.

Размерът на таксата се определя по формулата:

Т = СББ x Кплощ  x  Кк x  Кпол,

където:

Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка. земеделска земя (лв.);

СББ - средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5;

Кплощ - коефициентът за площта на земята, необходима за обекта;

Кк - коефициентът за категорията на населеното място;

Кпол - коефициентът за поливност.

Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера на земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва:

1. за изграждане на:

- търговски обекти;

- производствени обекти;

- складови обекти;

- административни обекти;

- курортни обекти;

- туристически и спортни обекти;

- жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи.

а) при площ до 1 дка.  включително - 2.00 ;

б) при площ над 1 до 5 дка. включително - 3.00 ;

в) при площ над 5 до 10 дка. включително - 4.00 ;

г) при площ над 10 дка. - 5.00 ;

2. за обекти - публична държавна и публична общинска собственост; здравни обекти; обекти на науката, образованието и културата; обекти на енергетиката и транспорта; обекти със социално предназначение; обекти за опазване и възстановяване на околната среда; обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии; обекти на отбраната и националната сигурност; обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; стокови тържища за непреработена растителна и животинска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника; хидромелиоративна инфраструктура; игрални полета на игрища за голф.

независимо от размера на площта, която се засяга - 2.00;

3. за имоти, които са разположени в едно и също землище и за които предложения за промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик или лице, което има право да строи в чужд имот, коефициентът за площ по т. 1 се определя въз основа на сумата от площите на всички имоти независимо от броя на изработените за тях подробни устройствени планове.

Коефициентът за категорията на населеното място се определя в зависимост от групата по категория на населеното място и от вида на обекта, както следва:

Групи по категория

Вид на обектапо т.1

по т.2

1.

За земи в землищата на

13,00

1,20


населени места от I, II
и III категория, нацио-
нални курорти и земли-
ща на населени места,
граничещи с морската
брегова ивица2.

За земи в землищата на

9,00

0,80


населени места от IV и
V категория3.

За земи в землищата на

6,00

0,50


населени места от VI,
VII и VIII категорияЗа линейни обекти коефициентът е 1,00 .

Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20 , а при неполивни - 1,00 .

При изграждане на оранжерии, разсадници и други обекти за производство на земеделска продукция такса се заплаща само за тази част от земята, която се застроява със спомагателни сгради, съоръжения и комуникации и от нея пряко не се получава земеделска продукция.

Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за инженерната  инфраструктура и комуникациите, намиращи се във и извън границите на площадката (трасето) на основния обект, се определя в зависимост от вида на обекта, за който се иска промяна на предназначението на земеделските земи.

Не се заплаща такса за строителство при условията на чл.4, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; за засаждане на горски дървесни видове; за земи изключени от строителните граници на населените места, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, когато отново се иска включването им в същите граници; за строителство, свързано с прилагане на технологии и мероприятия по чл. 7 от ЗСПЗЗ, както и за земи, предоставени безвъзмездно въз основа на акт на Министерския съвет на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

Не се заплаща такса от държавата и от общините, когато се променя предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за изграждане на обекти публична държавна или публична общинска собственост.

"Бонитетна категория "  е относителна оценка на конкретни почвено-климатични условия спрямо пригодността на земята за отглеждане на определена селскостопанска култура.

ГЛАВА ТРЕТА

ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ И ПРАВА, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Чл. 48 На всички услуги и права, предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон, се определя цена с тази наредба.

Чл. 49 (1) Цените на услугите и правата се формират на основа на пълните разходи, направени от общината по предоставяне на услугите и правата. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги и права от общината. Те включват и съответен дял от:

        а) преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки;

        б) материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване;

        в) разходи за управление и контрол;

        г) разходите по прилагане, събиране, научно -изследователска дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната среда;

        д) пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за отчетност;

(2) Цените на услугите и правата могат и да надвишават себестойността им.

(3) Цените на услугите и правата се събират от общинската администрация и приходите от тях постъпват в бюджета на общината.

Чл. 50 (1) Услугите, предоставяни от общината, се извършват в  определените от нормативните актове срокове, или в едномесечен срок в останалите случаи.

(2)Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи по чл. 51 и заплащане на цената на съответния вид услуга.

(3)Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка.

Чл. 51 Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или предоставяне на право от общината се утвърждават със заповед на кмета на общината.

Чл. 52 Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед на кмета на общината.

Чл. 53 При неспазване на сроковете по чл. 50 размерът на цената на услугата се намалява с едно на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

Чл. 54 При предсрочно прекратяване на предоставеното право, общината не възстановява платената цена.

Чл. 55 (1) (изм. и доп. с Решение 96 по Протокол № 9 от 31.03.2016 г.)Общинският съвет определя следните услуги, права и цените за тях:


Вид услуга

Сума

1

Еднократно ползване на клуба в сградата на общината

100.00 лв.

2

Продажба на тръжни книжа за обекти на общината- за продажба по Закона за приватизация

50.00 лв./бр.


- за отдаване под наем

10.00 лв./бр.


- за продажби по реда на ЗОС

30.00 лв./бр.

3

Формуляри на заявления

2.00 лв./бр.

4

Разрешение за таксиметров превоз на пътници и стикери

50.00 лв./бр.

5

Заверка на маршрутно разписания

2.00 лв./бр.

6

Пропуск по ЗДП за обществен превоз на товари

100.00 лв./бр.

7

Пропуск за организация движение на МПС при определяне на пропусквателен режим

100.00 лв./бр.

8

Дубликат на документ

10.00 лв./бр.


9

Копие на документ от преписка

3.00 лв./бр.

10

Вписване на удостоверение за регистрация на ветеринарно-медицински специалисти, упражняващи частна практика3.00 лв.

11

Служебни бележки по искане на граждани, отнасящи се до въпроси, свързани със селското стопанство

2.00 лв.

12

Изготвяне на констативни протоколи за нанесени щети на земеделски производители

5.00 лв.

13

Изготвяне на становище за премахване на дървета над 5 бр., намиращи се в земеделска земя

5.00 лв.

14

Премахване на дървета от Общината /БКС/ в имот частна собственост-разрешение

-с използване на стълба

-без използване на стълба

Кастрене на дървета от Общината /БКС/ в имот частна собственост-разрешение

-с използване на стълба

-без използване на стълба

Кастрене на храсти от Общината/БКС/ в имот частна собственост-разрешение

10.00лв.


100.00 лв./бр.

70.00 лв./бр.

10.00 лв.


50.00 лв./бр.

30.00 лв./бр.

10.00 лв. + 2.00 лв./бр

15

Издаване на протокол за наличие или липса на възражения срещу уведомление за обекти,неподлежащи на ОВОС,ЕО и др.

10.00 лв.

16

Изготвяне на констативни протоколи по жалби на граждани за нарушени права по чл. 34 от ЗСПЗЗ

5.00 лв.

17

Исторически музей, Взаимно училище, Етнографски музей, Художествена галерия; изм. и доп. с Решение 96 по Протокол № 9 от 31.03.2016 г.)


1. Вход - експозиция


Деца до 7 години

безплатно

Деца над 7 години, ученици, студенти и възрастни над 65 години

1.00 лв.

възрастни

5.00 лв.

Хора с увреждания

безплатно

На националния празник и официалните празници на Република България, в дните на "отворени врати"

безплатно

Групови посещения на възрастни

3.00 лв.

Групови посещения на деца над 7 години, ученици и студенти

0.50 лв.

2. БеседаОбща беседа

2.00 лв.


Тематична беседа

5.00 лв.


3.  При провеждане на публични прояви в Историческия музей:сключване на граждански

100.00 лв.


Организиране на коктейл

150.00 лв.


Други прояви до 1 час

50.00 лв.


4. За ползване на зала в Художествената галерия на ден

20.00 лв.


5. Справки:Справки за паметници на културата на брой

5.00 лв.


Специализирани консултации

5.00 лв.


6. Услуги:Ползване на научна литература

1.00 лв.


Копирни услуги

0.10 лв.


Участие на експонати в международни изложби

По договаряне


Приходите от такси и услуги от Исторически музей, Взаимно училище, Етнографски музей, Художествена галерия , да постъпват в приходната част на бюджетната сметка на Исторически музей-Балчик(изм. и доп. с Решение 96 по Протокол № 9 от 31.03.2016 г.)
18

Разрешение за удължено работно време - заповед

20.00 лв.

19

Заверка регистри на площадки за ОЧЦМ, в т.ч.:

1.  Дневник на покупките и вноса

2.  Дневник на продажбите и износа20.00 лв.

20.00 лв.

20

Маркиране на дървесина и издаване на превозен билет

2.00 лв. за всеки маркиран м3 + 10.00 лв. за всеки издаден билет

21

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа във връзка с чл.157, ал.2 от ЗУТ

50.00 лв. и осигурен транспорт

22

Проверка от служители на администрацията съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за приложени­ето на ПУП по отношение на застрояването на основание чл.159, ал.З от ЗУТ

50.00 лв. и осигурен транспорт

23

Косене с тревокосачка

28,50 лв./дка

24

Засаждане на дървета

5,50 лв./бр.

25

Затревяване с включено тревно семе

8,20 лв./м2

26

Зацветяване (без включен материал)

2.90 лв./м2

27

Продажба на посадъчен материал:

- от непикирани едногодишни цветя

- от пикиран двугодишен посадъчен материал /кани/


0.70 лв./бр.

1.50 лв./бр.

28

Услуга с автомобил Зил - самосвал


До 3 км

20.00 лв.

За 1 км

2.50 лв.

29

Услуга с автомобил Газ 53 самосвал


До 3 км

15.00 лв.

За 1 км

2.50 лв.

30

Услуга с автомобил Зил цистерна


1 курс

20.00 лв.

За 1 км

4.00 лв.

31

Услуга с трактор


Транспорт - км

2.50 лв.

За престой - час

10.00 лв.

32

Услуга с трактор - багер - час

30.00 лв.

33

Услуга с Т-130 - час

60.00 лв.

34

Услуга с фугорезачка - м.л.

2.50 лв.

35

Услуга с автогрейдер - час

60.00 лв.

36

Услуга с линейка - на км.

0.40 лв.

37

Възстановяване на пътно платно след изкопни работи за ВиК и ел.инсталацииА) трошено каменна настилка

20.00 лв./кв.м.


Б) асфалтова настилка

40.00 лв./кв.м.


В/ бетонна настилка

25,00 лв./кв.м

38

Възстановяване на тротоарни площи след изкопни работи за В и К и ел. инсталацииА) тротоари     -бетонови плочи                                           

40.00 лв./м2


     -декоративни плочи

48.00 лв./м2


     -балчишки плочи

45.00 лв./м2


Б) бордюри

25.00 лв./м.л

39

Провеждане на граждански ритуал "Сключване на граждански брак"

40.00 лв.А/ Сключване на граждански брак без ритуал

20.00 лв.


Б/ Сключване на граждански брак извън общината

200.00 лв.


В/  Извършване на ритуал граждански брак на националните празници - 3 март, 6 май, 24 май, Великден, 6 септември, 22 септември и Нова година

400.00 лв.

40

Граждански ритуал "Именуване"

10.00 лв.

41

Ползване на услуги при ритуали:


А) фотограф

10.00 лв.

Б) видеооператор

20.00 лв.

42

Услуги, извършвани при погребение:


А) граждански обред погребение

10.00 лв.

Б) изкопаване на гроб на ръка

50.00 лв.

В) транспорт с катафалка


- до 5 км

15.00 лв.

- до 7 км

20.00 лв.

- до 10 км

25.00 лв.

Г) цена на услуга "превоз с катафалка на километър"

1.00 лв.

Д) изкопаване на гроб на багер

30.00 лв.

Е) за ковчег

65.00 лв.

Ж) за платно

45.00 лв.

З) разкриване на стар гроб

60.00 лв.

И) поддържане на гроб за 1 месец

10.00 лв.

Й) почистване на гробно място от треви, храсти и дървета

5.00 лв.

К) местене на мозаичен, мраморен капак върху гроб

10.00 лв.

Л) товарене и разтоварване на ковчег

10.00 лв.

43

Цени на услуги за реклама от Общински седмичен вестник:

-          за първа страница

-          рекламно каре до главата на вестника

-          рекламно каре за вътрешна страница

-          рекламно каре за външна, 4-та стр.

-          малки обяви до 10 думи0.80 лв./кв.см

1.00 лв./кв.см

0.50 лв./кв.см

0.70 лв./кв.см

2.00 лв.

   44

(нова точка с Решение 96 по Протокол № 9 от 31.03.2016 г.)Вход експозиция за обект „Мелницата" и Теке „Ак Язълъ Баба - Свети Атанас"Деца до 7 години

  безплатно


Деца над 7 години, ученици, студенти и възрастни над 65 години  

    1.00 лв.


Възрастни                            

    5.00 лв.


Пакетен билет за двата обекта                                          

    5.00 лв.


Хора с увреждания 

  безплатно


Групови посещения на възрастни                        

    3.00 лв.


Групови посещения за деца над 7 години,ученици и студенти

    0.50 лв.

  45

(нова точка с Решение 96 по Протокол № 9 от 31.03.2016 г.)Ползване на велосипед на започнат час с Вело карта

1.00 лв./час


Ползване на велосипед по пакет семейство с Вело карта

0.50 лв./час


Пластика Вело карта

2.00 лв.

   46

(нова точка с Решение 96 по Протокол № 9 от 31.03.2016 г.)Рекламна площ до 0.5 кв.м. намираща се върху общински велосипед. Тарифа за един календарен месец при наемане на минимум 10 велосипеда

    25.00 лв.

на велосипед

   47

(нова точка с Решение 96 по Протокол № 9 от 31.03.2016 г.)Излъчване на петминутно рекламно видеосъобщение в киоските на «Черноморски велосипед» /цената важи за две съобщения по 2.5 мин. или пет съобщения по 1 минута излъчвани на един киоск/.

      0.50 лв.

        на киоск/на ден


 ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ            

Чл. 56 (1) За нарушения, извършени по тази наредба, нарушителите се наказват, съгласно разпоредбите по ЗМДТ или на други нормативни документи.

(2) Който декларира данни и обстоятелства с невярно съдържание, водещи до намаляване или освобождаване от такса, се наказва с глоба в размер от 50 до 200 лева, а за юридически лица и еднолични търговци - с имуществени санкции от 100 до 500 лева.                        

Чл. 57 Актовете за установяване на нарушения по тази наредба се съставят от определени от кмета длъжностни лица от общинска администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината.                  

Чл. 58 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

        ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1  "Услуги за всеобщо ползване" са тези общински услуги, при които конкретният ползвател не може да бъде определен.

§ 2  "Ползватели" са физически лица и юридически лица, на които се предоставят публични услуги по смисъла на ЗМДТ в община Балчик.

        ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3  Изпълнението и контролът по тази наредба се осъществява от кмета на общината или от определени от него лица.

§ 4  При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги и права, същото се извършва по реда на тази наредба с оглед размер и срок.

§ 5 Другите общински такси, определени със закони, се събират от общинска администрация на база на  тарифи, определени от Министерски съвет.

§ 6 Тази наредба се издава на основание чл. 9 от ЗМДТ и влиза в сила от датата на публикуването  й от Общински съвет.

§ 7  С приемането на тази наредба се отменя Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета  с Решение № 39/29.02.2008 г. на Общински съвет - Балчик; доп. с Решение № 264 по Протокол № 29 от 31.03.2009 година; доп. с Решение 305 по Протокол № 30 от 06.04.2009 година; изм. и доп. с Решение 359 по Протокол № 34 от 14.07.2009 година; изм. и доп. с Решение 478 по Протокол № 40 от 16.12.2009 г.; изм. и доп. с Решение 555 по Протокол № 46 от 30.04.2010 г.; изм. с Решение 669 по Протокол № 53 от 30.09.2010 г.; изм. и доп. с Решение 689 по Протокол № 56 от 30.11.2010 г.; Изм. и доп. с Решение 733, Протокол № 58/31.01.2011 г.; изм. с Решение № 33 от 25.03.2011 г., постановено по административно дело № 836/2010, по описа на Административен съд град Добрич; изм. с Решение 795 по Протокол № 62 от 28.04.2011 година, доп. с Решение 869 по Протокол № 67 от 30.08.2011 г.; изм. с Решение № 182 от 22.11.2011 г. по АД № 706/2011 на ДАС; изм. с Решение 28 по Протокол № 4 от 15.12.2011 г.;изм. и доп. с Решение 58 по Протокол № 8 от 17.02.2012 година, Решение 58/17.02.2012 г. е отменено с Решение 82/09.03.2012 г.; доп. с Решение 160 по Протокол № 14 от 28.06.2012 г.

ВИКТОР ЛУЧИЯНОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БАЛЧИК

 

Решение 538 Протокол 37 от 27.02.2014 г.

По осма точка от дневния ред: Предложение за поправки в действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.

   Докладва: Митко Петров - зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 538: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 11, ал. З предложение второ от ЗНА и чл.109, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с Разхореждане № 260 от 17.10.201Зг.на Сметна палата, Общински съвет Балчик

РЕШИ:

Приема поправка и действащата Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балник

&.1. чл.40 т. 19 „Прекарване на временен път" посоченият в колоната срок на услугата се изменя от 3 месеца на 30 дни.

&.2. Промяната в Наредбата влиза в сила след датата на обнародването и в местния печат.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"