• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

(Приета с Решение № 77 по Протокол № 13 от 12 май 2008 година на Общински съвет - Балчи)


Изготвена съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и под законовите актове към него                 


РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1 Тази наредба урежда:
(1) Екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Община Балчик с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда.
(2) Правата и задълженията на юридическите и физическите лица, учрежденията и организациите, както и взаимоотношенията между тях, при управлението на отпадъците.
(3) Реда и условията за изхвърлянето, събирането, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на твърдите битови (ТБО), строителни (СО), производствени (ПО), опасни (ОО) и масово разпространени (МРО) отпадъци,  излишни земни маси (ИЗМ), както и поддържането на чистотата на територията на Община Балчик.
(4) Финансовото осигуряване на дейностите по третиране на отпадъците и заплащането на съответните услуги.
(5) Контрола, глобите и санкциите за нарушаване разпоредбите на настоящата наредба.


РАЗДЕЛ II.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА


Чл.2  Кметът на Общината:
1. Планира, организира и контролира управлението на дейностите по отпадъците на територията на общината.
2. Организира и контролира изпълнението на Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
3. Определя границите на районите, включени в системата на организирано сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане на чистотата, и честотата на сметосъбиране.
4. Определя маршрута за транспортиране на строителните отпадъци и излишните земни маси до съоръженията за третиране (депо за строителни отпадъци и излишни земни маси).
5. Осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица, с които е сключен писмен договор за предоставяне на услуги по реда на Закона за обществените поръчки.
6. Отговаря за събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им.
7. Отговаря за избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци или на други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови или строителни отпадъци.
8. Отговаря за разделно събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки, като определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки.
9. Предлага за одобряване от Общинския съвет план-сметка за разходите по поддържане на чистотата и размер на таксите за битови отпадъци.
10. Осигурява необходимите финансови средства за извършване на дейностите по поддържане на чистотата и контролира разходването им.
11. В сътрудничество с бюрото по труда и службата по социално подпомагане разработва мерки за съвместно решаване на проблемите с третиране на отпадъците и чистотата на населените места.
12. Организира дни за почистване на населените места с участието на гражданите, фирмите, обществените организации и други, като осигурява необходимите транспортни и технически средства.
13. Контролира дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци и изпълнението на програмите за тяхното управление.
14. Организира и осигурява изграждането, поддържането, рекултивирането и закриването на депа за третиране на ТБО или проучва и предлага условия за съвместно използване с други общини - изграждане и използване на депа, техника и съоръжения за третиране на битови отпадъци;
15. Организира събирането и извозването на ТБО от съдовете за смет по график, разработен въз основа на информацията, постъпила от различните райони, квартали на града и села за средното количество на сметта - до депата или инсталации и съоръжения за обезвреждането им;                                                 
16. Организира осигуряването на достатъчно количество съдове /кофи, контейнери и др./ за ТБО, така че при определена честота на извозване да не се допуска препълването им и ги поддържа в изправно състояние;
17. Определя местата, за поставяне на съдове за сметосъбиране и организира поддържането на същите;
18. Разработва списък на разрешените за изхвърляне отпадъци в общинските депа;
19. Осигурява и прави публично достояние телефонен номер, на който гражданите могат да сигнализират за нарушения и да правят предложения, свързани с дейността по обработване на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на населените места;
20. Организира и прилага система за разделно събиране на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване;
21. Организира дейностите по събиране и съхраняване на излезлите от употреба МПС на площадки за временно съхранение;
22. Предотвратява изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и образуването на незаконни /локални/ сметища;
23. По предложение на кмета на Община Балчик общинският съвет определя: места за смяна на отработени моторни масла и информира обществеността;
24. Осигурява съдове за събиране на негодни за употреба батерии;
25. Определя прилежащите части към сгради и терени, отговорността за почистването на които носят техните собственици, а ако са отдадени под наем-наемателите;
26. Кметовете на населените места осъществяват контрол при депонирането и транспортирането на битови и строителни отпадъци на територията на съответното населено място. В изпълнение на тези правомощия кметовете на населени места имат право да санкционират нарушителите.
26.1 При незипълнение на задълженията им по т. 27,  кметовете на населени места  носят отговорност за:
-  новообразувалите се неорганизирани сметища в населените места;
- неконтролирано изхвърляне на отпадъци (битови и строителни) на територията на населеното място;
27. Разработва и предлага за утвърждаване на Общински съвет такси по Закона за местните данъци и такси, свързани с третирането на ТБО;
28. Контролира спазването на изискванията на Наредбата чрез упълномощени лица към общината и санкционира нарушителите;
29. Контролира дейността на фирмите извършващи мероприятията по третиране, разделно събиране и почистване на отпадъците на територията на общинското депо и общината.


РАЗДЕЛ III 
ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ОТГОВОРНОСТИ  НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Чл. 3 (1) Физическите и юридически лица имат право:
1. Да сигнализират общинската администрация за нарушения, извършени от фирми, занимаващи се с  дейността по третиране на ТБО и неспазване на изискванията на тази наредба;
2. Да правят предложения за подобряване на организацията и осъществяването на дейностите по третиране на битовите отпадъците;
3. Да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушения.
(2) Физически и юридически лица, са длъжни:
1. Да изхвърлят ТБО само в определените за целта съдове, които са поставени на определените места;
2. Да събират по отделно на определените от общината места и в съдове за разделно събиране, избраните за целта отпадъци (хартия, пластмаса, стъкло, метали, негодни батерии, излезли от употреба луминесцентни и други лампи съдържащи живак, отпадъци от опаковки и др.);
3. Да не допускат разпиляване и изхвърляне на отпадъци извън съдовете, да затварят капаците им и да осигуряват поддържане на чистотата около тях;
4. Да заплащат таксите за битови отпадъци в определен размер и по ред в съответствие със Закона за местните данъци и такси и издадените в тази връзка общински наредби;
5. Да предприемат мерки за несмесване на опасни отпадъци с други, или  оползотворими отпадъци с неоползотворими;
6. Да организират безопасно съхранение на отпадъците, за които няма подходящи средства за третирането им;
7. При наличие на опасни отпадъци да определят отговорно лице и да създават организация за безопасното им управление;
8. Да водят отчетност за отпадъците по реда на Закона за управление на отпадъците;
9. В момента на поискване да осигурят достъп на контролните органи до технологичните линии, от които се получават отпадъци, до съоръженията за третиране на отпадъци и до документацията по отпадъците;
10. Да предвидят и осъществяват необходимите мерки за неразпространяване или замърсяване след закриване на обекти и дейности, както и на инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци;
11. Да предвиждат необходимите финансови средства за осигуряване изпълнението на програмите за управление на отпадъците, план за мониторинг, закриване на инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, след оперативен мониторинг и контрол;
12. Да изготвят план за действие при възникване на аварии при осъществяване на дейности с отпадъци;
13. Да уведомяват компетентните органи за предстоящи промени на суровините и технологичните процеси, които биха довели до изменение в количеството  или вида на образуваните отпадъци и техните опасни свойства.
14. Строителните отпадъци и излишните земни маси да се депонират само на места определени от общината (старата кариера "Момчил"), след получаване на съответното разрешително за транспортиране на отпадъците;
15. Всички разходи по издирването на причинителите на замърсяване на околната среда и възстановяване на нейните качества се заплащат от издирените причинители.
15.1 Когато причинителите на отпадъците са неизвестни, разходите по възстановяването на качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието владение се намират отпадъците.
15.2 Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда и за разкриване на действителния причинител се възстановяват от него.
15.3  Когато причинителят на замърсяването не бъде открит в срок от 30 дни, засегнатите лица могат да поискат от Община Балчик помощ за отстраняване на последиците. Помощта се иска в мотивирана молба до Кмета на Община Балчик, която организира експертна оценка на щетите  и в зависимост от нея дава предложение за изплащане на помощта, като средствата се вземат от Екологичният фонд на общинския бюджет.     
Чл. 4  ЗАБРАНЯВА СЕ:
1. Изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта съдове.
2. Изхвърлянето на битови и строителни отпадъци на неразрешени за това места (депа).
3. Нарушаване на разпоредбите за депониране на битови и строителни отпадъци в определените за това депа.
4. Изхвърлянето на излишните земни маси, строителни отпадъци и др. материали на места извън определеното от общината депо.
5. Изхвърлянето в съдовете за ТБО, които могат да увредят или замърсяват околната среда в това число течни, агресивни, боядисващи, леснозапалими, експлозивни, опасни, токсични, болнични, строителни, едрогабаритни и др. отпадъци 
6. Изхвърлянето в съдовете за отпадъци, цитирани т.5, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработваща техника.
7. Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци, отпадъци от промишлеността, селското стопанство и животновъдството.
8. Изваждането на отпадъци от съдовете за отпадъци, в т. ч. и от специализираните (за разделното събиране).
9. Изхвърлянето на отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за обществено хранене, административни и жилищни сгради, в кошчетата за улична смет.
10. Механичното увреждане на съдовете за битови отпадъци и кошчета за уличната смет.
11. Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на неизстинала напълно жар.
12. Запалването, нерегламентираното изгаряне или извършване на друга форма на обезвреждане на битови отпадъци в или извън съдовете.
13. Разместването на съдовете за битови отпадъци от определените им места, без разрешение от общинската администрация.
14. Изхвърлянето на угарки, употребени билети, люспи и черупки от семки и фъстъци; хартиени, пластмасови и стъклени отпадъчни опаковки по улиците, площадите, зелените площи и др. обществени места.
15. Поставянето  на афиши, съобщения, реклами и др. върху сгради, стени, огради, ел. стълбове,  дървета и др. (с изключение на определените за целта места), както и изписването на знаци, символи текстове по тях.
17. Изливането на води, изхвърлянето на отпадъци при изтърсването и изтупването от балконите и прозорците на жилищни сгради.
18. Изливане на отпадъчни води  от санитарните възли (бани, тоалетни и др) в улуците  на сградите и дъждовната канализация.
19. Изпускане на води от басейните на улиците, тревните площи, съседните дворове, и всякакви други места, не предназначени за тази цел. 
20. Изхвърлянето и предаването на утайки от септичните ями и други подобни съоръжения за пречистване на отпадъчни води, на места различни от градска пречиствателна станция за отпадъчни води.
21. Допускане изтичането на фекални води по улиците, съседните дворове и др., поради несвоевременно почистване на попивните и черпателни ями
22. Допускането отвеждане на води от строителните площадки или бетонни възли в шахтите на канализацията    
23. Паркирането на  спрени от движение МПС,  трактори, ремаркета, автомобили,    лодки и др. превозни средства, ненужни обемисти домашни вещи върху зелените площи, уличните платна и паркингите около тях; както и по начин, който пречи на събирането и извозването на битови отпадъци.
23.Миенето, почистването и ремонтирането на МПС по улиците, площадите,   парковете, зелените площи, терените на жилищните комплекси и др. обществени места, което води до замърсяване на околната среда с вредни отпадъци, масла, метални стружки, боя, и др.
24. Изоставяне на ИУМПС върху имоти - държавна и общинска собственост.
25. Извършване на дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, разкомплектоване, оползотворяване и/или обезвреждане на излезли от употреба моторни превозни средства и/или отпадъци от тях, от собствениците им или от лица без да притежава съответното разрешение по чл. 37, регистрационен документ по чл. 12 или лиценз, издаден по реда на глава пета, раздел III от ЗУО.
26. Предаването на ИУМПС и/или отпадъци на лица, които не притежават съответното разрешение по чл. 37 от ЗУО;
27. Транспортирането на строителните отпадъци и излишните земни маси над 1 м3 без издадено разрешение от общината.
28. Отклоняване от предварително указания в разрешенията маршрут за движение.
29. Складирането на строителни и др. материали и приготвянето на варови, циментови и др. разтвори в зелените площи,  по тротоарите и уличните платна, без издадено строително разрешение при осигурено заграждение или контейнер.
30. Оставянето на непочистени тротоарни и улични площи след приключване на строителните дейности  от собственика, инвеститора и др.
31.Транспортирането на материали, продукция, стоки, отпадъци и др. през и в гр. Балчик и другите населени места в общината, от транспортни средства без съответно оборудване (с брезенти, мрежи), надлежно уплътнени и с почистена ходова част.
31. Транспортирането на пожароопасни и взривоопасни вещества  и материали в необорудвани за целта специални МПС.
32. Складиране на животински и растителни отпадъци; селскостопанска продукция (шума, сено), дърва и др. по тротоарите, уличните платна, зелените площи и др. обществени места.
33. Изхвърлянето на масово разпространени отпадъци (използвани батерии, негодни за употреба акумулатори, излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, луминесцентни лампи и други лампи съдържащи живак, отработени масла, отпадъчни нефтопродукти, опасни вещества, излезлите от употреба пневматични гуми, отпадъци от опаковки и др.), обозначени с маркировката за разделно събиране, в контейнери и в  съдове  за събиране на смесени битови отпадъци, поставени в имоти - публична държавна или общинска собственост, или смесването им с други материали или отпадъци по-начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, при създадена система за разделно събиране на съответните масово разпространени отпадъци.
34. Неконтролираното освобождаване и/или изхвърляне на негодни за употреба акумулатори, както и неконтролираното освобождаване, изхвърляне и/или изливане на електролит от негодни за употреба акумулатори.
35. Нарушаване целостта на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак и изхвърлянето им в съдове за смет и места различни от определените, освен ако лицето притежава разрешение по чл. 37 от ЗУО.
36. Смяната, съхраняването и/или изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и др. опасни вещества водещо до замърсяване на почвата, в т. ч. зелени площи, тротоари, улични платна и др.
37. Изхвърлянето на отработени масла, отпадъчни  нефтопродукти и др. опасни вещества в повърхностни и подземни води, и в канализационните системи.
38. Изгарянето на отпадъци, автомобилни гуми и други силно димящи предмети в дворовете, улиците, булевардите, площадите, парковете, градините и поречията на реките.
39.    Изземването без надлежно разрешение на пръст, пясък и други инертни материали от територията на община Балчик.
40. Изхвърлянето на опасни отпадъци от лечебните заведения на нерегламентирани места;
41. Съхраняването на опасни отпадъци от лечебните заведения на открито или по начин, който води до замърсяване на компонентите на околната среда, или до разпространение на зарази и болести, или създава предпоставки за възникване на опасност от епидемии.
42. Освобождаване от опасни или производствени отпадъци на неразрешените за тази цел места.
43. Движението на каруци, талиги и др., без специално оборудване (престилки)  за събиране на животински отпадъци.
44. Допускане появата на животински екскременти  по улиците, тротоарите, зелените площи и др., от собствениците им. 
45. Допускане на трупове от умрели животни на открито.
46. Свободно пускане на птици,  кучета и др. домашни животни в паркове, зелени площи, детски площадки и др., от собствениците им или лицата които отговарят за тях
Чл.5 Отговорност за спазване на разпоредбите на чл. 4 носят физическите лица, едноличните търговци или юридическите лица, включително:
1. Ръководителите на фирми и организации, техните управители или упълномощени от тях лица.
2. Собственикът, ползвателя, а ако жилището е отдадено под наем - наемателят, който обитава еднофамилното жилище.
3. Всички собственици или наематели на многофамилни жилища.
4. Председателите на домсъвети или домоуправителя на многофамилните жилищни сгради.   


РАЗДЕЛ IV 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА


Чл.6 (1) Дейности по събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци могат да извършват лица, притежаващи съответното разрешение по чл.37 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.
(2) Отговорни за организираното събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци и поддържането на чистотата на местата за обществено ползване на територията на община Балчик, са лицата, на които общината е възложила чрез договор изпълнението на съответните дейности.
(3) Лицата по ал. 2 са длъжни:
1. Да изпълняват дейностите, предмет на сключения договор, качествено в съответствие с утвърдените графици, организационни и технологични схеми и стриктно спазване на санитарно-хигиенните и екологични изисквания2. Да не допускат замърсявания в процеса на извършваните от тях дейности.
Чл.7  (1) Почистването на пазарите, местата за улична търговия, паркингите, обществените гаражи, административните, производствените, складовите помещения и др. подобни, прилежащите им тротоари, дъждоприемните шахти, зелените площи, се осигурява от лицата, които ги стопанисват и експлоатират.
(2) Почистването и поддържането на чистотата на парковете, градините и др. зелени площи неразпределени като прилежащи терени е задължение на лицата, които ги стопанисват.
(3) Почистването и поддържането на чистотата на части от тротоари, площади, улични платна и др. терени - общинска собственост, ползвани за търговска дейност на открито; е задължение на ползвателите, в случаите когато същите не са заплатили  такса за услугата.
Чл. 8 Отговорни за почистването и поддържането на чистотата на прилежащите терени, към сградите, дворовете и др., са лицата, които ги обитават или стопанисват.
Чл. 9  (1) Фирмите,  организациите,  които образуват отпадъци извън битовите, са длъжни да организират сами обезвреждането им  или извозването им до инсталации за обезвреждане или до общинско депо, когато депонирането им е разрешено от РИОСВ.
(2) За депониране на небитови отпадъци в случаите по ал. 1 се заплаща такса за ползване на депото по цени, определени с тарифа съгласно разделVI Такса за технически услуги, чл. 40 от Наредба за опрделяне и администрирането на местните такси и цени на услуги.
(3) Извозването на отпадъците може да се извършва и от фирмите, осъществяващи дейностите по третиране на битовите отпадъци въз основа на сключен договор   и заплащане на услугата по третиране на небитовите отпадъци.


РАЗДЕЛ V
РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

Чл.10 (1) Общината отговаря за планирането, организирането и изграждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки с цел рециклиране, оползотворяване и намаляване на ТБО постъпващо на общинското депо.
(2) В изпълнение на ал. 1 общината сключва договори с организации по оползотворяването, притежаващи разрешение по чл. 62 от ЗУО, които организират за своя сметка на територията на общината, система за разделно събиране, временно съхранение, сортиране, обработване и транспортиране на отпадъци от опаковки.
(3) Системата за разделно събиране включва следните елементи: контейнери за разделно събиране на отпадъци по видове материали и сепариращата инсталация за сортиране на отпадъци, обезпечена със специализирана техника за отпадъци.
(4) Кметът на общината определя районите в населените места, в които е   въведена система за разделно събиране и местата за разполагане на необходимите елменти на системата за разделно събиране.
(5) Общината се задължава да подпомага и контролира прилагането на системата за разделно събиране, съхранение, сортиране, обработване и транспортиране на отпадъци от опаковки, съгласно разработена общинска програма за управление на отпадъците.
   

РАЗДЕЛ VI
ТАКСИ

Чл.11 За услугите по събиране, извозване, обезвреждане на твърдите битови отпадъци (ТБО) в депа или други съоръжения и поддържането на чистотата на места за обществено ползване, извършвани на територията на общината, данъчно задължените лица заплащат такса по реда, определен в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.
Чл.12 (1) Таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място и всяка услуга поотделно с решение на общинския съвет .
(2) Местните такси се събират от общинската администрация.
(3) Приходите от местните такси постъпват в бюджета на общината.
(4) При извозването и  третирането на неопасни промишлени отпадъци, строителни отпадъци, излишни земни маси, животински, растителни  и  други неупоменати  битови отпадъци  до  съответното депо е необходимо да заплаща такса за единица обработеното количество, прибавена към таксата за депониране (лв./м3) в касата на общината.
Чл.13 По бюджета на общината постъпват и сумите от глобите и имуществените санкции  раздел XIV, кагото наказателните постановления са издадени от кмета на общината. Средствата се изразходват за проекти и обекти за третиране на отпадъци.


РАЗДЕЛ VII
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ


Чл.14 Извършването на дейностите по третиране и транспортиране  на излишните земни маси (ИЗМ) и строителните отпадъци (СО) (вкл. строителните отпадъци от вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения) е задължение на собственика, инвеститора или изпълнителя на дейността, от която са формирани.
Чл.15 (1) Когато дейностите по третиране и транспортиране на СО и ИЗМ касаят обекти, за които се издава разрешение за строеж и се открива строителна линия, и/или обекти, от които общото количество на СО и ИЗМ надвишава 1м3 , преди заверка на заповедната книга, отговорните по Чл.14 лица подават в техническата служба на Община Балчик молба по образец (приложение 1) за обектите на високото строителство, а за линейните обекти внасят и депозит в размер на строителната стойност на възстановителните работи въз основа на които им се издава разрешение за маршрут на СО и ИЗМ (приложение 2);
(2) Строителната стойност на видовете възстановителни работи се обявява ежегодно и се определя на базата реалните разходи за тяхното изпълнение;
(3) Техническото лице, което обработва молбата извършва проверка за достоверността на заявените количества ИЗМ и СО;
(4) В строителното разрешение на обекта задължително се вписва местонахождението на депото за изхвърляне на СО и ИЗМ;
(5)  В протокола за откриване на строителната площадка за обекта задължително се вписва лицето, отговорно за дейностите по третиране и транспортиране на СО и ИЗМ, местонахождението на депото и номера на издаденото му разрешение.
(6) Задълженията за третиране и транспортиране на СО и ИЗМ на съответните отговорни лица са в сила до подписване на акт образец № 15 независимо от продължителността на строителството.
Чл.16 Отговорното за третиране и транспортиране на СО и ИЗМ лице в случая на Чл.14 е длъжно:
1. Да не започва земни, изкопни и други работи, свързани с натрупване и транспорт на СО и ИЗМ без разрешение от Общината.
2. Да ограничи с плътна строителна ограда определената строителна площадка, преди да е започнало каквато и да било дейност на нея (не се отнася за линейните обекти на техническата инфраструктура).
3. Да не допуска по време на строителството замърсяване на тангиращите с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и др. терени със строителни материали, СО и ИЗМ.
4. Да не допуска по време на строителството и дейностите по третиране и транспортиране на СО, замърсяване на околното пространство с прахови частици.
5. Да не допуска при транспортиране на СО и ИЗМ замърсяване на уличните платна.
6. След приключване на строителството да възстанови качествено и в срок първоначалния вид на тротоара, уличното платно, зелените площи и др. терени, които са били включени в строителната площадка на обекта. Възстановителните работи се приемат с протокол от комисия при Община Балчик, за да бъде възстановен внесеният депозит по Чл.15 ал.1.
7. При невъзможност за качествено възстановяване на обекта от страна на изпълнителя, Общината възлага възстановяването на друг изпълнител за сметка на внесения депозит.
Чл.17 При извършване на вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения, от които общото количество на формираните СО и ИЗМ не надвишава 1м3 , отговорното за дейностите по Чл.14 лице е длъжно:
1. Да съхранява отпадъците на територията на обекта и да ги извози до определеното за целта депо.
2. Или да ползва (срещу заплащане) специализиран контейнер, предоставен му от фирма, имаща разрешение за извършване на такава дейност.
Чл.18  (1) Таксите  за третирането на СО и ИЗМ се заплащат на оператора на депото по цени в лв./м3.
(2) Заплащането се извършва предварително от лицето, на което се издава разрешението за транспортиране на СО и ИЗМ, в съответствие с одобрените количества.
(3) Срещу документа за заплащане лицето получава от Община Балчик разрешение за извозване и транспортиране на отпадъците до депото, като задължително се посочват номерата на автомобилите в разрешителното.
(4) На входа на депото да се представя документ за платена такса.
(5) В случай, че количествата СО и ИЗМ се окажат по-големи от количествата за които е заплатено, отговорното лице е длъжно да доплати такса за допълнителните количества.
Чл.19 Депонирането (обработката) на СО и ИЗМ се извършва само на определените от кмета на общината депа, съгласно чл.3, ал. 2, т.15 от тази Наредба.
Чл.20 (1) Отговорност за дейностите по депонирането (обработка) на СО и ИЗМ и стопанисването на площадката на депото по време на нейната експлоатация и след това носи операторът на депото.
(2) От оператора на депото за строителни отпадъци задължително се изисква разрешение по Чл. 37 от ЗУО за дейността, която ще извършва.
(3) Операторът на съоръжението за обезвреждане води отчет на постъпилите количества СО и ИЗМ, съгласно изискванията  на Наредба №9 от 28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн. ДВ бр. 95 от 26.10.2004г.).


РАЗДЕЛ VIII
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ


Чл.21 (1) Производствените отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци се съхраняват, транспортират и обезвреждат съгласно изискванията на чл. 21 ЗУО и съответните подзаконови актове.
(2) Производствените отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци се третират от:
1. Причинителя  - в собствени съоръжения съгласно одобрен от съответните компетентните органи проект на производствената дейност и при изпълнение на чл. 5, ал.3 от ЗУО;
2. Лицата, на които е издадено разрешение по чл. 37, регистрационен документ по чл. 12, ал.4 или лиценз по чл.54, ал. 1 от ЗУО.
3. Оператори, притежаващи комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда.
(3) Предаването и приемането на производствени отпадъци за съответно третиране и/или транспортиране се извършва, съгласно Наредбите на Министерски съвет.
(4) Депонирането на неопасни производствени отпадъци в общинските депа за битови отпадъци може да се извършва след издадено разрешение по чл. 37 от ЗУО от директора на РИОСВ,  въз основа на молба от притежателя на отпадъците.
(5) Притежателите на неопасни производствени отпадъци заплащат на оператора на депото услугата по депонирането (обезвреждането) им.
Чл.22 Всички разходи за третиране и транспортиране на производствени отпадъци са за сметка на притежателя им, ако друго не е договорено.РАЗДЕЛ IX
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИЧл.23 (1) Третирането на опасни отпадъци се извършва от лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда.
(2) Събирането и временното съхраняване на опасните отпадъци се извършват разделно в специализирани съдове на територията, върху която притежателят упражнява  вещно право.
(3) Опасните отпадъци се опаковат, етикетират и транспортират в съответствие с международните правни актове за превоз на опасни товари, ратифицирани от Република България със закон.
Чл.24 Изискванията за третиране и транспортиране на опасни и производствени отпадъци са определени в Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци ( Обн. ДВ. бр.29 от 30 Март 1999г.) 

  
РАЗДЕЛ X
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ


А. Управление на отпадъци от батерии и акумулатори
Чл.25 (1) Лицата, извършващи дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори, трябва да притежават:
1. Разрешение или регистрационен документ, издадени по реда на глава пета, раздел I или II от ЗУО
2. комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.
(2) Лицата, извършващи дейностите по събиране, транспортиране и временно съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори, които нямат опасни свойства, трябва да притежават регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздел II от ЗУО.
Чл.26 За събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори в обектите на лица, предлагащи батерии и акумулатори за продажба на крайните потребители, не се изисква разрешение или регистрационен документ в случаите, когато съдовете за събиране се обслужват от друго лице, притежаващо разрешение или регистрационен документ, издадени по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО.
Чл. 27 Дейностите по предварително третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори се извършват от лица, притежаващи разрешение за оползотворяване и/или обезвреждане по чл. 12 ЗУО и/или разрешение за изнасяне на отпадъци по чл. 83, ал. 1 ЗУО.
Чл.28 (1) Негодните за употреба батерии и акумалатори се събират разделно  и се поставят на определените за целта места в обозначени съдове за разделно събиране. 
(2) Забранява се поставянето на негодни за употреба батерии и акумулатори в съдовете за битови отпадъци, както и смесването им с други отпадъци.
Чл.29 (1) Местата за разполагане на съдове за събиране на негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори, включват  и местата за продажба на батерии и акумулатори.
(2) Лицата, предлагащи батерии за продажба на крайни потребители, задължително предвиждат места за поставяне на съдове за събиране и да приемат обратно негодните за употреба батерии и акумулатори от същия вид.
(3) Лицата по ал. 2 в рамките на работното време са длъжни да осигурят достъп до съдовете за събиране, разположени на тяхна територия, на крайните потребители.
Чл.30 Събирането и временното съхраняване на негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори се извършват в затворени специализирани съдове, отговарящи на следните изисквания:
1. Да бъдат устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите, и материалът, от който са изработени, да не взаимодействат с тях;
2. Да осигуряват вентилация на въздух;
3. Да бъдат обозначени с надпис „Негодни за употреба батерии и акумулатори".
Чл.31 Траспортирането на негодни за употреба батерии и акумулатори и на отпадъци от тях се извършва, с превозни средства, отговарящи на изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (ДВ, бр. 29, 1999г.)
Чл.32 Забранява се неконтролираното освобождаване и/или изхвърляне на негодни за употреба акумулатори, както и неконтролираното освобождаване, изхвърляне и/или изливане на електролит от негодните за употреба акумулатори.
Чл.33 Забранява се събирането на негодните за употреба акумулатори без електролит освен в случаите, когато същите са били повредени по независещи от лицето, извършващо събирането, обстоятелства.
Чл.34 За неуредените въпроси относно дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на излезлите от употреба батерии и акумулатори в тази наредба, се прилагат общите разпоредби на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (обн.  ДВ бр. 58/15.07.2005г.)
Б. Управление на отпадъците от електронно и електрическо оборудване
Чл. 35 Лицата, извършващи дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, оползотворяване и обезвреждане на  излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), трябва да притежават:
1. разрешение или регистрационен документ, издадени по реда на глава пета, раздели I или II от ЗУО;
2. комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.
Чл.36 Лицата, извършващи дейностите по събиране, транспортиране и временно съхраняване на ИУЕЕО, които нямат опасни свойства, трябва да притежават регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздел II от ЗУО.
Чл.37 За събиране на ИУЕЕО в обектите на лица, предлагащи ЕЕО за продажба на крайните потребители; не се изисква разрешение или регистрационен документ, когато обектите и съдовете за събиране се обслужват от друго лице, притежаващо разрешение или регистрационен документ, издадени по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО.
Чл.38 (1) Производителите и вносителите на ЕЕО, предназначено за употреба в бита, създават системи за разделно събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, трябва да осигурят:
1.събиране от крайни потребители:
а) чрез превозни средства - от местата, в които се образува ИУЕЕО
б) чрез поставяне на съдове за събиране, разположени на мястото на продажбата на ЕЕО от същия вид или на друго достъпно място в района, в който се образува ИУЕЕО
в) чрез оборудване на места за разделно събиране на ИУЕЕО;
2. предаване на събраното по т. 1 ИУЕЕО на площадки за временно съхраняване, съоръжения за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане;
(2) Производителите и вносителите на ЕЕО могат да установят депозитни системи за ЕЕО, пуснато от тях на пазара.
(3) Въвеждането на системи за разделно събиране на ИУЕЕО не трябва да възпрепятства функционирането на съществуващите системи за събиране на битови отпадъци и за разделно събиране на други масово разпространени отпадъци.
Чл.39 (1) Крайните потребители предават ИУЕЕО в обектите по чл. 37 от ЗУО
(2)  потребителите по ал. 1 могат да върнат ИУЕЕО в търговските обекти при покупката на ново ЕЕО от същия вид и изпълняващо същите функции.
Чл.40 (1) Лицата, които извършват продажба на ЕОО на крайните потребители:
1. Приемат  без заплащане от страна на крайните потребители ИУЕЕО в същото количество, от същия вид или изпълняващо същите функции както закупеното от потребителя;
2. Предвиждат място за събиране на ИУЕЕО на територията, на която извършват продажба .
3. Приемат без заплащане от страна на крайните потребители ИУЕЕО в същото количество, от същия вид или изпълняващо същите функции както закупеното от потребителя;
4. Предвиждат място за събиране на ИУЕЕО на територията, на която извършват продажба.
(2) лицата по ал. 1 извършват дейности при наличие на сключен договор с организиция по оползотворяване на ИУЕЕО, с производители и вносители на ЕЕО, индивидуално изпълняващи задължанията си по наредбата, или с лица по чл. 35, чл. 36 и чл. 37;
(3) лицата по ал. 1 могат да откажат да приемат   ИУЕЕО, което:
1. поради наличие на замърсяване представлява риск за човешкото здраве;
2. не е цял уред;
3. съдържа отпадъци, които не са част от ИУЕЕО.
Чл.41 Производителите и вносителите на ЕЕО са длъжни да осигурят събиране, временно съхраняване, траспортиране, предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на ИУЕЕО, прието по реда на чл. 38 Наредбата за изискванията за третиране на отпадъци от моторни превозни средства, обн. ДВ бр. 104 от 26.11.2004г. в сила от 1.01.2005г.
Чл.42 За извършване на дейностите по чл. 35 и чл. 36 Кметът на общината сключва договори с лица, притежаващи съответното разрешение.
Чл.43 (1) В случаите по чл.38 Кметът на общината изготвя и утвърждава график за събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, включващ не по-малко от четири дати годишно.
(2) Графикът по ал. 1 се изготвя съвместно с лицата по чл. 38.
(3) Графикът по ал. 1 се обявява чрез местните средства за масово осведомяване и по друг подходящ начин.
Чл.44  Площадките за временно съхраняване и за предварително третиране на ИУЕЕО се проектират, оборудват и експлоатират, съгласно Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудвано и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване и изискванията към площадките, съоръженията и инсталациите за временно съхраняване на отпадъци, съгласно Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци.
Чл.45 Местата за разделно събиране на ИУЕЕО и площадките за временно съхраняване се обозначават с табели "Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване".
Чл.46 За неуредените въпроси относно дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба ЕЕО в тази наредба, се прилагат общите разпоредби на Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудвано и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (обн. ДВ бр. 36 от 2.05.2006г.)
В. Управление на отпадъците от отработени моторни масла и отпадъчни нефтопродукти
Чл.47 Лицата, извършващи дейностите по събиране, временно съхраняване, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, трябва да притежават:
(1) разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)
(2) комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
Чл.48 Забранява се:
1.изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностни и подземни води, в териториалното море и в канализационните системи;
2.съхраняването и/или изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, водещо до замърсяване на земята и почвата;
3.третиране, включително изгарянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, водещо до превишаване на установените норми за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух;
4.нерегламентираното изхвърляне на отпадъците, образувани от извършването на дейности по третиране и транспортиране на отработени масла и нефтопородукти;
5. предаването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на лица,които не притежават разрешение по чл. 37  от ЗУО или комплексно разрешително, издадено съгласно глава седма, раздел II от ЗООС;
6. смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с други отпадъци, което ще възпрепятсва тяхното оползотворяване;
7.смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с горива, охлаждащи течности, спирачна течност, разтворители и други вещества и материали;
8. изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в съдове за събиране на битови отпадъци;
9. извършването на смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за целта, и в съдове, неотговарящи на нормативните изисквания;
10. депонирането на отработени масла и отрадъчни нефтопродукти.
Чл.49 Производителите и/или вносителите на масла, предназначени за употреба в моторни превозни средства, са длъжни да осигурят безплатно на крайния потребител информация относно местата за смяна на маслата след употреба им и възможните опасности за здравето при неправилното им манипулиране.
Чл.50  Производителите и/или вносителите на масла създават системи за събиране на отработени масла, които осигуряват:
1.приемането на отработени масла от крайния потребител в места за смяна на масла;
2.събиране на отработени масла от местата по т. 1
3.събирането на отработени масла, които се образуват от експлоатацията на техника и оборудване от площадките за временно съхраняване;
4.предаването на събраните по т.2 и т.3 отработени масла на съоръжения и инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла.
Чл. 51 (1) Кметът на Общината
1. определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на общината и информира обществеността за местоположението им и условията за приемане на отработените масла;
2. организира дейностите по събиране и временно съхраняване на отработените моторни масла и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане
(2) Кметът на Общината извършва дейностите по ал. 1 в следните случаи:
1.  по т. 1 - когато местата за смяна на отработени моторни масла са разположени върху общински имат, и
2. по т. 2  - когато има сключен договор за финансиране на дейностите по събиране и временно съхраняване на отработени масла и предаването им на инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане със:
а) организация по оползотворяване на отработени масла,
б) производители и вносители на масла
в) предприятието за управлението на дейностите по опазване на околната среда.
Чл.52 (1) Притежателите на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, които не могат да осигурят тяхното оползотворяване и обезвреждане, ги предават на лица по чл.37 от ЗУО.
(2) Физическите и юридическите лица, предлагащи за продажба моторни и трансмисионни масла, поставят на подходящи и достъпни места в търговските си обекти списък на местата по чл. 51, като посочват и точен адрес, телефон и фирма на най-близкото място за смяна на отработени масла.
Чл.53 За неуредените въпроси относно дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на излязлите от употреба отработени масла и отпадъчни нефтопродукти  в тази наредба, се прилагат общите разпоредби на  Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, обн. ДВ бр.90 от 11.11.2005г. в сила от 01.01.2006г.
   


РАЗДЕЛ XI
СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ  И ТРЕТИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МПС


Чл.54 Дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС и по оползотворяване и/или обезвреждане на образуваните отпадъци от МПС се извършва от лица, притежаващи разрешение издадено по реда на чл. 37 от ЗУО, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.
Чл.55 Собствениците на МПС- та, на което не са заверени знаците за технически преглед съгласно чл. 32 д от Наредба № I-45 от 2000г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техничиската му изправност и което не се съхранява в имоти - частна собственост, е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване.
Чл.56 Собственикът на МПС с прекратена регистрация на основание на предоставено доказателство за съхраняване в частен имот съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрация и отчета на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване в случаите, когато то се намира върху държавна или общинска собственост.
Чл.57 Общинският съвет определя с настоящата наредба реда за събиране и управлението на отпадъците от ИУМПС, които се намират върху държавна или общинска собственост, в случай, че собствениците им не изпълнят задълженията си по чл.55 и чл.56, както и в случаите когато МПС не може да бъде индентифицирано поради липса на регистрационен или индентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен по надлежния ред от компетентните органи.
Чл. 58 (1) Кметът, назначава комисия в състав: служители на РПУ - Балчик, общинска администрация и "КАТ - Пътна полиция"
(2) Комисията:
1. Установява наличието на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), паркирани (изоставени) в имоти общинска собственост (тротоари, улици, площади, зелени площи, междублокови пространства, открити паркинги и др.);
2. Издирва техните собственици;
3. Издава предписания на собствениците за преместване на ИУМПС, паркирани (изоставени) в имоти общинска собственост, съгласно образец  - приложение 3;
4. Съставя констативни протоколи за техническото състояние на ИУМПС, съгласно образец - Приложение 4 и констативни протоколи за неизпълнение на предписанията за преместване съобразно образец  - Приложение 5.
(3) Собствениците на ИУМПС се уведомяват за предписанието за преместване лично срещу подпис или чрез писмо с обратна разписка.
(4) В случай, че собственикът на УИМПС не може да бъде установен, предписанието се поставя на информационното табло в общинска адмистрация.
(5) Едновременно с връчването на предписанието (поставянето на информационното табло) се съставя протокол за техническото състояние по образец - Приложение 4.  
(6) Когато собственикът е неизвестен не може да бъде открит или уведомен, поради трайно отсъствие от страната или по други обективни причини, към констативен протокол се прилага служебна записка и/или други документи, удостоверяващи извършените действия и констатации.
(7) В тридневен срок от получаването на предписанието собственикът на ИУМПС е длъжен да го премести в собствен поземлен имот или в определените от кмета на общината площадки за временно съхранение.
(8) Изискванията за връчване предписанието за преместване на ИУМПС в 3 - дневен срок се счита за изпълнение с неговото връчване, респективно поставянето му на информационното табло в общинска администрация. Срокът за преместването започва да тече от деня, следващ посочената в предписанието дата и завършва в 24 часа на третия  ден. Когато последния ден на срока е неприсъствен, срокът изтича в 24 часа на първия следващ присъствен ден.
(9) При неизпълнение на предписанието за преместване, въз основа на констативен протокол съобразно образец - Приложение 5, съставен от комисията по чл. 58 (1) кметът на общината издава заповед за преместване на ИУМПС в център за разкоплектоване на ИУМПС. След изтичане на законните срокове за обжалване по ЗАП, Заповедта се изпълнява от определени от кмета в заповедта лица, за сметка на собственика на ИУМПС.
Чл. 59 (1) При приемането на ИУМПС в центъра за разкомплектоване, оператора издава документи и води отчетност съгласно разпоредбите в Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства;
(2) Предадените в центъра ИУМПС се пазят в срок от 14 дни от датата на приемането им;
(3) В срока по предходната алинея, собственикът има право да поиска връщане на автомобила. Освобождаването на автомобила се извършва след като собственикът заплати на оператора направените разходи във връзка с принудителното преместване и временното съхраняване на площадката.
Чл.60 В случаите когато ИУМПС не съдържа основни компоненти или съдържа отпадъци, които са били добавени към него, собствениците заплащат разноски за приемането му в центъра за разкомплектоване му.
Чл.61 Операторът на центъра за разкомплектоване  издава за всяко прието ИУМПС удостоверение за разкомплектоване му.
Чл.62 Удостоверението по чл. 61 за приемане на ИУМПС в центъра за разкомплектуване е условие за прекратяване на регистрацията.
Чл.63 Собственикът на ИУМПС не заплаща за издаването на удостоверението такса.
Чл. 64 Собственикът на ИУМПС представя пред органите на Министерството на вътрешните работи - сектор КАТ - Пътна полиция, копие от удостоверението в срок от 14 дни от приемането на ИУМПС в центъра за разкомлектоване.
Чл.65 Забранява се :
1. Предаването и изхвърлянето на отпадъци от МПС по начини, различни от предвидените в наредбата.
2 Предаването на ИУМПС на лица, които не притежават разрешение по чл. 37 от ЗУО.
Чл. 66 Кметът на Общината:
(1) Определя места и площ за изграждане на общинските площадки за временно съхраняване на ИУМПС на територията на общината в съотвествие с програмата по чл. 29, ал.1, т.1 от ЗУО.
(2) Извършва дейностите по ал.1 в случаите, когато производителите и вносителите на МПС не са изградили площадки за временно съхраняване на ИУМПС върху собствен имот и имат сключен договор с организации по оползотворяване, които притежават разрешение, издадено по реда глава пета, раздел IV по ЗУО; или с предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда; или с производители и вносители на МПС, които изпълняват задълженията си по наредбата индивидуално.
(3) За площадките се отрежда достатъчно площ, като се отчита броят на ИУМПС на територията на общината за година.
Чл.67 За неуредените въпроси относно дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на излязлите от употреба  МПС - та в тази наредба, се прилагат общите разпоредби на Наредбата за изискванията за третиране на отпадъци от моторни превозни средства, обн. ДВ бр. 104 от 26.11.2004г. в сила от 1.01.2005г.


РАЗДЕЛ XII
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ


Чл.68 Притежателите на отпадъчни води от локални пречиствателни съоръжения, ЛПСОВ, септични ями и други подобни съоръжения за пречистване на отпадъчни води, са длъжни да ги предават  на ВиК за третиране в градската пречиствателна станция за отпадъчни води по ред, определен със заповед на кмета на община Балчик.
Чл. 69 Употребата на утайки за нуждите на земеделието се допуска въз основа на разрешение по чл. 6, ал. 1 т. 3 от ЗОЗЗ, издадено от специализираните органи на Министерството на земеделието и горите, и разрешение по чл. 37, т.1 (а) от ЗУО, издадено от специализираните органи на Министерството на околната среда и водите.


РАЗДЕЛ XIII
КОНТРОЛ


Чл.70 Контролната дейност по тази наредба ще се осъществява от кмета на общината, или уполномощени от него длъжностни лица, кметовете на неселените места, служители от РПУ Балчик и РПУ Албена.
Чл.71 (1) Нарушението по тази Наредба се установяват с акт за установяване на нарушението издадени по реда на ЗАНН (Приложение 6).
(2) За явно маловажни случаи на нарушения относно замърсяване на околната среда, установени  при извършването им от овластените за това органи се налагат на място на виновните лица срещу квитанция - глоба от 10 до 50лв.
(3) Размерът на глобата се определя съобразно тежеста на нарушението и степента на виновност на нарушителя, от наказващия орган.
Чл.72 Наказателните постановления се издават от Кмета на общината по  предложение на контролните органи.

Чл.73 Установяването на нарушенията налагане на глобите, издаването, обжалването и изменението на наказателните постановления става по реда определен от Закона за административните нарушения и наказания/ЗАНН/


РАЗДЕЛ XIV
АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл.74 (1) За нарушаване на разпоредбите на настоящата наредба физическите лица се наказват  с глоба, а юридическите лица и еднолични търговци с имуществена санкция.
Чл.75 (1) За изхвърляне на отпадъци извън предназначените за целта съдове (контейнери, кошчета, кофи и др.):
1. глоба от 100.00 до 500.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 200.00 до 700.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл.76 (1) За изхвърляне на битови и строителни отпадъци и излишни земни маси на неразрешени за това места.
1. глоба от 500.00 до 3 000.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 1 000.00 до 7 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл.77 (1) За изхвърляне в съдовете за ТБО течни, агресивни, боядисващи, леснозапалими, експлозивни, опасни, токсични, болнични, строителни, едрогабаритни и др. отпадъци, които могат да доведат до увреждане на самите съдове, сметосъбиращата и сметоизвозващата техника.
1. глоба от 300.00 до 1 000.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 1 000.00 до 10 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл.78 (1) За изхвърляне в съдовете за битови отпадъци, отпадъци от промишлеността, селското стопанство и животновъдството.
1. глоба от 50.00 до 500.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 500.00 до 2 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл.79 (1)  За изхвърляне на отпадъци от производствените и търговските обекти, заведения за обществено хранене, административни и жилищни сгради в кошчетата за улична смет.
1. глоба от 50.00 до 500.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 500.00 до 5 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл.80 (1) За изваждане на отпадъци от съдовете за отпадъци, в т. ч. и от специализираните (за разделното събиране).
1. глоба от 10.00 до 50.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 100.00 до 500.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл.81 (1) За механично увреждане на съдовете за битови отпадъци и кошчета за уличната смет на виновните лица се налага:
1. глоба от 300.00 до 2 000.00 лв. 
(2) при повторно нарушение размера на глобата е в двоен размер по ал. 1.
Чл.82 (1) За запалване на съдовете, нерегламентирано изгаряне или извършване на друга форма на обезвреждане на битови отпадъци в или извън съдовете, както и изхвърлянето в тях на неизстинала напълно жар на виновните лица се налага:
1. глоба от 300.00 до 2 000.00 лв.
(2) при повторно нарушение размера на глобата е в двоен размер по ал. 1.
Чл.83 (1) За изхвърлянето на метални отпадъци и вещи от бита в контейнерите за ТБО или на нерегламентирани места за отпадъци.
1. глоба от 50.00 до 500.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 300.00 до 2 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл.84 (1) За разместването на съдовете за битови отпадъци от определените им места, без разрешение от общинската администрация на виновните лица се налага:
1. глоба от 10.00 до 50.00лв.
(2) при повторно нарушение размера на глобата е в двоен размер по ал. 1.
Чл.85 (1) За изхвърляне на угарки, употребени билети, люспи и черупки от семки и фъстъци; хартиени, пластмасови и стъклени отпадъчни опаковки по улиците, площадите, зелените площи и др. обществени места на виновните лица се налага:
1. глоба от 10.00 до 50.00 лв.  
(2) при повторно нарушение размера на глобата е в двоен размер по ал. 1.
Чл.86 (1)  За изливане на води, изхвърляне на отпадъци, изтърсване и изтупване от балконите и прозорците на жилищни сгради.
1. глоба от 50.00 до 500.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 100.00 до 1 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл. 87 (1) За поставяне  на афиши, съобщения, реклами и др. върху сгради, стени, огради, ел. стълбове,  дървета и др. (с изключение на определените за целта места), както и изписването на знаци, символи  и текстове по тях:
1. глоба от 10.00 до 50.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 100.00 до 1 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл.88 (1) За паркиране на  спрени от движение МПС,  трактори, ремаркета, автомобили, лодки и др. превозни средства, ненужни обемисти домашни вещи върху зелените площи, уличните платна и паркингите около тях; както и по начин, който пречи на събирането и извозването на битови отпадъци:
1. глоба от 50.00 до 500.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 300.00 до 1 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл.89 (1)  За измиването, почистването и ремонтирането на МПС- тата по улици, площади, паркове, зелени площи, терени на жилищни комплекси и др. обществени места, при  което се замърсява с масла, метални стружки, боя, и др. вредни за околната среда отпадъци:
1. глоба от 100.00 до 1 000.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 500.00 до 3 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл.90 (1) За изоставяне на ИУМПС върху имоти - държавна и общинска собственост:
1. глоба от 100.00 до 500.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 1 000.00 до 3 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл.91 (1) За извършване на дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, разкомплектоване, оползотворяване и/или обезвреждане на излезли от употреба моторни превозни средства и/или отпадъци от тях, от собствениците им или от лица, без да притежават съответното разрешение по чл. 37, регистрационен документ по чл. 12 или лиценз, издаден по реда на глава пета, раздел III от ЗУО.
1. глоба от 100.00 до 2 000.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 500.00 до 5 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл.92 (1) За отклоняване от предварително указания в разрешенията маршрут за извозване на отпадъци:
1. глоба от 100.00 до 2 000.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 500.00 до 5 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл.93 (1) За складирането на строителни и други материали;  приготвянето на варови, циментови и др. разтвори в зелените площи,  по тротоарите и уличните платна, без издадено строително разрешение и осигурено заграждение или контейнер.
1. глоба от 100.00 до 1 000.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 500.00 до 5 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл.94 (1)   За замърсяване на уличните платна, тротоари и зелени площи със строителни отпадъци и разтвори, материали и отпадъци от неизправни МПС- та.
1. глоба от 100.00 до 1 000.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 300.00 до 3 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл.95 (1)  За неподържане чистотата на зелените площи и прилежащите към жилищните сгради терени, тротоарните площи пред имоти на частни лица и фирми.
1. глоба от 50.00 до 500.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 300.00 до 3 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл. 96 (1)  За неподдържане чистотата в междуетажните пространства  на сградите, дворовете и на прилежащите към сградите територии.
1. глоба от 50.00 до 500.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 100.00 до 2 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл. 97 (1)  За невъзстановяване на  естетичният вид на използваните  тротоарни и улични площи след приключване на строителните дейности  от собственика, инвеститора или други лица, свързани със строителството на обекта.
1. глоба от 100.00 до 1 000.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 500.00 до 5 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл. 98 (1)За транспортиране на строителни отпадъци и излишни земни маси, без издадено от общината разрешение.
1. глоба от 200.00 до 800.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 300.00 до 5 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл.99 (1) За транспортирането на строителни материали, селскостопанска продукция, стоки, отпадъци и др. през и в гр. Балчик и другите населени места на общината, от транспортни средства без съответно оборудване (с брезенти, мрежи), надлежно уплътнени и с почистена ходова част.
1. глоба от 100.00 до 500.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 200.00 до 2 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл.100 (1) За допускането  на отвеждане на води от строителните площадки или бетонни възли в шахтите на канализацията
1. глоба от 500.00 до 2 000.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 500.00 до 7 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл.101 (1) За допускане на изтичане на фекални води по улиците,  в съседните дворове и др., поради несвоевременно почистване на попивните и черпателни ями.
1. глоба от 100.00 до 2 000.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 200.00 до 7 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл.102 (1)  За  изливането на отпадъчни води  от санитарни възли (бани, тоалетни и др.) в улуците  на сградите и дъждовната канализация.
1. глоба от 50.00 до 1 000.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 300.00 до 3 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл.103 (1)  За изпускането на води от басейните по улици, тревни площи, съседни дворове и всякакви други места, не предназначени за тази цел. 
1. глоба от 100.00 до 2 000.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 200.00 до 5 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл.104 (1)  За изхвърлянето и предаването на утайки от септичните ями и други подобни съоръжения за пречистване на отпадъчни води, на места различни от градска пречиствателна станция за отпадъчни води.
1. глоба от 200.00 до 2 000.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 1 000.00 до 7 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл.105 (1) За транспортирането на пожароопасни и взривоопасни вещества  и материали в необорудвани за целта специални МПС-та.
1. глоба от 100.00 до 1 000.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 500.00 до 5 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл.106 (1) За изхвърлянето на незагасени отпадъци от печки (сгурия, пепел) в съдовете за ТБО.
1. глоба от 100.00 до 500.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 500.00 до 3 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл.107 (1) За складирането на животински и растителни отпадъци; селскостопанска продукция (шума, сено), дърва и др. по тротоарите, уличните платна, зелените площи и др. обществени места.
1. глоба от 50.00 до 500.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 200.00 до 2 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл.108 (1) За изхвърлянето на масово разпространени отпадъци (използвани батерии и негодни за употреба акумулатори, излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, луминесцентни лампи и други лампи съдържащи живак, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и др. опасни вещества, излезлите употреба пневматични гуми, отпадъци от опаковки и др.), обозначени с маркировката за разделно събиране, в контейнери и в  съдове  за събиране на смесени битови отпадъци, поставени в имоти - публична държавна или общинска собственост, или смесването им с други материали или отпадъци по-начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, при създадена система за разделно събиране на съответните масово разпространени отпадъци.
1. глоба от 100.00 до 1 000.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 200.00 до 7 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл.109 (1) За неконтролирано освобождаване, изхвърляне и/или изливане на електролит от негодни за употреба акумулатори.
1. глоба от 100.00 до 1 000.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 500.00 до 5 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл. 110 (1) За нарушаването на целостта на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак и изхвърлянето им в съдовете за смет.
1. глоба от 50.00 до 500.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 100.00 до 1 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл. 111 (1) За смяната, съхраняването и/или изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и др. опасни вещества водещи до замърсяване на почвата, в т. ч.  на зелени площи, тротоари, улични платна и др.
1. глоба от 100.00 до 2 000.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 500.00 до 5 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл. 112  (1) За изливането на отработени масла, отпадъчни  нефтопродукти и др. опасни вещества (като химични съединения, пестициди, киселини, основи и др. подобни) в канализационните системи, както и замърсяването на повърхностните и подпочвените води с тях.
1. глоба от 100.00 до 3 000.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 1 000.00 до 10 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл. 113 (1) За изгарянето на отпадъци,  автомобилни гуми и други силно димящи предмети в дворовете, улиците, булевардите, площадите, парковете, градините и поречията на реките.
1. глоба от 100.00 до 1 000.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 500.00 до 5 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл. 114 (1) За изземването на пръст, пясък и други инертни материали на без съответното разрешение:
1. глоба от 100.00 до 1 000.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 500.00 до 5 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл. 115 (1) За съхраняването на опасни отпадъци от лечебните заведения на открито или по начин, който води до замърсяване на компонентите на околната среда или разпространение на зарази, болести, или създава предпоставки за възникване на опасност от епидемии, както и изхвърлянето им на нерегламентирани места;
1. глоба от 300.00 до 2 000.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 500.00 до 7 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл. 116 (1)  За движението на превозни средства с животниска тяга, необорудвани  с престилки за събиране на животински отпадъци.
1. глоба от 50.00 до 500.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 300.00 до 2 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл. 117 (1)  За допускането появата на животински екскременти  по улиците, тротоарите, зелените площи и др, от собствениците им. 
-     глоба от 10.00 до 50.00 лв.  
(2) при повторно нарушение размера на глобата е в двоен размер по ал. 1.
Чл. 118 (1) За оставянето на открито  на трупове от умрели животни:
1. глоба от 100.00 до 1 000.00 лв.  - за физически лица
2. имуществена санкция в размер от 200.00 до 2 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци
(2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.
Чл. 119 (1) За свободно пускане на птици,  кучета, и др. домашни животни в паркове, зелени площи, детски площадки и др., от собствениците им или лицата които отговарят за тях:
1. глоба от 10.00 до 50.00 лв. 
(2) при повторно нарушение размера на глобата е в двоен размер по ал. 1.
   


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§1. По смисъла на тази Наредба:
1. "Отпадък" е вещество, предмет или част от предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи и попада поне в една от следните категории:
а) остатъци, получени в процеса на производството или след консумацията на продукти, които не са изброени по-долу - код Q1;
б) продукти, неотговарящи на съответните стандарти - код Q2;
в) продукти с изтекъл срок на годност или на максималната ефективност - код Q 3;
г)материали, които поради аварии, бедствия или други злополуки са били разлети, разпилени, изгубени или по друг начин са им причинени щети увреждащи непоправимо първоначалните им качества, включително материали и оборудване, замърсени при злополука - код Q 4;
д) материали, замърсени вследствие на планирани действия  (остатъци след операции по почистване, опаковки, съдове и други подобни) - код Q5;
e) неизползваеми части  (употребени батерии, изхабени катализатори и други подобни) - код Q6;
ж) вещества, които повече не притежават необходимите качества и свойства и не могат да се използват по предназначение (замърсени киселини, замърсени разтворители, охлаждащи соли и други подобни ) - код  Q7;
з) остатъци от промишлени дейности (шлаки, утайки от дестилация и други подобни) - код Q8;
и) остатъци от пречиствателни дейности (утайки от скрубери, прах от ръкавни филтри, отработени филтри и други подобни) - код Q 9;
к) остатъци от режещи и полиращи машини (стружки, нагари и други подобни) - код Q 10;
л) остатъци от добива и обогатяването на суровини (остатъци от минната промишленост, отпадъчни нефтопродукти и други подобни ) - код Q11;
м) примесени с вредни вещества материали (масла, замърсени с полихлорирани бифенили и други подобни) - код Q12;
н) всички материали, вещества или продукти, чието използване е забранено със закон - код Q13;
о) продукти,  за които притежателят не намира по-нататъшна употреба (ненужни вещи от селското стопанство, бита, търговията, канцелариите, магазините и други подобни ) - код Q14;
п) замърсените материали, вещества или продукти, получени в резултат на дейности по възстановяване на земната повърхност - код Q15;
р) други материали, вещества или продукти , които не са включени в категориите  по буквите "а" -"п", от които притежателят им се освобождава, възнамерява да се освободи или е длъжен да се освободи - код Q16.
2. "Битови отпадъци" са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.
(2) "Производствени отпадъци"  са тези, образувани в резултат на промишлена, занаятчийска и обслужваща дейност на физическите и юридическите лица.
(3) "Опасни отпадъци"  са тези отпадъци, чиито състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда и са определени като такива според Базелската конвенция за контрол на транграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.
(4) "Опаковки" са всички продукти, независимо от техния произход и материала, от който са изработени, използвани от всяко лице по веригата от производителите до крайните потребители за държане, опазване, боравене, доставяне и представяне на каквито и да са стоки от суровини до готови изделия. Изделията за еднократна употреба (торбички, чашки, чинийка, кофички, кутийки за еднократна употреба, както и други изделия, които се предлагат непосредствено на клиента в мястото на продажба заедно с продуктите, за чието опаковане са предназначени) също се считат за опаковки в случаите, когато са използвани за същите цели.
(5) "Отпадъци от опаковки" са всякакъв вид опаковки или опаковъчни материали, които попадат в обхвата на определението за "отпадък" по смисъла на    1 т.1 от Допълнителните разпоредби, с изключение на остатъци, получени от производствени процеси. 
(6) "Батерия" е източник на електрическа енергия, генерирана чрез директно преобразуване на химическа енергия.
(7) "Акумулатор" е електрохимична система, способна да превръща получената отвън електрическа енергия в химична, да я съхранява и да я отдава чрез обратното й превръщане в електрическа.
(8) "Негодна за употреба батерия или акумулатор" е батерия или акумулатор, която не може да бъде използвана повторно и е предназначена за преработване или обезвреждане.
(9) "Излязла от употреба лампа" е луминесцентна или друга лампа, съдържаща живак, която не може да бъде използвана повторно.
(10)    "Отработено масло" е всяко смазочно или индустриално масло на минерална основа, негодно за употреба по първоначалното си предназначение, включително отработени моторни или трансмисионни масла, турбини и хидравлични масла.
(11) "Отпадъчни нефтопродукти" са всички течни и полутечни продукти на нефтена основа, които се отделят при съхраняването на нефт и течни горива, утайки от почистване на резервоари за нефт и течни горива, утайки от маслоуловители при почистване на отпадни води, остатъци от преработка на нефт.
(12) "Оползотворяване на отпадъци" е всяка от следните операции, обозначена със съответния код:
а) използването им като гориво или по друг начин за получаване на енергия - код R1;
б) пречистване или регенериране на разтворители - код R2;
в) рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологичното превръщане - код R 3;
г) рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения - код R4;
д) рециклиране и възстановяване на други неорганични материали - код R5;
е) регенериране на киселини и основи - код R6;
ж) възстановяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването - код R7;
з) възстановяване на компоненти от катализатори - код R8;
и) повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла - код  R9;
к) обработка на земната повърхност, благоприятстващи земеделието или подобряващо качествата на околната среда - код  R10;
л) използване на отпадъците, получени по някои от методите на оползотворяване по букви "а" - "к" - код  R11;
м) размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите по букви "а" -"л"- код  R12;
н )съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване - код R13;
(13) "Организация по оползотворяване" е  юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, което не разпределя печалба и управлява дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки.
(14) "Излязло от употреба МПС" е отпадък по смисъла на §1, т.1 от допълнителните разпоредби на ЗУО, отговарящ на едно или повече от следното условия:
-    МПС е с прекратена регистрация на основание представено доказателство за съхраняване в частен имот, съгласно чл. 18, ал.2 от Наредба I-45 от 2000 година за регистрацията и отчета на МПС и ремаркета, теглени от тях, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;
-  МПС, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32 д от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрация и отчета на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях за повече от две последователни години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;
-  МПС, което не може да бъде идентифицирано, защото няма регистрационен или друг идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен по надлежен ред от компетентните органи, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;
- Моторно превозно средство е предадено от собственика на площадките за временно съхраняване или в центровете за разкомплектоване срещу удостоверение по чл. 14.
(15) "Отпадък от МПС" е отпадък по смисъла на §1, т.1 от допълнителните разпоредби на ЗУО и включва:
а) излезли от употреба моторни превозни средства;
б) материали и компоненти от МПС и от  ИУМПС.
(16) "Строителни отпадъци"  са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност  на строителни площадки, както и такива от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения.
(17) "Причинител на отпадъци" е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци.
(18) "Третиране на отпадъци" е събирането, съхранението и обезвреждането на отпадъци и всички междинни операции, както и повторното им използване, рециклиране или производството на енергия и материали от отпадъци.
(19) "Обезвреждане на отпадъци"  - е всяка от следните операции, обозначена със съответния код:
а) депониране (наземно или подземно) - код D1;
б) обработване на замърсените земя и почви (например биоразграждане на течности или утайки в почви) - код D2;
в) дълбочинно инжектиране (например инжектиране на отпадъци в кладенци, солни находища и естествени хранилища, които могат да бъдат изпомпвани) - код  D3;
г) повърхностни заграждания (например съхраняване на течни отпадъци или утайки в изкопи,  хвостохранилища, лагуни и други подобни съоръжения) - код D4;
д) специално проектирани депа (например депониране в отделни клетки, които са запечатани и изолирани помежду си  и от околната среда) - код D5;
е) изхвърляне на отпадъци във водни обекти, с изключение на морета/океани - код D6;
ж) изхвърляне на отпадъци в морета и океани, в т.ч. инжектиране под морското дъно - код  D7;
з) биологичното третиране, непосочено на друго място, при което се образуват крайни съединения или смеси, които се освобождават по някоя от операциите по "букви" а-м - код D8;
и) физико-химично третиране, неупоменато в друга операция по обезвреждане (например изпарение, сушене, калциниране, микровълнова обработка и други, при което се получават съединения или смеси, които се обевреждат по която и да е от операциите по букви "А" -"М") - код D9;
к) наземно изгаряне (инсинерация) - код D 10;
л) изгаряне в море - код D11;
м) постоянно съхраняване (например съхраняване в контейнери в мини и други) - код D12;
н) смесване преди предаване за обезвреждането им по някоя от операциите по букви "а" -"м" - код D13;
о) препакетиране преди предаването им за обезвреждане по която и да е от операциите по букви "А" -"н" - код D14;
п) съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане от букви "а" - "О", освен временното съхраняване до събирането на отпадъците от мястото на образуването им - код D15. 
(20) "Рециклиране на отпадъци" е дейност за възстановяване или възобновяване на суровинните им свойства.
(21) "Преработване на отпадъци" е дейност, която променя свойствата или състава на отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в крайни продукти.
(22) "Депониране на отпадъци" е складирането на отпадъци повече от 6 / шест/ месеца по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда и не се предвижда последващо третиране на отпадъците.
(23) "Масово разпространени отпадъци" са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.
(24) "Повторно" е нарушението, когато е извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
(25) "Съдове за битови отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно събиране.
(26) "Прилежащи части" са териториите около сгради, павилиони, дворни места, паркинги, гаражи, автогари за поддържането, на които са отговорни техните обитатели или ползватели. 
(27) "Обществени места" са уличните платна, площади, пешеходни алеи, паркове, квартални градинки, спирки на градския транспорт, речни корита, части от тротоари и др. подобни, които не са определени, като "прилежащи части". 


 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


1. Настоящата наредба се издава на основание чл.19 Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 86/2003г.), и чл. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и влиза в сила след приемането й от  общинският съвет и публикуването й в местния печат.
2. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Балчик.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАЛЧИК:
 /Мл. Мартинов/
П Р И Л О Ж Е Н И Я


Приложение 1   

 

До Кмета на Община Балчик  

                 
М О Л Б А

от ......................................................................................................
гр. ........................................... ул. ............................................ №...
вх. ..........................., ет ........................, ап. ....................................
тел. за връзка ...................................................................................


Господин Кмете,
 
Моля на основание чл. 18, ал.2 от Закона за управление на отпадъците да ми разрешено транспортиране и депониране на  следните видове отпадъци:
- строителни ........................................../количество м3/
- земни маси ........................................./количество м3/
- хумус .................................................../количество м3/
   
от обект: (ново строителство, реконструкция, благоустройствени мероприятия, почистване и др.)
............................................................................................................
...........................................................................................................
Депонирането ще се извърши на депо за строителни отпадъци - кариера "Момчил" в землището на гр. Балчик кад. № 200 със следните автомобили:......................................
.............................................................................................................
собственост на фирма: ..................................................................
Прилагам:1. Разрешение за строеж
2. Рег. документ или разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците - издадено от РИОСВ -Варна.

Считам, че молбата ми ще бъде удовлетворена.


.........200...г.                          С уважение ...................
гр. Балчик                              /подпис/


Приложение 2
           

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛЧИК
           
                               
До  ........................................
                           
               

Уважаеми Господа,
               
    На основание чл.18, ал.2 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и във връзка с Ваша молба вх. № ................... относно транспортирането на ........... м3 излишни земни маси от обект ........................................................, гр. Балчик определям следния маршрут ..........................................................   
1. Извозването на отпадъците ще се извършва със следните  автомобили:............................................................................................... 

2. Документ за платена такса - ....................................................
3. Регистрационен документ - ......................................................
4. Разрешение за строеж № ..........................................................
   
При неспазване на изискванията на ЗУО, носите административна отговорност съгласно чл.118 и във връзка с  чл.104 и чл.105  от същия закон.КМЕТ НА
ОБЩИНА БАЛЧИК:

/Н. Ангелов/
Приложение 3


О Б Щ И Н А  Б А Л Ч И К

ПРЕДПИСАНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ
НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

№......................./........................год.

Днес ................200...год., на основание Чл.58 (2) т.3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Балчик, уведомяваме собственика на

МПС:............................................................................................................................
(трите имена по лична карта, ЕГН)
ВИД:.............................................................................................................................
МАРКА:.........................................................................................................................
ЦВЯТ НА МПС:...............................................................................................................
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР / АКО ИМА ТАКЪВ /................................................................
АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ:.................................................................................................
/ улица, булевард, ж.к., блок, площадка /
в срок от 3 ( три ) дни да освободи заеманото от собственото му излязло от употреба МПС (ИУМПС), общинско/държавно място и го премести в личен имот, на площадка за временно съхраняване на адрес:
......................................................................................................................................
/ гр., улица, № /
или в център за разкомплектоване на адрес:
......................................................................................................................................
/ гр., улица, № /
При неспазване на посочения срок ИУМПС ще бъде принудително преместено от
......................................................................................................................................

лицензиран оператор на адрес: .....................................................................................
                                    / гр., улица, № /
и предадено за разкомплектоване, ако в 14 дневен срок от преместването не бъде потърсено от собственика.


КМЕТ: ...............................
Николай Ангелов   

   
......................................................................................................................................
/ Име, длъжност и подпис на връчителя /

......................................................................................................................................
/ Име и подпис на получателя /


Приложение 4

К О Н С Т А Т И В Е Н    П Р О Т О К О Л

№......................./........................год.

ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА
МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Днес...................200...год., в гр.Балчик, във връзка с Чл.58, ал.2, 1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Балчик, подписаният:

....................................................................................................................................
/ трите имена, длъжност,организация, ЕГН /

В присъствието на:

1. ................................................................................................................................
/ трите имена, длъжност,организация, ЕГН /

2. ................................................................................................................................
/ трите имена, длъжност,организация, ЕГН /

се състави настоящия протокол за техническото състояние на излязло от употреба МПС (ИУМПС), като се установи следното:

МПС:............................................................................................................................

ВИД:.............................................................................................................................

МАРКА:.........................................................................................................................
ЦВЯТ НА МПС:...............................................................................................................

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР / АКО ИМА ТАКЪВ /................................................................

АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ:.................................................................................................
/ улица, булевард, Ж.К., блок, площадка /

МЯСТО, НА КОЕТО Е ПОСТАВЕН СТИКЕРА:.....................................................................

СЪСТОЯНИЕ НА МПС ПО ВЪНШЕН ОГЛЕД:

I. Външно състояние на превозното средство:

1. Наличие на двигател:...................................................................................

2. Наличие на скоростна кутия: .......................................................................

3. Състояние на купето / кабината, каросерията /:...........................................

4. Наличие на врати: .......................................................................................

5. Наличие на калници: ...................................................................................

6. Наличие на капаци: .....................................................................................

7. Наличие на седалки: ...................................................................................

8. Наличие на арматурно табло:........................................................................

9. Наличие на стъкла: ......................................................................................

10. Състояние на каросерията:.........................................................................

11. Осветителни тела:

а. Фарове: ..............................................................................................

б. Габарити и мигачи - предни: ................................................................

в. Стоп, габарит и мигачи - задни: ...........................................................

12. Наличие и състояние на колелата и гумите:.................................................

II. Допълнителни данни по показания на свидетелите: ..........................................

............................................................................................................................

Съставил: ............................................................................................................ ............................................................................................................................

Настоящият констативен протокол се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра.

Извършил проверката:

.....................................................

/.................................................../

Присъствали при проверката:
1...................................................

/.................................................../

2...................................................

/.................................................../


Приложение 5


ОБЩИНА БАЛЧИК

К О Н С Т А Т И В Е Н    П Р О Т О К О Л
за извършена проверка

№................/................год.

Днес, ...... 200...год. подписаният .........................................................................
на длъжност .................................. при ......................................................................,
на основание чл.58 (2) т.4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на

община Балчик, извърших проверка на .......................................................................
...................................................................................................................................
При проверката присъстваха:
1..............................................................................................
2..............................................................................................
От извършената проверка се установи, че собственикът на

МПС .............................................................................................................................
(трите имена по лична карта, ЕГН)
.....................................................................................................................................
(адрес на местоживеене)
ВИД:.............................................................................................................................
МАРКА:.........................................................................................................................
ЦВЯТ НА МПС:...............................................................................................................
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР / АКО ИМА ТАКЪВ /................................................................
АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ:.................................................................................................
/ улица, булевард, Ж.К., блок, площадка /

не е освободил заеманото от собственото му ИУМПС общинско/държавно място и не го е преместил в личен имот, площадка за временно съхраняване или център за разкомплектоване, в 3 (три) дневен срок съгласно предписание №.........от..............200... г.
Настоящият констативен протокол се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра.

Извършил проверката: ........................................

Присъствали при проверката:

1...................................................

2...................................................

3...................................................