• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


З А П О В Е Д

№  1176
гр. Балчик, 23.11.2012 год.


       Подписаният Николай Ангелов - Кмет на община Балчик, след като се запознах със заявление вх. № 94Е-73-3/19.11.2012 г. и Протокол № 12/12.09.2012 г. на ОбЕСУТ, във връзка с издадено от мен Предписание № 24/06.08.2012 г.


                    У С Т А Н О В И Х:


       Предписание № 24/06.08.2012 г. е издадено във връзка със заявление вх. № 94С-845-1/25.07.2012 г. от Стефан Стефков Стефанов за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-125 кв.90 по плана на град Балчик.

       На заседание на ОбЕСУТ от 12.09.2012 г. е констатирано, че в издаденото предписание следва да се включи и УПИ VІ -128 кв.90 по плана на град Балчик. По този повод от пълномощника на Стефан Стефков Стефанов - Енчо Костов Димов е подадено заявление с вх. № 94Е-73-3/19.11.2012 г., с което се иска да бъде допълнено предписание № 24/06.08.2012 г. с включване на УПИ VІ-128 кв.90 по плана на град Балчик.

       Предвид изложеното и на основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 100            във връзка с чл. 99, т. 2 от АПК


РЕШИХ:


       Възобновявам административно производство по издаване на Предписание № 24/06.08.2012 г., като допълвам същото със следния текст: "като в обхвата на разработката да се включи УПИ VІ-128 кв.90 по плана на гр. Балчик".

       За извършената поправка с настоящата Заповед, да се съобщи с обявление, което се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и един местен вестник на заинтересованите лица.

       Заповедта за поправка може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от обявяването, пред Административен съд - Добрич.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик