• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Н А Р Е Д Б А

 

за управление на общинските пътища

в община Балчик


(Приета с Решение 199 по Протокол № 25 от 05.12.2008 г.; изм. с Решение № 473 от 29.11.2017 г. по Адм. Дело № 260/2017 г. на Административен съд - Добрич (отм. чл. 14, ал. 1; чл. 16, ал. 1, ал. 2 и ал. 3; чл. 17, ал. 1 и ал. 2; чл. 34, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 и чл. 36)


ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за  придобиването в собственост, управлението, ползването, специфичните правила, ограничения и забрани при ползване  на пътищата от общинската пътна мрежа на община Балчик.
(2) Общинската пътна мрежа включва:
1. Общинските пътища:
- общински път в урбанизирани територии;
- общински път извън урбанизирани територии;
- местен общински път.
2.Частните пътища, отворени за обществено ползване.
Чл. 2. (1) Пътищата на територията на общината образуват единна пътна мрежа и служат предимно за превоз на пътници и товари.
(2) Пътната мрежа се развива съобразно транспортните и социалните потребности на обществото, инфраструктурата на населените места и изискванията на нормативните актове, свързани с националната сигурност, опазването на околната среда и безопасността на движението.
(3) Общинските пътища са свързани с републиканските пътища или с улиците в населените места.
Чл. 3. (1) Общинските пътища са част от местната пътна мрежа, в която се включват и частните пътища.
(2) Общинските и частните пътища са отворени за обществено ползване, осигуряват транспортни връзки от местно значение и са свързани с републиканските пътища.
(3) Списъците на общинските пътища и промените в тях се утвърждават от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласувано с кмета на общината след решение на Общинския съвет.
Чл. 4. (1) Пътищата имат следните основни елементи:
1.    обхват;
2.    пътни съоръжения;
3.    пътни принадлежности.
(2) Обхватът на пътя е площта, върху която са разположени земното платно и ограничителните ивици от двете му страни, заедно с въздушното пространство над него на височина, определена с нормите за проектиране на пътищата.
(3) В границите на урбанизираните територии ограничителната строителна линия се определя с градоустройствените и застроителните планове.
(4) Ограничителната ивица от двете страни на общинските пътища е с ширина до 2 м всяка.  

                                                      

                                                          ГЛАВА ВТОРА
                                          СОБСТВЕНОСТ  НА ПЪТИЩАТА


Чл. 5 (1) Общинска собственост са местните пътища на територията на общината, които осигуряват маршрути от общински интерес.
(2) Маршрути от общински интерес са тези, които отговарят на едно от следните условия:
1. свързват населените места в общината помежду им  или с общинския или с областния център;
 2. осигуряват транспортни връзки с други общински пътища, като образуват с тях непрекъсната пътна мрежа, свързана с републиканските пътища;
3. осигуряват транспортни връзки с местности, курорти, културно-исторически паметници и други обекти от местно значение;
4. свързват населени места с пътища от републиканската пътна мрежа.
Чл. 6 Дължината на местната пътна мрежа се променя в следните случаи:
при промяна на характера на собствеността на съществуващите пътища - публична собственост на държавата или на общината - по предложение на кмета на общината или на Изпълнителна агенция "Пътища"; при промяна на собствеността на съществуващите общински и частни пътища - по силата на взаимна договореност между общината и съответните физически или юридически лица; при промяна на характера на съответния маршрут,което води и до промяна на функциите на пътя в транспортната система на страната; при изграждане от общината на нови общински пътища.
Чл. 7 (1) Собствеността на общината се разпростира върху всички основни елементи на пътищата - обхват, пътни съоръжения и пътни принадлежности, както и върху всички изоставени при реконструкцията пътни участъци, които са запазени и не е възстановено първоначалното предназначение на земята.
(2) Общинските пътища са публична общинска собственост.
Чл. 8 Собствеността на пътищата се променя в следните случаи:
при промяна на функциите и значението на пътя, чрез обявяването му по съответния ред за публична държавна собственост,съответно - за публична общинска собственост;
при отчуждаване на частни пътища при условията и по реда на Закона за общинската собственост; въз основа на подадено писмено заявление от физически или юридически лица за прехвърляне на собствеността на общински път и решение на общинския съвет за промяна на публичната собственост на пътя в частна.


                                                      ГЛАВА ТРЕТА
                                          ПОЛЗВАНЕ  НА  ПЪТИЩАТА


                                                              Раздел І
                                                ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 9 (1) Общинските пътища са отворени за обществено ползване при спазване на правилата, установени със Закона за движение по пътищата  и тази наредба.
(2) Частните пътища могат да бъдат отворени за обществено ползване, когато това се налага от обществен интерес по решение на общинския съвет и със съгласието на собственика при договаряне на взаимоотношенията.
Чл. 10. (1) За отделни общински и частни пътища или отделни участъци от тях могат да се въвеждат временни забрани за обществено ползване при  извършване на ремонтни работи, при  природни бедствия и аварии, при неблагоприятен водотоплинен режим на настилката, при възникване на опасност за сигурността на движението и при провеждане на  масови спортни мероприятия.
(2) Забраните или разрешенията за въвеждане на забрани по ал. 1 по искане на трети лица се издават от кмета на общината след съгласуване със сектор "КАТ - Пътна полиция" при РДВР.

(3) Лицата, който извършват строителни или ремонт работи, отговарят за проектирането и съгласуване на ВОД, за поставянето, поддържането и отстраняването на сигнализацията за ВОД, в съответствие с проекта.
(4) За сигнализиране и въвеждане на ВОД при извършване на краткотрайни (до 24 ч.) ремонтни работи не се изисква проект.
(5) За превоз на товари в определении случаи могат да се въвеждат  ограничения за обществено и специално ползване на отделни пътища, когато това е необходимо за осигуряване на безопасността на движението и запазване на техническото състояние на пътя.
Чл.11/1/.В земи, съседни на пътните участъци с интензивни снегонавявания през зимния период,  се разполагат временно снегозащитни огради и съоръжения
/2/ Собственици или наематели на имоти, намиращи се по-ниско от земното платно, са длъжни да осигурят нормално функциониране на водоотводните съоръжения.


                                                                   Раздел II
                                    СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТАЧл. 12. (1) Разрешенията за специално ползване на пътищата се издават по искане на заинтересуваните лица при условията и по реда на чл. 18 от Закона за пътищата и тази Наредба.
(2) Разрешенията за специално ползване на общинските пътища се издават от кмета на общината.
(3) При промяна на заинтересуваното лице разрешението за специално ползване се преиздава.
(4) Разрешението за специално ползване на общинските пътища се издава по образец, утвърден с тази Наредба.
(5) За разрешенията за специално ползване на общинските пътища се  събират такси,определени от Общинския съвет.
(6)  Разрешения за специално ползване на общинските пътища се издава в следните случаи :
1. Прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения  в обхвата на пътя;
2.  Провеждане на автомобилни ралита, състезания и други масови мероприятия, при които се налага спиране на движението на пътни превозни средства и отклоняването им по временни маршрути или въвеждане на ограничения за движението им;
3.Ограничаване, прекъсване, отклоняване, спиране или въвеждане на ограничения на движението при извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи при изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях, изграждане на рекламни съоръжения или прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения;
4.  Извършване на други неупоменати дейности в чл. 26, ал. 1 и 2 от Закона за пътищата, които изискват ограничаване, прекъсване, отклоняване, спиране или въвеждане на други ограничения за движението.
Чл. 13.  Към искането по чл. 12 заинтересуваното лице прилага:
1.  проект или схема за временна организация на движението;

2.  копие от документа за платена такса за издаване на разрешението и документ за платен депозит, в случаите, когато се изсисква такъв.
Чл. 14. (1) отменена с Решение № 473 от 29.11.2017 г. по Адм. Дело № 260/2017 г. на Административен съд - Добрич)

Чл.15 Лицата, получили разрешение за специално ползване, отстраняват за своя сметка всички причинени от тях повреди и нанесени щети по пътищата или възстановяват разходите за това, направени от общината.
    

                                                             Раздел ІІІ
ПРОКАРВАНЕ И РЕМОНТ НА ПОДЗЕМНИ  И НАДЗЕМНИ ПРОВОДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ПРЕЗ ПЪТНОТО ПЛАТНО И В ОБХВАТА НА ПЪТЯ 


Чл. 16. (1) отменена с Решение № 473 от 29.11.2017 г. по Адм. Дело № 260/2017 г. на Административен съд - Добрич)

(2) отменена с Решение № 473 от 29.11.2017 г. по Адм. Дело № 260/2017 г. на Административен съд - Добрич)

(3) отменена с Решение № 473 от 29.11.2017 г. по Адм. Дело № 260/2017 г. на Административен съд - Добрич)

Чл. 17 (1)  отменена с Решение № 473 от 29.11.2017 г. по Адм. Дело № 260/2017 г. на Административен съд - Добрич)

(2)  отменена с Решение № 473 от 29.11.2017 г. по Адм. Дело № 260/2017 г. на Административен съд - Добрич)

(3)Изпълнителят на строителните и възстановителни работи, след приключване на работите е длъжен за своя сметка  да възстанови и почисти пътищата и засегнатите подземна инфраструктура, пътища, пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на обекта.
(4) Когато проектите предвиждат извършването на работи по пътища, по които се движат ППС за обществен превоз на пътници лицата уведомяват писмено ръководствата на търговските дружества, извършващи превоза, за въведената временна организация на движението и за срока на действието й.
Чл.18. (1 )Лицата, извършващи работи по чл.18,ал.1 след одобряването на проектите и издаването на необходимите разрешения, поставят съответната сигнализация за създадената временна организация на движението , осигуряваща безопасността на движение на ППС и на пешеходците. Те следва да поддържат в изправност сигнализацията през целия период на работа. След приключване на работата - своевременно да я премахнат и да възстановят съществуващата сигнализация.        
(2)В проектите за временна организация на движението по предходните алинеи задължително се посочва размера на заеманата площ от пътното платно и/или тротоара, както и срока на извършване на работите.    


                                                      ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
                                              УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ


Чл.19.Общинските пътища се управляват от кмета на общината.
Чл. 20. Кметът на общината :
1. Организира, ръководи и контролира дейностите, свързани с изграждането, ремонта, поддържането и управлението на общинската пътна мрежа;
2. Организира, възлага и контролира дейностите, свързани с непосредственото изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища;
3. Организира и осъществява контрола на общинските пътища, включително на пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;
4. Осигурява общественото ползване на общинските пътища чрез регулиране и контрол, даване на разрешения или въвеждане на забрана за ползване;
5.  Издава и отнема разрешения за специално ползване на пътищата;
6. Съставя актове за нарушения по тази наредба или упълномощава длъжностни лица в администрацията, кметове и кметски наместници на населени места на територията на общината да съставят актове за установяване на нарушенията и издава наказателни постановления.
Чл.21. В обхвата на пътя без разрешение се забранява:
1. Извършването на каквито и да било работи по пътното платно, преди да бъдат поставени необходимите предупредителни и сигнални знаци;
2. Поставянето и складирането на материали и отпадъци, които не са необходими за пътя или са резултат от битова или стопанска дейност в съседни имоти;
3. Движение на верижни трактори и машини или коли с назъбени колела и гуми с шипове по асфалтови покрития, освен в случаите на снегопочистване;
4. Превоз на мокри товари, които наводняват пътното платно;
5. Влизането в пътищата с непочистени машини и замърсяването на пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали;
6. Влаченето на дървета, слама и др. подобни по пътното платно;
7.  Пашата на добитък;
8. Поставяне на пътни знаци;
9. Прекъсването, отклоняването или спирането на движението;


10. Изграждането на рекламни съоръжения и поставянето на пътни знаци или рекламни материали;
11 Поставяне на възпоменателни знаци и табели;
12. Движението на тежки и извънгабаритни превозни средства;
13. Прокарването на нови и реконструкцията на подземни и надземни съоръжения на техническата инфраструктура;
14. Добиването на кариерни и други строителни материали;
15. Изграждането на пътни връзки към съседни имоти, включително земеделски земи и земи от горския фонд.
Чл.22 Собственици на имоти граничещи с обхвата на пътя са длъжни да премахват растителност , сухи дървета и клони, които застрашават безопастността на движението.

       
ГЛАВА ПЕТА
ПЛАНИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩАТА

Чл. 23. Общинска администрация ежегодно планира дейностите по изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища.
Чл. 24. Изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществяват от общината.
Чл. 25. Изпълнителната агенция "Пътища" и общината осъществяват съвместно по взаимна договореност дейностите по изграждането, поддържането и  ремонта на републиканските пътища в чертите на населените места, при условия и ред, произтичащи от разпоредбите на ЗП и ППЗП.
Чл. 26 Изграждането, ремонтът и поддържането на подземните съоръжения, тротоарите, велосипедните алеи, паркингите, осветлението и крайпътното озеленяване по републиканските пътища в границите на урбанизираните територии се организират от общината.
Чл. 27 Общината поддържа общинските пътища съобразно транспортното им значение, изискванията на движението и опазването на околната среда.
Чл. 28 (1) Поддържането включва полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя и осъществяване на мерките за защита на неговите съоръжения и принадлежности.
(2) Текущият ремонт включва работите по отстраняване на локални повреди по настилката и пътните принадлежности, причинени от нормалната експлоатация на пътя.


                                                        ГЛАВА ШЕСТА
                                                      ФИНАНСИРАНЕ


Чл. 29. Изграждането, реконструкцията, ремонтът и поддържането на общинските пътища се финансира със средства от държавния бюджет, от бюджетите на общините, с безвъзмездно предоставени средства и със заеми от международни финансови институции.
Чл. 30. От бюджета на изпълнителна агенция "Пътища" ежегодно се разпределят целеви средства за изграждане, ремонт и поддържане на общинската пътна мрежа.


Предложенията за конкретните общински пътища се изготвят от Кмета на общината и се одобряват от Общински съвет - Балчик.
Чл. 31. Община Балчик  финансира проектите, строителство, ремонт и поддържане на общинските пътища и със собствени бюджетни средства.


                                                        ГЛАВА СЕДМА
                   ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА


Чл. 32. При зимното поддържане на пътищата се изпълняват следните видове работа:
1. снегозащита на пътищата;
2. събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа;
3. снегопочистване;
4. разпръскване на минерални материали /опесъчаване/ за стопяване на снега и леда.
Чл. 33. (1) За зимното почистване на пътищата общината открива процедура за възлагане на обществена поръчка.
(2) Възлагането на обществената поръчка за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа се извършва при условия и ред, определени със Закона за обществените поръчки.


                                                      ГЛАВА ОСМА
                        АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 
Чл. 34 /1/ отменена с Решение № 473 от 29.11.2017 г. по Адм. Дело № 260/2017 г. на Административен съд - Добрич)

/2/ отменена с Решение № 473 от 29.11.2017 г. по Адм. Дело № 260/2017 г. на Административен съд - Добрич)

/3/ отменена с Решение № 473 от 29.11.2017 г. по Адм. Дело № 260/2017 г. на Административен съд - Добрич)

Чл. 35. /1/ Собственик или длъжностно лице, което нареди или съзнателно допусне негов подчинен да извърши нарушение по тази наредба се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение.
/2/ Собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, отговаря за извършеното с него нарушение. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил моторното превозно средство.


Чл. 36 отменен с Решение № 473 от 29.11.2017 г. по Адм. Дело № 260/2017 г. на Административен съд - Добрич)

Чл. 37 /1/ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
/2/.Нарушенията се установяват с актове, съставени от:


1.Кмета на Общината или определени от него длъжностни лица.;
2.Директора на РДВР или определени от него длъжностни лица.
/3/.Наказателни постановления се издават от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице.
Чл.38  За нарушенията освен наложените санкции нарушителят се задължава да отстрани последиците от нарушението в срока, определен в наказателното постановление.
    

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. За неуредените   въпроси в тази Наредба се прилагат разпоредбите на Закона за пътищата и подзаконовите актове  по неговото прилагане.
  
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Специалното ползване на пътищата чрез превозване на тежки и извънгабаритни товари се извършва при условията и по реда на наредбата по чл. 139 от Закона за движение по пътищата.
§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 18, ал. 5 и чл.23 от Закона за пътищата.


Наредбата е приета от Общински съвет - гр. Балчик, с Решение 199 от 05.12.2008 г., протокол № 25, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ БАЛЧИК