• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

З А П О В Е Д

№ 1095

гр.Балчик, 09.11.2012 г.


            НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ - кмет на Община Балчик, след като се запознах с План за регулация и застрояване на масив 25-с.Кранево, общ.Балчик, окончателен проект-актуализация/ДВ,бр.80/14.10.2011г./, одобрен с Решение №892 по Протокол №68 от 20.09.2011г. на Общински съвет-Балчик и Становище на Министъра на регионалното развитие и благоустройството изх.№08-Б-25/26.03.2012г., наш вх.№04-18-25/27.03.2012г.,

У С Т А Н О В И Х:

            С Решение № 892 по Протокол №68 от 20.09.2012г. на Общински съвет Балчик, на основание чл.129, ал.І от ЗУТ е одобрен План за регулация и застрояване на масив 25 - с.Кранево, община Балчик, окончателен проект-актуализация. Решението на Общински съвет Балчик е обнародвано в "Държавен вестник", бр.80 от 14.10.2011г. Решението е влязло в сила.

            След извършена проверка, се установи, че одобреният План за регулация и застрояване на масив 25 - с.Кранево, в частта, обхващаща квартали № 239, №240, №241, №242, №243, №244, №245 и №246, не осигурява възможност за целесъобразно застрояване по действащите устройствени правила и нормативи, вследствие на установени хидрогеоложки условия.

            Установяването на територии с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки е едно от съществените изисквания към устройственото планиране. Съгласно чл.103, ал.VІ от ЗУТ : "При изработване на общи и подробни устройствени планове, се извършват инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за общата устойчивост на територията и пригодността и за строителство".

            Масив 25, в частта за посочените квартали, тангира с корекцията на реките Краневска, Батовска и с морето. Масивът е под морското ниво, поради което  има високи подпочвени води. Теренът е песъчливо-глинест. Всеки по-силен дъжд го наводнява и заблатява. При изработването на плана, не е подготвен проект за отводняване на дъждовно-водни количества, който да отговори на изискванията за ефективно отводняване. В проекта/на стр.15/ се посочва, че нивото на подпочвените води е високо и се предлага изграждане на плитки кладенци. Предлага се заустване на дъждовно-водните количества в съществуващото дере, но това дере е затрупано и реално не съществува към днешна дата. Алтернативно се предлага създаването на нова дъждовна канализационна мрежа, която не е представена в настоящия проект и ще бъде проектирана с окончателните проекти на масиви 3 и 4. Неправилното проектиране на отвеждането на дъждовните води може да доведе до наводняване на имотите в посочените квартали от масива.

            В приетия подробен устройствен план е предвидено изграждането на четири етажни сгради с максимална височина 12 метра. При изработването на проекта за План за регулация и застрояване на масив 25 - с.Кранево, не са извършени инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за общата устойчивост на територията  и пригодността и за строителство и в частност не са изследвани плитките води в района. Не е анализиран рискът за защитените територии от продължителното осушаване на терените, върху които ще се застрояват предвидените сгради. Непосредствено граничещ на описаните по-горе квартали от плана е резерват "Балтата" и буферната му зона, прекатегоризирани в защитена местност "Блатно кокиче", която е лонгозна гора. Подпочвените води в района са свързани, като необходимостта от осушаване на терените за строителство неминуемо ще осуши и унищожи лонгозната гора "Балтата", ведно с растителността и обичайно населяващите ги животински видове.

            Освен това планът за регулация и застрояване на масив 25-с.Кранево е одобрен при наличие на съществени закононарушения.

            При изработването и одобряването на процесния подробен устройствен план са допуснати редица съществени нарушения на административно-производствените правила. Съгласно чл.128,ал.10 от ЗУТ, когато проектът за подробен устройствен план се върне за цялостно или частично  преработване, предвидените по закона процедури се провеждат отново за частта от плана, която е преработена. В този смисъл е решението на ОЕСУТ при Община Балчик по Протокол №5/13.05.2010г., точка 17. Окончателен проект на план за регулация и застрояване на масив 25-с.Кранево, след неговата актуализация, не е разгледан и приет от Общинския експертен съвет, като по този начин е нарушен чл.128,ал.7 от ЗУТ

            Също така не е спазена разпоредбата на чл.103,ал.6 от ЗУТ и не са извършени надлежните инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за общата устойчивост на територията и пригодността й за строителство. Именно вследствие на тези нарушения на закона не са установени посочените хидрогеоложки условия, които възпрепятстват целесъобразно застрояване по действащите устройствени правила и нормативи.

            С оглед на представените мотиви и на основание чл.135,ал.V, във връзка с чл.134,ал.ІІ,т.3 и т.5 от ЗУТ,

Н А Р Е Ж Д А М:

1.      Да се изработи проект за изменение на План за регулация и застрояване на масив 25-с.Кранево, общ.Балчик, одобрен с Решение №892 по Протокол №68 от 20.09.2011г. на Общински съвет Балчик, обнародвано в "Държавен вестник", бр.80 от 14.10.2011г. в частта за квартали № 239, №240, №241, №242, №243, №244, №245 и №246.

2.      При изработване на проекта, да бъде извършено подробно изследване на хидрогеоложките условия за масив 25, както и влиянието на строителните работи и проектираната максимална височина на сградите в масива върху резерват "Балтата" и буферната му зона, прекатегоризирани в защитена местност "Блатно кокиче".

3.      При приемане на проекта за изменение, да бъде проведена процедура по чл.128 от ЗУТ, като проектът за изменение бъде разгледан и одобрен от експертния съвет  по устройство на територията  на Община Балчик.

4.      На основание чл.135,ал.VІ от ЗУТ  СПИРАМ прилагането на План за регулация и застрояване на масив 25-с.Кранево, общ.Балчик, одобрен с Решение №892 по Протокол №68 от 20.09.2011г. на Общински съвет Балчик, обнародвано в "Държавен вестник", бр.80 от 14.10.2011г. в частта за квартали № 239, №240, №241, №242, №243, №244, №245 и №246.

Заповедта да се връчи на гл.архитект на Община Балчик  за сведение и изпълнение.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в срок от 14 дни пред Административен съд Добрич.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ,

Кмет на Община Балчик