• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста(Приета с Решение 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 година; изм. и доп. с Решение 748 по  Протокол № 59 от 17.02.2011 г.; изм. и доп. с Решение 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г.; ОТМЕНЕНИ чл. 19, ал. 5, чл. 45, ал. 1 и чл. 52 с Решение №150/07.04.2017 г. на Административен съд град Добрич); ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр. Добрич израза „декларация от лицето, че няма задължения към Община Балчик", съдържащ се в чл. 45, ал. 3, предл. 7 и израза „удостоверение за липса на задължения към Община Балчик", съдържащ се в чл. 49, ал. 2 с Решение № 13 от 17.01.2018 г. по Адм. дело № 592/2017 г. на Административен съд град Добрич; ОТМЕНЯ чл. 16, ал. 1 и чл. 17, ал. 2 с РЕШЕНИЕ № 9593 от 12.07.2018 г. на ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ по Адм.дело № 687/2016 г.; ОТМЕНЯ чл. 16, ал. 1 и чл. 19, ал. 4 с Решение № 355 от 19.09.2018 г. по Адм. дело № 408/2018 г. на Административен съд град Добрич.

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за управление, придобиване и разпореждане с имущество, собственост на община Балчик. С наредбата се определят и конкретните правомощия на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници.

Чл. 2. Наредбата не се прилага за:

1. общински имоти, предмет на разпореждане по Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

2. общинско имущество, включено в капитала на търговски дружества;

3. предоставени концесии върху обекти - публична общинска собственост;

4.  отдаване под наем и продажба на общински жилища.

Чл. 3. (1) Общинската собственост се управлява в интерес на населението в общината под общото ръководство и контрол на общинския съвет.

(2) Общинската собственост се използва съобразно предназначението й и за нуждите, за които е предоставена.

Чл. 4.  (1)    Общинската собственост е публична и частна.

(2) Промяната на предназначението на обекти общинска собственост от публична в частна, може да стане само с решение на общинския съвет, взето с мнозинство две трети от общия брой общински съветници.

(3) Имоти частна общинска собственост, които са придобили предназначението на публична общинска собственост, се обявяват за имоти публична общинска собственост с решение на общинския съвет, взето с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(4)  Предложението за промяна по предходните алинеи се прави в писмена форма от кмета на общината. Предложението трябва да съдържа вида и местонахождението на имота, акта за общинска собственост, мотиви, обосноваващи предложението, скица от действуващия ПУП и от кадастралната карта.

 Чл. 5. (1) В Общината се създават и поддържат следните публични регистри:

1. Главен регистър за публичната общинска собственост, в който са включени всички съставени актове за публична общинска собственост;

2. Главен регистър за частната общинска собственост, в който с включени всички съставени актове за частна общинска собственост;

3. Регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост.

(2) Създаването, поддържането в актуалност и предоставянето на услуги от регистрите, както и включването им в компютърни автоматизирани системи, се извършва под общото ръководство и контрол на кмета на общината, в съответствие с наредбите на МРРБ и МП.

(3) Всяко лице може да получи справка от актовите книги за общинска  собственост срещу заплащане на услугата.

(4) В случаите, когато исканата справка не представлява фактическа трудност и не се налага издаването на служебно удостоверение, информацията може да бъде и устна. В случаите на отказ да бъде регистрирано или незабавно удовлетворено искането, лицето може да подаде писмено заявление. Справката се състои в: даване и получаване на информация относно съставен акт за общинска собственост, права върху имота, разпореждане.

(5) В случаите, когато се налага справка по досието към акта за общинска собственост или се иска писмено удостоверение за наличието на определени документи или обстоятелства, лицето подава писмено заявление за справка.

(6) В двуседмичен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 3, отдел "Собственост и стопанство" издава служебно удостоверение, копие от искания документ или мотивиран отказ. Неиздаването на исканата справка в срок, се счита за мълчалив отказ.

(7) Отдел "СС" може да откаже исканата справка, ако същата е свързана с оперативната подготовка на актовете, лицето няма отношение към общинския имот или исканата информация ще застраши правата на трети лица.

Чл.6. (1) Кметът на общината изготвя и предлага за приемане от общинския съвет стратегия за управление на общинската собственост, за срока на мандата си.

(2) Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината и се изготвя в съответствие с изискванията  на Закона за общинската собственост.

(3) В изпълнение на стратегията по ал.1, ежегодно кметът на общината изготвя и внася за приемане от общинския съвет, годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината .

(4) Стратегията по ал.1 и програмата по ал.3, както и промените в тях се обявяват на населението чрез публикуване в един местен вестник и на интернет страницата на общината.

Чл.7. Кметът на общината съставя и предоставя на общинския съвет отчети за предходната година за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти до 31.ІІІ на текущата година.ГЛАВА ВТОРА

ПРИДОБИВАНЕ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 

 Чл. 8. Община Балчик придобива възмездно или безвъзмездно право на собственост и други ограничени вещни права върху имоти и вещи по силата на закон или въз основа на решение на общинския съвет.

 Чл. 9. (1) С решение на общинския съвет се придобива собственост в следните случаи:

1.      покупко-продажба на имоти или части от тях;

2.      замяна на имот - частна общинска собственост, с имот, собственост на физически и/или юридически лица;

3.      замяна на право на строеж върху имот - частна общинска собственост, с имот, собственост на физически и/или юридически лица;

4.      обезщетение срещу учредено право на строеж или на друго ограничено вещно право върху имот - частна общинска собственост;

5.      делба;

6.      предоставяне на общината с акт на компетентен държавен орган.

7. при провеждане на отчуждителни процедури, предвидени по закон.

8. при извършване на ново строителство в съответствие с инвестиционната програма на общината.

(2) Общината придобива по право собствеността върху имоти в следните случаи:

1. при придобиване по давност в полза на общината;

2. при завладяване на безстопанствени имоти на територията на общината, чийто собственик не може да бъде установен;

3. в други случаи, предвидени в нормативен акт.

(3) Общината установява в пълен обем правото си на собственост при изтичане на давностния срок по чл. 67, ал. 1 от ЗС, поради нереализиране на отстъпено право на строеж. В такива случаи кметът на общината определя комисия, която да установи, че няма започнало фактически строителство в парцела, въз основа на одобрени архитектурни проекти, издадени разрешения за строеж и протокол за строителна линия и ниво и изтичането на давностния срок. Въз основа на констативния  протокол на комисията, кметът на общината издава заповед за прекратяване действието на учреденото право на строеж.

Чл.10 (1) Дарения и завещания се приемат от кмета на общината при условията на чл. 61, ал. 2 от Закона за наследството.

         (2) Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице съставя и води публичен регистър за всички дарения. Регистърът съдържа номер по ред, номер на договор, стойност, условие, срок и номер на писмото, с което дарителят е информиран за изпълнението на волята му, съгласно договора. След писмено съгласие на дарителя в регистъра може да се впише неговото име или фирма.

(3) Когато дарението е безвъзмездно предоставяне на услуги чрез изпълнение на строителни и монтажни работи, поддръжка, ремонт или разрушаване на сгради, почистване, озеленяване и други благоустройствени дейности, кметът на общината приема дарението с писмен договор и констативен протокол за извършената услуга. Стойността на дарението се удостоверява с финансово счетоводни отчетни документи, които се прилагат към договора за дарение.


РАЗДЕЛ ВТОРИ

ПРИДОБИВАНЕ НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

 

Чл.11.(1) Придобиването на движими вещи/машини, съоръжения, транспортни средства и други дълготрайни активи/, необходими за осъществяване дейността на общината, се извършва в рамките на предвидените бюджетни средства.

(2) Закупуването на движими вещи, необходими за дейността на Общинския съвет и общинската администрация, се извършва от Кмета на общината или от упълномощено от него лице. Кметовете на кметства на самостоятелен бюджет закупуват движимите вещи, предвидени по техните бюджети.

 (3) Закупуването на движими вещи, необходими за административни и стопански нужди на звената и предприятията, работещи на самостоятелни бюджетни кредити, се извършва от съответните ръководители. Могат да се закупуват само тези движими вещи и до такъв размер, каквито са предвидени в техните бюджети.

Чл.12. Закупуването на вещите по чл. 11 става по реда на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

Чл.13. Придобиването на движими вещи от общината може да става и:

1. По силата на закон

2. Чрез решение на Общинския съвет за закупуване - извън размера на утвърдените бюджетни средства.

3. Чрез замяна на движими вещи, собственост на общината, с движими вещи, собственост на други физически и юридически лица, след решение на Общинския съвет.

4. Чрез дарение от физически и юридически лица. Даренията на движими вещи в собственост на Общината се приемат от Кмета на Общината или от Кмет на кметство. Видът, стойността и произходът на дарението се обявяват от Кмета пред Общинския съвет.


ГЛАВА ТРЕТА

УПРАВЛЕНИЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

 Чл. 14. (1) Кметът на общината управлява имотите, предназначени за осъществяване функциите на общинския съвет и на общинската администрация.

 (2) Ръководителите на юридическите лица и на звената на об­щин­ска бюджетна издръжка управляват предоставените им от об­щин­с­кия съвет имоти за безвъзмездно ползване.

(3) Публичната общинска собственост, предоставена за осъществяването на функциите на кметството се управлява от кмета на съответното кметство.

(4) Публичната общинска собственост, предназначена за осъществяване функциите на общинската администрация в населените места, които не са кметства, се управлява от кметския наместник на съответното населено място.

(5) Кметът на общината упражнява контрол по управлението на имотите по ал. 2, 3 и 4.

 Чл. 15. (1) Ръководителите на организациите или на юридическите лица, които са на бюджетна издръжка, различна от общинския бюджет, осъществяват управлението на публичната общинска собственост от свое име, за своя сметка и на своя отговорност в рамките на действащата нормативна уредба.

(2) Ръководителите на организациите или на юридическите лица, които са на издръжка на общинския бюджет, осъществяват управлението на публичната общинска собственост в рамките на предвидените в техните бюджети средства.

 Чл. 16. ОТМЕНЕНА (1) с РЕШЕНИЕ № 9593 от 12.07.2018 г. на ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, по Административно дело № 687/2016 г. и Решение № 355 от 19.09.2018 г. по Адм. дело № 408/2018 г. на Административен съд град Добрич.

(2) Отдаването под наем на имотите по предходната алинея се осъществява след провеждане на търг или конкурс по реда на Глава седем.

(3) Въз основа на резултатите от търга или конкурса по ал. 2, кметът на общината издава заповед и сключва договор за наем.

Чл.17.   (1) Имоти- публична общинска собственост могат да се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица на общинска бюджетна издръжка, второстепенни разпоредители, работещи на самостоятелен бюджет-общински училища, общински детски градини, културни институти.

ОТМЕНЕНА (2) с РЕШЕНИЕ № 9593 от 12.07.2018 г. на ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, по Административно дело № 687/2016 г.

 (3) Процедурите по ал.2 се откриват със заповед на съответния ръководител на юридическото лице или звено, управляващо имота. В комисията по провеждане на търга или конкурса задължително се включват представители на общинска администрация - юрист и служител от отдел "Собственост и стопанство".

(4) Договорът за наем се подписва от ръководителя на юридическото лице или звено, управляващо имота, като предварително се съгласува с юрисконсулт от отдел "ПОСИ".


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УПРАВЛЕНИЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл. 18. (1) Имотите, предназначени за осъществяване на функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация се управляват пряко от кмета на общината, съответно от кмета на кметството.

(2) Ръководителите на юридическите лица и на звената на общинска бюджетна издръжка, както и на общинските предприятия, осъществяват управлението на имотите - частна общинска собственост, предоставени им безвъзмездно за осъществяване на техните функции.


РАЗДЕЛ ВТОРИ

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

 

Чл. 19. (1) Имотите - частна общинска собственост, предназначени за стопански нужди се отдават под наем след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, който се провежда при условията на Глава седма.

(2) В условията на публичния търг могат да бъдат установени изисквания за осъществяване на точно определени стопански дейности в отдаваните под наем помещения, както и за непроменяне на характера на тези дейности за определен срок.

(3) Въз основа на резултатите от публичния търг или  публично оповестения  конкурс, кметът на общината или определения от него заместник кмет сключва договор за наем, чийто срок не може да бъде по-дълъг от 10 години. Срокът на бъдещия договор се определя в книжата за публичния търг или публично оповестения конкурс, съобразно вида и предназначението на имота. Наемното правоотношение се прекратява при условията и по реда на чл.15 от ЗОС.

(4) ОТМЕНЕНА с Решение № 355 от 19.09.2018 г.  по Адм. дело № 408/2018 г. на Административен съд град Добрич.


(5) ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ №150/07.04.2017 Г. на Административен съд град Добрич

 Чл. 20.    (1) Отдаването под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност по схема, одобрена от главния архитект на общината, се извършва след публичен  търг или публично оповестен конкурс, който се провежда при условията на Глава седма.

 Чл. 21.    (1)   С решение на общинския съвет могат да бъдат отдавани под наем свободни нежилищни помещения - частна общинска собственост, без публичен търг или публично оповестен конкурс, на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.

(2) Желаещите да бъдат настанени в помещенията по ал.1 подават молба до кмета, която съдържа:

1. наименование на юридическото лице;

2. подробно описание на дейностите, които ще бъдат осъществявани;

3. срок за настаняване;

4. решение за съдебна регистрация;

5. декларация от представляващия юридическото лице, че същото не притежава в собственост годни за постоянно ползуване имоти;

6. удостоверение за наличие или липса на публични задължения към бюджета на община Балчик.

(3) С предимство се ползуват юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, които са партньори на общината по проекти и други съвместни дейности.

Чл.22. (1) Свободни поземлени имоти могат да се отдават под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс след решение на общинския съвет от кмета на търговски дружества, необходими като терени за временно използуване за спомагателни или допълнителни площадки, комуникации и др. свързани с изграждането, ремонта и подържането на обекти на техническата инфраструктура за срока на ремонтно - строителните дейности .

 (2) Желаещите по ал.1 подават молба до кмета, която съдържа:

1. наименование на юридическото лице;

2. подробно описание на дейностите, които ще бъдат осъществявани;

3. срок за настаняване;

4. решение за съдебна регистрация;

5. декларация от представляващия юридическото лице, че нуждата не може да бъде удовлетворена по друг начин;

6. удостоверение за наличие или липса на публични задължения към бюджета на Община Балчик.

(3) Кметът на общината сключва договор за наем при условия, определени с решението от общинския съвет.

(4) Срокът на наемните правоотношения по ал. 1 не може да бъде по-дълъг от 10 години.

 Чл. 23. (1) (Изм. и доп. с решение 748 по протокол № 59/17.02.2011 г.)

Със заповед на кмета на общината се предоставят помещения - частна общинска собственост, без публичен търг или публично оповестен конкурс на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии (да са получили 1/100 от действителните гласове от последните парламентарни избори), както и с решение на общински съвет за ръководства на партии, които са представени в ОбС от последните местни избори. Срокът в настанителната заповед на кмета  е до края на съответния мандат на общинския съвет.

(2) Наемът на предоставените помещения е в размер на амортизационните отчисления, като към тях се добавят и експлоатационните разходи, ако има такива. Когато амортизационни отчисления не се правят, размерът на наема се определя по действуващата тарифа, приета от общинския съвет. Неплащането на дължимите суми по този член за повече от 3 месеца е основание за отнемане на помещенията.

 (3) Исканията за предоставяне на помещения по ал. 1 се отправят до кмета на общината и се придружават от данни за финансовото състояние на организацията, установяващи възможностите й за плащане на наема.

 (4) При наличие на помещения, кметът на общината издава заповед за настаняване, въз основа на която сключва договор за наем със срок до края на мандата на Народното събрание.

 (5) Не се предоставят помещения на организации по ал. 1, ако те не са изпълнили задълженията си към общината, произтичащи от ползване на други общински имоти.

(6) Предоставените помещения на политически партии не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се използват за стопанска дейност.

Чл. 24.     (1)   Кметът на общината предоставя при наличие на свободни подходящи помещения за нуждите на общинските ръководства на синдикалните организации.

(2) Договорите по предходната алинея се сключва за срок до 10 години.

Чл. 25. Общинският съвет приема тарифа, с която определя наемната цена на 1 кв. м. за помещенията, отдавани на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза и на общинските ръководства на синдикалните организации и политически партии. Тарифата определя и началния размер на месечната наемна цена за недвижими имоти - частна общинска собственост, при провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем и учредяване право на ползване.

Чл. 26. Поддържането и текущите ремонти на имотите и вещите, отдадени под наем, както и консумативните разходи, включително и такса битови отпадъци, се извършват от наемателите, в съответствие с разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.

Чл. 27. Първоначалната наемна цена при провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс не може да бъде по-ниска от определената от общински съвет тарифа. С договор може да се уговори основни те ремонти да се извършват за сметка на наемателите.

Чл. 28. (Изм. и доп. с решение 748 по протокол № 59/17.02.2011 г.)

Размерът на наема за срока на действащите договори се актуализира всяко шестмесечие с индекса на потребителските цени, обявени от НСИ за предходното шестмесечие.

Чл. 29. (1)       При възникване на належаща общинска нужда наемателите на помещения по чл. 18, 19, 20 от наредбата са длъжни да ги освободят в срок от три месеца от връчване на съобщението за освобождаване.

(2) Ако имотът не бъде освободен доброволно, той се освобождава по административен ред, въз основа на заповед на кмета на общината, която се привежда в изпълнение със съдействието на органите на Националната полиция.

(3) Заповедта по ал. 2 може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът не разпореди друго.

Чл. 30. (1) Безстопанствен имот се установява от комисия, определена със заповед на кмета на общината, в която влизат служители на общинската администрация. Комисията съставя констативен протокол за наличието на имота и за неговото състояние.

(2) Кметът на общината издава заповед за завземане на имота. Заповедта трябва да съдържа мероприятията, които трябва да се проведат за привеждането му в състояние да бъде използван по предназначение.

 (3) Завладеният безстопанствен имот се управлява съобразно реда за управление на съответния вид имот, частна общинска собственост, указан в тази наредба.

Чл. 31. (1)       Наемното правоотношение се прекратява при условията и по реда на чл. 15 от Закона за общинската собственост:

          1. поради неплащане на наемната цена за повече от един месец или поради системното й неплащане в срок. За системно се приема неплащане в срок на две вноски в една календарна година;

          2. поради извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, разрешени по установения ред, когато се засягат ползваните помещения;

          3. поради лошо управление;

          4. с изтичането на срока за настаняване;

          5.  когато политическа партия, синдикална организация или юридическо лице с нестопанска цел придобие в собственост помещение от същия вид, годно за постоянно ползване;

          6. когато наемателят престане да отговаря на условията, установени с тази наредба;

          7. когато помещенията се ползват в нарушение на забраните по чл. 11 от Закона за общинската собственост;

          8. други основания, определени с договора.

(2) При прекратяване на наемните правоотношения по ал. 1, т. 2, на наемателя се предоставя друго помещение от същия вид.

(3) Наемните правоотношения се прекратяват със заповед на кмета, в която се посочва основанието за прекратяване на наемното правоотношение, събраните доказателства и срокът за освобождаване на имота, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

(4) Заповедта по ал.3 се обжалва пред административния съд по реда на АПК. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.


 

ГЛАВА ПЕТА

УПРАВЛЕНИЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ВЕЩИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


Чл. 32. (1) Вещите - общинска собственост се управляват в интерес на населението в общината и с грижата на добър стопанин.

 (2) Кметът на общината организира, ръководи и контролира стопанисването на движими вещи, необходими за осъществяване дейността на общинския съвет и общинската администрация.

 (3) Кметовете на кметства организират и ръководят стопанисването на движимите вещи, необходими за осъществяване на дейността на администрацията на кметството.

Чл.33. Движими вещи - частна общинска собственост могат да се предоставят за безвъзмездно ползуване на общински, здравни, културни, образователни, спортни и комунални заведения, както и на общинските предприятия със заповед на кмета на общината.        

Чл. 34. (1) Вещите - частна общинска собственост, които не са необходими за задоволяване нуждите на общината и не са предоставени на субектите по чл.33, могат да  се предоставят безвъзмездно за ползване на юридически лица и звена на бюджетна издръжка със заповед на кмета на общината.

(2) Вещите с балансова стойност над 10 000 лева се предоставят по реда на ал. 1, след решение на общинския съвет.

(3) Кметът на общината внася в общинския съвет проект за решение заедно със становище с приложени към него мотивирано искане на заинтересуваното лице или организация, удостоверение, че то е на бюджетна издръжка, списък на вещите - частна общинска собственост, с техните индивидуализиращи белези, количество и общата им балансова стойност.

Чл.35. Предоставените по чл.33 и чл.34 вещи се управляват от техните ръководители.

Чл. 36.    (1) Вещите с отпаднало предназначение се продават по пазарни цени след провеждане на търг, насрочен със заповед на кмета на общината по реда на Глава седма.

(2) Негодните вещи се бракуват със заповед на кмета на общината или кмета на кметството въз основа на протокол, изготвен от назначена от тях комисия.

(3) Бракуваните вещи се унищожават или се предават на изкупвателна организация.

Чл. 37. Движимите вещи - частна общинска собственост се предоставят под наем от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, при начална наемна цена определена от лицензиран оценител ,по реда на глава седма.

 

ГЛАВА ШЕСТА

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 38. (1) Разпореждането с недвижими имоти - частна общинска собственост се осъществява чрез:

1. продажба на имоти или части от тях;

2.   прекратяване на съсобственост чрез замяна на имоти, идеални части от тях или на вещни права върху тях;

3. учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване - възмездно или безвъзмездно;

4.  учредяване на вещно право на ползване - възмездно или безвъзмездно;

5.  замяна на имоти, идеални части от тях или на вещни права върху тях;

6.  апортиране на собственост и вещни права в капитала на търговски дружества;

7.  премахване на сгради, постройки и съоръжения;

8.  дарение;

9.   сделки по чл. 15, ал. 3 и чл. 17, ал. 3 от Закона за устройство на територията;

10.  по силата на закон.

11.  даване вместо изпълнение.

(2) Разпореждането с движими вещи - частна общинска собственост се осъществява чрез:

1. продажба;

2. предоставяне безвъзмездно право на ползване;

3. дарение;

4. замяна;

5. бракуване

(3) В капитала на търговски дружества могат да се апортират само нежилищни имоти - частна общинска собственост или вещни права върху тях, след решение на общинския съвет. Оценката на имотите по ал. 1, т. 5 се извършва по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон.

(4) Разпоредителни действия се извършват само с имоти, актовете за които са вписани по съответния ред в Службата по вписванията;

(5) (Изм. и доп. с решение 748 по протокол № 59/17.02.2011 г.)

Разпореждането с имоти и вещни права се извършва въз основа на пазарна цена определена от лицензиран оценител и одобрена oт Общински съвет. Кметът на общината възлага изготвянето на оценките на имотите, предвидени за разпореждане, на лицензиран оценител. Стойността на разходите, направени от Общината за изготвяне на оценките се възстановяват по сметка на Общината от физическото или юридическо лице, с което се сключва разпоредителната сделка. За възстановената сума се представя платежен документ преди сключване на договора. В случая не се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

(6)  Разпореждането с имоти не може да се извършва по цени, по-ниски от данъчната оценка.

(7) Не се допуска заплащане на цената изцяло или частично с компенсаторни инструменти.

Чл.39. При разпореждане с имот - частна общинска собственост, физическите и юридическите лица заплащат на общината такса за разпореждане с имот, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик:

1. на имота, предмет на продажба, съответно на ограничено вещно право, което се учредява;

2. на имота с по-висока стойност при замяна;

3. на реалния дял с по-висока стойност - при делба.

Чл. 40. Ипотекирането и обременяването с вещни тежести на недвижимите имоти и вещни права-общинска собственост, става с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.

Чл. 41.(1) Предложения за разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост се правят до кмета от:

1.общински съветници

2.заинтересовани лица

3.кметове на кметства и кметски наместници

4. ръководители на звена на общинска бюджетна издръжка.

(2) Предложенията по ал.1 се правят в писмена форма и трябва да съдържат:

1. описание на имота или вещта

2. причини, поради които се иска разпореждането

3. начин на разпореждане с имота

Чл. 42. В Община Балчик се създава и поддържа публичен регистър за разпоредителните сделки с имот - общинска собственост. В регистъра се вписват данни за имотите според акта за собственост по видове разпоредителни сделки, както и:

1. Пазарната и данъчната оценка на имотите или вещните    права, оценката, определена от общинския съвет и крайната цена на сделката

2.    Начинът на разпореждане - чрез публичен търг, публично оповестен конкурс или решение на общинския съвет

3.    Насрещната страна по сделката

Чл. 43. Продажбата на вещи, които не са необходими за дейността на общината, се осъществява чрез публичен търг по реда на Глава седем.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


Чл. 44. (1) Продажбата на нежилищни имоти - частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет, от кмета на общината, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на глава VІІ.

(2) Въз основа на резултатите от проведения публичен търг или публично оповестения конкурс, кметът на общината издава заповед и сключва договор за продажба на имота, който се вписва в службата по вписвания по местонахождение на имота.

 

(3)       НОВА  с Решение 531по Протокол № 37 от 27.02.2014 г.

Продажба може да се извърши с договор от кмета на общината  без търг или конкурс, след решение на общинския съвет, в следните случаи:

1. между общината и държавата или между общини;

2. когато лицата, на които може да се извърши продажба са определени в закон.

Процедурата по продажбата започва с подаване на заявление до кмета на общината, в което се посочват законовите основания за приложение на чл. 35, ал. ІV от ЗОС. Към заявлението се прилагат:

-          Удостоверение за актуално състояние/за юридически лица с нестопанска цел/

-          Регистрация по ЕИК/за търговски дружества/

-          Други документи във връзка с актуално правно състояние и икономически статус на заявителя

Въз основа на заявлението, кмета на общината изготвя мотивирано предложение за продажба до общинския съвет. В предложението се посочват условия, вид на имота, документ за собственост, градоустройствени показатели, предназначение и др.

 

Чл.45. (1) ОТМЕНЕНА ал. 1 с Решение №150/07.04.2017 г. на Административен съд град Добрич

                   (2) Собствениците на жилища и други обекти в етажна собственост, придобили идеална част от правото на строеж върху общинска земя, могат да придобият идеална част от правото на собственост върху земята върху която е застроена сградата, съответстваща на притежаваната идеална част от правото на строеж при условие, че за сградата, в която се намира обектът - етажна собственост е отреден урегулиран поземлен имот, след като подадат молба до кмета на общината.

(3) Към заявлението заинтересованите лица прилагат:

- договор за учредено право на строеж;

- скица на имота от одобрената кадастрална карта с нанесена сграда;

- документ за законно учредено право на строеж на роднини по права линия, ако е налице такова;

- удостоверение за наследници, ако е необходимо;

- разрешение за строеж или акт за узаконяване или удостоверение за търпимост;

- удостоверение за актуалното състояние на юридическото лице при необходимост

- Отменя израза с Решение 13 от 2018 г. по Адм. дело № 592/2017


(4) При необходимост може да се изискват и допълнително документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение за продажбата.

(5) (Изм. и доп. с решение 748 по протокол № 59/17.02.2011 г.)

Цената, по която се продава собствеността по предходните алинеи е пазарната цена, определена от лицензиран оценител, съобразена с учреденото право на строеж. В случаите в които пазарната оценка е по - ниска от данъчната, продажбата се извършва по данъчната оценка, и одобрена от общински съвет.

(6)  Продажбата се извършва от кмета на общината, който издава заповед, с която определя срока за плащане цената на земята и другите плащания по закон. Кметът на общината сключва договор за покупко-продажба в седем дневен срок след заплащане на цената и представяне на платежен документ.

(7) Продажба на общинска идеална част от съсобствен имот е допустима само при спазени изискванията на чл. 33 от Закона за собствеността. При отказ от правото на първи купувач от страна на другия съсобственик, продажбата се извършва по общия ред за продажба на общински недвижими имоти. 

Чл. 46.  Съсобствеността върху имоти между община Балчик и физически и юридически лица се прекратява чрез:

1. доброволна или съдебна делба;

2. продажба на частта на общината по пазарни цени, определени от лицензиран оценител;

3. изкупуване на частта на съсобственика /съсобствениците;

4. замяна на идеални части с друг равностоен имот.

Чл. 47. (1) Доброволната делба се осъществява чрез:

1. даване или получаване в дял на реални части от имота;

2. получаване собствеността на целия имот от един от съсобствениците с изплащане частите на останалите съсобственици в брой, когато имотът е реално неподеляем.

(2) Съдебна делба се предприема при изчерпани възможности за ликвидирането на съсобственост, когато инициативата е започнала от Общината и не може да приключи в обичайните срокове. Ако Общината има пропуснати ползи, продължава да пропуска такива или ще пропусне в бъдеще от неуредена по други начини съсобственост то тя задължително предприема процедура на съдебна делба

(3) При прекратяване на съсобственост по реда на ал.1 и 2 се прилагат разпоредбите на Закона за собствеността и Граждански процесуалния кодекс.

Чл. 48. (1) (Изм. и доп. с решение 748 по протокол № 59/17.02.2011 г.)

Съсобствеността върху имоти между община Балчик и физически или юридически лица, чрез продажба на частта на Общината на физически и юридически лица, се прекратява по предложение на съсобствениците до кмета на общината или по инициатива на Кмета на Общината, по пазарни цени, след решение на общински съвет.

(2) (Отм. с решение 748 по протокол № 59/17.02.2011 г.)

(3) (Отм. с решение 748 по протокол № 59/17.02.2011 г.)

Чл. 49  (1) Замяната на имот или идеална част от него - частна общинска собственост, на правото на строеж върху имот - частна общинска собственост и на правото на строеж в полза на общината с имот или с право на строеж собственост на държавата, на физически лица или на юридически лица, се извършва с решение на общински съвет, прието с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците, по реда на чл.40 от ЗОС.

(2) Заинтересованите собственици или съсобственици подават до Кмета на Общината  предложение за замяна, което съдържа: описание на имота, който заинтересованите лица имат намерение да предложат за замяна - технически, благоустройствени характеристики и предназначение; нуждата от замяна; удостоверение за липса на тежести; Отменя израза с Решение 13 от 2018 г. по Адм. дело № 592/2017; декларация, че заявителят не е ползвал общински имот без правно основание, не е бил страна по договор за наем или за вещни права върху общински имоти, прекратен по негова вина и не е страна по съдебни и имуществени спорове с Общината.  

(3) Предложението до Общинския съвет за замяна се внася от Кмета на общината и трябва да съдържа:

1. Описание на имотите, които ще се заменят;

2. Пазарната цена на всеки от имотите;

3. Разлика в стойностите на имотите и начинът на нейното плащане;

4. Юридическо становище от ОбА;

5. Други условия по сделката.    

 Чл. 50. (1) Право на строеж, надстрояване и пристрояване върху имот, частна общинска собственост, се учредява по пазарни цени след решение на общинския съвет, от Кмета на Общината, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план, само за основното застрояване.

(2) Правото на строеж се учредява възмездно или безвъзмездно, срочно или безсрочно.

(3) В условията на търга или конкурса може да се предвиди заплащането на цената на правото на строеж или на част от него да се извърши с равностоен имот в новопостроената сграда, или обекти във вече построени сгради.

(4) Когато правото на строеж е учредено за определен срок, след изтичането му общината придобива безвъзмездно собствеността на построения обект.

Чл. 51.  (1) Възмездно право на строеж може да се учреди  без търг или конкурс, по пазарни цени, след решение на общински съвет взето с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници на:

1.           юридически лица на бюджетна издръжка;

2.           религиозни институции, регистрирани съгласно закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;

3.           лица с установени жилищни нужди по реда на наредбата за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост.

4.           други лица, когато тава е предвидено в закон

Чл. 52.  ОТМЕНЕН чл. 52 с Решение №150/07.04.2017 г. на Административен съд град Добрич

Чл. 53. (1) Лицата, желаещи да придобият правата по чл. 51 и 52, подават заявление до кмета на общината, което трябва да съдържа данни за:

1. имота, за който ще се предоставя съответното право с неговите характеристики, местонахождение, предназначение и фактическо ползване на имота.

2. нуждите, за който се използва имотът;

3. срока, за който се предоставя съответното право;

4. доказателства, че лицето попада в хипотезите на чл. 51 и 52.

(2) В случаите на чл. 51 и 52 , кметът на общината внася предложение в общинския съвет за предоставяне на съответните права.  

Чл. 54. (Изм. и доп. с решение 748 по протокол № 59/17.02.2011 г.)

 (1) Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху имот-частна общинска собственост, се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради-етажна собственост, или на техни сдружения.

(2) Заявлението за право на надстрояване и/или пристрояване се депозира до кмета на Общината и съдържа:

- име на заявителя;

- протокол от общото събрание, в случаи на съсобственост;

- размера на исканото право;

- нуждите, за които ще се използва имота.

Към заявлението се прилагат следните документи:

- документ за собственост;

- скица /схема/ на имота;

- документ за самоличност или регистрация на сдружението на собствениците по Закона за управление на етажната собственост, удостоверение за актуално състояние, регистрация по ЕИК.

(3) Правото на надстрояване и/или пристрояване по ал. 1 се учредява със заповед на кмета и последващ договор, като се оценява по пазарни цени, определени от лицензиран оценител и одобрени от Общински съвет.

(4) Когато общината е собственик на имот в сграда-етажна собственост, кмета дава в писмена форма съгласие за извършване на надстрояване и/или пристрояване.

Чл. 55. При разлика между разгънатата застроена площ определена в договора за отстъпено право на строеж и площта, определена по съгласуван в архитектурно отношение идеен проект на сградата, цената на право на строеж се коригира като разликата съответно се доплаща или връща.

Чл. 56. Въз основа на резултатите от търга или конкурса съответно - решението на общински съвет, кмета на общината издава заповед и сключва договор.            

Чл. 57.(1) Правото на ползване се учредява със срок до 10 години, освен ако в закон е предвидено друго, след решение на Общински съвет, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

(2) С решението на общинския съвет по ал.1 се определя срока на договора и условията на търга или конкурса.

 (3) Въз основа на резултатите от търга или конкурса кмета издава заповед и сключва договор.

Чл. 58. (1) Правото на ползване се учредява възмездно за срок до 10 години, освен ако в закон е предвидено друго, без търг или конкурс, на лица, определени със закон, след решение на общински съвет.

(2) Правото на ползване се учредява безвъзмездно, без търг или конкурс, на лицата определени в закон, сред решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.  

(3) Безвъзмездно право на ползване може да се учреди след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой съветници. 

Чл. 59. (1) Общински сгради, постройки и съоръжения се премахват със заповед на Кмета на общината, когато е предвидено ново строителство с влязъл в сила подробен устройствен план и неговото строителство е предстоящо.

(2) Сгради, постройки и съоръжения, освидетелствани по реда на чл. 195 от ЗУТ се премахват със заповед на Кмета на общината.

Чл.60. (1) Дарение на недвижим имот - частна общинска собственост, може да се извърши след решение на общински съвет по предложение на Българската агенция за инвестиции, на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от първи клас.

(2) Дарение на недвижим имот - частна общинска собственост, може да се извърши след решение на общинския съвет, прието с мнозинство  три четвърти от общия брой на съветниците.

(3) Въз основа на решението по предходните алинеи, кметът на общината сключва договор.

Чл. 61. (1) Предварителният и окончателният договор по чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията, се сключват по пазарни цени от кмета на общината със заинтересованите собственици или съсобственици.

(2) Предварителният договор по ал. 1 се сключва от кмета в случаите, когато делът на общината в бъдещия съсобствен имот е до 25% от общата площ на имота, а в останалите случаи - след решение на общинския съвет.

(3) Предварителният договор по ал. 1, след одобрени изменения от ОбЕСУТ съдържа цената на частта от имота - общинска собственост, изготвена от лицензиран оценител за създаване на урегулиран поземлен имот и се сключва на основа на проект за изменение на действащия подробен устройствен план. В предварителния договор се вписват условията по ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от действащата Наредба.

(4) В случай, че изменението на подробния устройствен план не влезе в сила шест месеца след сключването на предварителния договор, се извършва нова оценка на частта на имота - общинска собственост, за създаване на урегулирания поземлен имот, въз основа на която се сключва окончателният договор.

(5) В случай, че експертният съвет по чл. 5, ал. 4 от Закона за устройство на територията установи, че проектът по ал. 3 не може да бъде приет без изменения, прави служебно предложение до кмета на общината за изменение на предварителния договор.

(6) Окончателният договор се сключва в срок от един месец след влизане в сила на изменението на подробния устройствен план. След изтичане на този срок, общината може да иска сключване на окончателен договор по съдебен ред, както и обезщетение в размер на законната лихва върху дължимите суми за периода на забава.

(7) Окончателният договор се вписва от съдията по вписванията по местонахождение на имота от купувача. Вписването и разходите по вписването се поемат от купувача.


РАЗДЕЛ ТРЕТИ

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ДВИЖИМИ ВЕЩИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл. 62. (1) Продажба на движими вещи - частна общинска собственост, се извършва по пазарни цени, определени от лицензиран оценител, чрез провеждане на публичен търг по реда на глава седма, като за движими вещи, чиято цена за една вещ не надвишава 3000 лева се извършва от кмета без решение на общински съвет. В този случай обявата се публикува в един  местен вестник и на интернет страницата на общината.

(2) Продажбата на движими вещи - частна общинска собственост, чиято пазарна цена за една вещ надвишава 3000 лева се извършва от кмета след решение на общински съвет  и провеждане на търг по реда на настоящата наредба.

(3) Въз основа на резултатите от търга, кметът на Общината издава заповед и сключва договор само при продажбата на МПС. При продажба на други  движими вещи общината издава фактура на купувача.

(4) След провеждане на два търга при неявяване на купувачи  цените на вещите по ал.1 и 2 се намаляват с 50% и се провежда нов търг. При неявяване на купувач и след намалението, вещите по ал. 1 се бракуват.

Чл. 63. Замяна и предоставяне право на ползване върху движими вещи - частна общинска собственост, се извърша в договор, сключен от кмета на Общината, ако пазарната стойност на заменяваната вещ не надхвърля 3000 лв.

Чл. 64. Движими вещи - частна общинска собственост , могат да бъдат предоставяни безвъзмездно на учебни, научни, културни, здравни, социални или спортни заведения и организации на бюджетна издръжка с договор, сключен от кмета на Общината, ако цената на вещта не надвишава 2000 лева по балансова стойност. Когато цената им е по-висока, вещите се предоставят след решение на общински съвет.

Чл.65. Излишните и негодни движими вещи се бракуват със заповед на кмета на общината въз основа на протокол, изготвен от назначена от него комисия.


ГЛАВА СЕДМА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ


Чл. 66. По реда на тази Глава се провеждат публични търгове за:

1. отдаване под наем на недвижими имоти - публична общинска собственост, по чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост /срок до 5 години/;

2. отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост, за стопански нужди;

3. продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост;

4. отстъпване право на строеж върху общинска земя;

5. отстъпване право на надстрояване или пристрояване върху общински недвижими имоти;

6. учредяване право на ползване върху недвижим имот - частна общинска собственост;

7. продажба на движими вещи - частна общинска собственост.

Чл. 67.(1) Процедурата по провеждане на публичния търг се открива със заповед на кмета на общината, която съдържа:

1. описание на имотите или вещите - предмет на търга;

2. вида на търга - с тайно или явно наддаване;

3. начална тръжна цена;

4. начин и срок на плащане и евентуални обезпечения на неговото извършване;

5. специални условия, произтичащи от закона или решения на общинския съвет;

6. комисия по подготовка на тръжната документация;          

7. срок за изготвяне на тръжната документацията;

(2) Кметът утвърждава тръжната документация и същата съдържа: начална цена, дата, час и място за провеждане на търга, депозит за участие, време и начин за оглед на обекта на търга, краен срок за внасяне на депозита и приемане заявленията за участие. В заявлението участникът следва да посочи банкова сметка за връщане на депозита за участие.

(3) Комисията по провеждането на публичния търг се състои от 3 до 5 члена, като задължително в нейния състав се включват юрист и икономист.

(4) В заповедта за назначаване на комисията по ал. 1 се определят и двама резервни членове.

(5) Определеният депозит не може да бъде по-малък от 10 на сто и повече от 50 на сто от първоначално определената цена.

Чл. 68.Обявата за търга се публикува най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на заявления за участие поне в един местен вестник и на интернет страницата на Общината.

Чл. 69. (1) Провеждане на публичен търг с явно наддаване.

1. Публичният търг може да се проведе само в случай, че са се явили най-малко:

1.1.     3-ма членове от комисията;

1.2.     2-ма кандидати или са подадени 2 молби за участие.

2. Когато при публичен търг с явно наддаване се яви само един кандидат от подалите заявление за участие, търгът се отлага с един час. Ако и в този случай не се яви друг кандидат, търгът не се провежда, като за това се съставя протокол от комисията по провеждането на търга.

3. В случай на не проведен търг по т. 2, кметът на общината може да насрочи нов търг.

4. При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или неговото приключване, комисията съставя протокол, въз основа на който кметът на общината определя провеждането на нов търг.

5. Комисията проверява всички задължителни документи за участие в търга, които се прилагат към протокола за провеждане на търга без документа за самоличност. В случай, че липсва някой от изискуемите документи, тръжната комисия не го допуска до участие в наддаването, освен ако пропускът може да бъде отстранен веднага.

6. При публичен търг с явно наддаване председателят на комисията обявява първоначалната цена, от която да започне наддаването и определя стъпката на наддаване. Тя не може да бъде по-малка от 5 на сто и по-голяма от 20 на сто от началната цена.

7. Всеки от допуснатите кандидати получава табелка за участие в наддаването, която има пореден номер, съответстващ на последователността на представянето на документите и регистрацията за търга на съответния обект.

8. Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от водещия търга на последователни суми над началната цена, разграничени със звуков сигнал. Всяко увеличение трябва да бъде равно на наддавателната стъпка.

9. Участниците обявяват предлаганите от тях суми чрез вдигане на табелката с номера за участие. Участникът и сумата се обявяват гласно от водещия търга. Обявената сума от участника го обвързва към комисията и другите участници в търга без право на позоваване на грешка.

10. Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение, че е последна и ако няма други предложения, наддаването приключва със звуков сигнал от водещия търга, който обявява спечелилия търга и предложената окончателна цена и закрива търга.

11. Комисията изготвя протокол, който се подписва от всички членове на комисията и спечелилия в наддаването. В протокола се отбелязват всички условия на търга, комисията, допуснатите и недопуснатите до наддаването участници, началния и крайния час на търга, стъпката на наддаване, спечелилия участник, достигнатата окончателна цена.

12. В случай, че участниците в търга след изрична покана от водещия търга не изявят желание да наддават, внесените от тях депозити не се връщат.

13. Депозитите на участвалите в търга, но не спечелили, се освобождават на следващия ден от издаване на заповедта за спечелилия търга участник. Не се връща и депозитът на участник, който е определен за спечелил търга, но откаже да заплати в срок предложената от него цена. Депозитът на участника, определен за спечелил търга, се прихваща от достигнатата окончателна цена на търга. Когато разликата за доплащане не бъде заплатена в установения в заповедта срок, внесеният депозит не се връща.

Чл. 70. Публичен търг с тайно наддаване се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан плик.

Чл. 71.   (1)     Преди започване на търга председателят на тръжната комисия проверява присъствието на членовете на комисията, редовността на документите на кандидатите и констатира дали са налице условията за провеждане на търга, след което обявява допуснатите до участие в търга кандидати.

(2) Кандидатите представят в деня на провеждане на търга пликове със своите предложения. Същите следва задължително да отговарят на по-долу изброените условия. Всяко отклонение от тези условия прави недействително участието на кандидата в търга и прави неговото предложение недействително.

1. Върху плика се отбелязва името на участника и цялостното наименование на обекта на търга.

2. В предложението, поставено в плика, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена - цифром и словом, името на участника или упълномощеното лице, като в този случай се прилага нотариално заверено пълномощно.

3. Пликът задължително следва да бъде запечатан.

(3) Председателят на комисията при отварянето на всеки плик проверява дали са спазени условията за участие в търга, обявява редовността на предложението и оповестява предложената цена.

(4) Предложенията се подреждат според размера на посочените суми. Търгът се смята за спечелен от участника, предложил най-високата цена, която не може да бъде по-ниска от първоначално обявената, завишена с минималната сума за наддаване (т.е. с една стъпка). Предложението и името на спечелилия се обявяват пред всички участници и търгът се закрива.

(5) В случай, че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, търгът завършва с явно наддаване между, като наддаването започва от предложената в пликовете най-висока цена. Поредността за участие в наддаването се определя с жребий, като право да изтегли номер за наддаването има участникът с по-малък входящ номер на подадената документация за участие в търга.

 (6) След приключване на търга комисията изготвя протокол в два еднообразни екземпляра, който се подписва от членовете на комисията и от спечелилия търга. Протоколът съдържа: имената и длъжностите на лицата, участвали в комисията по провеждането на търга; номер и дата на заповедта на кмета на общината, с която е определена; броят на участниците в търга; първоначална и тръжна цена; имената на недопуснатите до участие кандидати; имената на спечелилия участник; подписите на всички членове на комисията и спечелилия участник.

 (7) Депозитите на недопуснатите до участие в търга кандидати се връща в 3-дневен срок от датата на провеждане на търга. Депозитите на неспечелилите кандидати се връщат от следващия ден от издаване на заповедта за спечелилия участник,  по посочени от кандидатите сметки.

Чл. 72.     (1)   Въз основа на резултатите от публичния търг (с тайно или явно наддаване), кметът на общината издава заповед, с която определя лицето, спечелило търга, цената и условията на плащането, както и вида, размера и условията за извършване на престации, ако са предвидени такива.

(2) Заповедта по ал. 1 се издава в 7-дневен срок от датата на провеждане на търга и се обявява на публично място в сградата на общинската администрация, достъпно за всички заинтересовани лица.

(3) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва от останалите участници в търга по реда на Административно процесионалния кодекс в 14-дневен срок от издаването й.

Чл. 73.(1) След като влезе в сила, заповедта по предходния член се връчва на лицето, спечелило търга по реда на Административно процесуалния кодекс. То е длъжно в двуседмичен срок от връчването да извърши дължимото плащане, както и други престации по сделката, определени в заповедта. Внесеният депозит се приспада от дължимите суми.

(2) Ако лицето, спечелило търга, не извърши в двуседмичния срок действията по ал. 1, се счита, че то се отказва от сключване на сделката. В този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината организира нов публичен търг.

Чл. 74.(1) Въз основа на влязлата в сила заповед по чл. 72, и документи, надлежно отразяващи изпълнението на дължимите престации, кметът на общината в 7-дневен срок сключва договор с лицето, спечелило търга.

(2) Собствеността или ограниченото вещно право върху обекта, предмет на търга, се прехвърля от датата на сключване на договора. Това обстоятелство се отбелязва в договора.

(3) Вписването на договора в случай, че такова се изисква, се извършва от лицето, спечелило публичния търг. То представя два екземпляра от вече вписания договор в отдел "Собственост и стопанство" за извършване на необходимите записи по актовите книги или деактуване на имота.

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ


Чл. 75. (1) Публично оповестен конкурс се организира в случаите, когато освен размера на цената се поставят и други специфични изисквания към предмета на сделката и сключването й, и изпълнението й са подчинени на определени условия.                         

(2) Чрез конкурс може да се извърши продажба, отдаване под наем и учредяване на вещни права върху недвижими имоти - частна собственост на общината.

(3) Конкурсите могат да бъдат присъствени или неприсъствени.

Чл. 76. (1) Организацията и провеждането на публично оповестения конкурс се извършват от комисия в състав най-малко от петима членове, един от които правоспособен юрист, определени със заповед от кмета на общината. В заповедта за назначаване на комисията се определят нейният председател и членовете.

(2) Примерни условия на конкурса, могат да бъдат:

1.  заплащане на определена цена;

2.  запазване предназначението на обекта;

3.  запазване или създаване на работни места;

4.  извършване на инвестиции;

5.  свързани с опазване или възстановяване на околната среда;

6.  по начина и срока на прехвърляне на собсвеността;

7.  определяне на срок, през който преобретателят не може да се разпорежда с обекта на конкурса;

8.  специфични технологии, технически или естетически качества на изпълнението или крайния строителен продукт;

9.  други условия или изисквания към участниците, съобразно спецификата на сделката.

(3) Кметът на общината утвърждава конкурсните книжа и определя приоритетните условия на конкурса.

(4) В случай, че предметът на конкурса е продажба или учредяване на ограничени вещни права, общинският съвет се произнася по конкурсните условия.

Чл. 77.(1)        Провеждащият конкурса публикува обявление 15 дни преди крайния срок за подаване на заявления за участие поне в един местен вестник и на интернет страницата на общината.     

(2) Обявлението съдържа:

1.      предмет на конкурса;

2.      начална цена;

3.      вид на конкурса;

4.      адрес, срок и ред за предаване на предложенията;

5.      време и начин за оглед на обекта;

6.      размер на таксата на конкурсната документация и мястото, където може да се получи.

Чл. 78. (1) Участниците в конкурса представят предложенията си в запечатан плик, върху който се отбелязват цялостното название на обекта на конкурса и адреса на подателя, както и доказателства за закупена конкурсна документация и внесен депозит.

(2) Предложението трябва да съдържа:

1. Представяне на кандидата.

1.1. За юридически лица и фирми е необходимо да се представи заверено копие от удостоверенията за съдебна и данъчна регистрация и нотариално заверено пълномощно за пред­с­та­ви­тел­на­та власт на участника.

1.2 За физически лица - копие от документа за самоличност и нотариално заверено пълномощно в случай на упълномощаване.

2.    Наименование на обекта на конкурса.

3.    Проект за стопанско развитие на обекта, включително пазарна, технологична, организационна, социална и екологична политика, както и доказателства за възможността за осъществяването му.

   4. Цена и условия на плащане.

   5. Други условия на конкурса, включени в конкурсната до­ку­мен­та­ция.

(3) Предложение, представено в незапечатан плик, е недействително.

Чл. 79.     (1)   Предложенията се подават в деловодството на общината в непрозрачен запечатан плик, като на него се отбелязва входящ номер, час на подаване и се завеждат в специален регистър.

(2) Допълнения или изменения в предадени вече предложения не се допускат.

(3) Предложения, подадени след крайния срок за предаване, не се разглеждат.

Чл. 80. (1) Конкурсната комисия изготвя доклад, в който отразява направените констатации, оценява и подрежда представените предложения и го представя в 7-дневен срок пред кмета на общината.

(2) При необходимост конкурсната комисия предлага ползване на експерти за оценка на предложенията.

(3) За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия

Чл. 81. (1) Кметът определя участника, спечелил публично оповестения конкурс, в 14-дневен срок от получаване на доклада на конкурсната комисия.

(2) Въз основа на резултатите от конкурса, се освобождават депозитите на неспечелилите участници и се задържа депозитът на спечелилия участник, който се прихваща от цената.

(3) Когато в срока за предаване постъпи предложение само от един кандидат и предложението удовлетворява конкурсните условия, по преценка на кмета, същият може да се обяви за спечелил конкурса.

(4) Кметът може да отхвърли всички предложения, като не е длъжен да се мотивира.

(5) Спечелилият участник се определя със заповед на кмета на общината, в която се определят цената и условията на плащането, както и други условия, предвидени в конкурсната документация.

(6) Заповедта по ал. 5 се обявява на видно място в сградата на общинска администрация.

Чл. 82. (1) В 14-дневен срок от датата на обявяване на спечелилия конкурса, останалите участници могат да подават жалби по реда на Административно процесуалния кодекс за неспазване на изискванията по организацията и провеждане на конкурса.

(2) Когато заповедта по предходния член влезе в сила, същата се връчва на спечелилия участник.

(3) При неплащане на цената в определения срок и неизпълнение на други условия, визирани в заповедта, спечелилият участник губи правото за сключване на сделка по предмета на конкурса, както и внесения депозит.

Чл. 83. (1) Кметът на общината сключва договор със спечелилия конкурса в 7-дневен срок след представяне от участника на документ за извършеното плащане и изпълнението на условията, определени в заповедта.

(2) Договорът се сключва в писмена форма.

(3) В договора задължително се включват условията, при които е спечелен конкурсът.

 

ГЛАВА ОСМА

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ГОРСКИ ФОНД

 

Чл. 84. Общинският горски фонд включва:

1.         гори и земи, възстановени по реда на Закона за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд и Правилника за прилагане на Закона за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд;

2.         гори, залесени или самозалесили се върху земеделски земи от поземления фонд, възстановени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;

3.         гори, създадени върху негодни за земеделско ползване, слабопродуктивни и застрашени от ерозия земеделски земи от общинския поземлен фонд, след включване в общинския горски фонд;

4.         гори, придобити по реда на Закона за общинската собственост.

Чл. 85. Въпроизводството на гори обхваща създаването на нови гори, възобновителни, огледни и санитарни сечи, които се извършват, съгласно Закона за горите и Правилника за прилагане на Закона за горите.

Чл. 86. (1) Създаването на нови гори включва дейностите по събиране на семена, производство на посадъчен материал, залесяване, отглеждане, инвентаризация на млади култури и борба с ерозията.

(2) Кметът на общината възлага извършването на дейностите по ал. 1 чрез търг, конкурс или пряко договаряне при условия и по ред, определени в Закона за горите и Закона за обществени поръчки.

(3) Дейностите по ал. 1 могат да се възлагат поотделно или в комплекс от дейности в зависимост от вида, местонахождението, обема и сроковете им.

Чл. 87. Ползването на горите и земите се осъществява с решение на общинския съвет по един от следните начини:

1.    с такси за ползване на дървесина на корен и с такси за странични ползвания, утвърдени от общинския съвет;

2.    чрез публичен  търг или публично оповестен конкурс;

3.    чрез преговори с потенциален ползвател, при които се договарят специфични условия и изисквания към ползвателя;

4.    чрез концесия.

Чл. 88. Годишното ползване на горите - общинска собственост, се извършва по одобрен от Държавно лесничейство "План-извлечение" от действащия Лесоустройствен проект.

Чл. 89.     (1)   Ползването на дървесината от общинския горски фонд се извършва по реда на чл. 86, ал. 2.

(2) Гражданите с постоянен адрес на територията на общината могат да ползват дървесина от горите - общинска собственост, като заплащат такса на корен.

(3) Позволително за странични ползвания от гори и земи от общинския горски фонд се издава от държавното лесничейство срещу документ за платена такса.

Чл. 90. Пашата в горите и земите от общинския горски фонд се разрешава с годишно позволително, издадено от държавното лесничейство, въз основа на годишен план, утвърден от Регионално управление на горите.

Чл. 91. Общинският съвет приема:

1.         Тарифа на таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от годишния горски фонд;

2.         Тарифа за таксите на страничните ползвания и страничните горски продукти, добити от общинския горски фонд;

3.         Тарифа за таксите за изключени или предоставени за ползване площи от общинския горски фонд.

Чл. 92. Строителство в горите и земите от общинския горски фонд без промяна на предназначението им се извършва във връзка с осигуряване на мероприятията по управление на горите и се допуска, съгласно предвижданията на общата устройствена схема.


ГЛАВА ДЕВЕТА

НОВ РАЗДЕЛ ПЪРВИ със старите текстове от чл. 93 до чл. 100 включително (с Решение 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г.)

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД


Чл. 93. (1)  Земите от общинския поземлен фонд се управляват от кмета на Общината или от упълномощен от него заместник - кмет

(2) Земите възстановени на училища и читалища се управляват съответно от директорите и от председателите на читалищните настоятелства по определен от тях ред.

(3) Земите, възстановени на закрити училища и читалища се управляват от Кмета на общината или от упълномощен от него заместник кмет по реда на настоящата наредба.

(4) Земите от общински поземлен фонд се отдават под наем за временно и възмездно ползване, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.


Чл. 94. На отдаване под наем подлежат свободни земи от общинския поземлен фонд, за които:

1.      няма претенции за възстановяване;

2. не е приключила процедурата по възстановяване на правото за собственост;

3. признати за общинска собственост с решение на "Общинска служба земеделие";

Чл.95. (1) Свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд могат да се отдават чрез публичен търг с тайно наддаване при начални тръжни цени определени с Решение на общински съвет-Балчик.

(2) В повторен търг цената на неотдадените под наем имоти да бъде занижена с 30% от началната тръжна цена.

(3) (Изм. и доп. с решение 748 по протокол № 59/17.02.2011 г.)

Договорите за наем за земите от ОПФ, спечелени на търг, се сключват от кмета на общината за срок от една година с възможност за удължаване по реда на чл.19, ал.4 от тази Наредба, като същите се индексират с индекса на потребителските цени, обявени от НСИ за предходната календарна година.

(4) Заинтересованите лица подават писмено заявление до кмета на община Балчик за сключване на анекс най-малко един месец преди изтичане на срока на договора.

 Чл. 96. (1) Свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд могат да се отдават чрез публично оповестен конкурс на животновъди.

(2)  Конкурсът  се организира при следните условия:

1. Кандидатите да са с адресна регистрация на територията на община Балчик;

2. Кандидатите да притежават животни, регистрирани по надлежен ред;

3.  Начална цена - не по ниска от определена с решение на ОбС-Балчик;

(3) Всеки кандидат може да участва за земеделски площи, пропорционално на броя притежавани животни, при следните нормативи:

1. За животно от рода на едър рогат добитък - до три декара;

2. За животно от рода на дребен рогат добитък - до един декар;

3. за животно от рода на еднокопитните - до 3 дка.

4. за всички видове от рода на птиците - до 0.01дка.

5. за друг вид животно - до 1дка.

6. за 10 бр. пчелни семейства - до 0.3 дка.

(4) По този ред кандидатите не могат да участват за земеделски площи, сумарно надвишаващи нормативите по ал.(3).

(5) Договорите за наем за земите от ОПФ, спечелени чрез конкурс, се сключват от кмета на общината за срок от една година с възможност за удължаване  по реда на чл.19,ал 4 от тази Наредба.

(6) Заинтересованите лица подават писмено заявление до кмета на община Балчик за сключване на анекс най-малко един месец преди изтичане на срока на договора.

Чл. 97. (1) Маломерни имоти /до 10 декара, бостани, лозя и др./, които не са включени в протоколното решение на комисията по чл.19, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, и за които няма проявен интерес след провеждане на конкурса по реда на чл. 96 и търга по реда на чл. 95, могат да се отдават под наем чрез публично оповестен конкурс.

(2) Конкурсът се организира при следните условия:

1.  в конкурса могат да участват физически и юридически лица с адресна регистрация на територията на община Балчик.

2. декларация, че имотът ще се използва съобразно неговото предназначение

3. наемна годишна цена не по-ниска от занижената с 50% начална тръжна цена

4. срок на договора не по-малък от 5 год. с възможност за анексиране по реда на чл.19, ал.4 от тази Наредба.

5. наемната вноска се дължи авансово за всяка следваща стопанска година, преди края на предходната.

Чл.98. (1) Поземлени имоти, които не са включени в протоколното решение на комисията по чл.19, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, и за които няма проявен интерес след провеждане на конкурса по реда на чл. 96 и търга по реда на чл. 95, могат да се отдават под наем чрез публично оповестен конкурс.

(2)  Конкурсът се организира при следните условия:

1. Декларация, че имотът ще се използва съобразно неговото предназначение

2. Предложение от участника в конкурса за гратисен период от срока на договора, през който не дължи наемно плащане, но не по-дълъг от 2 стопански години.

3. Срок на договора с включен гратисен период - не по-малък от 5 години с възможност за анексиране по реда на чл. 19, ал. 4

4. наемна годишна цена не по-ниска от занижената с 60% начална тръжна цена

5. Вземанията на общината да се гарантират със запис на заповед за дължимата сума съобразно срока на договора

Чл.99. (1) Организирането и провеждането на конкурсите и търговете за отдаване под наем на свободни земи от ОПФ се извършва по утвърдени от кмета на общината конкурсни и тръжни условия.

(2) Кметът на общината може да включи в конкурсната и тръжната документация и други условия или изисквания към участниците.

(3) Крайният срок на договора съвпада с края на стопанската година по смисъла на Закона за арендата в земеделието.

Чл.100. Общински имот, който се владее без правно основание се изземва по реда на чл.65 от ЗОС.


НОВ РАЗДЕЛ ВТОРИ УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ с Решение 531 по Протокол № 37 от 27.02.201 4г.

 

Чл.101. Ежегодно, в Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик се определят ателиетата за индивидуална творческа дейност:

1.      предназначени за настаняване под наем на хабилитирани научни работници, художници и лица, упражняващи художествени занаяти;

2.      предназначени за продажба на лицата, настанени в тях по административен ред;

3.      предназначени за продажба на търг по пазарни цени.

Чл.102. Право за настаняване в общински ателиета за индивидуална творческа дейност имат лица, отговарящи на следните условия:

1.      не притежават ателие или кабинет за творческа или научна дейност;

2.      не са закупили ателие от държавата или общината;

3.      притежават документ, че са хабилитирани научни работници, художници или лица, упражняващи художествени занаяти;

4.      подали са заявление до кмета на общината за настаняване в ателие

Чл.103. По отношение на картотекирането, настаняването и освобождаването на ателиета по чл.101, т.1 се прилагат реда и условията за общинските жилища, съгласно Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване в общински жилища, ползване и управление.

Чл.104. (1). Ателиетата по чл.101,т.2 могат да бъдат продавани на лица, настанени в тях по административен ред, отговарящи на следните условия:

1.      Да отговарят на условията за настаняване по чл.102;

2.      да са наематели на ателие, на основание настанителна заповед не по-малко от пет години без прекъсване и без да е променяно предназначението на обекта;

3.      да ползват ателие, предназначено за продажба;

4.      да са подали заявление за закупуване на ателието до кмета на общината.

(2). Продажбата на общински ателиета по ал.1 се извършва при условията и по реда за продажба на общински жилища.

Чл.105. Продажбата на общински ателиета по чл.101,т.3 се извършва от кмета на общината, след решение на общински съвет и провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на Глава седма.

Чл.106. Ежегодно в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Балчик, се определят общинските гаражи:

1.      предназначени за отдаване под наем;

2.      предназначени за продажба на лица, настанени в тях по административен ред;

3.      предназначени за продажба на търг.

Чл.107.(1). Определянето на наематели на общински гаражи се извършва в следния ред:

1.      инвалиди-наематели на общинско жилище или собственици на сградата, в която са построени гаражите, в случай, че притежават лек автомобил  и не притежават друг гараж;

2.      други наематели на общинско жилище в сградата, в която са построени гаражите в случай, че притежават лек автомобил и не притежават друг гараж.

(2). Когато броят на гаражите е по-малък от броя на кандитатите по т.1 и 2 на ал.І, след настаняване на лицата по т.1  се тегли жребий между лицата по т.2.

(3). Ако след предоставяне на гаражи на лицата по т.1 и 2 на ал.І останат свободни гаражи, те се включват в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост, като предназначени за продажба на търг по пазарни цени.

Чл.108. По отношение на реда за настаняване, освобождаване и продажба на общински гаражи се прилага реда, предвиден за общински жилища.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Лицензиран оценител е лице, което: притежава документ за извършване на оценки на имоти, издаден от компетентен орган; има поне три години професионален опит за оценяване на имоти; не е заинтересован от отчуждаването или от разпореждането, не е роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта стапан и по сватовство до втора степен на страните по отчуждаването или разпорежданито.

§ 2.   Странични ползвания от горите и земите от общинския горски фонд са:

1.      добивът на борина, сено, кори, лико и семена;

2.      събирането на гъби, билки, лишеи и мъхове, горски плодове, дървесна зеленина, новогодишни елхи, пръчки, листников фураж, други растения и животни (които не са дивеч), паша на селскостопански животни, инертни материали, без ползване на дървесина.

§ 3.   За неприключените производства за продажба на земя - частна общинска собственост на собствениците на законно построена върху нея сграда, за които има подадени молби до Кмета на Общината до деня на влизане в сила на ЗИДЗОС /ДВ бр.54 от 2008 г./, цената на земята се определя, като данъчната оценка се увеличава с 20 на сто.  

§ 4 Наредбата отменя Наредбата на Община Балчик по чл. 8, ал. 2 от ЗОС приета с Решение № 183 от 31.03.2005 г. по Протокол № 21 на общински съвет - Балчик, изм. и доп. с Решение № 270, по Протокол № 31 от 29.09.2005 година, изм. и доп. с Решение № 519 по Протокол № 51 от 30.11.2006 г., изм. и доп. с Решение 664 по Протокол № 61 от 29.06.2007 г. на общински съвет - Балчик


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост с Решение № 238, по протокол № 27 от заседание на ОбС - Балчик, проведено на 27.02.2009 г. и влиза в сила три дни след публикуването и във вестник "Балчик" и на интернет страницата на Общината

§ 6. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на общината.