(по чл.196, ал.5 от Закона за устройство на територията - ЗУТ)

            
Наредбата е приета с Решение 173 по Протокол № 22 от 30.10.2008г. на общински съвет - Балчик
Наредбата влиза в сила в 14 дневен срок от приемането й.Глава първа
Раздел І. Общи положения

Чл.1. С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди издадени  на основание чл. 195, ал. 4, ал.5 и ал.6 от Закон за устройство на територията, за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Балчик.
Чл.2. Строежите, подлежащи на поправяне , заздравяване или премахване по реда на тази наредба , са следните:
А) строежи за които е издадена заповед на кмета на общината или на упълномощено от него длъжностно лице по чл. 195, ал.4, 5 или 6 от ЗУТ, с която е допуснато предварително изпълнение поради констатиране опасност за живота и здравето на гражданите;
Б) строежи за които е налице издадена и влязла в сила заповед по чл. 195, ал.4, 5 или 6 от ЗУТ, от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице и определения в нея срок за поправяне , заздравяване или премахване на строежа е изтекъл, без заповедта да е изпълнена от заинтересованите лица.
Чл.3. Към принудително изпълнение на заповедите по чл. 1 се пристъпва, когато същите не са изпълнени доброволно от адресата/тите в определения със заповедта срок за доброволно изпълнение.
Чл.4.(1) Преди да се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта по чл.195, ал.4, 5 и 6 от ЗУТ, кметът на общината изпраща покана за доброволно изпълнение с определен срок до адресата/адресатите на заповедта, освен в случаите, в които кмета на общината е допуснал предварително изпълнение на заповедта по чл.196, ал.3 /когато строежът създава непосредствена опасност за здравето или живота на гражданите/.Към поканата се прилага издадената заповед, за да бъде съобщена на заинтересованите лица.
(2) Поканата съдържа:
1. име, съответно наименование и адрес на адресата/адресатите на заповедта;
2. номер, дата и кратко описание на заповедта по чл.195, ал.4, 5 и 6 от ЗУТ, от която произтичат задълженията на адресата й;
3. данни за органа, издал заповедта (име и адрес);
4. предупреждение за пристъпване към принудителни действия при липса на доброволно изпълнение в определения срок;
5. размера на глобата или имуществената санкция, която може да бъде наложена, в случай, че задължението не бъде изпълнено доброволно;
6. възможността за отправяне на искане за съдействие до органите на полицията или други държавни органи.
(3) При смърт на задължено физическо лице в срока на доброволното изпълнение кметът на общината преди да продължи действията си, изпраща на наследниците нова покана.

Глава втора
Раздел ІІ. Ред за констатиране състоянието на строежите по чл. 195, ал.1 и ал.2 от ЗУТ


Чл. 5.(1) Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице, назначава комисия в която се включват и длъжностни лица притежаващи съответната техническа правоспособност   по смисъла на чл. 229, ал.1 от ЗУТ, със задача да установят вида и състоянието на строежите, има ли необходимост от ремонтни и възстановителни работи или дейности по премахването им, за което да съставят  констативен протокол./приложение №1 /
(2) За недвижими имоти - паметници на културата, в състава на комисията задължително се включват и представители на Националния институт на паметниците на културата (НИПК), като същите се уведомяват писмено, включително по телефон или факс за датата и часа на огледа на съответната сграда, но не по късно от три дни преди тази дата.           
Чл.6.(1) Комисията по чл.5 от настоящата наредба извършва огледа на сградите служебно или по искане на заинтересованите лица, като преди да направи своите заключения в писмен протокол, събира всички необходими данни за вида, собствеността и състоянието на строежа и  изслушва заинтересованите лица.
(2) Комисията задължително отразява писмено в протокола резултатите от изслушването на собствениците на сградата или техните пълномощници, а при неявяването им за изслушване - отразява номерата на писмата -покани до заинтересованите лица и ги прилага към преписката заедно с обратните разписки за връчването им.
(3) Въз основа на констатациите за състоянието на строежа, отразени  в съответния протокол, комисията по чл.5 предлага на кмета на общината, реда и начина по който сградата следва да се поправи, заздрави или да се  премахне, както и в какъв срок следва да се извършат препоръчаните от нея дейности или обезопасителни мероприятия и/ или мерки.
Чл.7.(1) В зависимост от вида и състоянието на строежа и вземайки предвид констатациите и препоръките на комисията, кметът на общината издава съответната заповед по чл.195, ал.4, 5 или 6 от ЗУТ,  с която задължава собствениците за тяхна сметка в определен със  заповедта срок да поправят, заздравят или премахнат строежа.
(2) Заповедта по чл. 195 от ЗУТ се издава в едномесечен срок от началото на производството. Когато се налага мнение или съгласие на друг орган, срока се удължава с още един месец
(3) Когато комисията е констатирала и отразила в протокола наличие на непосредствена опасност за здравето или живота на гражданите,  кметът на общината допуска предварително изпълнение на   заповедта.
Чл.8. Заповедите по чл.7 от тази наредба се съобщават на  заинтересованите лица по реда на Административно -процесуалния кодекс съгласно § 4 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ във връзка с чл.196,  ал.4 и могат да се обжалват по реда на чл.215 от същия закон.
Чл.9.(1) Въз основа констатациите на комисията по чл.5 при  предписан основен ремонт на сградата и влязла в сила заповед по  чл.195, ал.4 от ЗУТ, собственикът /собствениците/ изготвя и представя за съгласуване инвестиционни проекти по всички части и извършва ремонта при спазването им след издаване на строително разрешение от компетентния главен архитект. За сгради паметници на културата, проектите се съгласуват с НИПК по реда на ЗУТ и Закона за    паметниците на културата и музеите.
(2) При ремонт на съсобствени сгради разходите за извършването му се  поемат от всички собственици пропорционално на техните дялове. Отговорността за извършване на предписаните видове строително- ремонтни работи /СРР/ е солидарна и при извършване на ремонта от един от собствениците, той има право на иск спрямо останалите за припадащите се части от разходите съобразно дяловете им от  собствеността.
(3) Условията по ал. 2 се прилагат и когато общината е съсобственик в идеални части с други юридически или физически лица.
Чл.10. Когато комисията установи, че на заварена сграда без постоянен градоустройствен  статут се налага значителна конструктивна намеса, за да бъде заздравена и запазена, в правомощията на   комисията по чл.196, ал.1 от ЗУТ е да прецени дали сградата може да бъде поправена, заздравена и хигиенизирана в обхвата на дейностите,  разрешени по чл.53 от ЗУТ, или тя трябва да бъде премахната.

Глава трета
Раздел ІІІ. Ред  и начин за  изпълнение на заповеди с допуснато предварително изпълнение или неизпълнени в определения срок


Чл.11.(1) B едноседмичен срок, след изтичане на срока за доброволно изпълнение определен със заповедта на кмета  по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ, се извършва проверка пo изпълнението от комисията назначена по чл.5, за което се съставя констативен протокол (Приложение № 2).
(2) При установено неизпълнение на заповедта в срока за доброволно изпълнение или при допуснато предварително изпълнение, кметът на общината пристъпва към действия пo принудителното й изпълнение.
Чл.12.(1) В случаите в които е констатирано от комисията, необходимост от извършване на видове и количества строително ремонтни работи, както и необходимост от конструктивно становище, и това изрично е посочено в протокола на комисията, кмета на общината може да:
- възложи  с договор извършването на съответните действия на проектанти с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на проектно - сметна документация;
- или да открие процедура за възлагане  на проектирането и /или изпълнението на СРР за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на ЗОП или НВМСП
(2)Действията по принудителното изпълнение продължават след представяне на конструктивното становище, респ.  след съгласуване и одобряване на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж или приключила процедура за избор на изпълнител.
Чл. 13. (1) В три дневен срок от изготвяне на проектно - сметните документи по проектната работа или от определяне на изпълнителя който ще извършва СРР, кметът на общината определя датата, часа и начина на принудителното изпълнение, за което се уведомяват всички заинтересовани лица.
(2) Собствениците на сградите, за които има сключени договори  за СРР, респективно за премахване, са длъжни да осигурят достъп за извършване на дейностите по принудителното изпълнение, определени в заповедта на кмета . При отказ от тяхна страна, достъпът се осигурява по реда и условията на чл.271, ал.4 и чл.272, ал.2 от Административно-процесуалния кодекс.
Чл.14. Преди започване на действията по принудителното изпълнение на заповедта на кмета на общината, с цел обезопасяване на района, строителната площадка на строежа се огражда със сигнални ленти.
Чл.15. На определените дата и час представители на фирмата изпълнител, съвместно със представители на общинска администрация и в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, съставят протокол за състоянието на обекта преди започване на принудителното изпълнение на заповедта на Кмета на Община Балчик по чл.195, ал.4, 5 или 6 на ЗУТ (Приложение № 3).
Чл.16.(1) В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожароопасни и взривоопасни материали, продукти, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудителното му освобождаване. 
(2) Изнесеното движимо имущество по ал.1 се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от кмета на общината съгласно съставен опис за вида, количеството и състоянието му.
(3) Извършените разходи по ал.1 и 2 са за сметка на адресата /адресатите на заповедта на кмета на общината и се събират по реда на чл.19 от настоящата наредба.
Чл.17. (1) Изпълнението на възложените СРР по принудителното изпълнение на заповедта се ръководи от технически правоспособно лице - представител на фирмата изпълнител и се извършва съгласно становището на инженер- конструктор или одобрените инвестиционни проекти в случаите, когато такива са били необходими, както и след преустановено захранване с вода, електрическа енергия, топлинна енергия, отвеждане на отпадъчните води и др., когато това се налага.
(2) В процеса на изпълнението на заповедта, служители от определена фирма изпълнител са длъжни да спазват нормите за противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда.
Чл.18. След изпълнението на заповедта на кмета на общината се съставя протокол (Приложение № 4) от представителите на общинска администрация, представители на фирмата изпълнител, на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи.
Чл.19.(1) След изпълнение на договора за СРР и подписване на съответните актове и протоколи, инвеститорският контрол на   възложителя/ кмета на общината/ или упълномощено от него лице  представя копие от същите на гл. счетоводител на общината   за съответно осчетоводяване заедно с всички други документи за    доказани разходи по изпълнение на съответната заповед по чл.195,  ал.4, 5 или 6 от ЗУТ, включително и ако има разходи по провеждане на процедури по ЗОП или НВМОП и по самото административно производство.
(2) След изготвяне на препис -извлечение от сметка (счетоводна справка) за окончателния размер на направените от общината разходи и протокол   по чл.196, ал.6 от ЗУТ, /Приложение №5/  документите се предават на  отдел   "ПОСИ"  за събиране на направените разходи по реда  на чл. 404, т.1 ГПК  в сила от 01.03.2008 г. В този случай върху недвижимия имот се вписва ипотека в полза на общината.
   
Глава четвърта
Раздел ІV. Административно-наказателна отговорност


Чл. 20.(1) За неизпълнение на заповедта на кмета по чл. 7, ал. 1 от  настоящата наредба, издадена на основание чл. 195, ал.6 от ЗУТ в  срока, посочен в нея, виновното лице (лица) се наказва с глобата,  предвидена в чл.232, ал.1, т.1 от ЗУТ.
(2) За неизпълнение на заповедта на кмета по чл.7, ал. 1 от настоящата наредба, издадена на основание чл. 195, ал. 5 от ЗУТ в  срока, посочен в същата, виновното лице (лица) се наказва с глобата,  предвидена в чл.232, ал.6 от ЗУТ.
(3) За неизпълнение на издадената на основание чл. 195, ал. 4 от ЗУТ заповед в срока, посочен в нея, виновното лице (лица) се наказва с   глоба от 100 до 500 лв.
(4) За неизпълнение на чл. 9, ал.1 по отношение изготвяне и представяне на инвестиционни проекти в посочения със заповедта срок, виновното лице (лица) се наказва с глоба от 100 до 500 лв.
Чл. 21. За повторно нарушение по ал. 1,2,3 и 4 на чл.20 от наредбата  виновните лица се наказват с глобата, предвидена в чл.234, ал.1 от ЗУТ, независимо от наказанието за първото нарушение.
Чл. 22. За нарушения по чл. 20, ал. 1,2 и 3 на тази наредба, извършени от юридически лица или еднолични търговци - собственици на  строежи, които са създали непосредствена опасност за живота и здравето на други лица, се налага имуществена санкция  в размера, предвиден в  чл.237, ал.2, т.4 от ЗУТ.
Чл. 23. (1) Установяването на нарушенията по тази наредба, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на ЗАНН, доколкото в ЗУТ или друг закон не е предвидено друго.
(2) Актовете за установяване на нарушенията по тази наредба се   съставят съгласно чл. 238, ал.1, т.1 от ЗУТ от служители на общинската администрация, определени със заповед на  кмета на общината.
Чл. 24. (1) Едногодишния срок по ЗАНН за образуване на административно-наказателно производство за нарушения по тази наредба започва да тече от деня на извършване на нарушението,  съгласно чл. 239, ал.2 от ЗУТ.
(2) Наказателните постановления, с които е наложена глоба до 100 лв.  включително не подлежат на обжалване съгласно чл. 239, ал. 3 от ЗУТ.
(3) Наказателните постановления, с които е наложена имуществена санкция на юридически лица или еднолични търговци до 5000 лв включително, не подлежат на обжалване съгласно чл. 239, ал.4 от ЗУТ.
(4) Независимо от санкциите, наложени по реда на тази наредба,   нарушителите носят имуществена отговорност за нанесени вреди от вещи и за непозволено увреждане по реда на Закона за задълженията и  договорите, както и наказателна отговорност съгласно Наказателния   кодекс, когато действията или без действията на виновните лица,  осъществяват състав на престъпление.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

§1. "Премахване на строеж" представлява разрушаването му до кота терен и/или до състояние, което го прави негоден за ползване при спазване нормите за противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда.
§2."Адресат/адресати на заповедта" са физически или юридически лица, спрямо които със заповедта по чл.195, ал.4, 5 или 6 от ЗУТ се създават задължения по нейното изпълнение. Тези лица може да са: собственикът на строежа или терена, лицето, в полза на което е учредено ограничено вещно право или извършителят на строежа.
§3. "Изпълнител" е лицето, определено за изпълнител на обществена поръчка по реда на ЗОП или НВМОП, на което е възложено извършване на СРР по принудителното изпълнение на заповедите по чл. 195,ал.4, 5 и 6 от ЗУТ
§4. " Без постоянен градоустройствен статут" са обектите посочени в чл. 50 от ЗУТ

ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 5. Наредбата се приема  на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.196, ал.5 на Закона за устройство на територията (ЗУТ) .
§6. Наредбата е приета с решение № 173 по протокол № 22 от 30.10.2008г.
§7. Наредбата влиза в сила в 14 дневен срок от приемането й.                                                                      
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БАЛЧИК:

               /Мл. Мартинов/Приложение № 1                                                          
към   чл. 5, ал. 1


ПРОТОКОЛ
№........./..........200..г.
за установяване вида и състоянието на строежите, необходимост от ремонтни и възстановителни работи или дейности по премахването им
     
 
Днес, ............ 200 ... г., Комисия назначена със Заповед №....../........200..г на Кмета на община Балчик в състав:
1. ........................................................................................... ....... при Община Балчик;
2. ........................................................................................... ........при Община Балчик;
3. ............................................................................................ .......при Община Балчик;
4. ........................................................ .............................. ............при Община Балчик;
5. ....................................................................................................при Община Балчик
се събра със задачата да установи вида и състоянието на строежа , както и нуждата от извършване на ремонтни и/ или възстановителни работи или дейности, като извърши оглед на сградата:
Строеж представляващ..................................................................................
...................................................................................................................
Изграден в имот............................................................................................
Находящ се в............................................................................................... в присъствието на адресата/ адресатите на Заповедта:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
І. Констатира следното състояние на строежа:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ІІ. Резултати от изслушването на собствениците на сградата или техните пълномощници.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................. ІІІ. Резултатите от извършеното проучване:
1. От извършения оглед на строежа, събраните данни за вида, собствеността и състоянието на му, предложението  на Комисията е следното:
 строежът/сградата/следва  да се:
1. поправи 2. заздрави  3. премахне: /подчертава се нужната дейност или дейности/
2. Начин на изпълнение на ...........................:
- необходимост от конструктивно становище (проект) за изпълнение на дейностите:............................................................................................................................................................................................................................................................
- описание на дейностите и строително-ремонтни работи:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................
-    необходимост от обезопасителни мероприятия и или мерки:
/ посочват се работи в интерес на сигурността, безопасността на движението, здравеопазването , хигиената, естетиката, чистотата и спокойствието на гражданите/ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ІV.Срок за изпълнение на препоръчаните дейности:
1. за изготвяне на конструктивно становище (проект):
.....................................................................................................................................
2. за изпълнение на дейностите и строително-ремонтни работи, включително стойността на конструктивното становище /проект/:
........................................................................................................................................
..................................................................................................................
3. за обезопасителни мероприятия и или  мерки
................................................................................................................
................................................................................................................
Настоящия протокол се изготви в два еднообразни екземпляра от които по един за община Балчик и един за адресата.


дата.................200...г.
        
Комисия:
1..................

2..................

3...................

4...................

5...................

Адресат/и: 1..................     2.....................       3......................   4...................

Дата..................200...г.

Запознат с направените предложения:
                                                                 Кмет на община Балчик:...................
                                                                                                             /Н.Ангелов/

дата:...............200..г.
Приложение № 2                                                          
към   чл. 11, ал. 1


ПРОТОКОЛ
№........./..........200..г.

Днес, ............ 200 ... г., Комисия назначена със Заповед №....../........200..г на Кмета на община Балчик в състав:
1. ........................................................................................... ....... при Община Балчик;
2. ........................................................................................... ........при Община Балчик;
3. ............................................................................................ .......при Община Балчик;
4. ........................................................ .............................. ............при Община Балчик;
5. ....................................................................................................при Община Балчик
с оглед изтеклия краен срок за доброволно изпълнение, извърши проверка по изпълнението на Заповед №......../.........200..г. на кмета на община Балчик, по отношение на:
Строеж представляващ..................................................................................
...................................................................................................................
Изграден в имот............................................................................................
Находящ се в...............................................................................................
в присъствието / отсъствието на адресата/ адресатите на Заповедта:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
При проверката се установи следното:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
Настоящия протокол се изготви в два еднообразни екземпляра от които по един за община Балчик и един за адресата.

Дата.............200....г

Комисия:
1.....................   2...................   3...................  4..................  5....................  


Адресат/и: 1..................      2.....................       3......................   4...................

Дата............200...г.

Запознат с резултатите от  направената проверка:
                                                                                 Кмет на община Балчик:.............
дата:...............200..г.                                                                                  /Н.Ангелов/Приложение № 3    
към чл. 15ПРОТОКОЛ
№........./..........200..г.
за установяване състоянието на строежа и строителната
площадка преди започване на принудителното изпълнение
 
Днес, ............ 200 ... г., Работна група в състав:
1. ........................................................................................... ...... ............................
...................................................................................................................
2. ........................................................................................... ..................................
..................................................................................................................
3. ............................................................................................ .......................................
...................................................................................................................
4. ........................................................ .............................. .................................
...................................................................................................................
5. .....................................................................................................................................
..................................................................................................................
/посочват се  имената и съответното качество на представителите на фирмата изпълнител, представителите на общината , техническо правоспособното лице и други ангажирани лица/
 в присъствието на:
1. ......................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................;
3. .....................................................................................................................................;
4. .....................................................................................................................................
/посочват се представителите на експлоатационните дружества и органите на МВР/;
в ............ часа, се събра за да преведе в изпълнение Заповед № ............./............. 200 ... г. на Кмета на Община Балчик за :
строеж................................................... ........................................, находящ се в имот............................... .....................на адрес.......................................................
........................................., изграден от .........................................................................

 Във връзка с изискванията на Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Балчик работната група установи, че строежът е/не е опразнен от строителна механизация, хора, пожароопасни и взривоопасни материали, продукти, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество на собственика на строежа и други в срока за доброволно изпълнение.

      В............... часа се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта.


Съставили:                                                  Присъствали:

1...............................(....................)                1.................................. (...................)
2...............................(....................)                2.................................  (...................)
3...............................(....................)                3.................................  (...................)
4........................... ...(....................)                4..................................(....................)
5............................   (....................)Приложение № 4    
към чл. 18


ПРОТОКОЛ
№........./..........200..г.
за установяване състоянието на строежа и строителната
площадка след принудителното изпълнение на Заповед №.........../...........200...г.
 
Днес, ............ 200 ... г., Работна група в състав:
1. ...............................................................................................................................
2. ........................................................................................... ...................................
3. ..............................................................................................................................
4. ........................................................ ...........................................................
5...........................................................................................................
/посочват се  имената и съответното качество на представителите на фирмата изпълнител, представителите на общината , техническо правоспособното лице и други ангажирани лица/
в присъствието на:
1. ...................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................
/посочват се представителите на експлоатационните дружества и органите на МВР/;
в ........... ч. приключи с извършването на следните определени в Заповедта дейности:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................ на строежа ...............................................................................................................
находящ се в .имот...........................................на адрес.................................. ...................................................................................................................................
изграден от ..............................................................................................................
Заповед № ........../............... г. на Кмета на Община Балчик е изпълнена.
Строежът е приведен в състояние  годен /негоден за ползване.
Строителната площадка е в следното състояние: ..............................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Съставили:                                                  Присъствали:
1...............................(....................)                1.................................. (...................)
2...............................(....................)                2.................................  (...................)
3...............................(....................)                3.................................  (...................)
4........................... ...(....................)                4...................................(...................)     5............................   (....................)


Приложение №5
към чл.19, ал.2ОДОБРЯВАМ:
КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК                                                  
                                                           

ПРОТОКОЛ
№........./..........200..г.
за извършените разходи по принудителното изпълнение от.............................................................................
 
Днес, ............ 200 ... г., в изпълнение на чл.196, ал.6 от ЗУТ се състави настоящия протокол, съдържащ данни за извършените разходи по преведеното принудителното изпълнение в присъствието на :
1. ...................................................................................................................................
................................................................................................................
в качеството си на изпълнител по Заповед № ......../............ 200 ... г. на Кмета на Община Балчик по чл.195, ал..... от ЗУТ за  строеж:......................................... ...........................,находящ се в ................................................................................. на адрес.........................................................................................................................
изграден от ...................................................................................................................
и представители на общината:
2. ........................................................ при Община Балчик
3. ........................................................ при Община Балчик
4................................................ при Община Балчик
след извършена проверка установихме, че при принудителното изпълнение на заповед №........../...........200...8г. за................... на строежа са извършени следните видове дейности:
1. Изготвено конструктивно становище (проект), на обща стойност в размер на........................... лв със без включен ДДС., съгласно фактура №......................
2. Изпълнени строително -монтажни работи ( по количествено -стойностна сметка) и фактура № ......................., както следва:

№ по
ред    Вид    Единица
мярка    Количество    Единична цена    Обща
стойност
                   
                   
                   
                   

3. Други извършени дейности
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 Общо по т. 1,2 и 3 - .............................................................лева със без включен ДДС.

Съставили:          
1.............................. (.................)              3................................(.................)                        
2................................(................)              4................................(.................)
дата..................200...г