• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Приета с Решение № 77/29.06. 2004 г. по Протокол № 9 на Общински съвет - Балчик; изм. и доп. с Решение № 407, по Протокол № 44 от 30.06.2006 г.; изм. и доп. с Решение № 312, по Протокол № 31 от 15.05.2009 г.; изм. с Решение 613, Протокол № 50 от 30.06.2010 г.; с Решение № 175 от 18.12.2015 година на Административен съд Добрич обявява нищожността на чл. 40, ал. 5; изм. с Решение № 80 от 29.02.2017 г. по адм.дело № 609/2016 г. на Административен съд Добрич, отменена т. 4 на чл. 12; отменя чл. 14, чл. 16 и чл. 20 по отношение размера на предвидените санкции, отменя чл. 36, ал. 4, т. 6, чл. 57 и чл. 60 с Решение № 33 от 11.02.2019 г. по Адм. дело № 673/2018 г. на Административен съд Добрич.


РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1    (1)     С настоящата наредба се уреждат обществените отношения, свързани с осигуряването и опазването на обществения ред, опазването на публичната и частна собственост, създаване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите и поддържане на естетичен вид, природосъобразна екологична среда и чистота на населените места на територията на община Балчик.
(2)     С настоящата наредба се определят и санкциите при извършване на търговска дейност на територията на община Балчик.
(3)    Наредбата се прилага по отношение на:
1.    всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на територията на община Балчик;
2.    собствениците и наемателите на жилищни сгради;
3.    управителите на етажната собственост, по отношение на предназначените за общо ползване части на сгради и прилежащите терени;
4.    управителите на търговски дружества, едноличните търговци, ръководителите на предприятия, учреждения и организации, развиващи дейност на територията на община Балчик.
(4)    Наредбата урежда правомощията на общинската администрация, свързани с осъществяване на дейността и целите, посочени в ал. 1, както и реда за констатиране на нарушения и налагане на санкции при неизпълнението им.

РАЗДЕЛ II
ОПАЗВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

Чл. 2.     Гражданите, едноличните търговци, юридическите лица, ръководителите на предприятия, учреждения и организации са длъжни да опазват от повреди общинската собственост.


Чл. 3.     Забранява се:
1. Използването на питейна вода за поливане на зелени площи и насаждения и за измиване на улици, площади, превозни средства и др.;
Глоба/имуществена санкция в размер: 20 - 200 лв.
2. Замърсяването и/или повреждането на агитационни и рекламни материали (обяви, афиши, писмени съобщения, рекламни табели, рекламни съоръжения, информационни табла и др. подобни), поставени с разрешение на кмета на общината;
Глоба/имуществена санкция в размер: 50 - 500 лв.
3. Замърсяването и/или повреждането на фасади на сгради, огради, пътни съоръжения и др. подобни,
Глоба/имуществена санкция в размер: 50 -500 лв.
4. Повреждането и/или разместването на обозначителни знаци и информационни табели, пътни знаци, осветителни тела, телефонни апарати и кабини, контейнери и други съоръжения за отпадъци; декоративни, поставени с разрешение на кмета на община Балчик, ако деянието не съставлява престъпление;
Глоба/имуществена санкция в размер: 50 - 500 лв.
5. Складирането на въглища, дърва и други едрогабаритни предмети около сгради, по улици, площади, паркове, междублокови пространства и тротоари за повече от 24 часа;
Глоба/имуществена санкция в размер: 10 - 50 лв.
6. Паленето на огън, хвърлянето на неугасени цигари, клечки кибрит и други огнеопасни предмети, както и извършването на огнеопасни и взривоопасни дейности, извън определените за целта места;
Глоба/имуществена санкция в размер: 20 - 500 лв.
7. Събирането на лечебни, декоративни и защитени растителни видове в територии, неразрешени от общината, както и тяхната продажба;
Глоба/имуществена санкция в размер: 5 - 25 лв.
8. Повреждането, изсичането или изкореняването на дървета, храсти и друга растителност без разрешение на кмета на общината
Глоба/имуществена санкция в размер: 50 - 500 лв.
9. Организирането и участието в нерегламентирани от държавата или общината хазартни игри;
Глоба/имуществена санкция в размер: 50 - 500 лв.

РАЗДЕЛ III
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕСТЕТИЧЕН ВИД И ЧИСТОТА
НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК

Чл. 4.     Поддържането на естетичен вид на населението място изисква редовно почистване на улици, площади, градини, паркове, зелени площи, дворове, междублокови пространства, общите части на сградите - етажна собственост, производствените и обществени сгради, плажните ивици и местата около водните басейни, паркингите и др.


Чл. 5.     Поддържането на чистота по отношение на производствени, административни, обществени сгради, складове, гаражи, паркинги, кооперативни пазари и др. имоти, се осигурява от собствениците и наематели на имоти, които ги управляват и стопанисват.
Глоба/имуществена санкция в размер: 100 - 500 лв.


Чл. 6.    (1)     Поддържането на чистотата и естетичния вид около жилищни сгради, в междублокови пространства и търговски обекти е задължение на:
1. Гражданите, живеещи в жилищните сгради;
2. Собствениците по отношение на индивидуалните дворове, постройки и съоръжения, ведно с прилежащи към тях територии;
3. Собствениците и наематели на търговски обекти;
4. Собствениците на МПС - по отношение на местата за паркирането им;
5. При извършване на строителна дейност, в чертите на града, за реда и чистотата на строителната площадка и прилежащите й части от тротоара и уличното платно и строителната техника отговаря строителната фирма, извършваща строежа до предаване обекта на законните му собственици.
(2) За нарушаване разпоредбите на този член се налагат санкции в размер от 20 до 200 лв.
Чл. 7.    (1)     Задължават се управителите на търговските дружества, едноличните търговци, ръководителите на предприятия, учреждения и обществени организации, собствениците и наемателите на сгради и търговски обекти да отстраняват до 12 часа след наваляването на снега по тротоарите пред сградите и търговските обекти, както и да отстраняват в същия срок ледените висулки и опасните натрупвания от снега.
(2)     За нарушаване разпоредбите на този член се налагат санкции в размер от 50 до 500 лв.


Чл. 8.     Забранява се:
1. Формирането на временни депа за изкопни земни маси без разрешение на кмета на община Балчик;
Глоба/имуществена санкция в размер: 100 - 500 лв.
2. Рекултивацията на терени без необходимите разрешителни;
Глоба/имуществена санкция в размер: 50 - 500 лв.
    3. Изхвърлянето и разпиляването на обеззаразени семена, хербициди, инсектициди и пестициди на селските сметища;
Глоба/имуществена санкция в размер: 50 - 500 лв.

РАЗДЕЛ IV
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
И В УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

Чл. 9. (т. 4 изм. и доп. Решение 312, Протокол № 31 от 15 май 2009 г.)
    В жилищните сгради и в урегулираните поземлени имоти се забранява:
1. Извършването на ремонтни дейности, създаващи силен шум, смущаващ обитателите на други жилища в часове извън интервала от 08.00 ч. до 14.00 ч. и от 16.00 ч. до 20.00 ч.;
Глоба/имуществена санкция в размер: от 50 до 200 лв.
2. Извършването на производствени и други дейности, смущаващи спокойствието или застрашаващи безопасността на гражданите, както и създаващи радиоактивност или излъчвания на инфразвук и ултразвук;
Глоба/имуществена санкция в размер: от 20 до 500 лв.
3. Използването на озвучителна техника с висока звукова мощност, репетициите на музикални състави и музикална преподавателска дейност без осигуряване на ефикасни обезшумителни мерки;
Глоба в размер: от 20 до 500 лв.
4. изм. и доп. Решение 312, Протокол № 31 от 15 май 2009 г.
Провеждането на празненства и други битови мероприятия, създаващи силен шум, смущаващ обитателите на други жилища извън интервала от           08.00 ч. до 14.00 ч. и от 16.00 ч. до 22.00 ч., освен ако оркестровото и озвучително оборудване не е инсталирано в търговските зали на заведенията или в други затворени помещения, в които се провеждат празненствата, имащи необходимата шумоизолация;
Глоба в размер: от 50 до 500 лв.
5. Отвеждането на дим и газове през прозорци и отвори в стените;
Глоба в размер от 10 до 50 лв.
6. Изтупване и изтърсване, хвърляне на отпадъци и изливане на вода и други течности от балконите и прозорците;
Глоба в размер от 20 до 200 лв.
7. Използването на удължители за простиране на дрехи и др. извън пространството на вътрешни дворове;
Глоба в размер от 10 до 50 лв.
8. Миенето на балкони и тераси с течаща вода, както и пускане на течаща вода по уличните платна;
Глоба в размер от 10 до 100 лв.
9. Използване на самоделни устройства за отопление, готвене и прехвърляне на течни и въздухообразни горими вещества;
Глоба в размер от 10 до 200 лв.
10. Изливане в канализацията на химически агресивни, отровни и биологически вредни вещества, ако същото не съставлява престъпление;
Глоба/имуществена санкция в размер: от 50 до 500 лв.
11. Поставянето на недобре закрепени предмети на балконите и прозорците, застрашаващи сигурността и създаващи опасност за живота и здравето на гражданите;
Глоба/имуществена санкция в размер: от 50 до 500 лв.
12. Изтупването на килими, мокети и други подобни на места, които не са изрично, определени от Правилника за вътрешния ред в жилищните сгради и извън интервала от 08.00 - 14.00 и 16.00 - 20.00 часа.
Глоба в размер: 10 - 50 лв.

РАЗДЕЛ V
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО


Чл. 10.     Забранява се :
     1. Движението на МПС без шумозаглушаване или с неизправно шумозаглушаване;
Глоба в размер: 50 лв.
2. Движението на МПС с течове или с наднормена емисия на вредни газове;
Глоба в размер: 50 лв.
3. Смяната на масла и замърсяване, предизвикано от ремонтиране на МПС, извън определените за целта места;
Глоба в размер: 50 - 500 лв.
4. Движението на МПС, замърсяващи пътната настилка
Глоба в размер: 50 - 500 лв.


     Чл. 11. (1)     На лицата по чл. 2  от Наредба №33/03.11.1999 г. на Министъра на транспорта и съобщенията (МТС) се забранява:

НАРЕДБА № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България
    Чл. 2.  (1) Обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България може да се извършва от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лицензия и други документи, които се изискват от закона и тази наредба.
    (2) Лицензия не се изисква за лицата по смисъла на чл. 2, ал. 1, които извършват обществен превоз на товари с моторни превозни средства с товароносимост до 1,5 т или максимално допустима маса до 3,5 т.

1.    Извършване на обществен превоз на пътници, който не отговаря на изискванията на чл. 4 от Наредба № 33/03.11.1999 г. на МТС;

НАРЕДБА № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България
    Чл. 4.  (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.) Лицензия за извършване на обществен превоз на пътници се издава в случаите, когато лицето по чл. 2, ал. 1 отговаря на изискванията за:
    1.  благонадеждност;
    2.  (в сила от 1.01.2001 г.) професионална компетентност;
    3.  (в сила от 1.01.2003 г.) финансова стабилност;

Глоба /имуществена санкция в размер: 250 - 500 лв.
2. Експлоатацията на автобуси, несъответстващи на изискванията на чл. 20 от Наредба № 33 на МТС;

НАРЕДБА № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България
    Чл. 20.  (1) Автобусите и леките автомобили трябва да отговарят на изискванията на протокола за преглед за транспортна годност

Глоба/имуществена санкция в размер: 250 - 500 лв.
(2)    Лицата по чл. 2 от Наредба № 33/03.11.1999 г. на МТС са длъжни да:
1. да привеждат в съответствие с действащото разписание всички спиркови знаци по обслужваните от тях линии на обществения транспорт;
Глоба/имуществена санкция: 50 - 500 лв.
2. да ремонтират повредени спиркови знаци по обслужваните от тях линии на обществения транспорт;
Глоба/имуществена санкция: 50 - 500 лв.


Чл. 12.     Забранява се:
1. повреждането, замърсяването или облепването с рекламни и агитационни материали на сприковите знаци и заслони;
Глоба в размер : 50 - 200 лв.
2 поставянето на съоръжения или предмети върху или над пътното платното, без надлежно разрешение от кмета на община Балчик;
Глоба /имуществена санкция: 50 - 500 лв.
3. превозването на домашни животни в МПС, обслужващи обществения транспорт;
Глоба в размер: 50 лв.
4. Глобата отменена с Решение № 80 от 27.02.2017 г., адм. дело № 609/2016 г. на Административен съд град Добрич.


Чл. 13 (1)     На собствениците на разкомплектовани и/или стари негодни автомобили, се връчва писмено предизвестие в 7-дневен срок да освободят на заеманата от МПС площ.
(2) Ако в посочения в предходната алинея срок, собственикът на МПС не го отстрани доброволно, се налага глоба/санкция от 50 - 500 лв.

РАЗДЕЛ VІ

РЕД ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК

Чл. 14.     отменя чл. 14 по отношение размера на предвидените санкции с Решение № 33 от 11.02.2019 г. по Адм. дело № 673/2018 г. на Административен съд Добрич.

Забранено е:

1. разхождането на кучета без нашийник и повод;

2. разхождането на едрите породи и агресивни кучета без намордник;

Чл. 15.     Забранява се свободното пускане на кучета без повод на обществени места, които не са определени изрично от общината за тази цел, както и насъскването им спрямо хора и други животни.

Глоба в размер 10 - 50 лв.


Чл. 16.    отменя чл. 16 по отношение размера на предвидените санкции с Решение № 33 от 11.02.2019 г. по Адм. дело № 673/2018 г. на Административен съд Добрич.

Собственикът или водачът на кучето е длъжен да почиства замърсените от животното места.

Чл. 17.     Стопаните на агресивни кучета са длъжни да не ги оставят свободно движещи се в дворовете и входовете на жилищните блокове, с цел недопускането им до необезопасени огради и входни врати на по-малко от 2 метра, както и да поставят табела с текст "ЗЛО КУЧЕ".
Глоба в размер 10 - 50 лв.


Чл.18.        Собствениците на кучета, които не са в състояние да ги отглеждат, са задължени да ги предадат в приют.
Глоба в размер : 10 - 50 лв.


Чл. 19.     Забранява се отглеждане и въвеждане на животни в търговски обекти и обществени места, с изключение на кучета-водачи, придружаващи слепи хора.
Глоба в размер 20 - 100 лв.

Чл. 20.     отменя чл. 20 по отношение размера на предвидените санкции с Решение № 33 от 11.02.2019 г. по Адм. дело № 673/2018 г. на Административен съд Добрич.

Забранява се разхождането на кучета на територията на учебните, детските, здравните заведения и кварталните детски и спортни площадки.

Чл. 21.     Забранява се пашата на селскостопански животни в парковете, градините и другите озеленени площи на територията на град Балчик и селищата на общината.
Глоба в размер 50 - 500 лв.


Чл. 22.     Забранява се развеждането на диви животни по улиците, площадите и другите публични места на територията на град Балчик и територията на общината с цел представления или търговия.
Глоба в размер : 50 - 500 лв.


Чл. 23.     Забранява се:
1. Отглеждането на животни и птици извън определените за целта места и без разрешение от органите на ДВСК;
Глоба/имуществена санкция в размер от 50 до 500 лв.
2. Отглеждането на животни и птици, в случай че нарушават спокойствието на живущите;
Глоба в размер: 50 - 500 лв.

РАЗДЕЛ VІІ
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН РЕД И ЧИСТОТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ


Чл. 24.     Превозването на строителни материали и отпадъци се извършва с превозни средства, снабдени с контейнери или добре уплътнени каросерии и покривала. Общината може да определи обекти, за които превозването да става по установен от нея маршрут.
Глоба: 50 - 500 лв.

 
Чл. 25.     При извършване на строителна или строително-ремонтна дейност в благоустроени райони извеждането на отпадъците се извършва до края на работния ден.
Глоба: 50 - 500 лв.


Чл. 26.     Площадките, на които се извършва строителна или строително-ремонтна дейност, се разрешават от общината, като обектите се ограждат с плътни, стабилни и поддържани в естетичен вид огради.
Глоба: 50 - 500 лв.


Чл. 27.     Стоварване и съхраняване на строителни разтвори и материали на общински терени се извършва само в съдове, контейнери и на площадки разрешени от общината.
Глоба: 100 - 500 лв.


Чл. 28.     След окончателното завършване на строителната или строително-монтажната дейност, строителят е длъжен да възстанови естетичния вид на използваните площадки и щетите на околната среда, възникнали от транспорта, съхранението на материалите и от строителната дейност.
Глоба/имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.


Чл. 29.     Забранява се:
1. Изхвърляне на строителни отпадъци извън определените от общината места;
Глоба: 50 - 500 лв.
2. Отвеждането на води от строителни площадки и бетонови възли извън отточните шахти;
Глоба: 50 - 500 лв.
3. Поставянето на фургони без разрешение от общината и извън районите на строителните обекти;
Глоба: 50 - 500 лв.
4. Пътноремонтна дейност, прокарване на комуникации и други подобни без разрешение от общината и без подходящо обезопасяване и сигнализация, като организацията, извършваща дейността се задължава да възстанови естетичния вид на обекта в определен от общината срок;
Глоба: 250 - 500 лв.
5. Изземването на пръст, пясък и други инертни материали на територията на община Балчик.
Глоба: 100 - 500 лв.


Чл. 30.     При констатиране на груби нарушения на разпоредбите на общинската наредба, както следва:
1. извършване на строителни и строително-ремонтни дейности, създаващи силен шум;
2. извършване на строителни дейности без необходимите строителни документи, издадени от община Балчик;
3. разполагане и съхраняване на строителни материали и отпадъци извън разрешената строителна площадка;
4. необезопасени обекти и създадени условия на строежа, застрашаващи безопасността и сигурността на гражданите;
5. извозване и депониране на строителни отпадъци и земни маси без надлежните документи извън регламентираните места;
6. изсичане или изкореняване на дървета и друга растителност в зелени площи без необходимите разрешителни документи.
(1)     Като крайна мярка служителите в дирекция "Строителство, благоустройство, незаконно строителство и екология" да прилагат временно преустановяване на строителната дейност на обекта до отстраняване на допуснатото нарушение. Горните действия да се извършват при следния ред:
1. Спиране на строителната дейност и съставяне на констативен протокол от длъжностните лица, извършили огледа.
2. Незабавно представяне на протокола за разглеждане от комисия назначена със заповед на кмета на община Балчик с участие на служители на дирекция "Строителство, благоустройство, незаконно строителство и екология" и дирекция "Териториално-селищно устройство, архитектура, градоустройство и кадастър", в която да бъдат поканени представители на РДНСК - Добрич и РИОСВ. Комисията в тридневен срок изработва становище и предписание за отстраняване на допуснатото нарушение в определен срок.
3. След отстраняване на допуснатото нарушение забраната за строителна дейност отпада, като с протокол се констатира отстраненото нарушение.
(2)     При неизпълнение на даденото предписание по ал. 1, т. 2 в посочения срок следват последващи административни действия по реда на ЗУТ.

РАЗДЕЛ VІІІ
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ТЪРГОВСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ


Чл. 31. (Изм. с Решение 613, Протокол № 50 от 30.06.2010 г.) Юридическите лица и едноличните търговци, извършващи търговска или производствена дейност са длъжни да притежават пропуск за зареждане за МПС, да осъществяват зареждането и изнасянето на стоки и амбалаж без престояването им на тротоара или уличното платно, както и да не допускат тяхното замърсяване.


Чл. 32. (Изм. с Решение 613, Протокол № 50 от 30.06.2010 г.) Фирмите, които търгуват, произвеждат и складират хранителни продукти или химически вещества, са длъжни да съгласуват своята дейност с органите на РИОКОЗ.


чл. 33 (Изм. с Решение 613, Протокол № 50 от 30.06.2010 г.)

(1) Не се допуска работа и зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия, разположени в многофамилни жилищни сгради, за времето между 23,00 и 7,00 ч.;

(2) Не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 14.00 и 16.00 ч.; 23,00 и 7,00 ч.;


Чл. 34. (Изм. с Решение 613, Протокол № 50 от 30.06.2010 г.) Ползвателите на временни търговски обекти и морски плажове са длъжни да сключат договор за сметоизвозване с фирми, притежаващи разрешения по чл. 12 от ЗУО.


Чл. 35. (Изм. с Решение 613, Протокол № 50 от 30.06.2010 г.) Фирмите, използуващи съдове и прибори за еднократна употреба, са длъжни да организират тяхното събиране и изхвърляне.


Чл. 36 (Изм. с Решение 613, Протокол № 50 от 30.06.2010 г.)

(1) Преди започване на дейността, управителят на фирмата или упълномощено от него лице осигурява необходимите документи, декларира в община Балчик работното време на обекта и го обявява на видно място. Декларацията се попълва в два екземпляра, като първият се връща на търговеца с входящ номер, а вторият се съхранява в отдел Стопански дейности.

(2)        Декларацията за работно време съдържа данни за

(Приложение VIII - 1):

1. Вид и наименование на обекта, търговска площ (закрита и открита), брой места за посетители;

2. Точен адрес  на обекта;

З. Предмет на дейност;

4. Работно време, което следва да се обяви в обекта и да се спазва;

5. Данни за собственика на обекта;

6. Данни за фирмата, стопанисваща обекта, вкл. наличие/ липса  на регистрация по ДДС;

7. Номер и дата на документа, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация (когато е приложимо);

(3) Работното време за всички обекти на територията на Община Балчик е до 23.00 часа;

(4) Удължено работно време (за сезонните обекти до 30 октомври на текущия сезон, а за целогодишните до края на текущата календарна година) се утвърждава със заповед на Кмета на Община Балчик. За удължено работно време могат да кандидатстват лица, стопанисващи обекти със закрити площи, въведени в експлоатация по съответния ред, без задължения към Община Балчик и без констатирани нарушения на обществения ред от органите на МВР през последните 12 месеца. Същите подават в информационния център:

    1. Заявление по образец (Приложение VIII - 2):

    2. Декларация с допълнителна информация за вида на обекта и запознаване с разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда (Приложение VIII - 3);

    3. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;

    4. Документ от МВР за липса на нарушения за последните 12 м. - изисква се служебно;

    5. Квитанция за заплатена такса, определена с решение на ОбС;

    6. отменена т. 6, ал. 4, чл. 36 с Решение № 33 от 11.02.2019 г. по Адм. дело № 673/2018 г. на Административен съд Добрич.


 (5) При предсрочно прекратяване на дейността или промяна на обстоятелствата по ал. 2, следва да се подаде нова декларация в едномесечен срок от настъпването им.

(6) Декларацията по ал. 2 се подава от стопанисващите:

1. магазини за хранителни и промишлени стоки;

2. туристически обекти;

3. аптеки, оптики;       

4. обекти за услуги;

5. бензиностанции и газстанции;

 б. площадки за изкупуване на черни и цветни метали;

 7. компютърни и игрални зали;

8. производствени цехове и предприятия

9. др.


Чл. 37. (Изм. с Решение 613, Протокол № 50 от 30.06.2010 г.) Ползвателите на "Локални източници на шум" (търговските обекти, увеселителните заведения, сервизите за услуги и други, разположени на територията, определена като урбанизирана територия по Закона за устройство на територията) се задължават да притежават документ, удостоверяващ спазването на хигиенни норми за пределно допустими нива на шума.


Чл. 38. (Изм. с Решение 613, Протокол № 50 от 30.06.2010 г.)

(1) Извършването на търговска дейност в заведенията по предходната разпоредба следва да се осъществява в точно съответствие с издадените разрешения от община Балчик и останалите компетентни органи.

(2)  В случаите когато търговската дейност в тези заведения се извършва без наличието на необходимите разрешения, контролните органи - РПУ - Балчик (съответно РПУ - Албена), длъжностни лица от общинска администрация констатират извършеното нарушение и съставят акт за административно нарушение. В тези случаи, търговската дейност на заведението се преустановява незабавно от извършващите проверката до привеждането на съответната дейност в съответствие с нормативните изисквания.


Чл. 39. (Изм. с Решение 613, Протокол № 50 от 30.06.2010 г.)

При установяване, че заведенията, извършващи търговска дейност работят извън определеното от община Балчик работно време, контролните органи - служители на РПУ - Балчик, РПУ - Албена, длъжностни лица от общинска администрация констатират извършеното нарушение и съставят акт за административно нарушение, като при установяване на системни такива нарушения незабавно преустановяват работата на заведението с предложение до кмета на общината за отнемане на разрешението за удължено работно време.


Чл. 40. (Изм. с Решение 613, Протокол № 50 от 30.06.2010 г.)

 (1)     Собствениците или ползвателите на търговските обекти за обществено хранене и други атракционни заведения в град Балчик, курортните комплекси и курортните селища нямат право да допускат в тях лица, носещи огнестрелни оръжия, за времето от 22.00 до 06.00 часа.

(2) Забраната не се отнася за лица, изпълняващи служебни задължения по охрана на мероприятия и обекти, съгласно чл. 15 б, ал. 2 от ЗКВВООБ.

(3) Търговията с пиротехнически изделия с увеселителна цел извън обектите по Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и Правилника за неговото приложение се забранява;

(4) Забранява се продажбата на алкохолни напитки и тютюневи изделия:

1. на лица под 18 години;

2. на лица в пияно състояние;

3. на територията на детските градини, училищата, общежитията за ученици, лечебните заведения;

(5) С Решение № 175 от 18.12.2015 година на Административен съд Добрич обявява нищожността на чл. 40, ал. 5

 

Чл. 41 (Изм. с Решение 613, Протокол № 50 от 30.06.2010 г.)

(1) Ползвателите на търговски обекти и заведения за хранене и развлечения са длъжни: 

1.     Да декларират и спазват работното време на обектите;

2.     За работа с удължено работно време  да спазват  реда за заявяване и утвърждаване от кмета на общината;

3.     Да не променят характера на дейността без необходимите разрешения от компетентните органи;

4.            Да поддържат добра хигиена в обекта и прилежащите в непосредствена близост територии;

5.            Да осигурят вентилационна система в обекта, без да се допуска замърсяване на въздуха в други сгради и обществени места;

6.            Да не допускат стойности на показатели на шум, по - високи от граничните стойности в тихите зони в урбанизираните територии;

7.            Да притежават документ, удостоверяващ спазването на хигиенни норми за пределно допустими нива на шума, документ за направена оценка на риска на работните места от службата по трудова медицина, документ, удостоверяващ направена шумоизолация на обекта и регулирана озвучителна техника;

(2) За нарушения по раздел VIII  се налага глоба/ имуществена санкция в размер от 20 до 500 лв.;

(3)  При повторно нарушение, нарушителите се наказват с глоба/ имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лева и с временно спиране дейността на обекта.

(4) За нарушения, свързани с превишаване на граничните стойности на шум, физическите лица се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции в размер от 1000 до 3000 лв.;

(5) При повторно нарушение физическите лица се наказват с глоби от 2000 до 6000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции в размер от 4000 до 10 000 лв.

РАЗДЕЛ ІХ
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ И ДРУГИ МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ


Чл. 42.     За свикване на събрание или митинг на открито организаторите най-малко 48 часа преди началото му писмено уведомяват кмета на общината, като посочват организатора, целта, мястото и времето на събранието или митинга и предполагаемия брой на участниците.


Чл. 43. (1)     За провеждане на манифестация или шествие се изисква спазване на условията по предходния член, като срокът за уведомяване на кмета на общината е най-малко пет дни преди датата на провеждане на мероприятието, като се изисква посочване на началния и крайния пункт, маршрута, броя и вида на транспортните средства, ако се използват такива, както и предполагаемия брой на участниците.
(2)     При неотложни случаи срокът е двудневен.


Чл. 44.     Ако са постъпили уведомления за провеждане на обществени прояви от различни организатори за едно и също време, място, маршрут или с пресичащи се маршрути, кметът на общината съдейства за постигане на съгласие между организаторите.


Чл. 45.     Кметът на общината разпорежда на органите на РПУ да съдействат за нормалното протичане на обществената проява и да вземат мерки за спазване на безопасността на движението и неговото отклоняване по друг маршрут, ако това се налага, за което своевременно уведомява населението по местните средства за масова информация.


Чл. 46. (1)     Препис от акта за забрана на обществената проява, произтичаща от Закона за събранията, митингите и манифестациите, в определените от същия закон срокове се изпраща от общината в РПУ за изпълнение.
(2)     РПУ привежда в изпълнение акта за забрана на обществената проява съгласно предходната алинея или писменото разпореждане на кмета на общината за прекратяването й, когато не е организирана или не се провежда при условията и по реда, установени от Закона за събранията, митингите и манифестациите.


Чл. 47.     Редът и условията за даване на разрешение за провеждане на масови спортни прояви, концерти, фестивали и други подобни се определя със заповед на кмета на община Балчик.


Чл. 48. (1)     Организаторите на обществени прояви се задължават:
1.    да не допускат нарушаване правата и свободите на гражданите;
2.    да осигуряват спазването на обществения ред;
3.    да осигуряват опазването на частната и публична собственост;
4.    да не допускат замърсяване на мястото и по маршрута на провежданата проява;
5.    да не допуска повреждане на тревни площи и друга растителност;
6.    да съгласуват провеждането на проявите по време и място с кмета на общината, като задължително трябва да притежават неговото писмено разрешение;
7.    да осигурят за своя сметка достатъчно на брой, съгласно действащите нормативи и указания на РПУ, охраняващи проявата лица;
8.    да не се допускат в близост до и на мястото на провеждане на проявата лица, носещи оръжие, други общоопасни вещества, наркотични и/или други упойващи вещества, взривоопасни, огнеопасни и задимяващи средства, както да не допускат внасянето на предмети, създаващи опасност за здравето и живота на гражданите, като вериги, боксове, палки и други подобни;
9.    да не допускат внасянето и употреба на алкохолни напитки, както и присъствието на лица във видимо нетрезво състояние и/или под влиянието на наркотични и упойващи вещества;
10.     да организират почистването и сметоизвозването след приключване на проявата.
(2)     Предварително организаторите в писмен вид декларират отговорността си по предходната алинея или сключват договор с кмета на община Балчик, в който се определят конкретните права и задължения на страните, свързани с провеждането на обществената проява.
(3)     За нарушение на този член се налага санкция в размер: 50 - 500 лв.
(4)     В изключителни случаи и при условията на чл. 12 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, кметът на община Балчик може да забрани или да спре провеждането на обществената проява.


Чл. 49.     Граждани и длъжностни лица, нарушаващи установения ред и гаранция за организация и провеждане на събрания, митинги и манифестации се наказват с глоба от 50 - 300 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание.

РАЗДЕЛ Х
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В КУРОРТНИТЕ КОМПЛЕКСИ И ВИЛНИТЕ ЗОНИ


Чл. 50.     Собствениците и управителите на хотели, почивни бази и обектите на търговията и обслужването са длъжни да осигуряват чистотата и естетичния вид в прилежащите им райони.
Глоба/имуществена санкция в размер: 50 - 500 лв.


Чл. 51.     Фирмите, на които са отдадени за ползване плажовете и плажните съоръжения, са длъжни да осигурят тяхната поддръжка и охрана.
Глоба/имуществена санкция в размер: 50 - 500 лв.


Чл. 52.     Собствениците на поземлени имоти са длъжни да поставят на видно място табелки с трайни надписи, съдържащи името и адреса на собственика, както и големината на имота.
Глоба/имуществена санкция в размер: 20 - 100 лв.


Чл. 53.     Забранява се:
1. Ограждането на общински терени около хотелите, почивните бази, обектите на търговията и други подобни без разрешението на общината;
Глоба/имуществена санкция в размер: 50 - 500 лв.
2. Ограждането на части от плажни ивици без разрешение на общината;
Глоба/имуществена санкция в размер: 50 - 500 лв.
3. Поставянето на съоръжения без разрешение на общината;
Глоба/имуществена санкция в размер: 50 - 500 лв.
4. Изграждане на съоръжения и търговски обекти без разрешение на общината;
Глоба/имуществена санкция в размер: 50 - 500 лв.
5. Изнасяне на пясък от плажните ивици;
Глоба/имуществена санкция в размер: 50 - 500 лв.
6. Водене на животни на плажа и хранителните заведения;
Глоба в размер: 20 - 100 лв.
7. Ползване на моторни плавателни съдове в зоните, определени за къпане, с изключение на спасителните или снабдените със специално разрешение от общината съдове;
Глоба/имуществена санкция в размер: 50 - 500 лв.
8. Ползването на малогабаритни МПС или ПС с жива тяга с търговска цел, без разрешение от общината
Глоба/имуществена санкция в размер: 50 - 500 лв.

 

РАЗДЕЛ ХІ
ОРГАНИЗИРАНЕ ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО (отм. с Решение 613 по Протокол № 50 от 30.06.2010 г. на ОбС - Балчик
)
Чл. 54.   Отменен 

РАЗДЕЛ ХІІ
АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 55. (1)     Контролът по спазване разпоредбите на настоящата Наредба се възлага на длъжностните лица, определени със заповед на кмета на община Балчик и на служителите на РПУ - Балчик и РПУ - Албена.
(2)    Нарушенията на Наредбата се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от кмета на община Балчик и с актове на служители на РПУ.
(3)     Въз основа на съставените актове кметът на община Балчик или упълномощен от него заместник - кмет издава наказателните постановления.
(4)     Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).


Чл. 56.     За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба на виновните физически лица се налага наказание: глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага наказание: имуществена санкция.


Чл. 57.    отменя чл. 57 с Решение № 33 от 11.02.2019 г. по Адм. дело № 673/2018 г. на Административен съд Добрич.


Чл. 58.     Определянето на размера на наказанието за всяко конкретно нарушение се извършва при стриктно спазване на разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от ЗАНН.

ЗАКОН за административните нарушения и наказания
    Чл. 27. (2) При определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя.

Чл. 59.     Актовете за установяване на извършени нарушения на Закона за събранията, митингите и манифестациите се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на община Балчик.


Чл. 60.   отменя чл. 60 с Решение № 33 от 11.02.2019 г. по Адм. дело № 673/2018 г. на Административен съд Добрич.


Чл. 61.     В случаите, когато наказващият орган прецени, че нарушението, за което е образувано административно-наказателно производство съставлява престъпление по Наказателния кодекс, наказателно постановление не се издава, образуваната преписка се прекратява, като събраните материали се изпращат на съответния районен прокурор.


РАЗДЕЛ ХІІІ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

    Чл. 62. Търговската дейност по смисъла на тази наредба е дейността, извършвана от лицата по чл. 1 и чл. 2 от търговския закон, при спазване на нормативните изисквания.


РАЗДЕЛ ХІV
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1.     Тази наредба се издава на основание чл. 22 от ЗМСМА и влиза в сила три дни след обнародването й в местен ежедневник.
§ 2.     Наредбата може да бъде изменяна, допълвана или отменяна с решение на Общинския съвет.
§ 3.     Настоящата Наредбата отменя Наредба № 1 за опазване на обществения ред и собствеността на територията на община Балчик, приета с решение № 86/29.03.2000 г. на общински съвет - Балчик.
§ 4.    Настоящата Наредба е приета с решение № 77/29.06.2004 г. на Общински съвет - Балчик; изм. и доп. с Решение № 407/30.06.2006 г., Протокол № 44); изм. и доп. с Решение 312, Протокол № 31 от 15 май 2009 г.; изм. с Решение 613 по Протокол № 50 от 30.06.2010 г.; с Решение № 175 от 18.12.2015 година на Административен съд Добрич обявява нищожността на чл. 40, ал. 5; изм. с Решение № 80 от 29.02.2017 г. по адм.дело № 609/2016 г. на Административен съд Добрич, отменена т. 4 на чл. 12; отменя чл. 14, чл. 16 и чл. 20 по отношение размера на предвидените санкции, отменя чл. 36, ал. 4, т. 6, чл. 57 и чл. 60 с Решение № 33 от 11.02.2019 г. по Адм. дело № 673/2018 г. на Административен съд Добрич.


§ 5.     Кметът на общината или упълномощено от него лице да внася в общинския съвет информация на всеки три месеца да изпълнението на настоящата Наредбата.
ИЛИЯН СТАНОЕВ,

Председател на ОбС

Балчик

 
Прикачени файлове: