• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


 

З А П О В Е Д

 

808

 

гр. Балчик 10.08.2012 г.

 

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.90 и91 от КТ и във връзка с чл.37, ал. 5 и ал. 6  от Закона за народната просвета


О Б Я В Я В А М:

 

Конкурс за заемане на длъжността "Директор" ("Директор с група") на ЦДГ „Веселите делфинчета" село Кранево

 

I. Кратко описание на длъжността:

Директорът на общинската детска градина планира, организира, ръководи, контролира и отговаря за осъществяването на държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовка и за цялостната административно-управленска и финансова дейност на детската градина.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

1.   Да са български граждани.

2.   Да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 4 от ЗНП - да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата.

3.   Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение" по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.

4.   Да притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование „бакалавър" или „магистър".

5. Да притежават специалност от професионално направление "педагогика" с присъдена професионална квалификация "педагог" и/или "детски учител", "детски и начален учител"; специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация "учител" и допълнителна професионална квалификация "детски учител".

6.   Кандидатите за длъжността „директор" на общинската детска градина да имат не по-малко от 3 години учителски трудов стаж по смисъла на чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

III. Начин на провеждане на конкурса:

1.   Конкурсът се провежда в три етапа:

1.1. Допускане по документи.

1.2. Писмен изпит - тест.

1.3. Интервю.

2.      До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

3.      Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.

4.      Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на конкурса.

5.      Писменият изпит включва решаване на тестови задачи и/или казуси, свързани с прилагането на нормативната уредба, действаща в системата на народната просвета и със специфичното съдържание на функциите и отговорностите на длъжността „директор" на общинска детска градина.

6.      Конкурсната комисия, преди започването на писмения изпит, запознава кандидатите със системата на определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.

7.      След приключване на първия етап от изпита комисията проверява писмените работи и председателят на комисията уведомява всички кандидати за резултатите от теста,

8.      Интервюто се провежда след обявяване на резултатите от теста, като допуснатите  кандидати се подреждат по азбучен ред.

9.                 Конкурсната комисия, преди започването на интервюто, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.

10.  Комисията оценява кандидатите по следните критерии:

10.1. Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове (разбиране и ползване на основните нормативни актове при изпълнение на задачите в рамките на длъжността „директор" на общинска детска градина).

10.2. Управленска компетентност (способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати, способност за разрешаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване).

10.3. Организационна компетентност (способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи).

10.4. Комуникационна компетентност (умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ; умения за мотивиране и убеждаване).

IV. Необходими документи за участие в конкурсa:

1. Заявление за участие в конкурса, адресирано до кмета на община Балчик, с посочени професионални мотиви за заемане на длъжността.

2.   Документ за самоличност (копие).

3.   Професионална автобиография.

4.   Документ за завършена степен и специалност на висшето образование (копиe).

5.   Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия).

6.   Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата).

7.   Бележка, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване.

8.   Свидетелство за съдимост в срок на валидност (копие).

9.   Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

V. Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават в деловодството на община Балчик, адрес: гр. Балчик, пл. „21-в и септември" № 6, в срок до 10 септември 2012 г включително, всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа. Лице за контакт - Галина Неделчева, началник отдел „Хуманитарни дейности", тел. 0579 71052.


Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров - Зам. кмет на община Балчик.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на ЗВО, ОХД, кмета на с. Кранево, директора на ЦДГ „Веселите делфинчета", да се публикува в местния печат и на интернет страницата на община Балчик.НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик