РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1. Настоящата Наредба определя условията и реда за провеждане на обсъждане от местната общност (наричано по-долу обществено обсъждане) на проекти, за финансирането на които предстои Общината да поеме дългосрочен или краткосрочен дълr, както и гаранциите към тях.

РАЗДЕЛ II.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЕМАНЕ HA ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ


Чл.2. Поемането на дългосрочен дълr от Община Балчик се извършва при спазване на условията на чл.4 от 3акона за общинския дълr /ДВ бр.34 от 19.04.2005г., изм. ДВ бр.105 от 29.12.2005г., бр.30 от 11.04.2006 г., бр.37 от 05.05.2006 г., бр.80 от 05.10.2007г./.

Чл.3. Условията за провеждане на обществено обсъждане на проект на Община Балчик са следните:
1. Проектът, предлаган за обсъждане, да е в интерес на населението, живеещо на територията на общината;
2. Проектът, който предстои да бъде обсъждан от местната общност, да бъде финансиран чрез поемане на дългосрочен общински дълr при условията на Закона за общинския дълr.
Чл.4. Общественото обсъждане трябва да се състои най-малко един месец преди разглеждане на проекта от Общинския съвет при условията на Глава четвърта от Закона за общинския дълг.

Чл.5. B общественото обсъждане могат да участват представители на общинската администрация, на държавни и обществени организации, обществеността и заинтересовани физически и юридически лица.

Чл.6. Обществено обсъждане на проект на Община Балчик се извършва при спазване на следния ред:
1. Кметът на Община Балчик оповестява проекта, който ще се финансира чрез поемане от Общината на дългосрочен дълг чрез Покана за обсъждане, отправена до местната общност;
2. Поканата за обсъждане no предходната алинея се публикува в един регионален ежедневник и в местните вестници най-малко седем дни преди насроченото обсъждане;
3. Поканата за обсъждане no т.1 трябва да съдържа общите параметри нa проекта - предназначение, стойност, начин на финансиране и нa обезпечаване, дата и място на провеждане на обсъждането, място за свободен достъп до материалите no проекта, както и време за обществен достъп до документацията и при необходимост лица за контакти;
4. Обсъждането се провежда в достъпно място в сградата на Общината;
5. 3а провеждане на конкретно обсъждане от местната общност Кметът назначава със заповед докладчик за обсъждането и лице, което да изготви протокол на обсъждането;
6. Обсъждането се открива с експозе от упълномощения от Кмета докладчик, който ръководи срещата no общественото обсъждане. Експозето съдържа описание на идеята на проекта, доказателства за обществената мy значимост, икономически параметри на проекта, предлаган начин на финансиране, параметри на предлаганото финансиране. Докладчикът може да покани на обсъждането лица - експерти, взели участие в изготвянето на проекта, за отговор на въпроси на представителите на местната общност;
7. След експозето no предходната алинея, докладчикът дава думата на представителите на местната общност за свободно изразяване на мнения, предложения и становища, както и за въпроси no проекта;
8. Докладчикът и експертите записват всички въпpocu, след което отговарят на лицата, поставили въпросите;
9. За протичането на обсъждането се води протокол от определеното лице в Заповедта на кмета no т.5 от настоящия член,
10. Когато в резултат на общественото обсъждане се налага промяна в проекта и се налага да бъдат разгледани и оценени други алтернативи, Кметът преценява необкодимостта от допълване ua проекта и от организиране на ново обществено обсъждане no реда на тази Наредба. По негова преценка може да бъде поискано от изготвилите проекта лица да актуализират проекта с приетите допълнения и забележки от общественото обсъждане;
11. Протоколът от общественото обсъждане на дългосрочен дълг е неразделна част от предложението на Кмета no чл.13 от Закона за Общинския дълг.

РА3ДЕЛ III
цСЛОВИЯ И РЕД 3А ПОЕМАНЕ HA КРАТКОСРОЧЕН ДЪЛГ


Чл.7. Поемането на краткосрочен дълг от Община Балчик се извършва при спазване на условията на чл.5 от Закона за общинския дълг.

Чл.8. Предложението за поемане на краткосрочен дълг трябва да е придружено с описание на финансовите параметри на дълга - размер на краткосрочния дълг, срокове за усвояването му, лихвени условия, погасителна схема, източници за погасяване, влияние на дълговото финансиране и на разходите no обслужването на дълга върху бюджета на общината.

Чл.9. Общественото обсъждане трябва да се състои най-малко един месец преди разглеждане на проекта от Общинския съвет при условията на Глава Четвърта от Закона за общинския дълг.

Чл.10. B общественото обсъждане могат да участват представители на общинската администрация, на държавни и обществени организации, обществеността и заинтересовани оизически и юридически лица.

Чл.11. Обществено обсъждане на проект на Община Балчик се извършва при спазване на следния ред:
1. Кметът на Община Балчик оповестява проекта, който ще се финансира чрез поемане от Общината на краткосрочен дълг чрез Покана за обсъждане, отправена до местната общност;
2. Поканата за обсъждане пo предходната алинея се публикува в един регионален ежедневник и в местните вестници най-малко седем дни преди насроченото обсъждане;
3. Поканата за обсъждане пo т.1 на този член трябва да съдържа общите параметри на проекта - предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, дата и място на провеждане на обсъждането, място за свободен досrьп до материалите no проекта, както и време за обществен достъп до документацията и при необходимост лица за контакти;
4. Обсъждането се провежда в достъпно място в сградата на Общината.
5. За провеждане на конкретно обсъждане от местната общност Кметът назначава със заповед докладчик за обсъждането и лице, което да изготви протокол на обсъждането;
6. Обсъждането се открива с експозе от упълномощения от Кмета докладчик, който ръководи срещата no общественото обсъждане. Експозето съдържа описание на идеята на проекта, доказателства за обществената му значимост, икономически параметри на проекта, предлаган начин на финансиране, параметри на предлаганото финансиране. Докладчикът може да покани на обсъждането лица - експерти, взели участие в изготвянето на проекта, за отговор на въпроси на представителите на местната общност;
7. След експозето no предходната алинея, докладчикът дава думата на представителите на местната общност за свободно изразяване на мнения, предложения и становища, както и за въпроси пo проекта;
8. Докладчикът и експертите записват всички въпроси, след което отговарят на лицата, поставили въпросите;
9. 3а протичането на обсъждането се води протокол от определеното лице в заповедта на Кмета по т.5 от настоящия член;
10. Когато в резултат на общественото обсъждане се налага промяна в проекта и се налага да бъдат разгледани и оценени други алтернативи, Кметът преценява необходимостта от допълване на проекта и от организиране на ново обществено обсъждане no реда на тази Наредба. Ho негова преценка може да бъде поискано от изготвилите проекта лица да актуализират проекта с приетите допълнения и забележки от общественото обсъждане;
11. Протоколът от общественото обсъждане на проекта за поемане на краткосрочен дълг е неразделна част от предложението на Кмета пo чл.13 от Закона за Общинския дълг.
12. Краткосрочният дълг no чл.5 ал.1 от Закона за общинския дълг, трябва да бъде погасен в рамките на бюджетната година, в която е поет, но не по-късно от 25 декември на съответната година.
13. B случай че краткосрочният дълг се поема за финансиране на неотложни разходи за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства и не може да бъде погасен в срока no т.12, той трябва да бъде поет за срок не по-дълъг от 6 месеца.

РА3ДЕЛ IV
ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ


Чл.12.(1) Гарантиран от общината дълг са всички финансови задължения, за които с решение на Общинския съвет са издадени гаранции от името и за сметка на Общината npu спазване изискванията на Закона за общинския дълг.

(2) Реда и условията за предложенията и вземането на решения за издаване на общински гаранции са посочени в Глава VI от Закона за общинския дълг.

РАЗДЕЛ V
ПРЕХОДНИ И 3АКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§. 1. Тази Наредба се издава на основание чл.15, ал.3 от Закона за общински дълг, приета с Решение 76, по Протокол № 13 от 12.05.2008 година.
§ 2. Контрола no изпълнението на тази Наредба се осъществява от кмета на общината и/или определени от него длъжностни лица.
                    ПРЕДСЕДАТЕЛ
                    НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
                    БАЛЧИК:                                /Мл. Мартинов/