На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение № 238/27.02.2009 г. и изм. и доп. с Решение 748/17.02.2011 год.на ОбС - Балчик; Решение № 197  по Протокол № 15 от 17.07.2012 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед №   806/10.08.2012 г. на Кмета на Община Балчик.

                              

1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ:


1.1. Незастроен поземлен имот № 02508.55.156 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от  2 500 м2 /две хиляди и петстотин квадратни метра/, актуван с АОС № 2730/19.12.2006 год., при начална цена 45 000.00 лв. /четиридесет и пет хиляди лева/.

1.2. Участникът спечелил търга и сключил договор за продажба се задължава да опазва преминаващата през имота канализация, като гарантира достъпа за нейното обслужване със съответния сервитут, съгласно ЗУТ и друга действаща нормативна уредба. 


2. Търгът ще се проведе на 04.09.2012 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл."21 септември" № 6.

3. Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 20.08.2012 год. до  31.08.2012 г. на касата на ОбА - Балчик.

4. Депозитът за участие в търга се внася по посочената в тръжните книжа банкова сметка или на касата на Община Балчик в срок до 16.00 ч. на 03.09.2012  год.

 5. Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 03.09.2012 г. в Информационния център на Община Балчик.


За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова