• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БАЛЧИК

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Христо Николов Христов

общински съветник

                  

 

Относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение 4 по Протокол № 3 от 08.12.2011 г. на заседание на ОбС - Балчик

Във връзка с изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам да се измени т. 7 от чл. 19, ал. 1 на ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

Предлагам следния проект за решения:

Проекто-решение:

На основание чл. 21, ал. 3 във връзка с изм. на чл. 34, ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик изменя чл. 19, ал. 1 т. 7, както следва:

Да получава възнаграждение в размер на 30 на сто, съгласно чл. 34, ал. 2 от ЗМСМА